ISSN

Размер: px
Започни от страница:

Download "ISSN"

Препис

1 FRI THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: Senior Assistant Boris Kostov, PhD Е-mail: Engineer Alexandar Bozhinov, PhD Student Е-mail: Abstract: This work consists of a good number of analytically presented characteristics of centrifugal fans. The found analytical equations, apllied together with the well-known methods of similarity, have been used to determinate the fan s main geometric sizes. The proposed method ensure a quick and automated way for the determination of these sizes, as well as provides an opportunity for its predictive characteristics, in case the specific speed of rotation is preliminary known, to be found. Keywords: Centrifugal Fan; Dimensionless Characteristic; Specific speed. ВЪВЕДЕНИЕ В редица случаи, при необходимост от разработването на нов вентилатор, се използват данни от изследвания на модели, които са с много добри енергетични показатели. За целта е необходимо познаването на аеродинамичната схема на модела и неговата безразмерна характеристика. В литературата (Solomahova, T. S. & Chebaysheva, K. V., 1980) се дават такива схеми на вентилатори, които са широко изследвани и усъвършенствани. Използването на представените графични зависимости за безразмерните показатели (коефициент на дебита φ, коефициент на налягане ψ, специфична честота на въртене n y (n q ) и коефициента на полезно действие (к.п.д.) η) е свързано с известни неудобства и грешки. Много по-удобно би било, ако се познават аналитичните зависимости, описващи характеристиките. Това би дало възможност да се разработи подходящ софтуер за бързо реализиране на различни вариантни решения и избор на най-подходящ модел за проектирания вентилатор

2 Целта на настоящата работа е на базата на представените в (Solomahova, T. S. & Chebaysheva, K. V., 1980) безразмерни аеродинамични характеристики на различни схеми на вентилатори да се получат в удобен за инженерни пресмятания вид аналитични зависимости, описващихарактеристиките: n q = f(φ), ψ = f(φ), η = f(φ). ИЗЛОЖЕНИЕ Aналитично представяне на кофициентните характеристики на серия едностъпални центробежни вентилатори Обект на настоящата работа е серия от 52 едностъпални центробежни вентилатора, нормално изпълнение, разработени в Централния аерохидродинамичен институт Жуковски (ЦАГИ) в Москва. Техните коефициентни характеристики и аеродинамични схеми са публикувани в (Solomahova, T. S. & Chebaysheva, K. V., 1980). Вентилаторите са със специфични честоти на въртене от n q = 2 min до n q = 14,4 min. В таблица 1 са дадени: означението на вентилатора, стойностите на коефициентите φ и ψ при максимален к.п.д. η max на вентилатора, като и границите на работната област от характеристиките φ min и φ max, предписани от производителя.. Таблица 1. Означения на вентилаторите и стойности на безразмерните коефициенти при максимален к.п.д. Означение 1 φ ψ η max n q φ min φ max min Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц

3 25 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц В границите от φ min до φ max характеристиките ψ = f(φ), η = f(φ) n q = f(φ) могат да бъдат апроксимирани с достатъчна точност с полиноми от втора степен от вида: и ψ = a + bφ + cφ 2 (1) η = d + eφ + fφ 2 (2) n q = a 1 + b 1 φ 2, (3) където a, b, c, d, e, f, a 1 и b 1 са безразмерни коефициенти. С помощта на специализиран софтуер графичните зависимости ψ = f(φ) и η = f(φ) са представени чрез масиви от числени стойности, след което са апроксимирани с уравнения от вида (1) и (2) в средата на Excel. Получените коефициенти a, b, c, d, e и f, за всеки от вентилаторите, са дадени в таблица

4 Означение Таблица 2. Стойности на коефициентите a, b, c, d, e, f, a 1 и b 1. a b c d e f a 1 b 1 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц

5 41 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц За определяне на коефициентите a 1 и b 1 от уравнение (3) е използвана зависимостта (Solomahova, T. S. & Chebaysheva, K. V., 1980): n q = 138 g 0,75 φ0,5 ψ 0,75. (4) След заместване на коефициента на налягане в уравнение (4) с израза (1), за n q се получава: n q = 138 g 0,75 φ0,5 (a + bφ + cφ 2 ) 0,75. (5) След приравняване на десните части на уравнение (3) и (5) се получава изразът: 138 g 0,75 φ0,5 (a + bφ + cφ 2 ) 0,75 = a 1 + b 1 φ 2. (6) При известни стойности на коефициентите а, b и c, определени по-рано, с помощта на процедура в средата на Matlab са получени стойностите на коефициентите a 1 и b 1, дадени в таблица 2. Изчисляване на вентилатор по подобие При известни стойности на n q и коефициентите a, b, c, d, e, f, a 1 и b 1 за серията от вентилатори, лесно може да се подбере подходяща аеродинамична схема и да се определят размерите на вентилатор по подобие. Последователността на изчисленията е следната: 1. При зададени стойности на пълното налягане p, дебитa Q и честотата на въртене n на вентилатора, се пресмята специфичната честота на въртене n q по n q = nq0,5 p0,75. (7) 2. Избира се вентилатор с най-близката по стойност n q от таблица Изразява се коефициентът на дебита от уравнение (3) и се пресмята по получената зависимост: φ = n q a 1 b 1. (8) 4. Пресмята се коефициентът на налягане на вентилатора по зависимост (1). 5. Пресмята се диаметърът на работното колело D 2 по формулата:

6 където ρ, kg/m 3 е плътността на въздуха (газа). D 2 = 60 πn 2p ρψ, (8) 6. Всички линейни размери l i на новопроектирания вентилатор се получават по l i = D 2 l im 100, (9) където l im е съответният размер от аеродинамичната схема на избрания за модел вентилатор. Прогнозни характеристики в работната област на проектирания вентилатор могат да се получат по следния начин: 1. Задават се стойности на коефициента на дебита φ i в диапазона от от φ min до φ max. 2. Пресмята се дебитът Q i на вентилатора, при зададените стойности на φ i, по Q i = π2 nd φ i. (10) 3. Пресмята се налягането p i на вентилатора по формулата: p i = (a + bφ i + cφ i 2 ) ρπ2 n 2 D (11) 4. Пресмята се коефициентът на полезно действие η i на вентилатора по η i = d + eφ i + fφ i 2. (12) ИЗВОДИ Получените уравнения на безразмерните харктеристики на серия центробежни вентилатори, дават възможност за по-точно и автоматизирано проектиране на вентилатори по подобие. REFERENCES Bruk, A. D., Matikashvili, T. I., Nevelson, M. I., Raer, G. A., Solomahova, T. S. & Judin, E. J. (1975). Centrobezhnaye ventiljataray. Pod red. na T. S., Solomahova (avt.), Mashinostroenie, Moskva. Solomahova, T. S. & Chebaysheva, K. V. (1980). Centrobezhnaye ventiljataray. Aerodinamicheskie shemay i harakteristiki. Mashinostroenie, Moskva

B3-Dikanarov.doc

B3-Dikanarov.doc Evaluation of discomfort Index UGR for indoor lighting installations Assoc. Prof. D-r Gueorgui Dikanarov Оценка на показателя на дискомфорт UGR във вътрешните осветителни уредби Георги Диканаров Abstract:

Подробно

15

15 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 2/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

14

14 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 1/003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

17

17 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Информационните технологии инструментариум за решаване

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

31V-B.dvi

31V-B.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2002 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2002 Proceedings of Thirty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovets, April 3 6, 2002

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 11. FRI NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 11. FRI NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА FRI-216-1-NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ MATHEMATICAL MODEL OF NON-STATIONARY HEAT TRANSFER DURING THE PROCESS OF PYROLYSIS

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF HYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-par (modeing and anaysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ . Интерполиране с алгебрични полиноми - полином на Лагранж. Оценка на грешката. Метод на най-малките квадрати. Програмиране на методите и визуализация. Интерполационен полином на Лагранж Това е метод за

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-10 Summa

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-10 Summa SAT-9.-1-HT-10 Summarized results of the experimental determination of heat losses through the static supports of steam pipelines Stefan Kalchev, Petar Kostov, Chavdar Nikolov, Koycho Atanasov Обобщени

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Mathematica CalcCenter

Mathematica CalcCenter Mathematica CalcCenter Основни възможности Wolfram Mathematica CalcCenter е разработен на базата на Mathematica Professional и първоначално е бил предназначен за технически пресмятания. Информация за този

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА ТЯГА НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ И КОМИНИ К. Тужров, Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николев. Investigation results of

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - ?????? 4.doc

Microsoft Word - ?????? 4.doc Лекция IV Взрив на заряди от кондензиран експлозив 1. Параметри на въздушните ударни вълни Основните параметри на ударната вълна, които определят нейното въздействие върху различните обекти, е максималното

Подробно

??????? 13

??????? 13 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? гл. ас. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/22) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HP-01 Energ

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HP-01 Energ SAT-9.3-1-HP-01 Energy investigation of Savonious windrotor with CFD program FLOW SIMULATION Krasimir Tuzharov Енергетично изследване на ветроколело на Савониус със CFD програмата FLOSIMULATION Красимир

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 50 2017 Брой Issue AUAL OF THE UIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL EGIEERIG AD GEODESY SOFIA 4 Получена: 08.06.2016 г. Приета:

Подробно

vibr_of_triat_mol_alpha

vibr_of_triat_mol_alpha Месечно списание за Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество, Семейство http://www.kosnos.co Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Този материал е продължение

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

ÙÅ ÈÇ×ÅÇÍÅ ËÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÍÀÖÈß ÏÐÅÇ XXI ÂÅÊ

ÙÅ ÈÇ×ÅÇÍÅ ËÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÍÀÖÈß ÏÐÅÇ XXI ÂÅÊ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? гл. ас. д-р Стефан Василев Стефанов катедра Математика и статистика Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов (Продължение от брой 2, стр. 140-165) Abstract:

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

ISSN

ISSN FRI-2.203-1-TMS-10 EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROHYDRAULIC INJECTOR CONTROL VALVE'S STROKE OVER THE CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE 1 eng. Nikolay Yordanov, PhD student Department

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно