ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ"

Препис

1 ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) В съответствие с чл. 18. от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 22, ал. 2. от Закона за народните читалища Община Хасково осъществява общинска политика за закрила и развитие на местната култура, която включва целево финансиране от собствените приходи на общината на културни институти на територията на Община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци. (2) Финансирането от собствените приходи на общината на културни институти на територията на Община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци има за цел да подкрепи и стимулира реализирането на културни събития, развитието на местните творци, обмена на културни практики, създаването и разпространението на местни културни продукти с цел популяризиране на местната култура както в страната, така и извън нея. (3) Размерът на финансовите средства от собствените приходи на общината за подпомагането на културни институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци се определя с решението на Общинския съвет за бюджета на Община Хасково за съответната година. Чл. 2. (1) Разпределението на финансовите средства от собствените приходи на общината за финансиране на културни институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци се извършва по реда на тази наредба. (2) Общият размер на финансовите средства от собствените приходи на общината, определени за подпомагане на културата в община Хасково, се разпределя, както следва: 1 За допълнителна субсидия на общинските читалища общо в размер на 17 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината; 2. За Програма Културни инициативи общо в размер на 65 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината; (изм. с Решение 837 от г.) 3. За Програма Мобилност общо в размер на 16 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината; (изм. с Решение 837 от г.) 1

2 4. За Програма Млади творци общо в размер на 2% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината. (изм. с Решение 837 от г.) ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Чл. 3. (1) Право на финансиране от собствените приходи в бюджета на Община Хасково имат: 1. Културни институти на територията на Община Хасково по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата. 2. Общински читалища, регистрирани по Закона за народните читалища. 3. Културни организации и творчески съюзи по смисъла на чл.10, ал.1, т.1, чл.10, ал.3 и чл.11 от Закона за закрила и развитие на културата и физически лица, извършващи дейност в областта на културата и изкуството..(изм. с Решение 837 от г.) 4. По програма Млади творци право на финансиране имат местни млади творци, автори на произведения на изкуството. (2) Общинските читалища и културните институти на територията на Община Хасково могат да кандидатстват за финансиране за допълнителна общинска субсидия и по програмите Мобилност и Културни инициативи. Чл. 4. (1) Нямат право на финансиране юридически и физически лица, които: 1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; 2. се намират в ликвидация; 3. имат парични задължения към държавата или към Община Хасково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; 4. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; 5. не са изпълнили условията по предходно финансиране от Община Хасково; (2) Не се допуска финансиране за: 1. дейности, в които участват политически партии или други политически организации; 2. дейности с комерсиална насоченост; 3. закупуване на дълготрайни материални активи, оборудване и представителни разходи (разходи за коктейли, кафе-паузи и пр.); 2

3 4. други данъци и такси извън пряко възникналите при изпълнението дейностите, финансирани по реда на тази наредба; 5. разходи, възникнали преди реализацията на дейностите, финансирани по реда на тази наредба. Чл. 5. (1) Размерът на средствата за финансиране се определя, както следва: 1. За финансиране на общинските читалища до 17 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от лв. от тях за всяко отделно читалище. 2. За финансиране по Програма Културни инициативи до 65% от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива. (изм. с Решение 837 от г.) 3. За финансиране по Програма Мобилност до 16% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност. (изм. с Решение 837 от г.) 4. За финансиране по Програма Млади творци до 2% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата. (изм. с Решение 837 от г.) (2) Размерът на конкретното финансиране се определя от Експертна комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура. Чл. 6. (1) Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура в срок от 2 месеца след подаване на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата календарна година, за което се съставя протокол. (изм. с Решение 837 от г.) (2) При неодобрение на финансов и/или на съдържателен отчет за усвоените средства, получени като финансиране по реда на тази наредба, организациите и лицата, получили тези финансови средства, ги възстановяват по банковата сметка на Община Хасково в 30-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 1. (3) Предоставените при условията на тази наредба, но неусвоени финансови средства се възстановяват по сметката на Община Хасково до 15 януари на календарната година, следваща годината, в която е получено финансирането. ІІІ. ОРГАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА ХАСКОВО Чл.7. (1) Финансовите средства, определени в бюджета на Община Хасково за подпомагане на културата от собствените приходи на общината, се разпределят с решение на Експертна комисия. 3

4 (2) Експертната комисия се създава към Община Хасково със заповед на кмета на общината в срок до 5 март на календарната година. (изм. с Решение 837 от г.) (3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 2 резервни членове, от които: - един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания,; - един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси,; - един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност,; - двама членове, представители на общинската администрация, като единият е председател; - един член, представител на местните културни институти, и един резервен; - един член, представител на местните читалища, и един резервен; - двама членове, представители на местните културни организации, сдружения и творци. (изм. с Решение 837 от г.) Чл. 8. (1) Задължения на Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура: 1. изготвя образците на формулярите за кандидатстване за различните видове финансиране; 2. изготвя образците на формулярите за съдържателния и финансовия отчет на организациите и лицата, получили финансиране; 3. проверява пълнотата и коректността на документите за кандидатстване и за отчитане на извършените дейности и получените средства; 4. взема мотивирано решение за финансиране или за отказ от финансиране на кандидатстващите организации и лица, като съставя протокол за мотивите си; 5. определя размера на средствата за финансиране на културните институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци в рамките на условията, определени в чл. 5. от тази наредба. (2) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура разглежда формулярите на кандидатстващите организации и 4

5 творци и изготвя протокол с мотивирано решение за разпределение на средствата за финансиране на културните институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци. (3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура разглежда съдържателните и финансовите отчети на организациите и лицата, получили финансиране, и се произнася с решение за одобряването или неодобряването им. ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ Чл. 9. (1) Размерът на финансовите средства за допълнителна субсидия на общинските читалища, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура. (2) Читалищата от община Хасково кандидатстват за получаване на допълнителна субсидия от собствените приходи на общината, като попълват формуляр за кандидатстването, в който посочват за какво ще бъдат използвани финансовите средства от допълнителната субсидия. (3) Формулярът за кандидатстване се подава в деловодството на Община Хасково в срок до 20 март на календарната година. (изм. с Решение 837 от г.) (4) Експертната комисия разглежда подадените искания за допълнителна субсидия на читалищата и се произнася с решение в срок до 05 април на календарната година. (5) Съдържателният и финансовият отчет за изразходваните финансови средства, получени при условията на тази наредба, се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 15 януари на календарната година, следваща годината, в която е получено финансирането. Чл. 10. (1) Размерът на финансирането по Програма Културни инициативи, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя на конкурсен принцип от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, като се извършва класиране въз основа на определени критерии. (2) По Програма Културни инициативи се финансират на конкурсен принцип културни инициативи, творчески проекти и изяви в областта на различните видове изкуства, чрез осъществяването на които се постига развитие и обогатяване на общинския културен календар и на местния културен живот. (3) По Програма Културни инициативи могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища,културни институти, творчески сдружения и творци. /доп. с Решение 728 от г./ 5

6 (4) Финансирането по Програма Културни инициативи се отпуска за реализация на дейности в областта на културата и изкуството, осъществявани на територията на община Хасково. (5) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура класира кандидатстващите за финансиране организации по следните критерии: 1. Участия в предходните 2 години в организацията на общински, регионални, национални или международни прояви и инициативи (удостоверява се с документи и/или със снимков материал на афиши, обявления, публикации в местни и/или национални медии) 5 т. 2. Участия в програмите на празниците от културния календар на Общината (удостоверява се с документи и/или със снимков материал на афиши, обявления, публикации в местни и/или национални медии) - 3 т. 3. Самостоятелни изяви (удостоверява се с документи и/или със снимков материал на афиши, обявления, публикации в местни и/или национални медии) - 4 т. 4. Наличие на дейности с деца и младежи към съответните организации в областта на културата и изкуството (доказва се с документи) - 5 т. 5. Културна стойност, оригиналност и обществена значимост на културния продукт 10 т. 6. Принос на културната инициатива за обогатяването на културния календар на общината 4 т. 7. Реалистичност на бюджета 6 т. 8. Целесъобразно и ефективно разпределение на необходимите финансови средства 7 т. 9. Устойчивост на ефекта от дейността 6 т. (6) Кандидатстването за финансиране от Община Хасково се извършва чрез формуляр за кандидатстване, утвърден от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, който, придружен от необходимите документи, се предоставя в деловодството на Община Хасково в срок до 20 март на календарната година. (изм. с Решение 837 от г.) (7) Експертната комисия оценява исканията за финансово подпомагане по зададените в ал. 5. критерии и поставя оценка по точкова система, като максималният брой точки е 50, а минималният брой точки за получаване на финансово подпомагане е 25. (8) Експертната комисия определя в срок до 5 април размера на средствата за финансиране на конкретната културна инициатива съобразно условията на чл. 5, ал.1, т.3., като осигурените от собствените приходи в общинския бюджет финансови 6

7 средства може изцяло или частично да покрият необходимите средства за извършването на дейността. (изм. с Решение 837 от г.) (9) Решенията на комисията се оформят с протокол, който съдържа: 1. оценка на подаденото искане за финансиране с предложение за одобряване или отхвърляне; 2. становище за размера на финансирането от Община Хасково; 3. мотиви за взетото решение. (10) Съдържателният и финансовият отчет за изразходваните финансови средства, получени при условията на чл. 10. тази наредба, се подават в деловодството на Община Хасково не по-късно от един месец след приключването на дейностите, за които е получено финансиране, и включват документални материали, удостоверяващи изпълнението на дейностите. (изм. с Решение 837 от г.) (11) Експертната комисия разглежда подадените съдържателни и финансови отчети и взема решение за одобряването или неодобряването им в срок от 2 месеца след подаването на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата година. (доп. с Решение 837 от г.) (12) При неодобрение на подадените съдържателни и финансови отчети се прилагат мерките, посочени в чл. 6, ал.2. (13) Експертната комисия взема решения с мнозинство, формирано 50% +1 от общия брой на членовете на комисията. Чл. 11. (1) Размерът на финансирането по Програма Мобилност, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура въз основа на определени критерии. (2) По Програма Мобилност се финансират пътувания на индивидуални творци или на творчески колективи с цел културен обмен и популяризиране на местната култура за участия в културни събития и изяви с голяма значимост. (3) По Програма Мобилност могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, индивидуални творци и творчески сдружения. (4) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура класира кандидатстващите за финансиране организации и творци по следните критерии: 1. Културна стойност на културния продукт, който ще се представя 8 т. 2. Значение на мобилността за реализирането на културен обмен с устойчив ефект и създаване на стабилни контакти с културни организации от страната и чужбина 8 т. 3. Значение на мобилността за популяризирането на местната култура 7 т. 7

8 4. Принос на мобилността за изследването и обогатяването на местното културно и историческо наследство 7 т. (5) Кандидатстването за финансиране от Община Хасково по Програма Мобилност се извършва през цялата календарна година до изчерпване на целевите средства чрез формуляр за кандидатстване, утвърден от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, който се предоставя в деловодството на Община Хасково. (6) Експертната комисия оценява исканията за финансово подпомагане по зададените в ал. 4. критерии и поставя оценка по точкова система, като максималният брой точки е 30, а минималният брой точки за получаване на финансово подпомагане е 15. (7) Експертната комисия определя размера на средствата за финансиране на конкретната мобилност съобразно условията на чл. 5, ал.1, т.3., като осигурените от собствените приходи в общинския бюджет финансови средства може изцяло или частично да покрият необходимите средства за извършването на мобилността (8) Решенията на комисията се оформят с протокол в срок до 15 дни след подаването на формуляра за кандидатстване. (9) Съдържателните и финансови отчети за мобилността се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 30 дни след осъществяването на мобилността. (изм. с Решение 837 от г.) (10) Експертната комисия разглежда подадените съдържателни и финансови отчети и взема решение за одобряването или неодобряването им. (11) При неодобрение на подадените съдържателни и финансови отчети се прилагат мерките, посочени в чл. 6, ал.2. Чл. 12. (1) Размерът на стипендиите по Програма Млади творци, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя въз основа на определени критерии от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура. (2) По Програма Млади творци се осигуряват творчески стипендии за подпомагане на творци до 35-годишна възраст за реализацията и популяризирането на създадени от тях произведения на изкуството. (3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура класира кандидатстващите за финансиране млади творци по следните критерии: 1. Доказана необходимост от стипендията (доказва се с мотивационно писмо) 8 т. 2. Наличие на замисъл за създаването на културен продукт и/или произведение на изкуството (доказва се с мотивационното писмо) 9 т. 8

9 3. Потенциал на младия творец за създаването на стойностен културен продукт и/или произведение на изкуството (доказва се с препоръка от изявен автор) 9 т. 4. Предишни изяви на младия творец (доказва се със снимков материал, публикации, получени грамоти, награди и др.) 4 т. (4) Кандидатстването за финансиране от Община Хасково по Програма Млади творци се извършва в срок до 20 март на календарната година чрез формуляр за кандидатстване, утвърден от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, мотивационно писмо и препоръка, които се предоставят в деловодството на Община Хасково. (изм. с Решение 837 от г.) (5) Експертната комисия оценява и класира исканията за творчески стипендии по Програма Млади творци по зададените в ал. 3. критерии и поставя оценка по точкова система. (6) Експертната комисия определя размера на творческата стипендия съобразно условията на чл. 5, ал.1, т.4., като осигурените финансови средства са в минимален размер от 200 лв. и максимален размер от 1000 лв. (7) В срок до 5 април на календарната година решенията на комисията се оформят с протокол, който съдържа: (изм. с Решение 837 от г.) 1. оценка по точковата система на подаденото искане за творческа стипендия с предложение за одобряване или отхвърляне; 2. становище за размера на творческата стипендия; 3. мотиви за взетото решение. V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. За календарната 2018 г. срокът по чл. 7, ал.2 е до 15 май. 2. За календарната 2018 г. срокът по чл. 9, ал.3 е до 15 май. 3. За календарната 2018 г. срокът по чл. 9, ал.3 е до 30 май, а срокът по чл. 9, ал. 4 е до 30 юни. 4. За календарната 2018 г. срокът по чл. 10, ал.3 е до 30 май, а срокът по чл. 10, ал. 4 е до 30 юни. 5. За календарната 2018 г. срокът по чл. 11, ал.6 е до 30 май, а срокът по чл. 11, ал.8 е до 30 юни. 6. За календарната 2018 г. срокът по чл. 13, ал.4 е до края на месец май, а срокът по чл. 13, ал.7 е до 30 юни. 7 Срокът за кандидатстване за неразпределените към на календарната година финансови средства по Наредбата да бъде до на календарната година. Експертната комисия класира кандидатите за подпомагане до размера на тези средства в срок до на календарната година. /доп. с Решение 728 от г./ Наредбата е приета с Решение 637 от г., изм. и доп. с Решение 728 от г. и Решение 837 от г. на Общински съвет Хасково. 9

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Obstinska programa 2012

Obstinska programa 2012 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Библиотека на годината и Библиотекар на годината конкурсът

Подробно

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТ от конкурс на Министерство на културата Покана за набиране на проектни предложения Събития за популяризиране на съвременното европейско

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно