Operation manuals; Installation manuals

Размер: px
Започни от страница:

Download "Operation manuals; Installation manuals"

Препис

1 Ръководство за монтаж и експлоатация - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български

2 Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност За потребителя За монтажника За настоящия документ 3 За потребителя 4 3 Потребителски интерфейс: Общ преглед Бутони Начален екран Икони за състоянието Работа Основна употреба Оперативни екрани Главно меню Управление на отоплението/охлаждането на помещенията За ВКЛ/ИЗКЛ на отоплението/охлаждането на помещенията За промяна на стайната температура За промяна на режима на работа в помещенията Управление на битовата гореща вода За ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на работата в режим на битова гореща вода За да промените температурата на битовата гореща вода Използване на режим на повишена мощност за БГВ Разширена употреба Поддръжка и сервизно обслужване Обзор: Поддръжка и сервиз Отстраняване на неизправности Обзор: Отстраняване на проблеми... 7 За монтажника 7 7 За кутията За разопаковане на потребителския интерфейс Подготовка Изисквания към окабеляването Монтаж Монтиране на потребителския интерфейс За монтиране на потребителския интерфейс Свързване на електрическите кабели За свързване на електроокабеляването Затваряне на потребителския интерфейс За затваряне на потребителския интерфейс Пускане на системата 9 11 Поддръжка Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка За почистване на потребителския интерфейс Общи предпазни мерки за безопасност Моля, прочетете внимателно тези общи предпазни мерки за безопасност преди да монтирате климатичното оборудване и се уверете, че сте монтирали правилно оборудването. Неспазването на тези инструкции може да доведе до материални щети или телесни повреди, които могат да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата. Значение на предупреждения и символи Тези съобщения за безопасност се използват, за да привлекат вниманието ви. Значението на всяко съобщение за безопасност е описано по-долу: Обозначава ситуация, което е възможно да причини смърт или тежко нараняване. ВНИМАНИЕ Обозначава ситуация, което е възможно да причини леко или средно нараняване. ОПАСНОСТ Обозначава ситуация, което причинява смърт или тежко нараняване. ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика експлозия. Обозначава полезни съвети или допълнително информация. Обозначава ситуация, което е възможно да причини увреждане на оборудването или на имуществото. 1.1 За потребителя Вижте също така ръководството за експлоатация, предоставено с външния и вътрешния модул. НЕ си играйте с климатика или с неговия потребителски интерфейс. Случайното задействане от дете може да доведе до влошаване на телесните функции или увреждане на здравето. За предотвратяване на токов удар или пожар: НЕ използвайте потребителския интерфейс с мокри ръце. НЕ разглобявайте потребителския интерфейс и не докосвайте вътрешните части. Обърнете се към вашия дилър. НЕ модифицирайте или ремонтирайте потребителския интерфейс. Обърнете се към вашия дилър. НЕ местете и не монтирайте повторно потребителския интерфейс сами. Обърнете се към вашия дилър. 2

3 2 За настоящия документ Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или инсектицид) в близост до потребителския интерфейс. НЕ почиствайте потребителския интерфейс с органични разтворители от рода на разредител за боя. Възможно последствие: повреда, токов удар или пожар. 1.2 За монтажника Предпазните мерки, описани в този документ, обхващат много важни теми, затова ги следвайте внимателно. Този потребителския интерфейс е опция и не може да се използва самостоятелно. Той следва да се използва САМО в комбинация с главен потребителски интерфейс. Вижте също и инструкциите за монтаж и ръководството за експлоатация на външния и вътрешния модул. Неправилният монтаж или присъединяване на оборудване или аксесоари е възможно да причини токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други повреди на оборудването. Използвайте само аксесоари, допълнително оборудване и резервни части, които са изработени или одобрени от Daikin. Окабеляването и монтажът на компонентите ТРЯБВА да се извършват от лицензиран електротехник и СЛЕДВА да отговарят на съответните законови разпоредби. Потребителския интерфейс ТРЯБВА да се монтира на закрито. Когато потребителския интерфейс се използва като стаен термостат, изберете място на монтаж, където да може да се установи средната температура в стаята. НЕ монтирайте потребителския интерфейс на следните места: На места, изложени на директна слънчева светлина. На места, които са близко до източник на топлина. На места, които се влияят от външния въздух или от въздушно течение поради напр. отваряне/затваряне на врата. На места, където дисплеят може лесно да се замърси. На места, където НЯМА лесен достъп до управлението. На места с температури < 10 C и >50 C. На места, където относителната влажност е > 95%. На места, където има монтирано оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да попречат на управлението на системата и да предизвикат неизправности в работата на оборудването. На места, където може да бъде изложено на въздействието на вода или в общо влажни зони. Ако НЕ сте сигурни как да монтирате или да работите с модула, свържете се с вашия дилър. След завършване на монтажа: Направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности. Обяснете на потребителя как да използва потребителския интерфейс. Инструктирайте потребителя да съхранява ръководството за бъдещи справки. Консултирайте се с вашия дилър в случай на преместване и повторен монтаж на потребителския интерфейс. 2 За настоящия документ Целева публика Оторизирани монтажници + крайни потребители Комплект документация Този документ е част от комплекта документация. Пълният комплект се състои от: : Инструкции за монтаж Инструкции за основна работа Формат: Хартия (в кутията на потребителския интерфейс) Справочник за монтажника и потребителя: Разширена информация за монтаж и експлоатация Формат: Дигитални файлове на support-and-manuals/product-information/ Декларация за съответствие: С настоящето, Daikin Europe N.V. декларира, че радио оборудването от тип BRC1HHDA е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната декларация за съответствие е налична на BRC1HHDA страниците на продукта на адрес и N=BRC1HHDK. Формат: Цифров файл от страниците на продукта (BRC1HHDAW) (BRC1HHDAS) (BRC1HHDAK) Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите чрез вашия дилър. Оригиналната документация е написана на английски език. Всички други езици са преводи. 3

4 3 Потребителски интерфейс: Общ преглед Технически данни Извадка от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен). Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери на Daikin екстранет (изисква се автентификация). За потребителя 3 Потребителски интерфейс: Общ преглед 3.1 Бутони 3.2 Начален екран Началният екран показва действителната стайна температура и всякакви видове информация чрез икони за статуса. След определен период на неактивност, потребителският интерфейс винаги ще се върне към началния екран. a - + Потребителският интерфейс е оборудван с функция за пестене на енергия, която води до изключване на екрана след определен период на неактивност. За да светне екранът отново, натиснете някой от бутоните. 3.3 Икони за състоянието a b c d c b d ON/OFF Когато отоплението/охлаждането на помещенията и/ или режимът на битова гореща вода са изключени, натиснете, за да ги включите. Когато отоплението/охлаждането на помещенията и/ или режимът на битова гореща вода са включени, натиснете, за да ги изключите. ЦИКЪЛ/ВЛЕЗ/АКТИВИРАЙ/ПОТВЪРДИ От основния екран натиснете за кратко, за да обходите оперативните екрани. От основния екран натиснете продължително, за да влезете в главното меню. В главното меню натиснете за кратко, за да влезете в едно от менютата. В някое от менютата, активирайте/потвърдете функция, стойност или настройка. АКТИВИРАЙ/ЦИКЪЛ/РЕГУЛИРАЙ От екрана за стайна температура/битова гореща вода активирайте екрана за задаване на точки. От екрана на главното меню започнете да обхождате наляво. В някое от менютата/оперативните екрани, регулирайте функция, стойност или настройка (по подразбиране: намаляване). АКТИВИРАЙ/ЦИКЪЛ/РЕГУЛИРАЙ От екрана за стайна температура/битова гореща вода активирайте екрана за задаване на точки. От екрана на главното меню започнете да обхождате надясно. В някое от менютата/оперативните екрани, регулирайте функция, стойност или настройка (по подразбиране: увеличаване). Икона Описание Работа на системата ИЗКЛ. Показва, че отоплението/охлаждането на помещенията и/или режимът на битова гореща вода са изключени. Bluetooth. 1 Показва, че потребителският интерфейс изпраща Bluetooth сигнал и е готов за извършване на софтуерна актуализация. Режим на отопление. Показва, че системата работи в режим на отопление. Режим на охлаждане. Показва, че системата работи в режим на охлаждане. Режим Powerful. Показва, че е активен режим Powerful. Аварийна работа. Обозначава, че е активен режим на аварийна работа. Предупреждение. Показва, че е възникнала грешка. Когато потребителският интерфейс сигнализира Аварийна работа или Предупреждение, вижте главния потребителски интерфейс, за да видите какво не е наред. За повече информация по Bluetooth сигнала и софтуерната актуализация, вижте справочника за монтажника и потребителя. (1) Думата Bluetooth и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и употребата на такива марки от Daikin Europe N.V. е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са тези на техните съответни собственици. 4

5 4 Работа 4.1 Основна употреба Оперативни екрани Меню Описание Настройки. Извършване на настройки на потребителския интерфейс. 4 Работа Режим на работа в помещенията. Задаване на режима на работа в помещенията. От основния екран натиснете оперативните екрани. (за кратко), за да обходите За повече информация по потребителския интерфейс, софтуерните актуализации и настройки, вижте справочника за монтажника и потребителя. 4.2 Управление на отоплението/ охлаждането на помещенията За ВКЛ/ИЗКЛ на отоплението/ охлаждането на помещенията Предпоставка: Потребителският интерфейс извежда началния екран. Оперативен екран Описание Стайна температура. Преглед на действителната стайна температура и управление на (желаната) стайна температура. Температура на битовата гореща вода. Преглед и управление на температура на битовата гореща вода (т.е. загряване на бойлер). 1 Натиснете бутона. Резултат: Потребителският интерфейс ще включва или изключва отоплението/охлаждането на помещенията в зависимост от предходното си състояние. За да обозначи изключването на работата, потребителският интерфейс показва "OFF" на началния екран. Режим Powerful. Активира или деактивира режим Powerful (т.е. бързо загряване на бойлер) За промяна на стайната температура 1 От началния екран натиснете или за активиране на екрана за точка на задаване Главно меню От началния екран натиснете и задръжте натиснат, докато влезете в главното меню. Използвайте и за превъртане през менютата. Натиснете отново, за да влезете в едно от менютата. 2 Използвайте и, за да промените точката на задаване. Меню Описание Информация. Преглед на информация за потребителския интерфейс. Bluetooth. Накарайте потребителския интерфейс да изпрати Bluetooth сигнал за извършване на софтуерна актуализация. Връщане. Връщане към началния екран. 3 Натиснете за потвърждаване на избора. Резултат: Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към началния екран. При изключена работа потребителският интерфейс, не позволява промени по зададените точки. 5

6 4 Работа В зависимост от направените настройки по главния потребителски интерфейс, може да не са възможни промени по зададените точки. Ако случаят е такъв, натискането на или от оперативния екран за стайна температура или битова гореща вода е безполезно. Начинът, по който управлявате стайната температура, зависи от метода за управление на температурата, който е зададен чрез главния потребителски интерфейс. В зависимост от това, екранът за задаване на точки може да изглежда различно от представеното в това ръководство. Ако стайната температура се контролира чрез зависим от атмосферните условия контрол на температурата на изходящата вода, екранът за задаване на точки представя стойност на промяна, а не температурна стойност. 4.3 Управление на битовата гореща вода За ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на работата в режим на битова гореща вода 1 От основния екран натиснете, за да преминете към оперативния екран за битова гореща вода. 2 Натиснете бутона. Резултат: Потребителският интерфейс ще включва или изключва режима на битова гореща вода в зависимост от предходното си състояние. За да обозначи изключването на работата, потребителският интерфейс показва "OFF" на началния екран. За повече информация вижте справочника за монтажника и потребителя, както и документацията на вътрешните модули За промяна на режима на работа в помещенията 1 От началния екран натиснете и задръжте натиснат, докато влезете в главното меню За да промените температурата на битовата гореща вода 1 От основния екран натиснете, за да преминете към оперативния екран за битова гореща вода. 2 Използвайте и за придвижване до менюто за режим на работа в помещенията. 2 Натиснете или за активиране на екрана за задаване на точки. 3 Използвайте и, за да промените точката на задаване. 3 Натиснете за влизане в менюто. 4 Използвайте и за избиране на режим на работа и натиснете за активирането му. Резултат: Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към началния екран. 4 Натиснете за потвърждаване на избора. Резултат: Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към оперативния екран за битова гореща вода. При изключена работа потребителският интерфейс, не позволява промени по зададените точки. 6

7 5 Поддръжка и сервизно обслужване В зависимост от направените настройки по главния потребителски интерфейс, може да не са възможни промени по зададените точки. Ако случаят е такъв, натискането на или от оперативния екран за стайна температура или битова гореща вода е безполезно Използване на режим на повишена мощност за БГВ 1 От основния екран натиснете, за да преминете екрана за режим Powerful. 2 За активиране на режим Powerful използвайте и за избор на "активиране". За повече информация вижте справочника за монтажника и потребителя. 4.4 Разширена употреба За начина за използване на информацията за потребителския интерфейс, извършването на настройки на потребителския интерфейс и софтуерни актуализации, вижте справочника за монтажника и потребителя. 5 Поддръжка и сервизно обслужване 5.1 Обзор: Поддръжка и сервиз Когато потребителският интерфейс се нуждае от сервизно обслужване или поддръжка, консултирайте се с вашия доставчик. 3 За деактивиране на режим Powerful използвайте и за избор на "деактивиране". 4 Натиснете за потвърждаване на избора. Резултат: Потребителският интерфейс отразява промените и се връща към началния екран. За да обозначи активна работа в режим Powerful, потребителският интерфейс извежда иконата Powerful на оперативния екран за битова гореща вода. 6 Отстраняване на неизправности 6.1 Обзор: Отстраняване на проблеми Когато в системата има грешка, потребителският интерфейс показва на началния екран. За списък с кодове за грешки вижте документацията за вътрешния модул. За монтажника 7 За кутията a b За разопаковане на потребителския интерфейс 1 Отворете кутията. 2 Отделете аксесоарите. a b Винтове за дърво + дюбели за стена (Ø4,0 30) 7

8 8 Подготовка 8 Подготовка 8.1 Изисквания към окабеляването Цялото окабеляване трябва да отговаря на следните изисквания: Кабелна спецификация Тип Стойност Сечение 0,75~1,25 мм 2 Максимална дължина 9 Монтаж Екранирана винилова корда или кабел (2 проводника) 500 м 9.1 Монтиране на потребителския интерфейс Преди да монтирате потребителския интерфейс, трябва да определите маршрута на окабеляването и съответно да махнете част от задната кутия на потребителския интерфейс. Окабеляването може да се прекара от горната, задната, лявата или долната страна. Махнете част от задната кутия съгласно илюстрацията: a Внимавайте да не деформирате задната кутия чрез прекомерно затягане на монтажните винтове. 9.2 Свързване на електрическите кабели Окабеляването за свързване НЕ е включено в доставката. Когато окабелявате, прекарайте кабелите далеч от окабеляването на захранването, за да се избегне получаването на електрически смущения (външен шум) За свързване на електроокабеляването Свържете клемите на потребителския интерфейс P1/P2към клемите P1/P2 на вътрешния модул. Отгоре P1P2 b Отзад P1P2 a b c c Окабеляване от горе Окабеляване от ляво Окабеляване от долу В случай, че прекарвате окабеляването от задната страна, не трябва да махате нищо За монтиране на потребителския интерфейс 1 Извадете винтовете и дюбелите от торбата с аксесоари. 2 Закрепете задната кутия към равна повърхност. Отляво P1P2 8

9 10 Пускане на системата Отдолу Стартова последователност 1 Зареждане на потребителския интерфейс P1P2 2 Синхронизиране на потребителския интерфейс с главния потребителски интерфейс 9.3 Затваряне на потребителския интерфейс ВНИМАНИЕ Никога не се допирайте до вътрешните части на потребителския интерфейс. ВНИМАНИЕ При затваряне на потребителския интерфейс внимавайте да не защипете окабеляването. За да предотвратите повреда се уверете, че предната част на потребителския интерфейс е закрепена здраво в задната кутия За затваряне на потребителския интерфейс 1 Щракнете предната част на потребителския интерфейс в задната кутия. 1 3 Потребителският интерфейс е готов за работа 11 Поддръжка 11.1 Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка Преди извършването на каквато и да е дейност по поддръжка или ремонт, спирайте работата на системата с потребителския интерфейс и изключвайте главния прекъсвач на захранването. Възможно последствие: токови удари или нараняване. НЕ почиствайте потребителския интерфейс с органични разтворители от рода на разредител за боя. Възможно последствие: повреда, токов удар или пожар. 2 Не мийте потребителския интерфейс. Възможно последствие: утечка на ток, токов удар или пожар. 10 Пускане на системата Потребителският интерфейс получава захранване от вътрешния модул. То ще стартира веднага след свързването си. За да може да работи потребителският интерфейс, уверете се, че вътрешният модул е включен. Преди потребителският интерфейс да изведе началния екран, той ще се синхронизира със системата и ще премине през следната стартова последователност: Когато замърсяването по повърхността не може да бъде отстранено лесно при почистване на потребителския интерфейс, натопете плата в неутрален почистващ препарат, разреден с вода, изстискайте силно плата и почистете повърхността. След това подсушете със суха кърпа За почистване на потребителския интерфейс 1 Избършете екрана и другите повърхности на потребителския интерфейс със сух плат. 9

10

11

12 Copyright 2018 Daikin 4P

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1H519W BRC1H519K BRC1H519S Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 3 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Operation manuals

Operation manuals РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Инверторни климатици от СИСТЕМА FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Благодарим Ви за покупката на този климатик Daikin. Прочетете

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

Operation manuals

Operation manuals EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект документация 1 За настоящия документ 2 2 За системата 3 2.1 Компоненти в

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание 1 Настройки от монтажника: Таблици, които трябва да се попълнят от монтажника

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

4PBG _2015_01

4PBG _2015_01 Справочно ръководство на потребителя Daikin Altherma Нискотемпературна сплит система EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EAVZ16S18DA6V EAVZ16S23DA6V EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно