И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

Размер: px
Започни от страница:

Download "И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К"

Препис

1 СПРАВКА КЪМ Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на транспортните потоци, изграждане на ново тролейбусно депо, ремонт и разширяване на въздушната контактна мрежа, ремонт на спирки, изграждане на мрежа от велоалеи в град ) процес на изпълнение 36 месеца от 10 юли 2012 г. до 09 юли 2015 г. 2 Проект Изграждане на Областен информационен център Резултат: Одобрен през 2011 г., в процес на изпълнение 36 месеца - до юли 2014 г. 3 Проект Днес инвестираме в бъдещето на децата (разширяване капацитета на ОДЗ Снежанка и разкриване на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията) Водещ партньор Финансов инструмент І.ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Общ бюджет (лв) І.1. водеща организация в проекти Тролейбусен транспорт ЕООД Оперативна програма Региогнално развитие, Приоритет 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт, Схема Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града BG161PO001/1.5-03/2011 Оперативна програма Техническа помощ, Приоритетна ос 3 Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация, Мярка 3 Изграждане и функциониране на областни информационни центрове BG161PO Проект за Социално включване фаза 2, на МТСП Средства от донора Собствен принос Партньорски принос

2 процес на изпълнение 38 месеца от 24 август 2012 г. до 23 август 2014 г., удължен до г. 4 Проект Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за 84 деца, изведени от специализирани институции) процес на изпълнение 24 месеца от 22 август 2012 г. до 21 август 2014 г. 5 Проект Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация процес на изпълнение 18 месеца от 08 ноември 2012 г. до 08 май 2014 г. 6 Проект Подкрепа за равни възможности (разширяване капацитета на Домашен социален патронаж за предоставяне на услуги в общността за хора с увреждания Социален асистент и Домашен помощник процес на изпълнение 17 месеца от г. до г. 7 Проект Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион (за общините, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци, Пордим и Искър) процес на изпълнение 29 месеца от г. до г. 5-те общини Оперативна програма Регионално развитие, Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1 Социална инфраструктура, Схема Подкрепа за деинституционализация на социал циални институции, предлагащи услуги за деца в риск фаза 2 ВG161PO001/1.1-12/2011 Оперативна програма Административен капацитет, Приоритетна ос І Добро управление, Подприоритет 1.1 Ефективна структура на държавната администрация, Бюджетна линия BG051PO002/12/ Приоритетна ос 5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Област на интервенция 5.1 Подкрепа на социалната икономика, Схема Помощ в дома BG051PO Оперативна програма Околна среда, Приоритетна ос 2 Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Схема Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци, Процедура Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в

3 8 Проект Осигуряване на 9-месечна временна трудова заетост за безработни младежи с висше образование, без професионален стаж 9 лица за 9 месеца, по 8 ч. дневно региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище,, Разлог, Стара Загора и Ямбол BG161PO 005/10/2.10/07/22 Програма Старт в кариерата, Компонент 1 на Министерството на труда и социалната политика изпълнение 9 месеца от октомври 2013 г. до юли 2014 г. 9 Проект Осигуряване на временна трудова заетост на 155 безработни лица, като градинари, 12 месеца, по 8 ч. дневно изпълнение 12 месеца от 28 февруари 2013 г. до 28 февруари 2014 г. 10 Проект И аз имам семейство (развитие на социалната услуга Приемна грижа в ) Резултат: Одобрен за финансиране през 2011 г., в процес на изпълнение 33 месеца от 30 септември 2011 г. до 31 октомври 2013 г. удължен до 31 май 2014 г. 11 Проект Подкрепа за достоен живот (продължаване предоставянето на социалната услуга Личен асистент за Агенция по заетост Агенция за социално подпомагане Агенция за социално Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването", Основна област на интервенция 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда Схема Подкрепа за заетост BG051PO Приоритетна ос 5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2 Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, Процедура Приеми ме BG051PO Приоритетна ос 5 Социално За цялата страна Предстои уточняване размера на финансови те средства

4 хора с увреждания фаза 3 процес на изпълнение 24 месеца от 08 ноември 2010 г. удължен до 31 март 2014 г. 12 Проект Повече знания за по-качествено административно обслужване Резултат: Одобрен през 2013 г. изпълнение 12 месеца - от 10 май 2013 г. до 10 май 2014 г. 13 Проект Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град процес на изпълнение 20 месеца - от 20 май 2013 г. до 19 декември 2014 г. 14 Проект Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни процес на изпълнение 9 месеца - от г. до г. 15 Проект Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма Региони в растеж през програмния период г. процес на изпълнение 15 месеца - от подпомагане включване и насърчаване на социалната икономика, Област на интервенция 5.2 Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, Схема Алтернативи BG 051PO , фаза 2 Оперативна програма Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.2. Компетентна и ефективна държавна администрация, Бюджетна линия BG051PO002/12/ Оперативна програма Регионално развитие, Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема Зелена и достъпна градска среда BG161PO001/1.4-09/2012 Оперативна програма Административен капацитет, Приоритетна ос I Добро управление", Подприоритет 1.3 Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", Бюджетна линия BG051PO002/13/ Оперативна програма Регионално развитие, Приоритетна ос 5 Техническа помощ, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР, Схема В подкрепа за следващия програмен период

5 октомври 2013 г. до 31 декември 2014 г. 16 Проект Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и (закупуване на 40 тролейбуси за подмяна на подвижния състав на автопарка в ). процес на изпълнение 12 месеца - от ноември 2013 г. до октомври 2014 г. 17 Проект Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност от планиране през дейности до мониторинг Резултат: Одобрен за финансиране през 2011 г., в процес на изпълнение 36 месеца до 2014 г. 18 Проект Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователнa интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в (6 основни училища: ОУ Отец Паисий с.опанец, ОУ Атон Страшимиров с.бохот, ОУ Христо Ботев с.николаево, ОУ Васил Левски Община Бургас Бургасбус ЕООД-Бургас Тролейбусен транспорт ЕООД Община Варна Градски транспорт ЕАД- Варна Община Стара Загора Тролейбусни превози ЕООД- Стара Загора. BG161PO001/5-02/2012 Оперативна програма Околна среда, Приоритетна ос 1 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух, Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт Компонент 4 Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез закупуване и доставка на тролейбуси І.2. партньорска организация в проекти Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Община Бургас, WWF-България НЧ ЛИК Програма Интелигентна енергия - Европа на ЕС Приоритетна ос 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение, Основни области на интервенция 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение и 4.2 Децата и младежта в образованието и общество- За всички партньори Предстои уточняване размера на финансовите средства

6 с.беглеж, ОУ Д-р Петър Берон гр. и ОУ Никола Йонков Вапцаров гр. ) Резултат: Одобрен през 2012 г., изпълнение 12 месеца от г. до г. 19 Проект Осигуряване на трудова заетост за безработни младежи с увреждания (разкрито 1 работно място за Социален асистент в ДЦДУ) изпълнение 24 месеца от 01 май 2013 г. до 30 април 2015 г. 20 Проект Мрежа от региони за ИТС решения Резултат: Одобрен през 2011 г., изпълнение 36 месеца от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. 21 Проект Детството може да бъде прекрасно изпълнение 12 месеца от 01 септември 2013 г. до 31 август 2014 г. 22 Проект Е-ПОДЕМ Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт изпълнение 29 месеца от 13 март Сдружение БАЛИЗ Сдружение Еврорегион -Олт Фондация Романо Дром ОДЗ 10 Биляна с.буковлък Сдружение ски Обществен фонд ЧИТАЛИЩА Национално сдружение на общините в Република България то, Схема за Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства BG051PO Национална програма Заетост и обучение на хора с трайни увреждания на Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IV С, Приоритет 2 Околна среда и превенция на риска, Подтема за сътрудничество Енергия и устойчив транспорт Приоритетна ос 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение, Основни области на интервенция 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение и 4.2 Децата и младежта в образованието и обществото, Схема за Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства BG051PO Оперативна програма Техническа помощ Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно За община

7 2013 г. до 01 август 2015 г. ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове, Мярка на подкрепа 10: Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ. BG161PO Проект BUMP Планове за устойчива градска мобилност изпълнение 36 месеца от 05 април 2013 г. до 04 април 2016 г. Бизнес-център AREA от Триест- Италия, Партньори от 9 страни-членки на ЕС, вкл. Сдружение Клуб устойчиво развитие на гражданското общество - София 10-те най-големи общини в България Хоризонтална програма на ЕС Интелигентна енергия за община

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО Процедура с референтен : BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно