СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по Икономика и управление (Управление на конкурентоспособността на предприятието) в професионално направление 3.7. Администрация и управление, обявен от Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград в Държавен вестник, бр. 56 / г. Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция, представена от участника в конкурса. Становището е изготвено съгласно Заповед на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград 2230/ г. В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Икономика и управление (Управление на конкурентоспособността на предприятието) в професионално направление 3.7. Администрация и управление единствен кандидат е гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова от ЮЗУ Н. Рилски Благоевград. I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата Представеният от гл. ас. д- р Райна Димитрова комплект материали е в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на АС при ЮЗУ Неофит Рилски. Кандидатът по конкурса гл. ас. д-р Райна Димитрова има дългогодишен преподавателски и научно- изследователски опит. От 2007г. тя притежава образователна и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление. Преподавателска дейност и работа със студенти Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Райна Димитрова започва от 1988г. като старши асистент в Югозападен университет Н. Рилски. От 1999г. тя е главен асистент. Преподавателската й дейност включва провеждането на семинарни и

2 лекционни курсове в областта на управление на конкурентоспособността, мениджмънта и инвестиционния анализ. Учебният процес по водените от нея лекционни курсове е обезпечен с разработени от нея учебни програми, учебници и учебни помагала (5 броя). Работата на д-р Райна Димитрова със студентите се изразява в научно ръководство и рецензиране на дипломни работи, ръководство и организиране на студентска научно-изследователска дейност и др. Тя е научен ръководител и на двама докторанти.през 2014г. Р. Димитрова представя курс от лекции по програма Еразъм в Стопанския факултет на Техническия университет в Острава, Чехия. През същата година обучава чуждестранни студенти обучаващи се в магистърска степен. Научно-изследователска работа Гл. ас. д-р Р. Димитрова има участие в редица научни проекти, включително един национален и два международни по програми на ЕС като член на екипа. Тя е провела редица емпирични изследвания, резултатите от които са представени в научните й разработки. Експертен опит Р. Димитрова е член на Съюза на учените в България, на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията и на престижни научни организации в чужбина SUERF - "Société Universitaire Européenne de Recherches Financières" (Европейско университетско общество за финансови изследвания), the European Money and Finance Forum - член на организационни и програмни комитети на международни научни форуми в България и чужбина, член на Редакционната научна колегия на списание Предприемачество, член на Редакционната научна колегия на реферираното научно списание Scientific Journal Service Management, външен експерт и експерт-обучител по международни проекти. Кандидатката по конкурса е приложила справка за рецензираните от нея научни трудове. Д-р Димитрова има две специализации в чуждестранни университети през 2007г. и 2008г. в Полша. Научна продукция Кандидатката Р. Димитрова е представила за участие в конкурса 34 публикации с общо 1330 броя страници. В тях се включват: - монографии 2 бр.;

3 - учебници и учебни помагала 5 бр. - статии 18 бр. - доклади на конференции 9 бр. От представените трудове 12 са публикувани в чужбина в престижни издания. Значителна част от публикациите са самостоятелни 14 бр., включващи 2 монография, 2 учебника и учебни помагала, 9 статии и 1 доклад. Делът й в учебниците и учебните помагала е значителен. В тях тя разработва отделни самостоятелни раздели. За публикациите в съавторство са представени разделителни протоколи. Представената научна продукция е достатъчна по обем и вид за участие в конкурса. Цитирания Представена е справка с цитирания (общо 52), от която е видно, че трудовете на д-р Р. Димитрова са познати на научната общност. II. Оценка на научните и практическите резултати и приноси Представените от автора за участие в конкурса научни трудове са предимно от областта на управлението на конкурентоспособността 2 монографии, 5 учебника, 18 статии и 9 доклади Прави впечатление стремежът да се задълбочават изследванията предимно в една област, но в различни аспекти регионални аспекти на конкурентоспособността, мониторинг на конкурентоспособността на предприятието и управление на конкурентоспособността, представени в монографични изследвания, учебници, статии и доклади. Разкриването на разностранните аспекти и проблеми на управлението на конкурентоспособността показва стремежът на д-р Р. Димитрова да задълбочи още повече своите изследвания в научната област. Най-общо може да се посочи, че научната продукция по своето съдържание съответства на профила на обявения конкурс. Предимство на предоставените за оценка научни разработки е, че те представят резултати от емпирични изследвания, осъществени от д-р Р. Димитрова. Благодарение на този изследователски подход тя разглежда теоретичните постановки в тясна връзка с практическите проблеми и предлага решения. Този подход предлага възможност за изявяване на критичния поглед върху разглежданите въпроси и разкрива научно-изследователските качества на кандидатката. Приноси

4 Научните приноси на кандидата може да се оформят в следните направления: първо, приноси от теоретико-методологичен характер и второ, приноси от научноприложен характер.в първото направление се открояват: Изведени и систематизирани са теоретичните виждания за конкурентоспособността на предприятието и са определени основните категории в предметната област на конкурентоспособността. Доразвити са основни методологически постановки и е представена концепция за управление на конкурентоспособността на предприятието. Изследвани са теоретичните и практико-приложни аспекти на анализа и оценката на конкурентоспособността на предприятието. Разработена е методическа рамка на анализа и оценката на конкурентоспособността, конкурентния потенциал и външните фактори за конкурентоспособност на предприятието. Доразвити и обогатени са основни теоретични постановки за мястото и значението на мониторинга на конкурентоспособността на предприятието; В научните разработки на автора може да се открои висок дял на приносите с приложен характер. Те са формирани на базата на използване на богат емпиричен материал преди всичко от собствени изследвания на автора. Между тях могат да се откроят някои по-важни, както следва: Направено е изследване на конкурентоспособността, конкурентния потенциал и външните фактори за конкурентоспособност на предприятия от различни сектори на икономиката; Изследвани са характеристиките и регионалните аспекти на конкурентоспособността на туризма в България. Установено е състоянието на туризма в България и е направена сравнителна съпоставка в рамките на ЕС и на глобално ниво; Изследвани са тенденциите на функционирането на предприемачеството в регионален аспект. Идентифицирани са основни проблеми на състоянието и перспективите за развитие на предприятията от Югозападния район за планиране. Направен е анализ и оценка на нагласите на местните общности за стартиране и развитие на предприемаческа дейност в сферата на алтернативния туризъм; Установени са характеристики и са изведени тенденции, свързани с процесите на пазара на труда и на младежкия пазар на труда в България. Изследвани са аспекти на управлението на човешките ресурси в контекста на развитието на предприемачеството и на повишаването на конкурентоспособността на предприятията.

5 Считам, че приносите на д-р Р. Димитрова са нейно лично достижение, имат теоретична и практическа значимост и са публично достояние посредством публикациите в авторитетни издания у нас и в чужбина. Запознаването с трудовете на кандидата разкрива, че няма повторения в текстовете. Те са оригинални изследвания на автора, успешно съчетаващи теоретичните и приложните аспекти. Тяхната значимост се дължи на изучаването и поставянето на преден план на реални проблеми със съществено значение. III.Бележки и препоръки При рецензирането на представените научни трудове на кандидата по конкурса за доцент не открих принципни и съществени неточности и грешки. В този смисъл, приемам представените трудове като резултат от ползотворна изследователска и преподавателска дейност, в която има безспорни положителни аспекти. Извеждането на отделни пропуски по- скоро би потвърдило общото положително впечатление. Ето защо бих искала да отбележа определени насоки за бъдещата академична работа на гл. ас. д-р Р. Димитрова, изразяващи се преди всичко в подпомагане научноизследователската дейност на младите преподавателски кадри в катедра Мениджмънт и маркетинг, както и в засилване на интердисциплинарния характер на изследователските ѝ търсения, с оглед на спецификата на конкурентоспособността и все по-важното значение и влияние върху съвременните предприятия. IV. Заключение Анализът на научната и преподавателската дейност на д-р Р. Димитрова показва, че тя притежава изключително добра подготовка като преподавател и изследовател в изучаваните от нея области и се очертава като учен с високи изследователски качества. Имайки предвид количествените и качествените характеристики на представената научна продукция, безспорните й научни приноси и качествата на кандидатката, считам, че нейната кандидатура отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност доцент. На тази основа оценявам положително кандидатурата на гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова и предлагам на Научното жури да гласуваме да бъде предложена за избиране от Факултетния съвет на Стопански факултет за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.7

6 Администрация и управление, научна специалност Икономика и управление (Конкурентоспособност на предприятието) г. Изготвил становището: (доц. д-р М. Филипова)

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Частно висше училище Колеж по туризъм Благоевград СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Милена Кирилова Филипова катедра Бизнес администрация, Колеж по туризъм Благо

Частно висше училище Колеж по туризъм Благоевград СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Милена Кирилова Филипова катедра Бизнес администрация, Колеж по туризъм Благо Частно висше училище Колеж по туризъм Благоевград СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Милена Кирилова Филипова катедра Бизнес администрация, Колеж по туризъм Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

Рецензия-проф_ Н_Радев

Рецензия-проф_ Н_Радев Рецензия На представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност доцент, професионално направление 3.4. Социални дейности, социална работа с безработни лица, за нуждите на катедра Медико-социални

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно