(5)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(5)"

Препис

1 П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ, ж е л а Ю UХ П Р Н Я Т Ь н а В О С Ш Т 3lе в с в о ю с е М.Ю р е б е н к а, о с т а в ш е."о с я б е з п о и е ч е н и я р о д и т е л е й, 11П р о г р а м м ы П О Д Г О Т О В Ю л и ц, ж е л а ю ш и х п р и н я т ь н а в о с ш п а llи е в с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й в с о о т в е т с т в и и с п у н к т о м 4 с т а т ь и 1 2 7, п у н к т о м 1 с т е а й т нь ои г о С к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и п у н к т о м 3 Т р е б жо ав на ин юи й п кр ос го рд ае мр м ы п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и е в р е сб в е о н ю к а, с е м о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, и ф о р м а ы о с вп ир до ех то еж л дь ес нт ив и т а к о й п о д г о т о в к и н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а цн иы и х, у пт рв ие кр аж з до ем н М и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф0 еа дв ег ру ас цт иа и 2 0о1 2т г 2. N ~ 6 2 3, в ц е л я х о р г а н и з а ц и и п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ью ш н иа х в о пс рп ии нт яа тн и е в с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, П Р И К А З Ы В А Ю : 1. У т в е р д и т ь : 1.1. П о р я д о к п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю ш и х п р и н я т ье н в а с вв оо сю п и с те ам н ь и ю р е б ё н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й N ~ (п 1 ). р и л о ж е н и е 1.2. П р о г р а :v lм У п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю щ и х п р и н тя ат нь и е н а в в со вс оп юи с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о ж д еи нт ие ел е й N я (п 2 ). р и л о 2. В о з л о ж и т ь н а Г о с у д а р с т в е Н lо е б ю д ж е т н о е о ое б р ау зч ор ве аж т де ел нь ин е г о р о д а М о с к в ы д е т с к и й д о м N я 1 9 «Ц е н т р п а т р о н а нт ин я о» г о Д ев по ас рп ти а т м а е н т а с о ц и а л ь н о й з а ш и т ы н а с е л е н и я г о р о д а М о с к в ы пи рн оф со вр емт аи цт ие ло ьн сн ко у- ю р а б о т у с н а с е л е н и е м. к о о р д и н а ц и ю и м е т о д и ч е се кн ои ее с по оп др го о в т о о ж в дк и л и ц

2 2 ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и е в с в о ю с е м ь юе г ор се яб е бн ек за, п о п е ч е н и я р о д и т е л е й. З. К о н т р о л ь з а в ы п о л н е н и е м н а с т о я щ е г о п р и зк а мз ае св то из тл ео лж яи т р у к о в о д и т е л я Д е п а р т а м е н т а А.З. Д з у г а е в у, -'- Р у к о в о д и т е л ь Д е п а р т а м е н т а В.А. П е т р о с я н

3 4 П р и л о ж е н и е N 2 1 к " р и к а з у Д е п а р т а м е н т а с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы н а с е л е н и г о р о д а М о с к в ы о т 6J.iCLt2-rJ(jJ, N 2 с 1у ь П о р н д о н : п о д г о т о в к и.1щ,ж е "а Ю Щ Х п р и н я т ь н а в о с еп ми ьт юа н и е в р е б е н к а, о с т а в п н б,ге зо нс ои п е ч е п н я р о д н т е л е ii 1. О б щ и е п о л о ж е н и я 1.1. Н а с т о я щ и й П о р я д о к п о д г о т о в к и л и ц, Р ж еи лн ая ю Т щь н иа х в о с п и т а н и е в с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я а л ер ео д и- т Пе ло ер й я д о(дк ), у с т а н а в л и в а е т п р о ц Пе Од уд рг Оу Т О В Кл Ии ц, ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и е в с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и- т еп ло е д й г о т(до ав лк еа е), в г о р о д е М о с к в е О р г а н и з а ц и я П о д г о т о в к и о с у щ е с т в л я е т с я ы ум пи о л н о о р м г оа чн еа нм ни в с ф е р е о п е к и, п о п е ч и т е л ь с т в а и п а т р о н а ж а В с л у ч а е о т с у т с т в и я и л и н е д о с т а т о ч н о с т и н у н ыу хllo ло нр ог ма но оч ве в с ф е р е о п е к и, п о п е ч и т е л ь с т в а и п а т р о н а ж а о р г ак на ид зр аоц в иы о х н, н ты ех х, н и ч е с к и х и и н ы х в о з м о ж н о с т е й д а н н о е п о л н о м о ч и е м о ж е ят о ос бу рщ аезсо тввалт яе тл ьь сн ы м и о р г а н и з а ц и я м и, м е д и ц и н с к и м и о р г а н и з а ц и я м и м, и, о р ог ка ан зи ыз ав ца юи ящ и м и с о ц и а л ь н ы е у с л у г и, и л и и н ы м и о р г а н и з а ц и я м и, в а тн ои мз а цч и яс мл еи о др лг я д е т е й -с и р о т и д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и ая л ер ео д - и ут пе ол ле нй о м(д о ч е н н ы е о р г а н и з а ц и и ), п р о ш е д ш и м и о т б о р в с о о т в е т с т в ие ни и есм п о Пс тр а нв ои вт ле л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 1 8 м а я г. N «О б о т дп ер ло ьс на ых х в о с у щ е с т в л е н и я о п е к и и п о п е ч и т е л ь с т в а в о т н о ше не н ио ли е т н н е и с хо в е гр рш а ж д а н» и П о р я д к о м о т б о р а о р г а н о м о п е к и и п о п е ч и т е л ье сл тьвн аы х о б ор ра гз оа нв аи тз а ц и й, м е д и ц и н с к и х о р г а н и з а ц и й, о р г а н и з а ц и й, о к а з ы лв ьа ню ы щ е и х у с лс уо гц и и, а и л и и н ы х о р г а н и з а ц и й, в т о м ч и с л е о р г а flи з а llи Я оj\л т Я ид ед те ет йе -с й, и ро с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, д л я о с у щ е с т в л е н и я о тм до еч л и ь йн ы ох р г па он ла н о п е к и и п о п е ч и т е л ь с т в а, у т в е р ж д е н н ы м п р и к а з о м М и н из со тв еа рн ситяв а и о бн ра уа к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 1 4 с е н т я б р я г. N ц и«ио рп ео а с л т иа зн ао в л е н и я г. N2423». П р а в и т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 1 8 м а я 1.4. П о д г о т о в к а я в л я е т с я о б я з а т е л ь н о й д л я в с ел ха ю г щр аи ж х д а пн р, и жн ея т ь в с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н иа я и ср ко лд юи тч е лн еи й е, м : з р о д с т в е н н и к о в п о п р я :v ю й н и с х о д я щ е й л и н и и (б а кб и у, ш к и, п о л н о р о д н ы е и н е п о л н о р о д н ы е (и м е ю ш и е о б ш е г о бо рт а " та ь ия л и см е ас тт ь р ) ы» ; - л и ц, к о т о р ы е я в л я ю т с я и л и я в л я л и с ь у с ы н о в и т е ле ян ми и ки о вт оо рт ын хо ш у с ы н о в л е н и е н е б ы л о о т м е н е н о ;

4 5 - л и ц, к о т о р ы е я в л я ю т с я и л и я в л я л и с ь о п е к у нм аи м ) и д (п е то епй е ч и т е к о т о р ы е н е б ы л и о т с т р а н е н ы о т и с п о л н е н и я в о зо лб оя жз ае н н оы сх т е нй а; н и х - о т ч и м а и ~1а ч е х и р е б е н к а, п о д а в ш е г о з а я в л е лн еи не и и о. е г о у с ы н о в 1.5. Г р а ж д а н и н, ж е л а ю щ и й п р о й т и П о д г о т о в к у, и м е е т н р у п о л н о м о ч е н н о й о р г а н и з а ц и и д л я п р о х о ж д е н и я П о д г о т о в к и И н ф о р м а ц и я о п о р я д к е и п р о г р а м м е п о д г о т що ви кх и п лрии ц н, я жт ье л а н а в о с п и т а н и е в с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е ги оя с я р о бд еи з т е пл ое пй е, ч е п е р е ч е н ь у п о л н о м о ч е н н ы х о р г а н и з а ц и й р а з м е щ а ал юь нт со ям нс а й то еф и Д е п а р т а м е н т а с о ц и а л ы ю й з а щ и т ы н а с е л е н и я г о рфо од ра м ам ц ои со кю вiо ы - в т е л е К О ~М У Н И К aи О Н loй с е т и И н т е р н е т (v,w\v.dszn.fu). в с р е д с т в а х м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и и и н ф о р м а ц и о н н ы х м а т е р и а л а х (б р аох ш), ю р ан х а, б и н ф о р м а ц и о н н ы х с т е н д а х, с а й т а х у п о л н о м о ч е н н ыф хе р е о ро гп а ен к ои в, п о п е ч и т е л ь с т в а и п а т р о н а ж а и у п о л н о м о ч е н н ы ох с у що ер сг та вн ли яз юа цщ и ий х, П о д г о т о в к у. 11. Ц е л ь 11 з а д а ч ип О Д Г О Т О В Ю г р а ж д а н Ц е л ь ю П о д г о т о в к и я в л я е т с я о к а з а н и е п с и сх ко ол йо г о -п и е д а г п р а в о в о й п о м о щ и л и ц а м, ж е л а ю щ и м п р и н я т ь н а ю в ос се пм иь тю а н ри ееб е вн кс а в, о о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й З а ;:щ ч а м и П о д г о т о в к и я в л я ю т с я : - п о д г о т о в к а г р а ж д а н к п р и е м )' н а в о с п и т а н и хе с яд е тб е й з, п оо спт еа чв еш н ии я р о д и т е л е й, в ы я в л е н и е и ф о р м и р о в а н и е у г р а нж ы д ха н к во ом с пп еи ттеант це ил й ь, а т а к ж е р о д и т е л ь с к и х н а в ы к о в д л я с о д е р ж а н и я е ни к ва о, с вп ит от ам н чи ия с лр ее б д л я о х р а н ы е г о п р За Дв О Ри О В,Я с, о з д а н и я б е з о п а с н о й с р е д ы, у с п е ш н о й с о ц и о б р а з о в а н и я и р а з в и т и я ; - 1l0~OЩ Ь г р а ж д а н а м в о п р е д е.~е н и и с в о е й г о т ом ву н он са т ив о ск п пи рт иа не и е р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е лм еы й. у св т вр ыо бй ос рт ев а ф ор ре б е н к н а в о с п и т а н и е в с е м ь ю, в о с о з н а н и и р е а л ь н ы х с пт ре й о б, л се мк о ти о тр р ы у мд ин о и м п р е д с т о и т в с т р е т и т ь с я в п р о ц е с с е в о с п и т а н и я р е б е н к а ; - о з н а к о м л е н и е г р а ж д а н с о с н о в а м и з а к о н о д а т ез ла ьщ с ит тв ыа п вр асвф е д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й н, н по рс ат вя юм 1И и из а ом б ея щз а ю щ и х р о д и т е л е й, с у щ е с т в у ю щ и м и ф о р м а м и п р о ф е с сщ и и о, н а п.ао ьднд оейр ж кп ио м ои с о п р о в о ж д е н и я з а м е щ а ю щ и х с е м е й. П. О р г з н и з а ц н я П о д г о т о в к и 3.1. П о д г о т о в к а о с у щ е с т в л я е т с я в с о о т в е т с т вй и и п о сд гп о рт о гв лрк иа и мц, м о ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и е в с в о ю с е м ь ю е гр о е еб я е н кб а е, з о с п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, у т в е р ж д е н н о й н а с т о я щ и м п р и к а з о м П о д г о т о в к а о с у щ е с т в л я е т с я н а р у с с к о м я з ы к е -зв а о ч н о й и л ф о р м а х о б у ч е н и я.

5 б 3.3. П о д г о т о в к а о с у щ е с т в л я е т с я б е с п л а т н о О б ш а я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ":у р с а П о д г о т то в нк ие м с ео нс ет еа в48 л яче а с о в У п о л н о м о ч е н н ы е о р г а н и з а ц и и : О р г а н и з у ю т о б у ч а ю щ и е с е м и н а р ы, т р е н и ня г о пв оы ев о пз ра он ся ат ми р а з в и т и я и в о с п и т а н и я д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з тпе ол пе ей qе, н аи я т а кр жо де и о б я з а т е л ь н о е п о с е щ е н и е о р г а н и з а ц и й д л я д е тй е, й -с о си тр ао вт ш и их с дя е т еб е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й З а ч и с л я ю т г р а ж д а н н а к у р с П о д г о т о в к и п о з па ия св ьл ме не ин юн о м у г р а ж д а н и н а (п р и л о жn~1) е н и еп р и л и ч н о м о б р а щ е н и и с п р е д ъ я в л е н и е м п а с в с л у ч а я х, у с т а н о в л е н н ы х з а к о н о д а т е л ь с т в о м д е Рр оа сц си ии й, с к о йп и иф е и н о г о д о к у м е н т а, у д о с т о в е р я ю ш е г о л и ч н о с т ь. Г р а ж д а н и н в п р а в е п о д а т ь з а я в л е н и е и к о п и ю п аос пдоорктуа м еин лтиа, и н у д о с т о в е р я ю щ е г о л и ч н о с т ь, в э л е к т р о н н о м в и д е а пв лу ет не ми я и хп о н а э л е к т р о н н о й п о ч т е у п о л н о м о ч е н н о й о р г а н и з а ц и и В е д )'т Ж у р н а л у ч е т а п и с ь м е н н ы х з а я в л е н и йе л аг рн аи жи д ап нр о ой тжи N~2). П о д г о т о в к у (п р и л о ж е н и е П р и в л е к а ю т к п р о в е д е н и ю П о д г о т о в к и с о ц ги оа гл оь вн ы х ( с о ц и а л ь н ы х р а б о т н и к о в ), ю р и с т о в, п с и х о л о г ои в х, рм ае бд ои тцниинксокв (п с и х о т е р а п е в т о в, п с и х и а т р о в, в р а ч е й -п е д и а ), т р о ив м е юи щ ди рх у г иб ах з о в о е П р О ф И Л l,н о е в ы с ш е е о б р а з о в а н и е (п е д а г о г и ч се кс ок е о, е, п сю ирхиодлиочгеи ч е с к о е, м е д и ц и н с к о е ), а т а к ж е п р а к т и ч е с к и й о п ы т р а б по рт иы н ис мс аt;м ю ьщ яимм и и, д е т е й н а в о с п и т а н и е, в л а д е ю щ и х н а в ы к а м и о б у ч е н и я ю тр оо гсол ы гх р, а ж к др ао н м, е и м е ю щ и х п о л о ж и т е л ь н ы й о п ы т в о (:п и т а н и я п р и е М Ы Х д е т е й. С п е ц и а л и с т ы, к о т о р ы е о с у щ е с т в л я ю т П о д г о т о в к оу в, ы ш п ер но их ео д я т к в а л и ф и к а ц и и н е р е ж е о д н о г о р а з а в т р и г о д а О б е с п е ч и в а ю т р е г у л я р н о с т ь и д о с т у п н ои с т дь л яп во сд ег хо тгорвакж д а н Ф о р м и р у ю т г р у п п у и з г р а ж д а н, о б р а т и в ш и х со яч е н вн у юу п о л н о р г а н и з а ц и ю, о с у щ е с т в л я ю щ у ю П о д г о т о в к у. О пи р ев др е лм яя ю пт р од ва ет ды е н и я П о д г о т о в к и с п е р и о д о :.! о ж и д а н и я г р а ж д а н а м и е н ни ая ч а Пл ао д пг ор то ов ве кд и н е б о л е е о д н о г о м е с я ц а с м о м е н т а о б р а щ е н и я в у п о гл анн оим з оа чц еи ню н. у ю о р Ч и с л е н н о с т ь г р у п п ы н е д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 15 ч е л о в е к Ф о р :\ш р у ю т н а к а ж д о г о г р а ж д а н и н а д о к у м д еент те ал ць ис ю т в, у юс вщ иу ю о п р о х о ж д е н и и и м П о д г о т о в к и П р о в о д я т и т о г о в у ю а п е с т а ц и lo в ф о р м е с о вб е ск еод но цв еа н и я П о д г о т о в к и В с л у ч а е у с п е ш п о г о п р о х о ж д е н и я о б у ч а ю щ е г ао ю т к j у р с С в и д е т е л ь с т в о о п р о х о ж д е н и и П о д г о т о в к и (д са тл ве о е ) - вс вт ие дч е тн еи ле ь т р е х р а б о ч и х д н е й п о с л е п р о в е д е н и я и т о г о в о й а п е с т а вц ии ди е. т е л В ь ыс тд ва ач а р е г и с т р и р у е т с я в Ж у р н а л е у ч е т а в ы д а ч и С в и д еж тдеелнь ис и~в П оо дп гр о тх оо в к и (П р и л о ж е н иn2 е 3). Ф о р м а С в и д е т е л ь с т в а у т в е р ж д е н а п р и к а з о м бм р Иа зljс о в ат не ир яс т ви а н оа у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 20 а в г у сn~623 т а 2012 «О бг. у т в е р ж д е н и и т р е б о в а н и й с о д е р ж а н и ю п р о г р а м м ы п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю ш ои сх п и пт ра ин ни яе т ьв нс ва о вю

6 9 П р и л о ж е н и,1 '1 "2 е 2 к П о р я д к у п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я ~ п о п е ч е н и я р о д и т е л е и! Ж у р н а л у ч е т а п и с ь с и е н н ы х з а я в л е н и й г р а ж д а н, ж е л а ю щ и х п р иа н яи те ь в н са в ов юо с п и т с е м ь ю р е б ё н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й N 2 Д а т а п о д а ч и Ф а м и л и я, и м я. М е с т о ж и т е л ь с т в а П р и м е ч а н и е п /п з а я в л е н и я о т ч е с т в о з а я в и т е л я. з а я в и т е л я (п р е д п о л ш 'а е,\tа я д а т а р о ж д е н и я ф о р м а у с т р о й с т в а! : в с е м ь ю ) ----".._._

7 10 П р и л о ж е н и,n"q е 3 К П о р я д к у п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и с в о ю с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в щ е г о с я п о п е ч е н и я р о д и т е л е й Ж у р н а л у ч е т а в ы д а ч и С в и д е т е л ь с т в о п р о х о ж д е н и и П о д г о т о в ю "ищ и гх р ап жр ди ан н я, т жь е л н а в о с п и т а н и е в с в о ю с е м ь ю р е б ё н "а, о с т а в ш е гя о сря о д би етз е лп ео йп е ч е,n "2 Н о м е р К о м у в ы д а н оп о д п и с ь л и ц а О. т в е т с т в 'е н н о е П р и м е ч а н и е п /п с в и д е т е л ь с т в а (ф, а м и л и я, п о л у ч и в ш е г ол и ц о, в ы д а в ш (П с е Р С Д 1JO л а г а с м а я д а т а в ы д а ч и и м я, с в и д е Т С.1Ь С Т св в О и, д с т с л ь с т в о ф о р м а о т ч е с т в о ) д а т а п о л у ч е н и я у с т р о й с т в а в с е м ь ю ) i i,

8 11 П р и л о ж е н их е 22 к п р и к а з у Д е п а р т а м е н т а с о ц и а п ь н о й з а щ и т ы н а с е л е н г о р о д а М о с к в ы о т Х 2 П р о г р а м м ап О Д Г О Т О В Ю Л Иж Ц с, л а ю щ и х п р и н я т ь и а в о с п и т а н и с в с в о ю с ~ р е б е н к а, о с т а в щ с г о с я б с з п о п е ч е и и я р о д и т е л е и 1. О б щ и е п о л о ж е н и я П р о г р а м м а п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н са в ов юо с пс ие мт аь ню и е р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е рй а м (дм аа л), е е р а- з Пр ар бо ог т а н а в с о о т в е т с т в и и с п р и к а з о м М и н и с т е р с т в а о б р а з о ов са сн ии йя с к ио йн а уф кеид е Рр а ц и и о т 20 а в г у с т а2012 г. Х «О б у т в е р ж д е н и и т р е б о в а ~ JИ Й к с о д е р ж а н и ю п р о п о д г о т о в к и л и ц, ж е л а ю ш и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и е вр е бс ев но юк а, с е м о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, и ф о р ам ы о с пв ри од хе от же лд ье сн тив и т а к о й п о д г о т о в к и н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и». Ц е л ь ю П р о г р а м м ы я в л я е т с я о с у щ е с т в л е н и е пг си ич хе ос лк о гй о -п е ид а г п р а в о в о й п о д г о т о в к и д л я ф о р м и р о в а н и я с о ц ии чаелськноой -п с и гхоотлоовгн о с т и п р и е м у и в о с п и т а н и ю д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з п о лп ее й ч, е н ии я п р ри он дя ит ит ею г р а ж д а н а м и о т в е т с т в е н н о г о, в з в е ш е н н о г о р елшь не но и я п ро ит ен мо ас и рт е б е н к а с е м ь ю. Н а с т о я щ а я П р о г р а м м а в к л ю ч а е т м и н и м а л ь н ы е т рм е иб ро ов ва ан ни ия ю к ф П р о г р а м м ы у п о л н о м о ч е н н ы м и о р г а н а м и в с ф е р е еолпь ес кт и в, а п ои п е ч п а т р о н а ж а и у п о л н о м о ч е н н ы м и о р г а н и з а ц и я м и и, м ои с у щп ое дс тг ов лт оя вю кщу л и ц, ж е л а ю щ и х п р и н я т ь н а в о с п и т а н и е в с в о ю с е м ь ю ре ег бо ес ня к а, б е зо с т а п о п е ч е н и я р о д и т е л е й. О б щ а я т р у д о е м к о с т ь П р о г р а м м ы д о л ж н а б ы т ь н е им че ен се ке и х48 а к ч а с о в и н е б о л е е 80 а к а д е м и ч е с к и х ч а с о в.

9 1 3 8 О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и р е б е н к а. М е р ы п о п р е д о т в р а ш е,н lю р и с к о в ж е с т о к о г о о б р а ш е н и я и п р и ч и н е н и я в р е д а З Д О D О В Ь Ю о е б е н к а l l О с о б е н н о с т ип Ш 10В О Г О 9 в о с п и т а н и я п р и с м н о г о 2 1 l n е б е н к а Р о л ь С С l\н.и В о б е с п е ч е н и и 1 0 п о т р е б н о с т е й р а з в и т и я и о е а б llл llт а l!и 11 р е б е н к а О С Н О В Ы з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о йф ~ д е р а ш ш о б у с т р о Л с т в е д е т е й. О С Т З Ш llltх с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, 4 4 н а в о с п и т а н и е в с е м ь и rnа ж д а н В з а и м о д е й с т в и е п р и е м н ос йе м ь и с О р l'3н ю.1ио П ~К Ии г ю п е ч и т е л ь с т 11 в а И Н Ы М И о р rllн Ю U Ц lя М И, 2 2 п р е Д О С 1LlВ Л Я Ю Щ И М И У С.1}Т И д е т я м и с е!\ь Я М П о д в е д е н и е и т о г о в с о б е е е - о с в о е н и я к у р с а д о в а н и е 13 П О llг О Т О В К И к а н д и д а т о в n з а м е ш а ю щ ир ео Д 1Т С Л ll )' В с е г о 4 8 -> 2.'\ 2 3. Р а з д е л ы п р о г р а м м ы Р а з д е л 1. В в е д е н и е в к у р с п о д г о т о в к и к а н д и д а т о ев вр оз да ми те ещ л аи ю. щ и С о д е р ж а н и е и ц е л и п р о г р а м м ы п о д г о т о в к и к а н д и д аю т що ви е в з а р о д и т е л и. З а д а ч и п о д г о т о в к и, в т о м ч и с л е к а с а ю щ и е с я : в ы я в л е н и я и ф о р м и р о в а н и я в о с п и т а т е л ь н ы х к о м п е кт же не ц и й, р о д и т е л ь с к и х н а в ы к о в д л я с о д е р ж а н и я и в о с п и т р а он т и я и д ед те ет йе -й с, и о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й ( д а л е е - дс ея т и, б е оз с т па ов пш е ич ее н и я р о д и т е л е й ), в т о м ч и с л е д л я о х р а н ы и х п р а в и з д ио яр о бв еь зя о, п с а о с зн д о а йн с р е д ы, у с п е ш н о й с о ц и а л и з а ц и и, о б р а з о в а н и я и р а з в и т и я : - о к а з а н и я п о м о щ и к а н д и д а т а м в з а м е щ а ю щ и е р о д ли ет не ли и вс во о п е р й е д е г о т о в н о с т и к п р и е м у н а в о с п и т а н и е р е б е н к а, о с пт ао вп ше че ег но ис я рб ое дз и т е л е й, в в ы б о р е ф о р м ы у с т р о й с т в а р е б е н к а н а в о с п и т а н и е я в л се ен ми ьи ю, с в в о ив хы

10 14 с л а б ы х и с и л ь н ы х с т о р о н, р е с у р с о в и о г р а н и ч ие н ип йр и ев м в но ос гп ои т ра ен би е н к а,- - к а к л и ч н ы х, т а к и с е м ь и в ц е л о м, в о с о з н а н и и р е аи л ьт рн уы дх н оп срт ое ои л, е мс к о т о р ы м и и м п р е д с т о и т в с т р е т и п.с я в п р о ц е с с ие е мв но ос пг ои т ар не иб яе н кп а р, о т в е т с т в е н н о с т и п р и е м н ы х р о д и т е л е й ; о з н а к о м л е н и я к а н д и д а т оз ва м е щ в а ю щ и е р о д и т е л и с о с н о в з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й вcdе с фд е р еа ц зи аи щ и т ы п р а в д е т е й, о с т а в ш б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й ; _ ф о р м и р о в а н и я у к а н д и д а т о в н з а м е щ а ю щ и е р о д и тб ел ла ис т и з н а н д е т с к о й п с и х о л о г и и, р а з в и т и я р е б е н к а и в л и оя н ио яп ы е тг а о (д п ре оп шр ил но аг ц и и, ж е с т о к о г о о б р а щ е н и я, п р е н е б р е ж е н и я н у ж д а ум ки и р се б бе ин ок ла о, г ри ач зе лс к о й с е м ь е й ) н а е г о п с и х о ф и з и ч е с к о е р а э в и т и е и п о в е д е н и е ; _ ф о р м и р о в а н и я у к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р ол де ни ит ея л и о пс ер ме дь се т а к а к о с и с т е м е и е е и з м е н е н и я х п о с н е п о я в л е н и я р е б с н к а ; о з н а к о м л е н и я к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р о д и т ет ля им и с о п р о т е к а н и я п е р и о д а а д а П Т al1и И р е б е н к а в с е м ь че и, на а тм аи к ж «т е р су д пн ро иг о» п о в е д е н и я р е б е н к а и с п о с о б а м и п р е о д о л е н и яя ; т а к о г о п о в е д е н и _ о з н а к о м л е н и я к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р о д и ст те ял ми и с п о б я з с о х р а н е н и ю з д о р о в ь я р е б е н к а и о р г а н и з а ц и и в ео гс оп иб те аз но ип я а ; с н о г о _ о з н а к о м л е н и я к а н д и д а т о в в з а ~1е Щ ajо Щ И С р о д и вт уе юл ищ и м с и с у щ ф о р м а м и п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о м о щ и 11, с по оп др до ев ро жж кд ие н и я п р и е м н ы х с е П р и ч и н ы, пkotopы о ~! д с т и о с т а ю т с я б е з ljoп е ч с н и я р о д и т е л е й. К о д е т е й в о р г а н и з а ц и я х д л я д е т е й -с и р о т и д е т е зй, п о сп те ач ве щн и хя с яр о бд еи т е л е (д а л е е - о р г а н и з а ц и я д л я д е т е й -с и р о т ). О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а у с т а н о в л е н н ы х с е м е й н ьы с мт в о м з а к о н Р о с с и й с к о й cdе д е р а ц и и с е м е й н ы х ф о р м у с т р о айв сш т ив ха с яд е тб ее й з, по ос пт е ч е н и р о д и т е л е й. И х о т л и ч и я и о с о б е н н о с т и. С т р у к т у р и р о в а н н о е и н т е р в ь ю. П р о в о д и т с я п оч ез на ив яе р шт ее мн1 ыип ио и з у ж е л а н и ю к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и. В х ы о яд се н я ию нт тс ея р в ь о ж и д а н и я, п о ж е л а н и я, р е с у р с ы и м о т и в ы с е м ь и, в оп во ын хи м аи н ии ен ы хп р а п о с л е д с т в и й п р и е м а р е б е н к а н а в о с п и т а н и е в с се ем м ь ьи ю,(м р а ет се ур ри саол вь н ы е, с о ц и а л ь н ы е и п с и х о л о г и ч е с к и е у с л о в и я в с е мо ьб е с, т вк уо ют от р ы ве о сс пп ио тс а н и ю р е б е н к а ). Р а э д е л 2. П р е д с т а в л е н и е о п о т р е б н о с т я х р а з в и тр ие яб е н пк ра и е им н о н е о б х о д и м ы х к о м п е т е н ц и я х п р и е м н ы х р о д и т е л е й. т и Пв ао цн ия ит и е у о з а м е щ а ю щ и х р о д и т е л е й. П о т р е б н о с т и р а з в и т и я р е б е н к а (б е з о п а с н о с т ь, р а з зо дв оа рн ои ве ь, е, у м с т в е н н о е р а з в и т и е, п р и в я з а н н о с т ь, э м о ц и т ои не а, л ь ин до е н т ир ча нз ов си т ь, с т а б и л ь н ы е о т н о ш е н и я в з а м е щ а ю щ е й с е м ь е, с ао ц ц и и я а л ь- н у а ся в о еа нд иа пе т с о ц и а л ь н ы х н о р м и п р а в и л п о в е д е н и я, с о ц и а л ьн н и ы е х с ро о сл ве ей р, с от бн щи ке а м и и в з р о с л ы м и, н а в ы к и с а м о о б с л у ж и в а н и я - с ач не ис кт иа ре н о -ги и гб и ы е тн ои в ы е н а в ы к и ) и п о н и м а н и е к а н д и д а т а м и в з а м е щ а ю щ и ех о др ио мд ои ст те ил и и нх е о

11 15 о б е с п е ч и в а т ь. О ц е н к а к а н д и д а т а м и в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и с ив о ео йб е с п ое сч ои бт нь о с т п о т р е б н о с т и р а з в и т и я р е б е н к а с у ч е Т О ~1 у с л о в и й (у дж аи л зен н и н о с ет мь ь и о т и н ф р а с т р у к т у р ы у с л у г н а с е л е н и ю, м а т е р и а л ь н о в-би ый т, о в зыа хн я т о ус ст ли, д о х о д а ) и о с о б е н н о с т е й с е м е й н о й с и с т е м ы. К о м п е т е н ц и и к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е лю и рп ео б ев но кс а п. и т а Н е о б х о д и м о с т ь о ц е н к и к а н д и д а т а м и в з а м е щ а ю щ еи юе щ ри ох дс ия т е ул и н и их м к о м п е т е н ц и й. П о и с к и п у т е й ф о р м и р о в а н и я и к о м сп те ан ю с ща ци их и к о м п е т е н ц и й. З н а н и я и у м е н и я, н е о б х о д и м ы е к а н д и д а т у в з а м ел щи. а ю щ и е р о д и т е Р а з д е л3. Э т а п ы р а з в и т и я р е б ё н к а. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а о с н о в н ы х в о з р а с т н ы х ни ея р и ор де об ве н к ра а з в (м л а д е н ч е с т в о, р а н н и й в о з р а с т, Д О Щ К О Л Ы Ы Йв и йо з рщ а кс от л, ь мн лы айд щ в о з р а с т, п о д р о с т к о в ы й в о з р а с т, ю н о щ е с т в о ). Р о л ь п с и х о л о г и ч е с к и х п о т р е б н о с т е й в л и ч н о с тпн ро им в я зр аанз нв ои ст ти ь и,: б е з о п а с н о с т ь, и д е н т и ч н о с т ь. В о з р а с т н ы е к р и з и с ы. Р е б ё н о к в с е м ь е, р е б ё н о к, к а к л и ч н о с т ь. Р а з д е л 4. О с о б е н н о с т и р а з в и т и я и п о в е д е н и я р ее го ое сн як а, б е оз с т а п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, п о д в е р г а в ш е г о с я ж е с т ою к. о м уд и соп брроапщ о ер нц ии и р а з в и т и я р е б ё н к а. В и д ы ж е с т о к о г о о б р а щ е н и я (п р е н е б р е ж е н и е н у ж фд иа мз ии ч е рс ек бо е н, к а п с и х о л о г и ч е с к о е и с е к с у а л,н о е н а с и л и е ) и и х л пя о сфл l13и е д с чт ев си кя о г о д, э м о ц и о н а л ь н о г о, и н т е л л е к т у а л ь н о г о, с о ц и а ль ын юо ггоо ри а сз ев ки ст уи ая л р е б е н к а Д и с п р о п о р я ц и я р а з в и т и я р е б ё н к а. П о н я т и я «у ма сл то вс ет нь н» а я и о «з а д е р ж к а п с и х и ч е с к о г о р а з в и т и я», и х о т л и ч и е. С е ~Ь Я к а к р е а б и л и т и р у ю щ и й ф а к т о р д л я р е б ё н ок а, ж пе ес рт ое жк ои ев ш е о б р а щ е н и е. О ц е н к а к а н д и д а т о м в з а.\1е щ а ю щ и е р о д и т е,lи с св тоие й в ов со пз ми то ыж вн ао т ь р е б е н к а, п е р е ж и в ш е г о ж е с т о к о е о б р а ш е н и е. Р а з д е л 5. П о с л е д с т в и я о т р а з р ы в а с к р о в н о й с е м и ьяе й р ед бл еян к ра а, з в о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й (н а р у ш ое сн ти и я, по рс ио вб яе зн ан но нс т и п е р е ж и в а н и я г о р я и п о т е р и, ф О Р ~lи р о в а н и е л и ч ни од йе н ит ис че мн ое сй тн и о ). й П о т р е б н о с т ь в п р и в я з а н н о е т и, и д е н т и ч н о с т ь к оа пк о ло ус чн но ов га о б р а з в и т и я р е б е н к а. Р о л ь р о д и т е л е й и к р о в н ы х р ожд ис зт нв ие н нр ие кб ое вн к а в и п р е о д о л е н и е с т е р е о т и п о в м ы ш л е н и я, с в я з а н н ым х и сх вмо ес сп траи явт иж еи з н и р е б е н к а.

12 16 П р и ч и н ы в о з н и к н о в е н и я, п р о я в л е н и я и п о с л е д лс ть вн ио яй э м д е п р и в а ц и и у р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч. е н Пи оя с л ер до сд ти в т ие ял е й д е п р и в а ц и и п о т р е б н о с т е й в п р и в я з а н н о с т и и еи бд е н кт а и, ч но ос ст та ив ш еу г ро с я б е з П О llе ч е н и я р о д и т е л е й. Т и п ы «н а р у ш е н н о й п р и в я з а н н о с т и» (п о н я т и й «н в р е ог та ит чи ев сн ко ой й ) (н п р и в я з а н н о с т и», «а м б и в а л е н т н о й п р и в я з а н ню ощ с ет йи», п р«ии зв бя ез га ан н о с т и», «д е з о р г а н и з о в а н н о й п р и в я з а н н о с т и»). П о н я т и е «г о р я и п о т е р и» в ж и з н и р е б е н к а, о с т а в ше че ег но ис я б е р о д и т е л е й. П с и х о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и и эе тр ае пж ы и в па рн ои ця е с рс еа б еп н к о м г о р я, с в я з а н н о г о с п о т е р е й с е м ь и (ш о к, lо т р яр си е н, и ое т ри и цн ае нд ио е в, е с т а д и я г н е в а и с м е ш е н и я ч у в с т в, д е п р е с с и я, п р и н я т и е ). Р а з д е л 6. А д а п т а ц и я п р и ё м н о г о р е б ё н к а и п р и ё м н о й с е м ь и. О ж и д а н и я с е м е й, п р и н и м а ю ш и х р е б ё н к а н а В О и С, llп т р ае нв ио я г. и С ти р а р а з о ч а р о в а н и я в з р о с л ы х в р а з н ы е п е р и о д ы а од ва кп ат а цр ио и д. с т Пв ое нд нг ои тк о в п о я в л е н и ю п р и ё м н о г о р е б ё н к а. Т и п и ч н ы е о ш и б к и в о с п и т а н н я в п р и е м н о й с е м ь е. и чп и ря о б вл е м ы в о с п р и я т и и п о с т у п к о в р о д н о г о и п р и е м н о г о ря е б ве н ук па. р а вр ла ез нл и ич и п о в е д е н и е м р е б е н к а, в ы р о с ш е г о в с е м ь е, и р е нб ое гн ок а, в Пп О р и\lее щм не ну ю с е м ь ю. П р о б л е м а р а з л и ч и й и н т е р п р е т и р о в а н ит яе л уя к а зп ар ни ие йм н ыр ом ди и и р о д н ы м и д е т ь м и. П р и е м ы, п о м о г а ю щ и е п р е о д о л е в а т ь в о з н и к а ю щ иб ел е г тч ра ую д шн ио се т и, с о с т о я н и я н а п р я ж е н и я и с н я т и е т р е в о г и. Р а з рт ео шв е н и и еп р ек о дн оф лл еи н к и е т р у д н о г о п о в е д е н и я д е т е й. Т е х н и к и э м о ц и о н л ая лц ь ин и о. й с а м о р е г у Э т а п ы а д а п т а ц и о н н о г о п е р и о д а. О с о б е н н о с т ои ап др ао пц те ас цс иа о н д нл оя г р е б е н к а в п е р в ы й г о д е г о п р о ж и в а н и я в п р и е м н а о й и спе ем р ье е ж. и Чв уа нв си тя в р е б е н к а, п р и х о д я ш е г о в с е м ы о. С п о с о б ы п р е о тд е ой л е ан ди ая п т та рц уи д и н. о с З а д а ч и п р и е м н о й с е м ь и в п р о и е с с е а д а п т а ц и и с е м ь и (п е р е р а с п р е д е л е н и е р о л е й, у ч е т и н д и в и д у а с.тт ье нй ы хр е об се он бк еа н, нз он а к о м с т в р е б е н к а с п р а в и л а м и и т р а д и ц и я м и п р и е м н о й ис яе м ьб и ы, т а о, р гу а чн е иб зы а, ц о т д ы х а, о х р а н ы з д о р о в ь я, к о н т а к т а с Р О Д lы и М ). И и с в е р с т н и к а м Н е о б х о д и м о с т ь с о х р а н е н и я т а й н ы У С Ы llо в л е н и я и. Ем е н и рм е ыа ел ь н ы п р е и м у щ е с т в а и с л о ж н о с т и.. В 03м о ж н ы е п о с л ее нд и С я Т В (н1я е с о х р а н е н и я ) т а й н ы у с ы н о в л е н и я. К а к с к а з а т ь р е б е н к у. ч т о о н п р и е м н ы й. И з м е н е н и е с е м е й н о й с и с т е м ы п о с л е п о м е щ е н и я р е б ие н к а п р о х о ж д е н и я р е б е н к о м в о з р а с т н ы х э т а п о в р аи з рв ои вт аи ня и. е П р т оа гк ни ох з и з м е н е н и й. Р а з д е л 7. «Т р у д н о е» п о в е д е н и е п р и ё м н о г о р е б ё н рк аа в, л е нн аи вя ы к и «т р у д н ы м» п о в е д е н и е м р е б е н к а. Ф о р м ы «т р у д н о г о» п о в е д е н и я п р и е м н о г о р е б е нл ко а ж : ь, в оа рг ор ве с тс ви о я,

13 17 п о п р о ш а й н и ч е с т в о, б р о д я ж н и ч е с т в о, и з б е г ао нш и е ен иб й л, и за км иб хи во а тл н е н т н о е п о в е д е н и е, а д д и к т и в н о е п о в е д е н и е (п р и е м а л ки ок го о в л, я, с и л ь н о д е й с т в у ю щ и х в е щ е с т в ). И 11х с п ор си оч би ын ы р а б о т ы с н и м и. М е т о д ы в о с п и т а н и я р е б е н к а. Э ф ф е к т и в н о с т ь и а пк ра из ае нм ил йе м о с р е б е н к а. К р и т е р и и о ц е н к и м е т о д о в в о с п и т а н и я р е б е н к а. Ф о р м и р о в а н и е м о р а л ь н ы х н о р м у р е б е н к а. П р и ч и вн оы е н из яа д е р ж р е б е н к о м э т и ч е с к и х ц е н н о с т е й и о б щ е с т в е н н ы хи е н оп рр м и. е м Пн оы нм и им а н р о д и т е л я м и, к а к и м о б р а з о м у р е б е н к а ф о р м и тр ьу е кт с эя т и сч п е ос ск оо бй н оо сц е н к е с в о е г о п о в е д е н и я и к а к и м и м о г у т б ы т ь с д е р ж и в а ю щ и е ф а к т о р ы. П о н и м а н и е п р и ё м н ы м и р о д и т е л я м и, к а к и х с о б с тlи в яе ен т н ын ай и ох п ы о т н о ш е н и е к д е т я м с «т р у д н ы м» п о в е д е н и е м, о с ол за нб аы н х и е с т со вр оо ин х, п о н и м а н и е, к а к и м о б р а з о м в р с ш е н и и п р о б л е м д е«т н ри уя д нмо ог го у» т ппоовме о ч ь с п е ц и а л и с т ы. Р а з д е л 8. О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и р е б е н к а в. рм а ещ р е ын и п ю о п рр ие сд ко от в ж е с т о к о г о о б р а щ е н и я и п р и ч и н е н и я в р е д а з д о р о в ь ю р е б е н к а, С о з д а н и е б е з о п а с н ы х у с л о в и й д л я в о с п и т а н и я вр не бе е сн ек ма е йв н до ой м е с р е д ы в з а в и с и м о с т и о т е г о в о з р а с т н ы х о с о б е н ин зо нс и т е (в й о си п ои пт ыа нт аи е ж в у ч р е ж д е н и и д л я д е т е й -с и р о т и д е т е й, о с т а в ш и хи ся я р бо ед зи т пе ол пе й е ч, е б е з н а д з о р н о с т ь в с е м ь е р о д и т е л е й. б р о д я ж н и ч е с т в о ). С п о с о б ы б е з о п а с н о г о п о в е д е н и я р е б с н к а в с хи т ру иа цс ки я жх е, с нт со ск уо щг ои о б р а щ е н и я с н и м. П р е д о т в р а щ е н и е р и с к о в ж е с т о к о г о о б р а щ е н и я е мс н р о е йб е сн ек мо ьм е. в п р О х р а н а з д о р о в ь я р е б е н к а и з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и. Р а з д с л 9. О с о б е н н о с т и п о л о в о г о в о с п и т а н и я к па р. и е м н о г о р е б е н В о з р а с т н ы е з а к о н о м е р н о с т и и о с о б е н н о с т и г о п с и рх ао зс ве ик тс иу яа л ь р е б е н к а, п о н и м а н и е р а з н и ц ы в п р о я в л е н и я х но ой р м с ае лк ьс ну оа йл ь нд ое ст тс ик и с е к с у а л и з и р о в а н н о г о п о в е д е н и я. П с и х о с е к с у а..%н о е р а з в и т и е к а к о д и н и з а с п еч пе со кв о г о н т ор га ез вн ие т и я р е б е н к а. Ф о р м и р о в а н и е п о л о в о й и д е н т и ч н о с т ои р о ул ер ве аб яе н ко а р. и еп н о тла ц и я и о с о з н а н и е п о л о в о й п р и н а д л е ж н о с т и. М е т о д ы г ио п вр ои се пм иы т а пн ои ля о в во с е м ь е. П о л о в о е в о с п и т а н и е в п р си е м ь не о. й Р о л ь с в е р с т н и к о в, р о д и т п е д а г о г о в, с р е д с т в м а с с о в о й и нв ф ф о ор рм м а иц ри ои в а н и и п о л о в о г о с а м о с о з р е б е н к а. М о т и в а ц и я и н р а в с тс вт ое нр но на яа с е к с у а л ь н о й а к т и в н о с т п о д р о с т к о в о м и ю н о ш е с к о м в о з р а с т е. З а щ и т а р е б е н к а о т с е к с у а Л Ы Ю l'о н а с и л и я. Р а з д е л 10. Р о л ь с е м ь и в о б е с п е ч е н и и п о т р е б н о с рт е ай б и рл аи з тв аи ц т ии ия р е б е н к а.

14 18 Р о д и т е л ь с к о е о т н о ш с н и е к р е б е н к у и е г о в л и я н ни ие е н ал иф чо нр ом сит ри о в иа х а р а к т е р а р е б е н к а. П а т rе р н ы с е м е й н о г о в з а и м о д е й с т в и я. С т а б и л ь н о с т ь с е м е й н ы х о т н о ш е н и й к а н д и д а т о в в о дз иа тм ее лщ и а ю ищ и е в о з м о ж н о с т ь и х р а з в и т и я. С е м е й н а я и с т о р и я и е е о б с у ж д е н и е. П о с т р о е н и е с е м е й н о й г е н о г р а м м ы. О б с у ж д е н и е в с з ка ам не дщ и адюа щт аиме и р о д и т е л и р а с п р е д е л е н и я ce:\lbe. р о л е й в С т р е с с о г е н н ы е ф а к т11 о ср еы м е й н ы е с п о с о б ы р е а г и р о в а н и я н а с т р е с и т у а ц и и. С о ц и а л ь н ы е с в я з и с е м ь и к а н д и д а т а в т пе рл и е. м «С н ы ие с т ер мо да и п о д д е р ж к и» и р е с у р с ы с е м ь и. Л и ч н а я и с е м е й н а я и с д и а тт уо ав ц и я в к з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и в н а с т о я щ е е в р е м я и е е п о ти ея н ци ие а л ьн на о е п о м е щ е н и е р е б е н к а в и х с е М l,ю. С е м е й н ы й у к л а д : о б р а з ж и з н и с е м ь и, с е м е й н ы е т р а д и н и и. С е м е й н ы е и и н д и в и д у а л ь н ы е С llo с о б ы Р И Я Т И Яр е ш е н и я. О п ы т в о с п и т а н и я р о д н ы х и п р и е м н ы х д е т е й в с е м ь ер и ке ма нн ды и е д а т а р о д и т е л и. И з у ч е н и е т е м ы п р о в о д и т с я в р а з л и ч н ы х ч а юф що ре -м а х : п с и х о л о г и ч е с к и й т р е н и н г, п о д г о т о в к а д о м а ш пн ои лх н ез на ид еа н иа нй к, ез т а, а т а к ж е и н д и в и д у а л ь н о е и с е м е й н о е к о н с у л ь т и р о в а н и е р ки ае нм дн иы д еа т ор во д ив т еп л и с о в м е с т н о с ч л е н а м и и х с е м ь и. О с о б е н н о с т и о б щ е н и я и ю а и м о д е й с т в и я в с е м ь е : и с це ы м, е й н ы е э м о ц и о н а л l,н а я б л и з о с т ь, с е м е й н а я и е р а р х и я и и, сс ее мм ее йй нн ыы ее рп ор ла в и л а. П о н и м а н и е в с е м и ч л е н а м и с е м ь и к а н д и д а т о в в п лр ии е мп нр ыо бе л е рм о д и с в о е й с е м ь и, с в о и х в о з м о ж н о с т е й и р е с у р с о в, сх и лс ьт но ыр ох н. и с л а б ы С а м о о ц е н к а к а н д и д а т о в в п р и е м н ы е р о д и т е л и. С о с т а в л е н и е К а р т ы с е М,И. Р о л ь с о т р у д н и ч е с т в а ч л е н о в с е м ь и к а н д и д а т о в в о дз иа мт ее лщ и а ю вщ и е п р о uе с с е в о с п и т а н и я р е б е н к а. Р а з д е л 11. О с н о в ы з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й б уф се тд ре ор йа сц ти в ие о д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, нс ае мв ьо ис п ги рт а жн ид еа н. в П р а в о в о е п о л о ж е н и е д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з п ол пе ей ч, е ни и оя с н ро ов да ин ти ея и х у с т р о й с т в а н а в о с п и т а н и е в с е м ь ю. Ф о р м ы с е м е й н о ['о у с т р о й с т в а : у с ы н о в л е н и е, то еп ле ьк са т в (П о ); О llе ф чо ир м ы о п е к и (в о з м е з д н а я и б е з в о з м е з д н а я ); р а з л и ч и я им е ж сд еум е йф н оо рг мо а м у с т р о й с т в а. Т р е б о в а н и я, р е д ъ я в л я е м ы е з а к о н о д а т е л ь с т в йо м Ф е Рд ое ср са иц йи си к о к к а н д и д а т а м в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и ; п о р я д о к п ра ен д си тд аавт ла ем н ии я в к з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и д о к у м е н т о в д л я 10л у ч е н и яо зв ао кз лм юо жч ен но ис ят и г р а ж д а н и н а б ы т ь у с ы н о в и т е л е м, о п е к у н о м (п о пп ерчии етме нл ые м ) р ио лд ии т е л е м. П о р я д о к п р е д с т а в л е н и я к а н д и д а т а м в з а м е ш а ю щ е ид е н ир йо д ио т де ел ти я х с, в о с т а в ш и х с я б е з 10п е ч е н и я р о д и т е л е й, о р г а н а м и е Оч иllе т ке ил ь с ит в а п, о п

15 19 р е г и о н а л ь н ы м и и ф е д е р а л ь н ы м о п е р а т о р а ~ 1 И г го о с уб да ан рк са т в де на н но ы х о д е т я х, о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й. П р а в и л а п о с е щ е н и я о р г а н и з а ц и й д л я д е т е й, о с т а вп ше чи ех нс ия я б е з р о д и т е л е й, о б я з а н н о с т и а Д М И Н llс т р а ц и и т а к о й; ов ро гз ам но иж з на оц си ти ь п р о в е д е н и я н е з а в и с и м о г о м е д и ц и н с к о г о о б с лк еа д. о в а н и я р е б е н П о р я д о к п р и н я т и я с у д о м р е ш е н и я о б у с ы н о в л е н и и я д ор ке б е н к п о д г о т о в к и и п о д а ч и з а я в л е н и я в с у д ; п р а в о в ы е а сс пы е нп оы в л е тн аи йя н; ы в о з м о ж н о с т ь и п о с л е д с т в и я и з м е н е н и я р е б е н к у и, ф ао мт чи сл си ти в, а, и мд еа нт ы и м е с т а р о ж д е н и я. П о р я д о к о ф о р м л е н и я о р г а н о м о п е к и и п о п е ч и т е л зь ас цт ив еа й и д ло яр г а н д е т е й, о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, д еоб кеун мк еа н, т по ев р енд аа вр а е м о г о н а в о с п и т а н и е в с е м ь ю, в з а в и с и м о с т и о т ф о р м ы е уч сн тя р од йо ск тув ма е н п т ео рв н а р е б е н к а, п е р е д а в а е м ы х п р и е м н о й с е м ь е. П о р я д о к о ф о р м л е н и я (п е р е о ф о р м л е н и я ) д о к у м е ан т уо св ы н но ав ир те еб ле ен м к, о п е к у н о м (п о п е ч и т е л е м ) п о с л е в с т у п л е н и я в с и л ру е др ае чш ее н ри ея б е он кп а е н а в о с п и т а н и е в с е м ь ю. М е р ы с о ц и а л ь н о й п о д д е р ж к и п р и е м н ы х с е м е й и да юе тщ е ий х, с вя о с пв и т ы н и х, у с т а н о в л е н н ы е ф е д е р а Л,Н Ы М з а к о н о д а т е лн ьо сд та вт ое мл ь с ти в зоа мк о с у б ъ е к т Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и : в ы п п а т ы, о с у щ е с т в л я е м ы не и е н а р е сб ое дн ек ра ж, а п е р е д а н н о г о н а в о с п и т а н и е в с е м ь ю, в з а в и с и м о смт еи й ноотг оф о ур см тыр о сй ес т в а. З а щ и т а л и ч н ы х н е и м у щ е с т в е н н ы х и и м у JpaB щ е с тр ве еб не н ык а х. П о р я д о к о с у щ е с т в л е н и я о р г а н а м и о п е к и и п о п е чт ир то ел ля ь с тз ва а у с л о в и я м и ж и з н и и в о с п и т а н и я р е б е н к а в п р и е м нд о йк пс ер ме дь се т; а пв ол ре ян и я о п е к у н а м и (п о п е ч и т е л я м и ), п р и е М Ы М И р о д и т ео лг оя м ио т че еж теаг оод нх р а н е н и и, и с п о л ь з о в а н и и Ю 1 у щ е с т в а н е с о в е р ш е н н о л е т н ге ог о и пу по др о а в[]е л че н ио и т а к и м и м у щ е с т в о м. П р а в о в ы е п о с л е д с т в и я у с ы н о в л е н и я, у с т а н о в л еп не ич яи т е ол пь ес кт и в а )(п о - л и ч н ы е н е и м у щ е с т в е н н ы е и и м у ш е с т в е н н ы е п ри а в иа, о от бв яе зт ас нт нв ое нс тн о с т ь у с ы н о в и т е л е й, о п е к у н о в (п о п е ч и т е л е й ), а т а к ж е м ч ел й е. н о Пв о р ия хд о кс е в о з м е щ е н и я у щ е р б а, н а н е с е н н о г о р е б е Н < О :'.1п ь ре и, е пм рн ио ей м н со ей м с е м ь е й р е б е н к у, т р е т ь и м и л и н а м и п р и е ю lo Й с е м ь е и р е б е н к у. П о с л е д с т в и я о т м е н ы у с ы н о в л е н и11 я п, о п О е С ч и Кт еи т,с т в а. П о р я д о к о б ж а л о в а н и я р е ш е н и й о р г а н о в о п е к и а и, п фо еп де еч ри ат ле ьл нь ыс тх в с у д о в о б щ е й ю р и с д и к ц и и Р О С С И Й С :О ЙФ е д е р а ц и и. Р а з д е л 1 2. В з а и м о д е й с т в и е п р и е м н о й с е м ь и с о р г па он па ем чи и т о е пл еь кс ит в иа и и н ы м и о р г а н и з а ц и я м и, п р е д о с т а в л я ю щ и м и у с л ьу ягм и. д е т я м и с е м Р о д и т е.lь с к и е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е ф у н к н и и п р и е м н о й с е м ь и. В з а и м о д е й с т в и е п р и е М О Й с е м ь и с о р г а н а м и о п е лк ьи с т ви а, п о сп е ч и о р г а н и з а ц и я м и, о к а з ы в а ю щ и м и м е д и к о -с о ц и а л ь н г уо ю-п е д иа г оп гс и чх ео сл ко у ю п о м о щ ь т а к и м с е м ь я м, с б и о л о г и ч е с к о й с е м ь е й ер е бв ае жн кн а о, с таь т ат ка жк о г о в з а и м о д е й с т в и я.

16 20 И н ф о р м и р о в а н и е к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р о д и т ео лй и о и н ф р а с т р у к т у р е с о ц и а л ь н ы х у с л у г д л я п р и е м н ы пх р ос же ми ев йа н ви ям е с ет ме ь и. В з а и м о д е й с т в и е п р и е м н ы х с е м е й с с о ц и а л ь н ы м о дк ир ту еж л еь нс ик еи м и с о о б щ е с т в о м. Р а з д е л 13. П о д в е д е н и е и т о г о в о с в о е н и я к у р с а п о д г о т о в к и к а н з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и. О б с у ж д е н и е р е з у л ь т а т о в о с в о е н и я к у р с а п о д тгоо вт о в кзиа м ке ащ н адюи щд аи е р о д и т е л и. В Ы llo л н е н и я д о м а ш н и х з а д а н и й. О б с у ж д е н и е с т е п е н и у с в о е н и я к у р с а п о д г о т о в к и з а мк ае нщ да ию д ща ти ое в р о д и т е л и. П р о в е д е н и е с а м о о ц е н к и к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и еы я вр ло ед ни ит ее л и г о т о в н о с т и к а н д и д а т о в в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л ик а к нп ар ив ео мс пу и рт ае нб еи не. С о с т а в л е н и е и т о г о в о г о з а к л ю ч е н и я о г о т о в н о тс ит и к аи н сд пи од са от бо нв о с в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и к п р и е м у д е т е й н а в о с п и т а н ис ет а в вл я ес те см яь ю с о в м е с т н о с к а н д и д а т а м и в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л ). и п о и х ж е л а н и ю 4. Т р е б о в а lllн к З JallЯ М 110з а в е р шое Дн ГиО ит О В К г р а ж д а н 1. К а н д и д а т ы в з а :V lе щ а ю щ и е р о д и т е л и, у с п е ш н о о рс а в :v1м о и в шу и,п е о п р з а в е р ш е н и и к у р с а д о л ж н ы и м е т ь ч ё т к о е 1р е д с т а в л е н и е : о с и с т е м е з а щ и т ы п р а в д е т е й, ф о р м а х у с т р о й с т в а с п ри ет ба ён ни ке а в н а с е :vlь Ю, в з а и м о д е й с т в и и о р г а н и 110 з а ц ип ио д г о т о в к е п р и е м н ы х с е :V с о п р о в о ж д а ю щ е й о р г а н и з а ц и и и 1р и е м н о й с е М Ы д 1г во тп ор вокци е с си е [ю п сол е п р и е м а р е б е н к а в с е м ь ю, ф и н а н с о в о й п о м о щ и п р М и с; м н ы м с е :V Ь Я о в о с п и т а т е л ь н ы х к о м п е т е н ц и я х и Р О Д lт е л ь с к ои б х х он д а ив мы ык ха х, д лн яе в о с п и т а н и я в с в о е й с е м ь е р е б ё н к а, о с т а в ш е г о яс я р об де из т пе ол пе й е ч; е н и о б о т в е т с т в е н н о с т и з а ж и з н ь и з д о р о в ь е р е б ё н ки а е, еи г ор а вз во ис пт и е т, а к о т о р у ю к а н д и д а т ы в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и б е р иу т с нп ар ис ёе мб яо м в св в ся вз о ю с е :v1ь Ю р е б ё н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й ; о р е б ё н к е, о с т а в ш е м с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т еялхе й е. г по о нт ро ер бм на ол сь тн о г о р а з в и т и я, о с н о в а х у х Но И д;'v; а з а ".... о п р а в и л а х о е з о п а с н о г о в о с п и т а н и я п р и е м н ы х о сд те ит е ио тв взоа зв ри асситма " ,.- р е о е н к а, е г о ж и з н е н н о г о о п ы т а, п о т р е о н о с т е и ое ог ео с п ре ач зевниитяи я, е г о б е з о п а с н о с т и к а к в д о м е, т а к и в н е д о м а - н а у л ин цы е х, в мо еб сщ т еа сх т; в е н з н а т ь : о с в о е й ce:v lbeк а к О Р Ю ljи в а ю ш е й с я с и с т е м е в з й а и; м о о т н о ш е н и о п о р я д к е к о н т а к т о в р с б ё н к а с р о д и т е л я м и и р о д с т в е н н и к а м и. 2. К а н д и д а т ы в з а м е ш а ю щ и е р о д и т е л и, у с п е ш н о о смв мо у и, в шд ои ле ж пн ры о г р - п р а в а и о б я з а н н о с т и л и ц, п р и н я в ш и х р е б ё н к а в с е м ь ю ; - з а к о н о м е р н о с т и р а з в и т и я р е б ё н к а в р а з н ы е во од зы р ; а с т н ы е п е р и - о в а ж н о с т и и н е о б х о д и м о с т и у д о в л е т в о р е н и я бп ео нт кр ае б н во с т и

17 21 и д е н т и ч н о с т и и в э м о ц и о н а л ь н ы х п р и в я з а н н о с т оя лх а г ак юа кщ ио хс н о дв ло яп е г о HOP~laJbHO'O р а з в и т и я ; - о в л и я н и и п р о щ л о г о о п ы т а р е б е н к а : д е п р и в а ц и и, б р аж щ е ес нт ои кя о, г о п р е н е б р е ж е н и и н у ж д а м и р е б е н к а, р а з л у к и с с е м зьи ечйе с нк ао еп с ир ха оз фв и т и е и п о в е д е н и е р е б е н к а ; - э т а п ы и о с о б е н н о с т и п р о ж и в а н и я г о р я, в о з м о ж ян о сп тои м о що ки а з а н р е б е н к у н а р а з н ы х э т а п а х п р о ж и в а н и я г о р я ; д е п р и в а ц и и ; п р и ч и н ы в о з н и к н о в е н и я, п р о я 11 в л еп но ис ял е д с т в и я э м о ц и о н а л ь н о й - о с о б е н н о с т и п р о т е к а н и я п е р и о д а а д а п т а ц и и рн ео бй е н с ке ам ь в е ; п р и е м - о в л и я н и и с о б с т в е н н о г о о п ы т а п р и е м н ы х р о д и т е л ш е йе н и не а ки х о «т р у д н о м у» п о в е д е н и ю д е т е й ; - с а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к и е п р а в и л а и н о р м ы в йо с вп ис ет ам нь ие я; д е т е _ с п о с о б ы ф о р м и р о в а н и я с о ц и а л ь н о -б ы т о в ы х у м ез на ив йи с ри ем бо ес нт ки а ов т е г о в о з р а с т а, ж и з н е н н о г о о п ы т а и о с о б е н н о с т е й р а з в и т и я ; - в о з р а с т н ы е з а к о н о м е р н о с т и и о с о б е н н о с т и о пг со и х о рс ае зк вс иу та ил яь н р е б е н к а, м е т о д ы и п р и е м ы п о л о в о г о в о с п и т а н и я в с е м ь е. у м е т ь : 3. К а н д и д а т ы в з а м е щ а ю щ и е р о д и т е л и, у с п е ш н о о р с а в м о ми у в, ш ид ео л пж рн оы г - и с п о л ь з о в а т ь п о л у ч е н н ы е з н а н и я д л я а н а л и з а и хм ес юо бщ с ит хв се ян н уы хн и в о с п и т а т е л ь с к и х к о м п е т е н ц и й, о с о з н а н и я и о ц ое вн нк ои с т си в, о ерй е с гу ор тс о в и о г р а н и ч е н и й к а к л и ч н ы х, т а к и с е м е й н ы х, д л я п р и ё ьм юа вр е сб вё он юк а, с е м о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, и е г о в о с п и т а н и я ; - в и д е т ь в о з м о ж н о с т и к о м п е н с а ц и и, ф о р м и р о в а нс ит вя о ви а нс ио яв е р сш веон и х в о с п и т а т е л ь с к и х к о м п е т е н ц и й п о в о с п и т а н и ю н п к р а и ; ё м н о г о р е б ё - р а с с м а т р и в а т ь «т р у д н о е» п о в с д е н и с р с б ё н к а в р ук жо на ют ещ к ис хт е о у с л о в и й и е г о п р о ш л о г о т р а в м а т и ч е с к о г о о п ы т а ; - п р е д о т в р а щ а т ь р и с к ж е с т о к о г о о б р а щ е н и я с р е бce~ ё нlbe; к о м в с в о е й - о ц е н и в а т ь в о з м о ж н ы й р и с к д л я ж и з н и, з д о р о в ь я е с ик о гп ос и х о л б л а г о п о л у ч и я р е б ё н к а и с о з д а в а т ь б е з о п а с н у ю я, с р ие сд ку л юо чб аи ют ащ н уи ю д о м а ш н и й т р а в м а т и з м ; - п р е о д о л е в а т ь с т е р е о т и п ы м ы ш л е н и я, с в я з а н н ы ее м с м ве ос ст па р и я т р о д и т е л е й и к р о в н ы х р о д с т в е н н и к о в в ж и з н и р е б ё н к а ; - п р о г н о з и р о в а т ь и з м е н е н и е с о б с т в е н н о й с е м е й он со лй е сп ир си тхе ом д ыа пв с е м ь ю р е б е н к а, о с т а в ш е г о с я б е з п о п е ч е н и я р о д и т е л е й ; - п о н и м а т ь с в я з и м е ж д у п о т р е б н о с т я м и р а з в и т и ая в ш р ее гб ое сн як а, б е о зс т п о п е ч е н и я р о д и т е л е й, и в о з м о ж н о с т я м и с в о е й с е м ь и ; - о ц е н и в а т ь в о с п и т а т е Л!,с к и й р е с у р с с в о е й с е м ь и ; в ы б и р а т ь с п о с о б ы р е а г и р о в а н и я н а «Т Р У д lю е» п он вк еа д е нв и е з а в и с и м о с т и о т о с о б е н н о с т е й е г о р а з в и т и я, ж аи з ин ет не нк оу гщ о е й о пс ыи т у а ц и и ; - о с о з н а т ь п р и р о д у с в о и х ч у в с т в п о п о в о д у «т р ун ди ня о гр о е» б ё пн ок ва е; д е - б ы т ь г о т о в ы м и о к а з а т ь п о д д е р ж к у р е б ё н к у, п е ро ерж е и ив апю о щт ее рм ю у ; г - о р и е н т и р о в а т ь с я в с и с т е м е п р о ф е с с и о н а Л!,н о й д пе ор мж ок щи и д еи т яп м о, д

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла 2 Власова М.Г. Т1 6.52 3 Саватеев К.А. Т1 6889 13 6.52 847.6 6759 Т2 488 15 2.46 258.3 4775 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 1219 26 6.52 1343.12 113 Т2 4272 91 2.46 223.86 4181

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас 2 Власова М.Г. Т1 5.92 3 Саватеев К.А. Т1 4444 5.92 4444 Т2 3248 2.13 3248 4 Бурнейко Т1 7 5.92 7 Т2 4 2.13 4 5 Новизенцева А.В. Т1 719 5.92 719 Т2 297 2.13 297 6 Кудлай И.К. Т1 2774 5.92 2774 Т2 1572

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 6325 23 6.31 1451.3 695 Т2 4386 185 2.34 432.9 421 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 662 6.31 662 Т2 4186 2.34 4186 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2 4 2.34 4 5 Новизенцева

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова 2 Власова М.Г. Т1 6.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 Саватеев К.А. Т1 6578 164 6.52 169.28 6414 Т2 461 145 2.46 356.7 4465 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 9863

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 Err:522 3 Саватеев К.А. Т1 6414 89 6.31 561.59 6325 Т2 4465 79 2.34 184.86 4386 4 Бурнейко Т1 7

Подробно

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в. 1964 К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В

Подробно

9 февраля́ 2014

9 февраля́ 2014 9 2014 Н Н П Т Г 8 С Р й С НО НО НИ К НО Н ПЕСНЬ 1: К НО Н ОСКР СН Й, ГЛ С 8: Ирмо с Кол сн ц он т ля ф р о ня по ру / чудот оря й но д / Мо - с йск й ж л, кр стоо р но пор,/ р д л мо р,/ И р ля ж л ц,

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда День недели Ф.И.О. преподавателя Понедельник Вторник Среда 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Арсеньева О.В. 3а 3а 13 13 13 13 3а 3а 3а 3а 13 13 13 13 13 13 Афусова Е.П. 14 14 Борохова С.Ф.

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ "Ивановский колледж легкой промышленности" ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ Ивановский колледж легкой промышленности ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 ЫПУК 2 ОГБПОУ "Иакй колледж легкой омышленнт" ЕТИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 Е ЕГ ГО ОД Д Я Я О МЕ ЕР РЕ Е...... д дн з зо ол ло то ой й о е ен м м р р о тм ме еч ча ае т о од д н н з з а ам мы ых х е тл лы

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно