Installation manuals

Размер: px
Започни от страница:

Download "Installation manuals"

Препис

1 4P S Мрежова карта за безжична LAN връзка <BRP069A42> Ръководство за монтаж

2

3 Мрежова карта за безжична LAN връзка <BRP069A42> Ръководство за монтаж Начална страница: За подробна информация относно спецификациите, инструкциите за монтаж, методите за настройка, ЧЗВ, копието на оригиналната декларацията за съответствие и най-новата версия на настоящото ръководство вижте посочената по-горе начална страница. С настоящото Daikin Industries Czech Republic s.r.o. декларира, че видът радиооборудване BRP069A42 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Аксесоари Проверете дали в окомплектовката на мрежовата карта са включени следните аксесоари. Модел BRP069A42 1 Поставете към приложението с печата от задната страна на листа и запазете на сигурно място. (A) Мрежова карта за безжична LAN връзка (B) Печат със серийния номер (1 лист) 1 (C) Ръководство за монтаж (1 бр.) (D) Кабелен сноп (E) Винтове и залепваща лента (F) Кабелни скоби с основа Български 1

4 Предпазни мерки за безопасност По-долу са описани значенията на пиктограмите, използвани в настоящата документация. Когато монтажът приключи, дайте настоящото ръководство за монтаж на клиента. За да направите пробна експлоатация на климатика, следвайте посочените инструкции в ръководството за монтаж на климатика. Защитата на уреди, маркирани с този символ, е гарантирана чрез двойна изолация и не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване. Забранено Следвайте инструкциите Български 2 Предупреждение При монтиране: Ситуации, които биха могли да причинят смърт или сериозно нараняване. За монтажа се обърнете към търговския представител или към техник. (Може да причини токов удар или пожар.) При монтажа винаги използвайте аксесоарите и указаните части. Задължително следвайте инструкциите в настоящото ръководство за монтаж. (Може да се причини падане на модула, токов удар или пожар.) Електрическите работи трябва да се извършат в съответствие с ръководството за монтаж и националните разпоредби за окабеляване или кодекса на добрите практики. При монтажа винаги изключвайте захранването. (Допирът с части под напрежение може да доведе до токов удар.) Главният прекъсвач на захранването се намира на външното тяло. Моля, изключете този главен прекъсвач, за да изключите захранването.

5 Предпазни мерки за безопасност Предупреждение При използване: Ситуации, които биха могли да причинят смърт или сериозно нараняване. Не разглобявайте, не променяйте и не ремонтирайте. Не пипайте продукта с мокри ръце. (Може да причини токов удар или пожар.) Не позволявайте продуктът да се намокри и не го (Може да причини пожар, токов удар или нараняване.) използвайте, когато се къпете или при други дейности, свързани с вода. (Може да причини токов удар или пожар.) Не използвайте продукта в близост до медицинско оборудване или до лица, използващи сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори. Продуктът може да причини животозастрашаващи електромагнитни смущения. Не използвайте продукта в близост до оборудване с автоматично управление, като например автоматични врати или противопожарна аварийна сигнализация. (Може да причини злополуки поради погрешно поведение на оборудването.) Незабавно изключете климатика от контакта, ако усетите необичаен мирис или звук, ако климатикът прегрява или пуши. (Може да причини пожар или неизправност.) Помолете търговския представител да направи проверка. Изключете климатика от контакта, ако продуктът е паднал или корпусът е повреден. (Може да причини пожар или токов удар.) Помолете търговския представител да направи проверка. Български 3

6 Предпазни мерки за безопасност Внимание При монтиране: Ситуации, които биха могли да причинят повреда или физическо нараняване. Не монтирайте на места, където може да възникне изтичане на запалим газ. (Може да причини пожар.) Дръжте здраво конектора, когато разкачвате свързващия кабел. (В противен случай може да се стигне до пожар или токов удар.) При използване: Не използвайте на места, до които имат достъп малки деца. (Може да причини наранявания.) Не използвайте продукта в близост до микровълнова фурна. (Това може да попречи на комуникацията по безжичната локална мрежа.) Български 4

7 Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти Вашият продукт е маркиран с този символ. Този символ означава, че електрическите и електронни продукти не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Не се опитвайте да разглобявате системата сами; демонтажът на продукта и на други части трябва да се извършва от квалифициран монтажник според изискванията на съответното местно и национално законодателство. Продуктът и отпадъците трябва да бъдат обработени в специални съоръжения за обработка с цел повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Като гарантирате тяхното правилно обезвреждане, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. За повече информация, моля, свържете се с монтажника или с орган на местната власт. Български 5

8 Основни компоненти Когато е включен, индикаторът POWER (зелен) свети. Индикаторът RUN (оранжев) свети при свързване с маршрутизатор (точка за достъп до безжична локална мрежа). Индикаторът AP (жълт) свети, когато има директна връзка със смартфон. Мрежова карта за безжична LAN връзка Бутон SETUP Използвайте при свързване с маршрутизатор (точка за достъп до безжична локална мрежа). Бутонът MODE превключва режимите (RUN/AP), когато се задържи натиснат. Български 6

9 Основни компоненти Основни параметри: Честотен обхват: 2400 MHz MHz Радиопротокол: IEEE b/g/n RF канал: 1 13 Изходяща мощност: 0 dbm~18 dbm ERP: 17 dbm (11b) / 13 dbm (11g) / 12 dbm (11n) Захранване: DC 14 V / 100 ma RF канал: Радиочестотен канал ERP: Ефективно излъчена енергия BRP069A42 Вътрешното тяло може да се различава от илюстрацията Български 7

10 Монтаж 1 Схема на съединенията Монтажни работи СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА WLAN КОНТРОЛЕР (с АКСЕСОАР KRP980B1) WLAN КОНТРОЛЕР BRP069A42 S21 АКСЕСОАР KRP980B1 Вътрешно тяло Кабелна връзка СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА WLAN КОНТРОЛЕР (без АКСЕСОАР KRP980B1) WLAN КОНТРОЛЕР BRP069A42 Вътрешно тяло Кабелна връзка S21 ПЕЧАТНА ПЛАТКА НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО S403 ПЕЧАТНА ПЛАТКА НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО 2 Проверка на функционалността BRP069A42 Включете захранването и проверете дали светлинният индикатор [POWER] на продукта свети. Български 8 При включване на захранването винаги прикрепяйте кутията (горната) на мрежовата карта.

11 Конфигурация Раздел за настройки на връзката Клиентът носи отговорност за предоставяне на следното: Смартфон или таблет (Поддържани ОС: Android или по-нова версия; ios 5.0 или по-нова версия.) Интернет достъп и комуникиращо устройство (модем/маршрутизатор или подобно устройство) Точка за достъп до безжична локална мрежа [Daikin online controller] (Онлайн контролер на Daikin) (безплатен) Метод за инсталиране на Онлайн контролера на Daikin За телефони с Android (1) Отворете [Google Play]. (2) Потърсете [Daikin online controller]. (3) Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате. За телефони iphone (1) Отворете [App Store]. (2) Потърсете [Daikin online controller]. (3) Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате. Вижте за подробни инструкции за монтаж. Български 9

12 Отстраняване на неизправности Следващата таблица предоставя кратка информация как да се справите с възможни проблеми при монтирането на продукта или настройките на връзката. За повече подробности вижте ЧЗВ на нашата начална страница. Когато това се случи Никой от индикаторите не свети. Системата (климатикът) не е посочена на екрана със списъка със системи. Когато се опитвате да осъществите директна връзка с мрежовата карта (режим [AP]), мрежовата карта не се вижда в списъка с налични Wi-Fi мрежи на телефона/таблета. Български 10 Обяснение и къде да се провери Проверете монтажа. Продуктът не функционира правилно. Изключете захранването на климатика и го рестартирайте. Проверете дали захранването е включено. Проверете дали индикаторът RUN/AP свети. Опитайте да свържете отново мрежовата карта към безжичната мрежа. Преместете маршрутизатора (точката за достъп до безжична локална мрежа) по-близо до продукта. Възможно е смартфонът, точката за достъп или безжичният маршрутизатор, които използвате, да не се поддържат. Уверете се, че смартфонът или таблетът е свързан към същата безжична локална мрежа както мрежовата карта WLAN. За подробности вижте началната страница. Когато сте в режим [AP], върнете се назад до режим [RUN] и отново се върнете в режим [AP] чрез натискане на бутона [MODE] за около 2 секунди това ще ви превключи на друг Wi-Fi канал. Повторете, ако е необходимо.

13

14 4P S

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

Operation manuals; Installation manuals

Operation manuals; Installation manuals Ръководство за монтаж и експлоатация - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 2 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Упътване за употреба на Wi-Fi управление за климатици Midea

Упътване за употреба на Wi-Fi управление за климатици Midea Упътване за упoтреба QR код A (Android) QR код B (ios) ВНИМАНИЕ! QR код A и QR код B служат единствено за изтегляне на приложението. Забележка: внимателно прочетете това упътване, преди да започнете работа

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно