document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 Номер: РД от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг София, ул. Леге 4 факс: факс: интернет адрес: интернет адрес: РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за удължаване срока за получаване на оферти / заявления за участие В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: Поделение: Изходящ номер: от дата Коментар на възложителя: Работа с медиите във връзка с Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика "Конкурентоспособност" РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) I.1) Наименование и адрес Официално наименование Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Адрес ул."славянска" 8 Град Пощенски код Държава София 1052 Република България За контакти Телефон дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Лице за контакт Димитър Битолски, младши експерт в дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Електронна поща Факс Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http :// Адрес на профила на купувача: I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност УНП: 5492dd f5-844b-4be41d99797c 1

2 Национална агенция/служба Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация Друго (моля, уточнете): Околна среда Икономическа и финансова дейност Здравеопазване Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II: ОТКРИВАНЕ ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка конкурс за проект процедура за създаване на система за предварителен подбор ІІ.1) Ред на възлагане по реда на ЗОП II.2) Вид на процедурата по реда на НВМОП Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект по НВМОП Състезателен диалог Договаряне с обявление Ускорена на договаряне с обявление Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Договаряне с обявление Конкурс за проект по НВМОП Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) УНП: 5492dd f5-844b-4be41d99797c 2

3 Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 84, т. от ЗОП Чл. 84, т., във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т. от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП точка: IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Строителство Доставки Услуги ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"работа с медиите във ръзка с Оперативна програма"развитие на конкурентоспособността на българската икономика ". Предоставяне на услуга, свързана с осъществяване на дейности за комуникация с медиите с цел утвърждаване на добрия публичен образ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , и създаването на благоприятна обществена среда за реализацията на оперативната програма, включваща изпълнението на следните дейности: A. Изготвяне на концепция и издаването на електронен информационен бюлетин, който ще бъде изпращан до медиите и представители на целевите групи; Б. Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете с цел обмен на информация между медиите и експерти на МИЕТ; В. Организиране на пресконференции с представители на Междинното звено и Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност ; Г. Създаване на прес-офис и координация на прес-офис дейностите; Д. Извършване на проучване на подходящи възможности за интегриране на теми, свързани с ОП Конкурентоспособност в публичния контекст на българската икономика. Посочените дейности следва да допринесат за : Поддържане на интереса към ОП "Конкурентоспособност" от страна на медиите и целевите групи; Повишаване нивото на познание за хода на изпълнение на ОП "Конкурентоспособност"; Повишаване на разбирането на целевите аудитории на принципите и механизмите на ОП "Конкурентоспособност" чрез представянето на добри практики при одобрението/изпълнението на проектни предложения УНП: 5492dd f5-844b-4be41d99797c 3

4 Повишаване на компетентността, информираността на ресорните журналисти и средства за масово осведомяване. Повишаване на интереса сред средствата за масово осведомяване в отразяването на актуални събития/новини за изпълнението на ОП Конкурентоспособност. Повишаване на информираността на широката аудитория за принципите и възможностите на ОП "Конкурентоспособност"; Повишаване на разбирането на същността, принципите и механизмите за кандидатстване с проекти по ОП "Конкурентоспособност"; Повишаване на намеренията за участие с проектни предложения по ОП "Конкурентоспособност"; Повишаване на доверието в прозрачността на процеса по усвояване на средствата по ОП "Конкурентоспособност". Засилен медиен интерес към ОП Конкурентоспособност и откриване на възможности за отразяване на актуална информация за оперативната програма в нови средства за масово осведомяване; Високо ниво на взаимодействие и обмен на добри практики с други управляващи органи. Проучен набор от средства за масово осведомяване (радио/телевизии/печатни/интернет медии), в чийто рубрики/предавания с икономическа/финансова насоченост би могла да бъде регулярно включвана кратка информация относно изпълнението на ОП Конкурентоспособност ; Ежеседмична поява на информация относно изпълнението на ОП Конкурентоспособност в информационни рубрики и предавания с икономическа и финансова насоченост. Повишаване на качеството на представяните проектни предложения в следствие на разпространените примери за добри практики; (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле) V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура Възложителите по чл.7,т.1-4 от ЗОП вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП (когато е приложимо) V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение от дата дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален - - (nnnnn-yyyy-xxxx) Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на УНП: 5492dd f5-844b-4be41d99797c 4

5 на обща стойност Валута: ДДС (в %) VI: ОДОБРЯВАМ обявлението и документацията за участие обявлението и описателния документ поканата за обществена поръчка поканата за обществена поръчка и документацията обявлението и конкурсната програма обявлението VII: ОБЖАЛВАНЕ VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Адрес бул."витоша" 18 Град Пощенски код Държава София 1000 Република България Телефон Електронна поща Факс Интернет адрес (URL): VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение Дата: 22/12/2011 дд/мм/гггг Възложител: Трите имена: /подпис и печат/ Трайчо Димитров Трайков Длъжност: министър на икономиката, енергетиката и туризма УНП: 5492dd f5-844b-4be41d99797c 5

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно