Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Размер: px
Започни от страница:

Download "Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра"

Препис

1 Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ; (В) 45, 44; (Г) 45, 51 Намерете стойността на израза 9(x + 9) (x ) при x = 7 (А) 74; (Б) 80; (В) 8; (Г) 88 4 На колко е равно произведението ( ) ( 1 1 ) ( (А) 1; (Б) 1, 01; (В) 0, 99; (Г) 0, 5 ) ( 1 1 ) ( )? За уравнението ( x) ( x) = 7 е вярно, че (А) x = ; (Б) x = 1; (В) x = 1; (Г) уравнението няма решение 8 6 На колко е равна дробта 0, 960, 6 0, 487,? (А) 0, 01; (Б) 0, 1; (В) 1; (Г) 10 7 Кой е ъгълът, равен на 0% от своя съседен ъгъл? (А) 0 ; (Б) 0 ; (В) 60 ; (Г) Шестоъгълна пирамида има толкова ръбове, колкото и n-ъгълна призма Колко е n? (А) ; (Б) 4; (В) 5; (Г) 6 9 Нормалният вид на многочлена (x 1)(x + ) е: (А) x + x ; (Б) x + x + ; (В) x + x ; (Г) x + 5x + ( x ) 10 За да е вярно равенството 4 x = + x 8, на мястото на 64 трябва да е едночленът: (А) x ; (Б) 8 x ; (В) 4 x ; (Г) x 1

2 11 От 4 чаши и 6 чинии се счупили 1 4 от чашите и 1 от чиниите Колко чинии са останали без чаши? (А) 1; (Б) 4; (В) 6; (Г) 11 1 Колко цели отрицателни числа са решения на неравенството x > 5? (А) 0; (Б) 1; (В) ; (Г) безброй много 1 В с = 90 единият остър ъгъл е равен на 5 На колко градуса е равен ъгълът между височината H и медианата M? (А) 5 ; (Б) 0 ; (В) 40 ; (Г) Иван може да боядиса ограда за часа, а Петър ще свърши същата работа за 1 час Ако работят заедно, колко процента от оградата ще боядиса Петър? (А) 5%; (Б) 1 %; (В) 66 %; (Г) 75% 15 От коя степен е многочленът [(x + ) + (x + 1)(1 x)]? (А) ; (Б) 5; (В) 6; (Г) 9 16 Приготвен е сироп, в който 1 6 е лимонов сок, 1 е захарен сироп и останалата част е вода Какво е съотношението на лимоновия сок и водата в сиропа? (А) : 1; (Б) 1 : ; (В) 1 : ; (Г) : 1 17 За коя стойност на a многочленът 4x 6xy + 9y + ax се разлага на множители? (А) -6; (Б) 6; (В) -; (Г) 1 18 На чертежа правоъгълникът е със страни a и b, а двата квадрата са със страна 1 Изразете лицето на защрихованата фигура (А) a + b ; (Б) a + b + ; (В) a + b ; (Г) ab a b 19 На карта с мащаб 1 : 5000 разстоянието между два града е 8 см Колко е разстоянието между градовете на карта с мащаб 1 : 10000? (А) 16 см; (Б) 0 см; (В) 4 см; (Г) 40 см 0 Колко е x в равенството 9 9 = 7 x? (А) 4; (Б) 7; (В) 10; (Г) 1 H M

3 1 Симетралата на страната D на успоредник D пресича страната в точка M Ако обиколката на трапеца DM e 5 см и D = 7 см, колко сантиметра е обиколката на D? (А) 5; (Б) 0; (В) ; (Г) 6 В с = 0 е построена D ъглополовящата D Ако = D, то =? (А) 60 ; (Б) 70 ; (В) 80 ; (Г) 90 На колко е равен коренът на уравнението? D M x x + + x + + x x = 5? 4 На страните и D на правоъгълника D с пресечна точка на диагоналите O, са взети съответно точки M и N така, че M = DN От тази информация НЕ следва, че: (А) Ако обиколката на MO е по-голяма от обиколката на ON, то M > M; (Б) M N; (В) Точка O лежи на MN; (Г) Симетралата на MN минава през т O 5 Ако x = 4x, то x е: (А) 4; (Б) или ; (В) 0 или 4; (Г) 0 или 4 6 На страната на е избрана такава точка X, за която разстоянията от и до правата X са равни Следователно: (А) X е ъглополовяща на ; (Б) X е височина; (В) X е медиана; (Г) = 7 Петър решил вярно 70% от задачите в тест, сбъркал задачи и на 0% от задачите не посочил отговор Колко задачи е решил вярно Петър? (А) 7; (Б) 14; (В) 1; (Г) 8 8 Даден е, като = и = 50 Построени са правоъгълници DE и F G, както е показано на чертежа На колко е равен DF? (А) 100 ; (Б) 110 ; (В) 10 ; (Г) 10 E G X F D

4 9 Колко цели числа са решения на неравенството x ? (А) безброй много; (Б) ; (В) 4; (Г) 5 0 Страните на триъгълник, измерени в сантиметри, са цели числа и се отнасят както : 4 : 5 Сборът на две от тях е 80 Колко е сборът на трите числа? 1 За коя положителна стойност на a е тъждество равенството ( (x 1) (x + 1) = (x a)(x + a) x 1? ) Диагоналите на ромб се отнасят както : 4 и сборът им е 56 см Колко квадратни сантиметра е лицето на ромба? (А) 84; (Б) 480; (В) 768; (Г) не може да се определи Kолко е произведението от корените на уравнението x + 1 = 10? 4 От и едновременно един срещу друг тръгнали двама туристи, като скоростта на единия е x км/ч и е с км/ч по-голяма от скоростта на другия Ако туристите се срещнали след часа, то разстоянието между и е: (А) 4x км; (Б) x + км; (В) 4x + 4 км; (Г) 4x 4 км 5 За коя стойност на параметъра a коефициентите пред x и x в нормалния вид на многочлена (x + a)(x ) (x ) са равни? 6 Върховете на квадрат лежат на окръжност с обиколка 16π см Колко квадратни сантиметра е лицето на квадрата? (А) ; (Б) 64; (В) 18; (Г) 56 7 Сборът на две поредни цели числа, по-малкото от които е k, е по-голям от 10 и по-малък от 0 Колко са възможните стойности на k? (А) ; (Б) 4; (В) 5; (Г) 6 8 Даден е правоъгълен с = 0 и височина към хипотенузата H Ако HT и T K са перпендикуляри съответно към и, а = 16, K=? (А) 6; (Б) 7; (В) 8; (Г) 9 9 Колко са естествените числа n, за които уравнението nx = n + 18 има единствен корен, който също е естествено число? (А) ; (Б) ; (В) 6; (Г) 8 H T K 4

5 40 Даден е Един от ъглите, образувани при пресичането на височините през върховете и, е равен на ъгъла между ъглополовящите на и На колко градуса е равен? 41 Двадесет животни, овце и кози, са или черни, или бели Белите животни са 4 пъти повече от черните, а черните овце са три Ако белите кози са два пъти повече от черните кози, колко процента от всички животни са белите овце? (А) 70%; (Б) 75%; (В) 80%; (Г) 87, 5% 4 В остроъгълния с = 45 са построени височини H и T Ако лицето на T е два пъти по-голямо от лицето на H, намерете 4 На колко е равна най-голямата стойност на израза 4 x + x? 44 Пинокио спечелил 1 монети С част от тях си купил един шоколад, а останалите посадил в Полето на глупците, за да се утроят С получените пари планирал да си купи точно 6 шоколада Колко монети е посадил Пинокио? 45 Квадрат със страна 6 см и правоъгълнк със страни 5 см и см са разположени както е показано на чертежа На колко квадратни сантиметра е равно лицето на защрихования петоъгълник? 46 Ако x = 16p 6, то x=? (А) 4p ; (Б) ±4p ; (В) ±4p 4 ; (Г) 8p 6 47 Уравнението x+a = 6 има два корена Единият е равен на На колко е равен другият? (А) 4; (Б) 8 или 14; (В) 4 или 8; (Г) 4 или На колко е равно естественото число n, ако = n? 49 Моторна лодка стигнала за ч по течението на река от до по течението на река и за ч от до За колко часа сал ще измине разстоянието между и? 50 Ако твърдението "Всяка книга е полезна и приятна"не е вярно, то е вярно, че: (А) Няма книга, която е полезна и приятна; (Б) Всяка полезна книга не е приятна; (В) Има книга, която не е приятна и не е полезна; (Г) Има книга, която не е приятна или не е полезна 5 5

6 Отговори 1 Д; Г; В; 4 Б; 5 Г; 6 Б; 7 Б; 8 А; 9 А; 10 Б; 11 В; 1 Г; 1 В; 14 Г; 15 А; 16 Б; 17 А; 18 А; 19 Б; 0 Б; 1 Б; Б; 0; 4 В; 5 В; 6 В; 7 В; 8 А; 9 Г; 0 10; 1 0, 5; А; 99; 4 Г; 5 6; 6 В; 7 В; 8 Б; 9 В; 40 60; 41 А; 4 75; 4 4, 5; 44 8; 45 1; 46 Б; 47 Г; 48 61; 49 1; 50 Г Кратки решения на някои от задачите 6 От равенството πr = 16π намираме радиуса на окръжността R = 8 Тогава лицето на квадрата е равно на 4 88 = 18 7 От двойното неравенство 10 < k + (k + 1) < 0 намираме 4, 5 < k < 9, 5 Целите числа в този интервал са пет: 5, 6, 7, 8 и 9 8 Последователно намираме = 1 = 8, тогава H = 1 = 4 и H = 16 4 = 1 По-нататък, HT = 1 H = 6, оттук HK = 1 HT = и получаваме K = 4 + = 7 9 Търсените n са естествени делители на 18 Делителите на 18 са 1,,, 6, 9, 18; общо шест 40 Ако = γ, ъглите между височините през и са γ и 180 γ При пресичането си ъглополовящите образуват ъгли 90 + γ и 90 γ От равенството 90 + γ = γ получаваме γ = 180, което е невъзможно Остава 90 + γ = 180 γ и оттук γ = Черните животни са 4, а белите са 16 Тогава има само една черна коза и следователно две бели кози Белите овце са 14, което е 70% от общия брой 4 Тъй като H и T имат обща страна, то от условието следва, че височината към хипотенузата в T е два пъти по-голяма от височината към хипотенузата в H От друга страна, височината към хипотенузата в равнобедрения T е равна на 1, значи височината към хипотенузата в H е 1 Това означава, че тази височина е равна 4 на 1 от медианата към хипотенузата в този триъгълник Следователно височината лежи срещу ъгъл от 0 в триъгълника, образуван от медианата и височината на H Оттук следва, че H = = 75 4 Имаме 4 x + x = 4, 5 (x 0, 5) 4, 5 44 Нека цената на един шоколад е x монети Тогава са посадени 1 x монети и (1 x) = 6x Намираме x = 4, значи са посадени 8 монети 6

7 45 Триъгълникът, който е общ за квадрата и правоъгълника, има лице 5/ = 5 кв см Лицето на защрихования правоъгълник е 6 5 = 1 кв см 46 Равенството x = 16p 6 е еквивалентно на (x 4p )(x+4p ) = 0, откъдето x = ±4p 47 Корените на уравнението са 6 a и 6 a Ако 6 a =, те a = 4, другият корен е 6 a = 10 Ако 6 a =, те a = 8, другият корен е 6 a = Имаме = (181 4)+1 = = (181 1) = 61, следователно n = За един час по течението се изминава 1 от разстоянието, а за един час срещу течението се изминава 1 от разстоянието Скоростта на течението е полуразликата на скоростта по и скоростта срещу течението Следователно за 1 час теченето изминава 1 ( 1 1 ) = 1 Това означава, че салът ще 1 измине разстоянието за 1 часа 50 Отрицанието на даденото твърдение е, че има книга, която не е едновременно приятна и полезна, те не е приятна или не е полезна 7

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

pim_03.dvi

pim_03.dvi ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас 14.04.2007 г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан 10 Годишен преговор Уроци 2.1 2.30 стр. 32 93 10.1 Цели изрази Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързани със знаци за действия събиране, изваждане, умножение и деление.

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно