02213b

Размер: px
Започни от страница:

Download "02213b"

Препис

1 Приложение 1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Чл. 1 (1) С тази инструкция се определят общите изисквания, правилата, нормите и нормативите за достъпна среда в урбанизираните територии на община Шумен с оглед ползването й от хора с увреждания. (2) Изискванията на инструкцията се прилагат за масов достъп от хората с увреждания. Чл. 2 (1) На паркингите на територията на община Шумен за платен престой и паркиране общинска собственост открити, покрити, подземни и от смесен вид, се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. (2) На територията на община Шумен в паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. (3) Местата за паркиране по ал. 1 и ал. 2 са с възможно най-добър достъп до входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 Инвалид и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ Инвалид. (4) Броят, разположението и обозначението на местата за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, са указани в чл. 4 от настоящата инструкция. (5) Критериите за определяне на правоимащите лица при издаване на пропуски за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, в паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост, са указани в чл. 5 от настоящата инструкция. (6) Пропуските на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост, се издават, преиздават, контролират и анулират от ОП Паркинги, гаражи и благоустройство при Община Шумен по ред и условия, определени в Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен. Пропуските са законни след заверяване с мокър печат. (7) Видът на пропуска за преференциално паркиране, задължителната информация, съдържаща се в него, и начинът на обозначаване на МПС, превозващи хора с увреждания, при паркиране на паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост, са указани в чл. 6 от настоящата инструкция. 1

2 (8) Забранено е ползването на преференциално паркиране без заплащане на местата за платено паркиране на МПС, както и обратното. Чл. 3 (1) МПС, превозващо хора с увреждания е МПС към момента при и по време на паркирането, обслужващ персонално лицето, отговарящо на критериите, посочени в чл. 5 на настоящата инструкция и е обозначено с валиден пропуск, издаден на името на обслужваното лице. (2) Преференциално паркиране е: А: Безплатно за време до 2 (два) часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в синя зона на МПС, обозначени според изискванията на тази инструкция, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с увреждания. Б: Безплатно за време до 2 (два) часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите - общинска собственост на територията на община Шумен, обозначени според изискванията на тази инструкция, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с увреждания. В: Безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определеното и сигнализирано за тази цел паркинг място на МПС, обслужващо лице с увреждане пред сградата по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището, обитавано от това лице. В този случай е задължително МПС, обслужващо лице с увреждане, да е негова собственост, а адресът на местодомуването на МПС да съвпада с адреса, указан в регистрационния талон на автомобила. Чл. 4 Брой, разположение и обозначение на местата за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. (1) Броят на паркинг местата, предназначени за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост, се определя както следва: А: Най-малко 2 (две) места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 (петдесет) места. Б: Най-малко 3 (три) на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 (петдесет) места. В: Най-малко 5 (пет) на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите, когато са в непосредствена близост, пред сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности. (2) Местата, предназначени за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост, се обозначават с пътен знак Д21 в съответствие с Наредба 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с пътна маркировка М18 съгласно Наредба 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. 2

3 Чл.5 Критерии за определяне на правоимащите лица за издаване на пропуск за преференциално паркиране в паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост: (1) Пропуск за преференциално паркиране в паркингите за платен престой и паркиране общинска собственост се издава на лица, които в следствие на увреждането си не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, патерици, канадки, бастуни и протези, т. е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото си без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен дефицит на придвижването, лица, чиито заболявания са в приложения списък. (2) Към горната група се приравняват и: А: Лицата над 6 (шест) годишна възраст с респективно ограничени възможности за социална адаптация с над 50% увреждане съгласно списък, обнародван в Държавен вестник, бр. 46 от 2002 г.; Б: Лицата с над 91% увреждания поради сърдечни и белодробни заболявания; В: Лица със зрителни увреждания над 91%; Г: Заболявания и увреждания, които не са посочени в списъка към настоящата инструкция, но значително ограничават двигателните способности като функционално увреждане, се приравнява към заболяванията в списъка. Чл.6. Начин на издаване на пропуски за преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания и неговия визуален вид. (1) Пропускът за преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания е задължително съгласуван с Община Шумен, след подаден комплект документи по образец от правоимащия. (2) Визуализирана задължителна информация, отпечатана на пропуска: А: Лицева страна - изображение на международния знак Инвалид на плътен син фон; номер на пропуска в регистъра за редовно издаване; дати на издаване и заверяване от упълномощените институции, посочени в анкетата; срок на валидност; трите имена на правоимащото лице; номер и вид на МПС, обслужващо лицето с увреждане. Б: Обратна страна ЕГН на правоимащото лице; номер и дата на издаване на Експертно решение на ТЕЛК или РЕЛК (за лица от до 18 години). Чл. 7. Начин на контрол на МПС за преференциално паркиране на хора с увреждания. (1) Законоопределените институции могат да извършват контролни проверки до колко преференциалното паркиране е извършено при спазването на нормативните изисквания, както да изискват доказателства от водача на съответното МПС за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето, притежател на пропуска, с което същото МПС е обозначено. 3

4 (2) Оторизираните контролни органи своевременно известяват Община Шумен за извършени нарушения с цел преустановяване на ново издаване пропуски за преференциално паркиране. СПИСЪК на заболяванията и уврежданията, при които се допуска преференциално паркиране на автомобили за лица над 6 (шест) годишна възраст и трайно намалена работоспособност до 91% включително 1.Лъжлива става на бедрото или подбедрица при общи и местни противопоказания за оперативно лечение. 2.Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или двете тазобедрени стави. 3.Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничения на флексията в амплитуда 30 градуса или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничения на флексията в амплитуда 50 градуса. 4.Скъсявания на единия долен крайник анатомично или функционално до 7 (седем) и повече сантиметри. 5.Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса. 6.Халтава колянна става или тазобедрена става с абнорми, пасивни безактивни движения. 7.Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката. 8.Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите. 9.Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза. 10.Анкилоза на двете тазобедрени стави. 11.Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса. 12.Деформация на стъпало в положение на принудителна трайна дорзифлексия над 10 градуса и плантофлексия над 30 градуса. 13.Инплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реинплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на инплантанта. 14.Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издържливостта. 4

5 15.Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сапитална, фронтална, трансверзалната и аксиална проекция от 50%. 16.Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на монобиподалния стоеж, придвижването, силата и издържливостта. 17.Хемофилна артопатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайниците. 18.Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа. 19.Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването. 20.Трайна долна параплегия. 21.Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави. 22.Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза. 23.Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции. 24.Прогресивна мускулна дистрофия. 25.Късни трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи. 26.Миопатии с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност. 27.Мултиплена склероза. 28.Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави. 29.Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави. 5

Транспорт

Транспорт Автогара Разград информация тел.: (084) 660811 Национален телефон на служба "Справки": 0700 10 900 Информация автогари: http://avtogara-rz.com/ Железопътен транспорт - гара Разград информация тел. (084)

Подробно

НАРЕДБА за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен /Приета с Реш. 507 от 13.02.2002 г., изм. и доп. с Реш. 840 от 21.11.2006 г., изм. и доп. с Реш. 171 от 31.07.2008

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/ Н А Р Е Д Б

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/ Н А Р Е Д Б ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/63 322 e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Глава І. Общи положения Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на

Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Глава І. Общи положения Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Глава І. Общи положения Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на територията на гр. Търговище и населените места от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 07:00

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 07:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИН

НАРЕДБА 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИН НАРЕДБА 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Microsoft Word

Microsoft Word СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно