DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа"

Препис

1 КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

2 Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ 9 ПРОВЕРКА ПРАВИЛНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ 10 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 10 ГАРАНЦИЯ И РЕСТРИКЦИИ 10 ПОДДРЪЖКА 10 MIW--BG / 11 /

3 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема на свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и безопасност на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта се убедете, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика. По лицензионни съображения, неупълномощеното приспособяване и/или модифициране на продукта не са разрешени. Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно най - суха; проверете за места с кондензация. Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби, както и с действащите наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници имащи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа. Избягвайте контакт с електрически части под напрежение; винаги работете с продукта така, сякаш е под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт. Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящ размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре. При рециклиране на изделието и неговото предаване на отпадъци трябва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби. В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист. MIW--BG / 11 /

4 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ е контролер с Modbus RTU комуникация, който е предназначен за управление на температурата във въздуховоди или тръби. Той регулира един ПИ управляван аналогов изход и един релеен изход в два работни режима Отопление и Охлаждане. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Код Захранване Свързване G VAC ± 10 % трипроводно VDC F VDC четирипроводно ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Управление на температурата във въздуховоди и тръби Само за въздуховоди и тръби СТАНДАРТИ Аналогов изход: 0 10 VDC / 0 20 ma Релеен изход: C/O (230 VAC / 2 A) Консумация: без товар: макс. 25 ma пълен товар: макс. 45 ma Съпротивление на товара: режим 0 10 VDC > 500 Ω режим 0 20 ma < 500 Ω Режими на изхода: Отопление и Охлаждане Температурен обхват: 0 50 C Избираема точка на превключване: 0 50 C Хистерезис по избор: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 C Коефициент на усилване: Период на интегриране: 0 10 мин. Точност: ± 0,5 C Самокалибриране в режим Отопление Кутия и тръба на изделието: ASA, цвят - сив (RAL9002) IP54 (съгласно EN60529) Фиксиращ гъвкав фланец: PE, цвят - черен (RAL9004) IP20 (съгласно EN60529) Условия на окол. среда: температура: 0 50 C отн. влажност < 95 % rh (без кондензация) Температура на съхранение: C Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2006/95/EC Директива за електромагнитна съвместимост - EMC 2004/108/EC: EN Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда (WEEE Directive 2012/19/EU) Директива за ограничаване използването на опасни вещества (RoHs Directive 2011/65/EU) MIW--BG / 11 /

5 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Режим ОТОПЛЕНИЕ Режим ОХЛАЖДАНЕ Релеен изход 1 ВКЛ. (COM NO) ИЗКЛ. (COM NC) Задание Задание + Хистерезис Режим "Отопление" T, [ C] Релеен изход 1 ВКЛ. (COM NO) ИЗКЛ. (COM NC) Задание Задание + Хистерезис Режим "Охлаждане" T, [ C] T, [ C] T, [ C] Задание ПИ контрол (Режим "Отопление") Задание ПИ контрол (Режим "Охлаждане") t, [сек] t, [сек] ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Vin Постояннотоково/ променливотоково захранване GND Заземяване / AC ~ A Modbus RTU (RS485), сигнал A /B Modbus RTU (RS485), сигнал /B Ao1 GND NO1 COM1 NC1 Свързване Аналогов изход (0 10 VDC / 0 20 ma) Заземяване Нормално отворен контакт Общ контакт Нормално затворен контакт Сечение на кабела: макс. 1,5 мм 2 Обхват на захващане на кабелния щуцер: 5 10 мм MIW--BG / 11 /

6 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Преди да започнете с монтажа на контролера, внимателно прочетете документа Предпазни мерки за безопасна работа. Продължете с изпълнението на следващите стъпки: 1. Отворете капака на устройството и промушете кабелите през кабелния щуцер. 2. Извършете електрическия монтаж като използвате информацията от раздел Електрическо свързване и електрическата схема (Fig. 1). Fig. 1 Електрическа схема Modbus RTU /B A Контакти на реле 1 Нормално отворен Общ Нормално затворен Захранване VAC ± 10 % / VDC Аналогов изход 0 10 VDC / 0 20 ma 3. Настройте следните параметри: 3.1 Задайте режим на работа на аналоговия изход като използвате JP4. (Вижте Fig. 2 Джъмпер за избор на аналогов изход.) 3.2 За да върнете фабричните Modbus настройки, поставете и задръжте джъмпера в продължение на 20 секунди. (Вижте Fig. 3 Джъмпер за възстановяване на фабричните Modbus настройки) Fig. 2 Джъмпер за избор на аналогов изход Fig. 3 Джъмпер за възстановяване на фабричните Modbus настройки 0 10 VDC 0 20 ma Поставете и задръжте джъмпера в продължение на 20 секунди MIW--BG / 11 /

7 4. Проверете дали Вашето устройство е в началото или края на мрежата от устройства (за справка вж. Example 1 и Example 2). Ако не е, отстранете джъмпер JP1 (NBT). (Вижте Fig. 4 Джъмпер за съгласуващия резистор.) Example 1 Example 2 Fig. 4 Джъмпер за съгласуващия резистор Slave 1 NBT NBT RX ТX Master NBT RX ТX NBT Slave 2 Master NBT Slave n Slave 1 Slave 2 Slave n Когато се използва променливотоково захранване от някое от устройствата свързани в мрежа (Modbus RTU), изводът за заземяването GND не трябва да се свързва с други устройства от мрежата или с конвертор CNVT-USB-RS485. Това може да предизвика повреда в комуникационните полупроводникови елементи и / или в самия компютър! 5. Монтирайте устройството, така че тръбата да е във вътрешността на въздуховода, а корпусът му извън него. Фиксирайте положението му. 5.1 Пробийте отвор с точен размер, който да е същия като на тръбичката на изделието (Ø13 мм). 5.2 Фиксирайте гъвкавия фланец (Fig. 5) от външната страна на тръбопровода / канала, като използвате самопробивните винтове, доставени с изделието. След това монтирайте тръбата в гъвкавия фланец. Съобразете посоката на потока въздух. 5.3 Поставете тръбата на желаната от Вас дълбочина в тръбопровода / канала и фиксирайте с винта на гъвкавия, фиксиращ фланец. 5.4 Опроводете кабелите като оставяте клуп. Също така Вие можете да монтирате устройството с помощта на монтажните отвори, съгласно чертежа на Fig. 6. Fig. 5 Фиксиращ фланец Fig. 6 Монтажни размери 2x Ø x Ø 4, Монтажът на продукта в близост до устройства емитиращи електромагнитни вълни може да доведе до грешки в измерването. Използвайте екранирани проводници в зони с емитирани електромагнитни вълни. MIW--BG / 11 /

8 Осигурете разстояние от 15 см (5,9 ) между проводниците на датчика и кабелите на захранването. Винаги използвайте два отделни трансформатора: един за датчика и един за контролера. 6. Затворете горния капак на кутията и завийте металните винтове. 7. Включете захранването. Не надвишавайте зададеното допустимо максимално захранващо напрежение! Измервайте го преди монтаж! Захранващи блокове на нерегулирано напрежение 24 VАС подават напрежение на изхода си, което надвишава номиналното напрежение, и което активира вградената защита (предпазител). Когато изделие от версия G и изделие от версия F използват един и същи източник на АС захранване (трансформатор), при заземяване на захранването и аналоговия сигнал към една и съща заземяваща точка е възможно да се получи КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ! За да се предотврати това, винаги свързвайте изделия от различни версии към отделни АС трансформатори или използвайте изделия от една и съща продуктова версия. 8. Можете да промените фабричните настройки с желаните от Вас параметри посредством софтуерното приложение 3SModbus (ако е необходимо). За фабричните настройки на изделието направете справка с Table Карти на Modbus регистритете. ЗАБЕЛЕЖКА Когато стартирате функцията за самокалибриране в режим Отопление, проверявайте регистър 20, за да разберете кога тя е приключила. MIW--BG / 11 /

9 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ INPUT REGISTERS Data type Description Data Values 1 Temperature unsigned int. Actual temperature level ,0 C 2-10 Reserved, returns 0 11 Analogue output value unsigned int. Value of the analogue output Relay status unsigned int. Relay status. When it is On, the contact between COM1 and NO1 is closed Temperature setpoint unsigned int. Temperature setpoint used for PI control ,0 C 14 Relay setpoint unsigned int. Relay switching setpoint ,0 C 0 % 100 % Off On 15 Hysteresis unsigned int. Hysteresis for the relay switching Output mode unsigned int. Analogue and relay output mode (Heat / Cool) = 3 = 4 = 5 = 1,0 C 2,0 C 3,0 C 4,0 C 5,0 C Heat mode Cool mode 17 Kp value unsigned int. Proportional gain value ,0 gain 18 Ti value unsigned int. Integration period value Reserved, returns ,1 s 10 s HOLDING REGISTERS Data type Description Data Default Values 1 Device slave address unsigned int. Modbus device address Modbus baud rate unsigned int. Modbus communication baud rate Modbus parity check unsigned int. Parity check mode Device type unsigned int. Device type (Read only) X = HW version unsigned int. Hardware version of the device (Read only) XXXX 0 x 011 HW version SW version unsigned int. Software version of the device (Read only) XXXX 0 x 013 SW version Reserved, returns 0 8 Output overwrite unsigned int. Enables the direct control over the outputs Reserved, returns 0 11 Temperature setpoint unsigned int. Temperature setpoint used for PI control ,0 C 12 Relay setpoint unsigned int. Relay switching setpoint ,0 C 13 Hysteresis unsigned int. Hysteresis for the relay switching Kp value unsigned int. Proportional gain value ,0 gain 15 Ti value unsigned int. Integration period value Output mode unsigned int. Selects the analogue and relay output mode (Heat / Cool) Reserved, returns Autotune of analogue output Analogue output overwrite value unsigned int. Starts autotune in PI control for the analogue output 0 1 unsigned int Reserved, returns 0 Overwrite value for the analogue output. Always settable. Active only if holding register 8 is set to = 3 = 4 = 2 = 2 = 3 = 4 = 5 = Ако желаете да научите повече относно протокола за серийна комуникация Modbus, посетете: N1 8E1 8O1 Disabled Enabled 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 0,1 s 10 s Heat mode Cool mode Autotune start (In progress) Stop (Idle) 0 % 100 % MIW--BG / 11 /

10 ПРОВЕРКА ПРАВИЛНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ Проверете дали и двата светодиода (LEDTX и LEDRX) мигат, след като включите захранването. (Вижте Fig. 7 Индикация за налична Modbus комуникация.) Ако те мигат, Вашето устройство е открило мрежа от устройства. Ако не мигат, проверете свързването отново. Fig. 7 Индикация за налична Modbus комуникация Статусът на двата светодиода (LEDTX и LEDRX) може да се провери само, когато устройството е под напрежение. Вземете съответните предпазни мерки! ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия; съхранявайте продукта в оригиналната опаковка. ГАРАНЦИЯ И РЕСТРИКЦИИ ПОДДРЪЖКА Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени направени на продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ. При нормални условия това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по-сериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо. MIW--BG / 11 /

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4

Подробно

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно