РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/ , 032/ l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l ЗАПОВЕД IDЙ-ОiJ-fJ <[;/ NQ. ~[.'. Пловдив,. А rp~ 9. ~./?'?1}(. На основание чл. 254, ал.2, чл.143, ал.2, т.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 3 във връзка с чл. 3, ал. 2, Т.14 от ПУФРУО, чл.52, ал.2, Т.2 от Наредба NQI0/Ol г. за организация на дейностите в училищното образование и писмо за съгласуване с изх. NQ / г. на министъра на образованието и науката УТВЪРЖДАВАМ Държавен план-прием в VПI клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, средните училища и профилираните гимназии в област Пловдив за учебната 2019/2020 г. съгласно приложение, което е неразделна част от настоящата заповед. Настоящата заповед да се връчи на директорите на училища за сведение и изпълнение. ИВАНКА КИРКОВА> H'J'J' :-,.../' Началник на Регионалноуправл ВЕНЕ1А ние на образованието- Пловдив 1АЬАI'.ОВА ЗАПОВЕД мt РД-О1-17З ОТ РСР/ОМДК

2 Приложеиие ",-ъм заповед иа иачални"а на руо - ПЛовдив ТАБЛИЦА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В УIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Чужд езнк Начин на балообразуване Община Населено място Нанменование иа Наименоваине иа профила, професията, Балообразуващи предмети от свидетелството за Профилиращи Начнн на '" Изпитн основно предметн = = :.< изучаване :: = образование, '" 5 ". = >. -: изучаваи и в раздел ~ Q ". >. А от учебния план Форма иа "" '" училището специалносттаот професия обучение '" "'" = := с В т. ч. :.<,= Q Q Q I.C "'" = Q "'" "'" u I.C = Q =... '" '" '" '" '" '" Q '" = = :;: :;: :;: :;: = <= "! "! "! "'" :1 '" = '" = Чрез тест '"... ie... :.< Q "'" "'" "'" "'",А = = 3 со = "'" " с с с ::; ~ ~ '"... ~ "''''' <= Q = = = = Q... <= <= =... "'" ","С "'" Q "'" Q "'"... с,а '" ~ "'"... "'",А... с <= с <= '" "" БЕЛ МАТ "" Асеновград гр. Асеновград СУ "Св. Княз Борис 1" Чуждн езици БЕЛ ЧЕ АЕ НЕ АЕ 3 1 Природни науки 5 \ 26 АЕ 3 1 БЗО ЧЕ БЗО ХООС Асеновград гр. Асеновград Асеновград гр. Асеновград СУ "Св. Св. Кирил и Чужди езици БЕЛ ЧЕ АЕ НЕ Методий" ПГ "Свети Патриарх Евтимий" 1 АЕ Предприемачески АЕ 2 2 ИТ БЕЛ ПР ИТ Природни науки АЕ 2 2 БЗО ИТ БЗО ХООС Софтуерни и хардуерни науки 5 \ 26 АЕ 2 2 ИТ БЕЛ И ИТ : Моделиер-технолог на облекло \ : Конструиране, моделиране и технология на АЕ 3 1 БЕЛ ИИ облекло от текстил : Фризьор \: Фризьорство 5 I 26 АЕ 3 I БЕЛ ии Асеновград гр. Асеновград ПГ по Хранително- вкусови технологии 8\1070: Готвач : Производство на "Св. Димитрий кулинарни изделия и напитки Солунски" АЕ 3 1 ТП ИИ Асеновград гр. Асеновград 81 \060: Ресторантьор 18\10602: Производство и обслужване на заведенията за хранене и АЕ 3 \ ТП ИИ I развлечения ПГ "Цар Иван Асен : Техник на компютърни системи 1 11" : Компютърна техника и технологии : Електротехник : ЕлеКТDообзавеждане на производството : Електротехник : Електрически инсталации 52\070: Техник-металург 152\ 0702: Металургия на цветните метали АЕ 2 2 БЕЛ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ АЕ 2 2 БЕЛ ИТ : Мехатроника 152 J 1401: Мехатроника 5 0,5 \3 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ

3 521010: Машинен техник / : Машини и 5 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ Брезово гр. Брезово Брезово гр. Брезово СУ "Христо Смирненски" ПГ "Златю Бояджиев" съоръжения за заваряване : Организатор Интернет приложения / : Електронна търговия : Търговски представител / : Търговия на едро и дребно 5 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ Предприемачески АЕ 3 I БЕЛ ИТ ПР ИТ : Ресторантьор / : Производство и обслужване в заведенията за хранене и АЕ 2 2 ХООС БЗО развлечения : Техник на селскостопанска техника / : Механизация на селското стопанство 5 I 26 АЕ 2 2 ФА М Калояново с. Дъл го поле Обединено училище 5211 ОО: Стругар / 5211 ОО 1: Стругарство 3 0,5 13 АЕ 2 2 ФА ТП "Христо Ботев" Карлово гр. Калофер : Деловодител / : Деловодство и аохив СреДIIО У'lилище : Хотелиер/ : Организация на "Хоисто Ботев" хотелиеоството : Приложен програмист / : Приложно програмиране 3 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ 5 0,5 13 АЕ 2 2 М ИТ Карлово гр. Карлово СУ "Васил Левски" Чужди езици дневиа АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ НЕ Карлово гр. Карлово Природни науки АЕ 2 2 БЕЛ М БЗО ХООС Софтуерни и хардуерни науки диевна АЕ 2 2 БЕЛ М ИТ И СУ "Христо : Организатор Интернет приложения / Проданов" ПГЖПТ "Христо : Електронна търговия АЕ 3 1 ГИ ИТ Чужди езици 5 I 26 АЕ 3 1 ЧЕ БЕЛ АЕ HEIPE СофтуеРII и и хардуерн и науки 5 I 26 АЕ 3 1 ЧЕ ИТ ИТ И : Техник по автоматизация / : Карлово гр. Карлово Осигурителни комуникационни системи в жп АЕ 2 2 ИТ ТП Смирненски" ин d>oacтdvктvoa : ТеХIIИК по транспортна техника / : АЕ 2 2 ИТ ТП Автотоанспоотна техника О: Фризьор / О 1: Фризьорство 5 0,5 13 АЕ 2 2 ИИ ТП : Монтьор на компютърни системи / : Компютърна техника и технологни 5 0,5 13 АЕ 2 2 ИТ ТП Карлово гр. Карлово ПГ "Братя Евлогнй н : Електротехник / : Христо Георгиеви" Електрообзавеждане на транспортна техника АЕ 2 2 ИТ ТП : Техник на енергийни съоръжения и инсталации / : Газова техника 5250 IО: Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника : Екскурзовод / : Екскурзоводско обслужване 5 0,5 13 АЕ 2 2 ИТ ТП 5 I 26 АЕ 2 2 ИТ ТП 5 0,5 13 АЕ 2 2 ИТ тп

4 S IS Карлово гр. Клисура ПГ по икономика : Техник-лесовъд / : Горско "Тодор Г. Влайков" стопанство и дърводобив БЕЛ ГИ ФЕ : Оперативен счетоводител / : Оперативно счетоводство ФЕ 2 2 БЕЛ ГИ Кричим гр. Кричим СУ "Петко Р. Предприемачески Славейков" ЛЕ 2 2 ИТ тn ПР ИТ Музика ЛЕ 1 1 музика музика ИТ музика ИТ ФВС ЛЕ 1 1 спорт ФВС БЗО ФВС БЗО Куклен гр. Куклен ПГСС : Техник на селскостопанска техника / : Механизация на селското стопанство ЛЕ,ФЕ 2 2 БЕЛ ФЛ : Машинен техник / : Машини и системи с UПУ ЛЕ,ФЕ 2 2 БЕЛ ФЛ 521 О 10: Машинен техник / : Технология задочна на машиностооенето БЕЛ ФЛ : Оператор в минната промишленост / Лъки гр. Лъки СУ "Христо Ботев" : Подземен и открит добив на полезни 5 0,5 13 ЛЕ 2 2 ЧЕ ИТ Марица с. Маноле СУ "Васил Левски" Марица с. Калековец изкопаеми : Оператор в минната промишленост / : Обогатяване на полезни изкопаеми : Организатор Интернет приложения / : Enектоон на тъоговия ОБУ "Св. св. Кирил : Работник в дървообработването / и Методий" : Производство на фасонирани материали 5 0,5 13 ЛЕ 2 2 ЧЕ ИТ ЛЕ 2 2 М ГИ 3 0,5 13 ЛЕ 2 2 БЕЛ М Перущица гр. Перущица ПГЛВ "Христо Ботев" Шлосер / : Шлосерство 3 0,5 13 ЛЕ 2 2 БЕЛ М : Лозаровинар / Лозаровинарство ЛЕ 3 1 БЗО ХООС : Монтьор на селскостопанска техника / : Механизация на селското стопанство : Машинен оператор / : Металорежещи машини ЛЕ 3 1 ФЛ М ЛЕ 3 1 ФЛ М ЕГ "ПЛовдив" Чужди езици ЛЕ 2 2 БЕЛ М ЛЕ НЕ Чужди езици НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ ЛЕ ЕГ "Иван Вазов" Чужди езици ЛЕ 2 2 БЕЛ М ЛЕ РЕ Чужди езици НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ РЕ Чужди езици ИспЕ 2 2 БЕЛ М ИспЕ РЕ Чужди езици ИтЕ 2 2 БЕЛ М ИтЕ РЕ ФЕГ "Лнтоан дьо Сент-Екзюпеои" МГ "Лк. Кирил Попов" Чужди езици ФЕ 2 2 БЕЛ М ФЕ РЕ Чужди езици ФЕ 3 1 БЕЛ М ФЕ ЛЕ Чужди езици ЛЕ 3 1 БЕЛ М ЛЕ ФЕ Математически ЛЕ 1 3 БЕЛ М М И Математически НЕ 1 3 БЕЛ М М И : Системен програмист / : ЛЕ I 3 БЕЛ М Системно програмиране : Компютърен график : ЛЕ 1 3 М ИИ Компютърна графика

5 ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" СУ "Св. Патриарх Евтимий" СУ "Св. Паисий Хилендаоски" СУ "Св. КлимеlП Охридски" СУ "Константин Величков" СУ "Любен Каоавелов" СУ "Цар Симеон Велики" СУ "Пейо Кр. Яворов" Хуманитарни науки ЛЕ 3 I БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ Хуманитарни науки НЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ Хуманитарнн науки ФЕ 3 J БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ Хуманитарни науки 5 I 26 РЕ 3 J БЕЛ ИЦ БЕЛ иц Обществени науки ИспЕ 3 1 БЕЛ ЧЕ ИЦ Ф Природни науки ЛЕ 2 2 БЕЛ БЗО БЗО ХООС Природни науки НЕ 2 2 БЕЛ БЗО БЗО ХООС Икономическо развитие ЛЕ 3 1 ГИ ЧЕ ГИ ЛЕ Обществени науки ЛЕ 3 1 БЕЛ ИЦ ГИ ИЦ Обществени науки ЛЕ 3 1 ГИ ИЦ ГИ иц Природни науки ЛЕ 2 2 БЗО ИТ БЗО ХООС Софтуерни и хардуерни науки ЛЕ 1 3 ИТ ИИ ИТ ИИ Природни науки ЛЕ 2 2 БЗО ХООС ЛЕ БЗО Обществени науки 5 I 26 ЛЕ 2 2 ГИ ИЦ ЛЕ ИЦ Природни науки 5 I 26 ЛЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС Музика ЛЕ 1 1 музика музика ЧЕ музика ЛЕ Музика ЛЕ 1 1 музика музика ИТ музика ИТ Софтуерни и хардуерни науки ЛЕ 2 2 ИТ ИИ И ИТ Софтуерни и хардуерни науки ЛЕ 2 2 ИТ БЕЛ И ИТ Природни науки ЛЕ 2 2 БЕЛ БЗО БЗО ХООС Пловдив гр. Пловдив СУ "Св. Св. Кирил и 2140 IО: Дизайнер / 2 140\\2: Рекламна графика дневii3 5 \ 26 ЛЕ 2 2 БЕЛ ИИ МетОДИЙ" : Танцьор / : Български танци ЛЕ 2 2 БЕЛ музика СУ "Братя Миладинови" Предприемачески 5 I 26 ЛЕ 2 2 ГИ ИТ ПР ГИ СУ "Св. Константин- Софтуерни и хардуерни науки 5 I 26 ЛЕ 2 2 БЕЛ Кирил Философ" М ИТ И : Оператор информационно осигуряване / \: Икономическо информационно ЛЕ 2 2 М БЕЛ осигvnяване СУ "Христо Груев 4810 IО: Програмист / 48\ О \О 1: Програмно данов" осигуояване ПЛовдив гр. Пловдив СУ "Никола Вапцаоов" СУ "Черноризец Хоабър" ЛЕ 2 2 ИТ ЧЕ : Бижутер / \ : Бижутерия ЛЕ 2 2 ИИ ХООС : Оператор на компютьр / \: Текстообоаботване 3 I 26 ЛЕ 2 2 ИТ ИИ Ilредприемачески 5 I 26 ИспЕ 2 2 ГИ ИТ БЕЛ ИТ Софтуерн и и хардуерн и науки 5 I 26 ЛЕ 2 2 М ИТ ИТ И

6 482020: Оператор информационно осигуряване / СУ "Св Софроний : Икономическо информационно 5 I 26 ЛЕ 2 2 ИТ ГИ Врачански" ОСИfVпяване : Оператор на компютър / : ЛЕ 2 2 ИТ БЕЛ Текстообпаботване СУ "Св. Седмочисленици" СУ "Димитър Матевски" СУ "Найден Геров" Софryерни и хардуерни науки ЛЕ 1 3 ИТ ИИ И ИТ Природни науки ЛЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС Предприемачески ЛЕ 2 2 ИТ ГИ ПР ИТ Предприемачески Дflевна ЛЕ 2 2 БЕЛ ГИ ПР ГИ СУ "Симон Боливар" ОБУ "Йордан Йовков" ПГЕЕ Предприемачески РЕ 2 2 БЕЛ ГИ ПР ГИ : Работник в производството на облекло / 3 0,5 13 ЛЕ 2 2 БЕЛ ТП : Производство на облекло : Работник в дървообработването / : Производство на мебели 3 0,5 13 ЛЕ 2 2 БЕЛ ТП Софryерни и хардуерни науки ЛЕ 2 2 ИИ ГИ БЕЛ ГИ : Работник в заведенията за хранене и развлечения / : Работник в обслужване на ЛЕ 2 2 БЗО тп заведения за хпанене и пазвлечения : Електротехник / : ЕлектnooбзавеЖдане на пnoизводството : Техник по автоматизация / : Лвтоматизация на непрекъснати производства : Техник на електронна техника / : Микnoпnoцесопна техника : Техник на компютърни системи / : Компютъпна техника и технологии : Техник на компютърни системи / : Компютъпни мпежи : Приложен програмист / : Приложно програмиране ЛЕ 2 2 М ФЛ ЛЕ 2 2 М ФЛ ЛЕ 2 2 М ФЛ ЛЕ 2 2 М ФЛ ЛЕ 2 2 М ФЛ ЛЕ 2 2 М ФЛ Национална търговска гимназия : Финансист /34301 О 1. Банково дело НЕ I 3 БЕЛ М : Съдебен служител / : Съдебна администрация : Данъчен и митнически посредник / : Митническа и данъчна администрация : Оперативен счетоводител / : Опепативно счетоводство : Икономист-информатик / : Икономическа инmопматика : Икономист/ : Икономика и мениджмънт ЛЕ 1 3 БЕЛ М ЛЕ 1 3 БЕЛ М ЛЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М 5 I 26 НЕ 1 3 БЕЛ М Пловдив гр. Пловдив ПГО "Ана Май" : Козметик / : Козметика ФЕ 3 1 ИИ ТП

7 542040: Моделиер - технолог на облекло / : Конструиране, моделиране и технология 5 0,5 13 АЕ 3 1 ИИ ТП на облекло от текстил : Дизайнер / : Моден дизайн 5 0,5 13 АЕ 3 1 ИИ ТП : Фризьор / : Организация и АЕ 3 1 ИИ ТП технология на фризьорските услуги : Фризьор /81501 О I Фризьорство ФЕ 3 1 ИИ ТП ПГВАД "Хр. Ботев" О: Дизайнер / : Интериорен дизайн 5 I 26 АЕ 2 2 ИТ ии : Техник - технолог в дървообработването / О 1: Мебелно производство АЕ 2 2 ИТ ИИ ПГ ПО туризъм : Техник - технолог в дървообработването / 5 0,5 13 АЕ 2 2 ИТ ИИ : Реставрация на стилни мебели и дограма : Техник - технолог в дървообработването / : Производство на строителни изделия от 5 0,5 13 ЛЕ 2 2 ИТ ИИ дървесина : Оператор в дървообработването / : Производство на тапицирани изделия АЕ 2 2 ИТ ИИ : Полиграфист / : Полиграфия АЕ 2 2 ИТ ИИ 811 О 1О: Хотелиер / 811 О I01: Организация на "Проф. д-р Асен АЕ 2 2 БЕЛ ГИ Златаров" хотелиерството : Ресторантьор / Кетъринг АЕ 2 2 БЕЛ ГИ : Ресторантьор / : Кетъринг НЕ 2 2 БЕЛ ГИ : Организатор на туристическа агентска дейност /81201 О 1: Организация на туризма и АЕ 2 2 БЕЛ ГИ свободното време : Готвач / : Производство на кулинарни изделия и напитки : Хлебар-сладкар / : Производство на хляб и хлебни изделия ПГ по битова : Техник на компютърни системи / техника : Компютърни мрежи : Техник на компютърни системи / : Компютърна техника и технологии : Техник по комуникационни системи / : Оптически комуникационни системи : Електротехник / 5220 I09: Електрически инсталации : Електротехник / : АЕ 2 2 БЕЛ ГИ РЕ 2 2 БЕЛ ГИ 5 I 26 АЕ 2 2 ЧЕ ИТ 5 1,5 39 АЕ 2 2 ЧЕ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 ЧЕ ИТ АЕ 2 2 ЧЕ ИТ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна АЕ 2 2 ЧЕ ИТ техника ПГАСГ "Арх. Камен : Брокер / : Недвижими имоти АЕ I 3 М ГИ Петков" 581 О 1О: Геодезист / 581 О 1О 1: Геодезия АЕ 1 3 М ФА : Техник-реставратор / АЕ 1 3 М ФА Архитектурна реставрация

8 5821 О: Строителен техник / О 1: АЕ 1 3 М ФА Строителство и аохитек1vоа 5821 О: Строителен техник / О 1: Стооителство и аохитек1vоа 5821 О: Строителен техник / : Водно СТDQителство 58210: Строителен техник / : Транспортно строителство : Техник-озеленител / : Парково СТDQителство и озеленяване ПГ по транспорт Електромонтьор / : "Гоце делчев" ПГ по строителни Електоообзавеждане на транспоотна техника О: Техник по транспортна техника / : Автотоанспоотна техника : Техник по транспортна техника / : Автомобилна мехатроника : Техник по транспортна техника / : Електnически пnевозни соедства : Монтьор на транспортна техника / : Автотnанспоnтна техника : Техник по железопътна техника / : Локомотиви и вагони О: Спедитор-логистик / : Спедиция, ТРанспоотна и складова логистика : Електромонтьор/ : Електрически НЕ 1 3 М ФА АЕ I 3 М ФА АЕ 1 3 М ФА ДЕ 3 М БЗО ДЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М АЕ 1 3 БЕЛ М технологии "Пеньо НЕ 3 1 ФВС ТП Пенев" машини и апарати : Пътен строител / : Строител на пъти ша магистоали и съооъжения към тях : Строител / : Външни облицовки и настилки НЕ 3 1 ФВС ТП НЕ 3 I ФВС ТП : Строител-монтажник / : Изолации в строителството НЕ 3 1 ФВС тп ПГХТТ : Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост / : Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата ДЕ 3 1 БЕЛ М промишленост : Техник-технолог по качеството на храни и напитки / : Контрол на качеството и АЕ 3 1 БЕЛ БЗО безопасност на хоани и напитки : Лаборант / Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови АЕ 3 1 БЕЛ БЗО пооизводства : Техник на енергийни съоръжения и инсталации / : Топлотехника - топлинна, АЕ 3 I БЕЛ М климатична, вентилационна и хладилна : Биотехнолог / : Технология в биопооизводствата 5 I 26 АЕ 3 1 БЕЛ БЗО

9 S IS Пловдив гр. Пловдив ПГКИТ "Д-р Иван Богоров" О: Фризьор / 8150 I01: Фризьорство 5 I 26 ЛЕ 3 1 БЗО ХООС : Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия / : Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни ЛЕ 3 1 БЗО ХАОС изделия : Модист / : Бутикови облекла ЛЕ 3 1 БЗО ИИ : Десенатор на текстил / О 1: Компютьрно проектиране и десени ране на тькани ЛЕ 3 1 ИТ ИИ Пловдив гр. Пловдив Пловдив гр. Пловдив площни изделия : Организатор Интернет приложения / : Електронна тьрговия ПГМТ"Проф. 481 О 1О: Програмист / 48101О 1: Програмно Цветан Лазаров" осигуряване : Приложен програмист / : Приложно програмиране Техник-приложник / : Промишлена естетика и дизайн ЛЕ 3 1 ИТ ГИ ЛЕ 2 2 БЕЛ М ЛЕ 2 2 БЕЛ М 5 I 26 ЛЕ 2 2 БЕЛ М : Машинен техник / : Машини и системи с ЦПУ ЛЕ 2 2 БЕЛ М : Мехатроника / : Мехатроника ЛЕ 2 2 БЕЛ М : Монтьор по автоматизация / ЛЕ 2 2 БЕЛ М Лвтоматизирани системи : Техник по транспортна техника / : БЕЛ М ЛЕ Лвтоmанспоотна техника : Техник по транспортна техника / : ЛЕ 2 2 БЕЛ М Лвтомобилна мехатроника ПГ по О: Машинен техник / : Технология машиностроене на машиностроенето : Машинен техник / : Машини и системи с ЦПУ : Машинен оператор / : Машини и съоръжения за заваряване : Машинен монтьор / : Металообработващи машини : Техник по транспортна техника / : Пътно-строителна техника ЛЕ,РЕ 2 2 ФЛ БЕЛ ЛЕ,РЕ 2 2 ФЛ БЕЛ ЛЕ,РЕ 2 2 ФЛ БЕЛ ЛЕ,РЕ 2 2 ФЛ БЕЛ 5 I 26 ЛЕ,РЕ 2 2 ФЛ БЕЛ : Техник по подемно-транспортна техника / : Подемно-транспортна техника монитирана на пътни транспортни средства ЛЕ,РЕ 2 2 ФЛ БЕЛ Първомай гр. Първомай Първомай гр. Първомай СУ "Проф. д-р Асен Чужди езици ЛЕ 3 1 БЕЛ ЧЕ ЛЕ РЕ Златаров" Софryерни и хардуерни науки 5 I 26 ЛЕ 1 3 М ИТ И ИТ : Оператор информационно осигуряване / : Икономическо информационно ЛЕ 2 2 ГИ ИТ осиrvояване ПГСС "Васил : Икономист / : Земеделско Левски" стопанство ЛЕ 3 1 ГИ М : Лгроеколог / : Лгроекология РЕ 3 1 БЗО ХаОС

10 Раковски с. Белозем : Оператор в производството на облекло / : Производство на облекло от текстил : Техник на ССТ / : Механизация на селското стопанство О: Икономист -информатик /48201 О 1: Икономическа инфооматика : Организатор интернет приложения / : ЕлеКТDOнна тьоговия ПГ по селско : Техник на селскостопанска техника / стопанство : Механизация на селското стопанство РЕ 3 1 ИИ БЕЛ РЕ 3 1 ФЛ М 5 0,5 13 АЕ 3 1 ИТ М 5 0,5 13 АЕ 3 1 ИТ БЕЛ АЕ 2 2 ФЛ М : Техник на подемно-транспортна техника / : Подемно-транспорна техника, АЕ 2 2 ФА М монтирана на пътни превозни средства Раковски гр. Раковски : Икономист / : Земеделско стопанство ПГ "Петьр : Икономист - информатик / : Парчевич" Професионална Икономическа информатика : Сътрудник в маркетингови дейности / : Маркетингови проучвания 81\ 070: Готвач / 8\ 10701: Производство на кулинарни изделия и напитки : Електромонтьор/ : Електрически машини и апарати : Електромонтьор / : Електрообзавеждане на транспортна техника задочна ГИ М/БЕЛ АЕ 2 2 ГИ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ 5 0,5 13 ЛЕ 2 2 хаос БЗО 5 0,5 13 АЕ 2 2 ФЛ ИТ 5 0,5 13 АЕ 2 2 ФЛ ИТ : Техник -растениевъд / : Трайни Садово гр. Садово селскостопанска ДfleBHa АЕ 2 2 БЕЛ БЗО гимназия насаждения : Монтьор на селскостопанска техника / : Механизация на селското стопанство Дflевна АЕ 2 2 БЕЛ М : Лгроеколог / : Агроекология АЕ 2 2 БЕЛ БЗО Сопот гр. Сопот СУ "Иван Вазов" Софтуерн и и хардуерн и науки АЕ 2 2 БЕЛ ИТ И ИТ ПГ "Ген. Владимир : Системен програмист / : АЕ 2 2 М ИТ Сопот гр. Сопот Заимов" Системно поограмиоане : Приложен програмист/ : 5 J 26 ЛЕ 2 2 М ИТ Поиложно поогоамиоане : Мехатроника / : Мехатроника ЛЕ 2 2 ИТ ТП : Организатор на туристическа агентска дейност / : Организация на туризма и АЕ 2 2 ЧЕ ИТ свободното време : Организатор интернет приложения / : Електронна тьрговия 52\050: Техник на прецизна техника / : Измервателна и организационна техника дуалflа 5 0,5 13 ЛЕ 2 2 ЧЕ ИТ 5 0,5 13 ЛЕ 2 2 ИТ ТП : Хлебар-сладкар / 5 0,5 13 АЕ 2 2 ТП ИИ : Производство на хляб и хлебни изделия

11 S IS : Готвач / : Производство на 5 0,5 13 АЕ 2 2 ТП ИИ кулинарни изделия и напитки Стамболийски гр. Стамболийски СУ "Отеи Паисий" Предприемачески АЕ 2 2 ИТ ГИ ПР ИТ Съединение гр. Съединение СУ "Христо Ботев" Предприемачески 5 I 26 ФЕ 2 2 БЕЛ М ПР ИТ : Работник в заведенията за хранене и Хисаря с. Красново ОБУ "Христо Ботев" развлечения / : Работиик в АЕ 2 2 БЕЛ М Хисаря гр. Хисаря СУ "Христо Смирненски" производството на кулинарни изделия в заведения за хоанене и Dазвлечения : Организатор на rypистическа агентска дейност / О 1: Организаuия на rypизма и АЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ свободното воеме : Готвач / : Производство на Iкулинаони изделия и напнтки АЕ 2 2 БЕЛ М ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В колони 14 и 15 е вписан коефициентът, с който се умножава резултата от изпита по БЕЛ и математика. ЛЕГЕНДА НА СЪКРАЩЕНИЯТА: БЕЛ - Български език и литература ЧЕ - Чужд език АЕ - Английски език НЕ - Немски език ФЕ - Френски език РЕ - Руски език ИтЕ - Италиански език ИспЕ - Испански език М - Математика ИЦ - История и цивилизация ГИ - География и икономика ФА - Физика и астрономия ХОО С - Химия и опазване на околната среда БЗО - Биология и здравно образование ИТ - Информационни технологии ИИ - Изобразително изкуство ТП - Технологии и предприемачество ФВС - Физическо възпитание и спорт ПР - Предприемачество

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление 211010 Художник изящни изкуства 2110101 Живопис 211010 Художник изящни изкуства 2110102 Стенопис 211010 Художник

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от повишаването на качеството на професионалното образование.

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно