CPBISONOM.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "CPBISONOM.indd"

Препис

1 L /2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE SERRANDE ED AFFINI

2

3 1 SHIELD ANT 24Vac/1A J1 DAS Close DAS 8K2 J1 DAS Open DAS Н.З. ENCODER 5 4 L N GND 230V: T0, V: T0,5 230V: F5A 115V: F10A 230V: T1A 115V: T1A 3

4 2 2ch Radio 2ch:ON serl:off SCA 24Vac 3W max 2ch:Off serl:off 2ch:Off serl:on L N Service Light 230V Relè 24Vac 3 RX2 TX2 24Vac COM NC 24Vac TX2 RX1 TX1 RX1 RX2 24Vac COM NC 24Vac TX1 tst1:on tst2:on PHOT C PHOT O COM PHOTOT. 24V 4 MINV:On OPEN MINV:Off OPEN 4

5 EC Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SpA. Адрес: Via Capitello, Sandrigo (VI) - Italia С настоящето декларирам, че: блокът за управление CP.BISON OM. Отговаря на следните съответни разпоредби: Директива за EMC: 89/336/CCE, 93/68/CEE Нисковолтова Директива: 73/23/CEE, 93/68/CEE Бенинкà Луиджи, Управител. Sandrigo, 10/10/2011. WARNINGS Това указание е написано специално за ползване от квалифицирани монтажници. Нищо от тази информация може да представлява интерес за крайния потребител. Запазете указанието за бъдещо ползване. Механикът трябва да предаде на клиента цялата информация относно работата степ бай степ, както и ръководство за работа на мотора при авария. За захранването трябва да бъде предвиден един ключ с разстояние между контактите равно или по-толямо от 3 мм. Убедете се че електрическата система има такъв диференциален прекъсвач и дефектно токова защита. Някои разположения на монтажа изискват вратата да бъде заземена, в съответствие с действащите разпоредби. Електрическият монтаж и оперативната логика трябва да съответстват на действащите наредби. Захранванията с различно напрежения трябва да бъдат разделени физически, или да бъдат съответно изолирани с допълнителна изолация от най-малко 1 мм. Проводниците трябва да бъдат закрепени с допълнителни скоби, в близост до клемореда. Прекъсвайте захранването по време на монтаж и поправка, преди да отворите капака и да докосвате части под напрежение. Проверете всички свързвания преди да включите захранването. Неизползваните нормално затворени входове, трябва да бъдат замостени. Описанията и илюстрациите в настоящото ръководство не са задължителни. Като оставя непроменени основните характеристики на продукта, производителят си запазва правото да променя всякакви технически конструктивни и търговски характеристики, без да променя тази инструкция. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАХРАНВАНЕ Изходящо захранване Максимална мощност на мотора Захранване за аксесоари Ниво на защита Работна температура Радиоприемник 230 Vac 50/60 Hz 1 motor 230Vac 1000 W 24Vdc 500mA max. IP54 Капацитет на приемника C / +70 C на MHz, вграден (ролинг код; или фиксиран +ролинг + ARC Разширен ролинг код) 5

6 БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТИП CP.BISON OM ВХОДНИ/ИЗХОДНИ ФУНКЦИИ Клема No. Функция Описание 1-2 Захранване Вход, 230Vac 50Hz (1-Фаза/2-Н) 3 GND Заземяване. Използвайте конектора поставен на планка на контролният уред. Заземяването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, през това съединение се заземява и металната част на мотора. 4-5 Антена Свързване с платката на радиоприемник, който се вкарва на слот(4-сигнал/5-екран) Vac Изход, захранване за аксесоари, 24VAC/1A max SCA o Service light PHOTO TEST Нормално Отворен чист контакт, настройва се като SCA (светлина за отворена врата), настроена на време светлина (вж. Логика SERL) или като2-ри радиоканалl (вж. Логики 2 Ch). Н.O. чист контакт. Използва се за захранване на предавателя на фотоклетка при работен режим TEST. Виж схема Фиг.3 и Логика TST1 и TST2. 14 COM Общ за контролни входове. 15 OPEN Вход, бутон за контакт ОТВОРИ (Нормално отворен контакт) Контакт използван за зададено време за отваряне през таймер. 16 CLOSE Вход, бутон З А Т В О Р И (Н.О.контакт) 17 Step-by-Step Вход, бутон степ-бай-степ (Н.О.контакт) 18 PED Вход, пешеходен бутон (Н.О.контакт). Той управлява частичното отваряне. Настройва се чрез параметър TPED. Когато времето TCA изтече (ако е активирано) се изпраща сигнал за затваряне. 19 COM Общ, за крайни изключватели и предпазни устройства 20 STOP Вход, бутон STOP (Н.З. контакт) 21 PHOT O Вход, (Н.З. контакт) за предпазни устройства (напр. фотоклетки). В затварящата фаза: контакта ОТВАРЯНЕ спира мотора. Общ:когато фотоклетката е освободена, моторът обръща посоката на движение (отваряне). В отварящата фаза: контакта ОТВАРЯНЕ спира мотора. Когато фотоклетката е освободена, моторът рестартира операцията по отваряне. 22 SWO Вход, краен изключвателотваряне (Н.З. контакт) 23 SWC Вход, краен изключвателзатваряне (Н.З. контакт) 24 PHOT C DAS Вход (Н.З. контакт) За предпазни устройства (напр. фотоклетки). В затварящата фаза: Настройка с логика PHC. В отварящата фаза: Настройка с логика PHC. Вход, предпазен ръб Съпротивителен ръб:джъмпер DAS затворен Механичен ръб: Джъмпер DAS отворен Когато ръбът е задействан, движението на вратата спира и се обръща за около 3 сек. Ако ръбът не се използва: Джъмпер DAS отворен, клеми са свързани на късо. Свързване на мотор 230Vac - монофазен: Мотор 27-Фаза/28-Общ/29-Фаза Кондензатор Свързване на кондензатор Мигаща лампа Свързване на мигаща лампа, 230Vac 40W max. За да проверите свързванията: 1) Изключете тока. 2) Деблокирайте мотора,придвижете крилото до половина и блокирайте мотора отново. 3) Включете захранването. 4) Изпратете сигнал степ-бай-степ с натискане на бутон или на дистанционно. 5) Порталът трябва да тръгне да ОТВАРЯ. В противен случай, използвайте логиките MINV за да обърнете посоката на отваряне. 6) Изключете и възстановете захранването. САМООБУЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ПРОТИВ УДАР Когато монтирате двигателя и завършите окабеляването, параметрите и логиките са програмирани, самообучението позволява двигателят да запомни ходът и момента. Въведете меню Auto и натиснете бутона < PGM >, ще се изпише PUSH. Натиснете пак бутона < PGM >: започва самообучение: ще се изпише PRG, и блокът за управление ще извърши няколко цикъла на отваряна/затваряне. 6

7 Когато процедурата завътши, ще се изпише OK. Тази процедура може да се изпълнява при всякакво положение на крилото на портала/вратата и може да бъде спряна във всеки момент с eдновременно натискане на бутоните <+> и <->, или от задействане на входове STOP/PHO/PHA/DAS/PP/PED. Ако процедурата не е успешна, ще се появи надпис ERR. Проверете дали няма препятствия или триене. ПРОГРАМИРАНЕ Програмирането на различни функции от блока за управление става с използването на LCD екран на блока за управление и настройване на желани стойности в програмните менюта, описани по-долу. Менюто на параметрите ви позволява да задавате цифрови стойности на функция, така както регулирате тример. Менюто на логиките ви позволява да активирате или деактивирате функция, както това става от дип -суич. Други специални функции следват менютата на параметрите и логиките и могат да се изменят в зависимост от вида на блока за управление или съответния софтуер. За достъп до програмиране: 1 Натиснете бутона<pg>, екрана показва първото меню, Параметри PAR. 2 С натискането на бутон <+> или <->, изберете менюто, което желаете (PAR>>LOG>>RADIO>>NMAN>>RES) 3 Натиснете бутона<pg>, екрана показва първата налична функция от менюто. 4 С натискането на бутон <+> или <->, изберете желаната функция. 5 Натиснете бутона<pg>, екрана показва зададената стойност на избраната функция. 6 С натискането на бутон <+> или <->, изберете стойността, която искате да придадете на функциата. 7 Натиснете бутона<pg>, екрана показва PRG което означава, че програмирането е завършено. Бележки: Едновременното натискане на <+> и <-> извън менюто на функциите ви позволява да се върнете към предишното меню, без да правите каквито и да са промени. Едновременното натискане на <+> и <-> когато екранът е загасен, показва картата за освобождаване на софтуера. Hатиснете бутон <+> или бутон <-> за да ускорите/забавите стойностите. След 30 секунди, блока за управление излиза от режима на програмиране и изключва екрана. ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ Таблиците по-долу описват наличните индивидуални функции в блока за управление. ПАРАМЕТРИ (PAR) МЕНЮ ФУНКЦИЯ MIN-MAX-(Зададен) ЗАБ. TCA Време за автоматично затваряне. Активира се само при Логика TCA =ON В края на зададеното време, блока за управление командва затваряне (40s) TM Tped TSM Време за работа. Активира се само при логики ENC : OFF. Времето за работа се настройва докато моторът отваря и затваря. Хода за преминаване на пешеходци през частично отворено крило (пешеходно) е. настроен Зоната, обхваната от вратата по време на спирачна фаза се коригира. 0= спирането е изключено (90s) (20%) (0%)) PMo Моментът, прилаган от мотора при отваряне е настроен* 1-99-(40%) PMC Моментът, прилаган от мотора при затваряне е настроен * (40%) PSo Моментът, прилаган от мотора за спиране при затваряне е настроен.* 1-99-(50%) PSC Моментът, прилаган от мотора за спиране при отваряне е настроен * 1-99-(50%) SEAV SEAR Времето за задействане на устойството против препятствие (Енкодер) е настроено при нормална скорост*. 99: максимална чувствителност 0: минимална чувствителност Времето за задействане на устойството против препятствие (Енкодер) е настроено при спиране*. 99: максимална чувствителност 0: Минимална чувствителност 0-99-(0%) 0-99-(0%) TLS ibra Активиране само с логика SERL:ON. Времето на сервизна светлина е настроена Силата за спиране на мотора е настроена. 0: изключено спиране - 1:минимално спиране - 99: макс. спиране * ВНИМАНИЕ: Неправилната настройка на тези параметри може да бъде опасна. Съгласувайте с действащите разпоредби! (60s) 0-99-(50%) 7

8 ЛОГИКИ (LOG) МЕНЮ ФУНКЦИЯ ЗАДАДЕНО БЕЛ. TCA IbL IBCA SCL PP PRE LTCA htr IBCA ENC Cvar 2ch serl TST1 TST2 Автоматичното затваряне е разрешено или не On: автоматично отваряне разрешено Off: автоматично затваряне забранено Функцията жилищен блок е разрешена или забранена. On: разрешена функция жилищен блок. Импулсът P.P. (степ-бай-степ) или сигнал от дистанционно не влияят при отваряне. Off: не е разрешена функция жилищен блок. PP и PED управления са разрешени или забранени по време на TCA фаза. On: PP и PED управления са забранени. Off: PP и PED управления са разрешени. Бързото затваряне е разрешено или забранено On: разрешено бързо затваряне. Когато портала е отворен или в движение, фотоклетката задейства затваряне на портала след 3 сек. Активира се само при TCA:ON Off:забранено бързо затваряне. Избира се начинът на работа на бутон или дистанционно. On: Действие : ОТВОРИ > ЗАТВОРИ > ОТВОРИ > Off: Действие: ОТВОРИ > STOP > ЗАТВОРИ > STOP > Разрешава или забранява предварително мигане. On: разрешава предварително мигане. Мигащата лампа се активира 3 сек. Преди тръгване на мотора. Off: забранява предварително мигане. През времето TCA, мигането е активирано или деактивирано. On: Активирано мигане. Off: Деактивирано мигане. Функцията Оператор е разрешена или забранена. On: Разрешена. При движение бутоните OPEN/CLOSE трябва да се натискат. Off: Автоматична работа. По време на фазата TCA, управленията PP и PED са разрешени или не. On: управленията PP и PED не са разрешени. Off: управленията PP и PED са разрешени. Енкодерът е разрешен или не. Виж раздел Режим на работа с разрешен/ забранен Енкодер On: Енкодер разрешен Датчик против удар активиран. Off: Енкодер забранен Датчик против удар деактивиран Програмируемите дистанционни са разрешени или забранени. On: Приемника разрешава само ролинг код дистанционни. Off: Приемника разрешава дистанционни с ролинг и постоянен код (самообучение и Дип-суич). Вторият радиоканал е разрешен на клеми SCA (Фиг.2). On: SCA изход, зададен като втори радиоканал. Логиката SERL трябва да е OFF. Off: Изход AUX може да бъде като SCA, или от Логика SERL (програмирането на радиоконтрола в менюто RADIO 2CH позволява отваряне за пешеходец). Функцията сервизна лампа към изход SCA (Фиг.2) е разрешена или не On:При всякаква дейност, контакта е затворен за времето зададенос параметър TLS. Използвайте доп. реле за светлината. Логика 2CH трябва да бъде на OFF. Off: AUX изход може да бъде зададен като SCA, или чрез логика 2CH. Тестът на фотоклетки към PHOT O вход е разрешен или не. On: Проверка разрешена. Ако тестът е отрицателен, не се извършват дейности Off: Проверката е забранена. Тестът на фотоклетки към PHOT C вход е разрешен или не. On: Проверката е разрешена. Ако тестът е отрицателен, не се извършват дейности. Off: Проверката е забранена. (ON) (ON) OFF 8

9

10 PHcl Начинът на работа на входа PHOT C е избран. On: PHOT C вход се активира и при отваряне и при затваряне. Във фаза отваряне: контакта за отваряне спира мотора. Когато фотоклетката е освободена, моторът подновява отварянето. Във фаза затваряне: контакта за затваряне спира мотора. Когато фотоклетката е освободена, моторътобръща посоката на движение (отваря). Off: Входът PHOT C се задейства само при затваряне. При затваряне: контакта отваряне спира мотора и веднага обръща движението (отваря). SPN MINV REM МЕНЮ PP 2Ch PED CLR RTR Функция за максимален момент е раз решена или забранена. On: Разрешена. В началото на всяка операция, моторът работи с максимален момент за 2 секунди. Off: Движението започна с намалена скорост за 2 секунди, след което скоростта на системата се вдига до нормалната скорост. Посоката за монтиране на мотора е избрана или не (виж Фиг. 4): On: Монтаж на мотора от дясно Off: Монтаж на мотора от ляво Дистанционно запомняне на дистанционни е разрешено или не (виж раздел ЗАПОМНЯНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ). On: Разрешено Off: Забранено. РАДИО (RADi) ФУНКЦИЯ С избирането на тази функция, приемникът очаква натискане бутон на дистанционно (Push), което да бъде запомнено към режим степ-бай-степ. Натиснете бутона на дистанционното, което да бъде запомнено в този режим. Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта и ще се изпише OK. Ако кодът е невалиден, ще се изпише съобщение Err (Грешка). С избирането на тази функция, приемникът очаква натискане бутон на дистанционно (Push), което да бъде запомнено към вторият радиоканал. Натиснете бутона на дистанционното, което да бъде запомнено в този режим. Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта и ще се изпише OK. Ако кодът е невариден, ще се изпише съобщение Err (Грешка). С избирането на тази функция, приемникът очаква въвеждане (Push) код на дистанционно което да се причисли към PED функция. Натиснете бутона на дистанционното за тази функция. Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта и ще се изпише OK. Ако кодът не е валиден, ще се изпише съобщение Err. С избирането на тази функция, приемникът очаква въвеждане (Push) код на дистанционно който да бъде изтрит от паметта. Ако кодът е валиден, той ще бъде изтрит от паметта и ще се изпише OK. Ако кодът не е валиден, ще се изпише съобщение Err. Паметта на приемника е изцяло изтрита. Изисква се потвърждение на операцията (ON) (ON) 16 БРОЙ ЦИКЛИ (Nman) Изписва се броят на циклите (отвори+затвори) извършени от системата. Когато натиснете бутон <PG> веднъж, се изписват първите 4 цифри, ако бутонът се натисне още веднъж, се изписват останалите 4 цифри. Например <PG> 0012 >>> <PG> 3456: цикъла са извършени до момента. ПОДДРЪЖКА (maci) Тази функция позволява да бъде активиран сигнал за поддръжка, която се изисква сред определен брой операции, зададено от монтажника. За да задействате и изберете броя операции, постъпете както следва: Натиснете бутон <PG>, И з п и с в а с е OFF, означавайки, че функцията е забранена (зададено). Изберете една от цифрите (от OFF до 100) използвайки бутоните <+> и <->. Цифрите изразяват стойността на стотици цикъла (напр.: цифрата 50 означава 5000 операции). Натиснете OK за да активизирате тази функция. Ще бъде изписано съобщение PROG. Когато мигащата светлина мига за около 10 секунди в края на операцията, това означава, че е необходимо да извикате техник за поддръжка. НУЛИРАНЕ (RES) НУЛИРАНЕ на блока за управление. ВНИМАНИЕ: Връща блока за управление към заводските настройки. Когато бутонът <PG> се натисне веднъж, надписът RES започва да мига, ако бутонът<pg> се натисне още веднъж, блокът за управление е нулиран. Бележка: нито кодовете на дистанционните, нито позицията и ходът на крилото на вратата ще бъдат изтрити.

11 САМОНАСТРОЙКА (AUTO) Самонастройването на прага за задействане на устройството срещу препятствие (амперметричен датчик), както и обучението за хода са дадени. Вижте параграф SELF-LEARNING (САМООБУЧЕНИЕ) ПАРОЛА (CODE) Тя ви дава възможност да изпишете един код за достъп при програмирането на блока за управление. Може да бъде изписан код с 4 символа, като използвате цифрите от 0 до 9 и буквите A-B-C-D-E-F. Заводската настройка е 0000 (четири нули) и показва липса на защитен код. Докато изписвате кода, тази операция може да бъде прекратена във всеки момент с едновременното натискане на бутоните + и. След като паролата е записана, е възможно да въздействане на блока за управление с влизане и излизане в програмирането за около 10 минути, за да се позволи настройки и проверки на функциите. Чрез подмяна на кода 0000 с какъвто и да е друг код, се постига защита на блока за управление, по този начин се предотвратява достъпа до каквото и да е меню. Ако трябва да бъде въведен кода за достъп, се прави следното: -Изберете меню Code и натиснете OK. - изписва се кода 0000, дори и когато имате записан друг код за достъп. - стойността на мигащите знаци може да бъде променена с бутоните keys + and -. - Натиснете OK да потвърдите мигащият символ, лед това потвърдете следващия. - след изписването на 4-те символа се явява съобщение за потвърждаване CONF. - сдлед няколко секунди, кодът 0000 се появява пак - запомненият преди това код трябва да бъде пепотвърден, за да се избегне неговото случайно изписване. Ако кодът съответства на предишният, се получава утвърдително съобщение OK. Блокът за управление автоматично излиза от фазата на програмиране. За да имате отново достъп до менюто, запомненият код за достъп трябва да бъде въведен пак. ВАЖНО: ЗАПИШЕТЕ СИ кодът за достъп и ГО СЪХРАНЕТЕ НА СИГУРНО МЯСТО за бъдещи операции по поддръжка. За да премахнете кодът за достъп от защитения блок за управление, въведете режим на програмиране с паролата и нулирайте кодът на зададената стойност АКО ЗАГУБИТЕ ПАРОЛАТА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЯЛОСТНО НУЛИРАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВРЕНИЕ. ВНИМАНИЕ: След всяка промяна на ЛОГИКА, или нулиране на блока за управление, е необходимо да се извърши процедура по самообучение (меню Auto - Виж Stroke self learning/самообучение на ход) ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ДИСТАНЦИОННО Ако кодът на дистанционното вече е запомнен в паметта на приемника, може да се осъществи обучение на ново дистанционно от разстояние (без достъп до блока за управление). Логиката REM трябва да бъде на ON. ВАЖНО: Процедурата трябва да бъде изпълнена при отваряне на вратата, по време на времето за закъснението, настроено с TCA. Направете така: 1 Натиснете скритият бутон на дистанционното, което е действащо/запомнено в паметта на приемника. 2 До 5 секунди, натиснете бутонът на същото дистанционно, който задейства автоматиката. Мигащата лампа светва. 3 До 10 секунди, натиснете скритият бутон на новото дистанционно. 4 До 5 секунди, натиснете бутонът на новото дистанционно, който искате да задейства автоматиката. Мигащата лампа угасва. 5 Приемникът запомня кодът на новото дистанционно и веднага излиза от режима за програмиране. РЕЖИМ НА РАБОТА С РАЗРЕШЕН/ЗАБРАНЕН ЕНКОДЕР При ENC LOGICS =ON: - Датчикът за прпепятствие е активиран. Чрез параметрите SEAV и SEAR настройте чувствителността, в съответствие с действащите разпоредби. Точната настройка на спирането на мотора (параметър IBRA) ще помогне за спазване на правилата за безопасност. - Ако спирането се задейство чрез настройване на параметъра TSM от 0 до по-висока стойност, цялата дейност, от краен изключвател до краен изключвател, ще се извърши без спирания, за да позволи запомнянето хода на портала. След като ходът вече е запомнен в паметта, блока за управление ще управлява автоматично спирането и при отваряне и при затваряне. Спирането може да бъде увеличено или намалено посредством параметър TSM. В случай на спиране на захранването, ходът постоянно се актуализира и запомня заедно с положението на портала. При ENC LOGICS =OFF: - датчикът против препятствие е изключен. - Ако параметърът TSM>0 (задействано спиране), първото движение се изпълнява с нормална скорост, за да се запомни ходът на портала, а също и в случай на спиране на тока. 17

12 ДИАГНОСТИКИ В случай на повреди, с натискане на бутоните + или може да бъде изобразено състоянието на всички входове (крайни изключватели, управление и защита). На всеки вход съответства един сегмент от дисплея. В случай на повреда той свети, в съответствие със следната схема:. SWO SWC P.P. PED OPEN CLOSE PHOT 0 PHOT C STOP DAS F1 F2 F3 Предпазител на трансформатора Изход предпазител за аксесоари и сигнали Изход предпазител за мотора и мигалката ПРЕДПАЗИТЕЛИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА Някои от съобщенията, които се изписват в случай на повреда са показани по-долуr: Err1 Мотор Изисква намеса на техник. Err4 Грешка, PHOT O провери верига Проверете свързванията, регулиране на фотоклетка PHOT O или наличие на препятствие. Err5 Грешка, PHOT C провери верига Проверете свързванията, регулиране на фотоклетка PHOT C или наличие на препятствие. ENC Грешка, енкодер Грешка в свързването, или повреден енкодер. Amp Откриване на препятствие Отбелязано е наличие на препятствие (датчик за препятствие). ИЗХВЪРЛЯНЕ Ако продуктът трябва да бъде демонтиран, той трябва да бъде предаден в съответствие с действащите разпоредби, във връзка с разделното предаване на вторичните суровини и рециклирането на елементите (метали, пластмаси, електрически кабели, и т.н.). Препоръчва се за тази работа да се обадите на вашият монтажник, или да се обърнете към специализирана за тази цел фирма. 18

13 1 Натиснете издатините от двете страни, за да свалите покриващите пластини. 2 Извадете два винта от страната, която желаете. 3 Развийте другите два винта, без да ги изваждате, за да ви служат като панти, и така може да отворите капака. AUTOMATISMI BENINCA SpA - Via Capitello, Sandrigo (VI) - Tel r.a. - Fax

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларация от производителя за съответствие на машина (Директива

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно