Разпределение ИИ 4 клас 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Разпределение ИИ 4 клас 2019"

Препис

1 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали е предвидена за реализация в рамките на една или две урочни единици, е разположена на разтвор (на две страници) в учебника. Всички уроци за първия срок (един час седмично) са структурирани в теми с основно заглавие, а уроците за втория срок (два часа в седмицата) са организирани в теми с водещо заглавие и подзаглавие към него. Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи на обучение Забележка (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1 ПРЕД ПРАГА НА 4. КЛАС 2 2 ЗА МОЯ КЛАС 3 3 ДАЛЕКО- ГЛЕД ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК Открива визуални особености на вътрешната и външната архитектурна среда. Сравнява изобразителните качества на различни видове декоративни образи. Разграничава топли и студени цветове в различни изображения. Познава творби от народното творчество и народните занаяти. Познава различните видове приложни изкуства. Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии. Разпознава емблеми от знаци за визуална информация и комуникация. Познава традиционни изобразителни материали и Дидактически и естетически показатели от решението на визуалните тестове и от изпълнението на изобразителната задача Създаване на композиция по зададена тема със сюжетно съдържание и с материали по избор на ученика ; Решаване на диагностични визуални тестове. Визуализиране чрез знаци и стилизирани образи на значенията на ключови думи, предмети, обекти, дейности и др. за създаване проект на емблема Пресъздаване на пространствени изменения в природен пейзаж чрез използване възможностите на апликацията

2 4 4 СРЕД УЗРЕЛИ- ТЕ ЖИТА 5 5 ЕСЕНЕН ПЕЙЗАЖ 6 6 ПРЕЗ КЛОНИ- ТЕ НА ДЪРВЕ- ТАТА от различни гледни точки (обичайни). Експериментира с различни материали при създаване на мозайка. от различни гледни точки (обичайни и необичайни гледни точки). Използва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителната дейност. Пресъздаване чрез допълнителни ефекти (гравиране) на характерната текстура, цветове и красота на българската природа в есенна обстановка Създаване на есенен пейзаж с мозаична техника на апликиране при спазване на принципите за дистанция между отделните елементи и пространствено разполагане на обектите Прилагане на смесена изобразителна техника за създаване на есенен пейзаж, съставен от реални образи, изобразени от необичайна гледна точка 7 7 С ПОЧЕР- КА НА ПИКАСО 8 8 КОМПЮ- ТЪРНА РИСУНКА 9 9 ИЗЧЕЗВА- ЩИЯТ ПЪТ ПОД ДЕБЕЛА- ТА СНЕЖНА ПОКРИВ- КА Експериментира с различни материали при създаване на колаж. Обяснява изразните възможности на различните материали и Експериментира с различни материали при създаване на мозайка. Създава изображения, като използва знаци за визуална информация и комуникация. Познава и използва традиционни изобразителни материали и Апликиране на портрет/маска с различни по произход материали с акцент върху значимостта на фактурата им за реалистичното пресъздаване частите на образа Проектиране на стилизиран образ чрез прилагане на принципите за мозаичното изграждане в реална и виртуална среда Създаване на смесен пейзаж с включване на инфраструктурни обекти за упражняване на видимите им изменения в пространството и съобразно спецификата на терена Създаване на тематична композиция при спазване на характерните за сезона и за животинските видове цветове, както и на технологичната последователност при изграждане на образите

3 11 11 СНЕЖИН- КИ ЗИМНА НОЩ КОЛЕД- НА КАРТИЧ- КА ВЕЧНИТЕ ТЕМИ В ИЗКУС- ТВОТО ЗАРЯ В НОЩНО- ТО НЕБЕ ОБРАЗИ- ТЕ КАТО СИМВОЛ ЦВЕТО- ВЕТЕ КАТО СИМВОЛ ФАНТАЗ НИ ОБРАЗИ Познава традиционни и нетрадиционни материали и Обяснява изразните възможности на различните материали и Обяснява изразните възможности на различните материали и Използва нетрадиционни техники в изобразителна дейност. Коментира устно и интерпретира в изобразителна дейност теми на Обяснява изразните възможности на различните материали и от различни гледни точки. Изобразява обекти от необичайни гледни точки. Познава традиционни изобразителни материали и Интерпретира чрез изобразителна дейност особеностите на различни символи и знаци. Сравнява визуални особености на обекти от миналото и настоящето (архитектурни елементи, материали, украса). Разпознава митологични символи. Създава изображения, като използва различни митологични символи. Разпознава различни митологични образи. Интерпретира чрез изобразителна дейност различни митологични образи. Колективно изграждане на модулна художествена конструкция чрез индивидуално подготвени хартиени елементи, доукрасени с алтернативни материали и техники Апликиране на природни обекти в зимен пейзаж с акцент върху нюансирането на цвета в пространството и изграждане външния облик на обектите чрез техните силуети Изработване на поздравителна картичка с релефно апликирани модулни елементи, подготвени чрез нетрадиционна (квилинг) техника Създаване на тематична композиция при спазване на принципите за декоративно-плоскостно изграждане на образите Пресъздаване чрез използване на допълнителни ефекти и познати живописни техники на необичаен архитектурен пейзаж в типична празнична обстановка в тъмната част на денонощието Пресъздаване със средствата на релефното моделиране на художествен образ със символично значение Създаване на илюстрация по позната приказка чрез използване в нея на определени цветове със символично значение Прилагане на комбинаторен подход и вариативност при изграждането на нереални, аглутинирани образи по аналогия със създаването на митологични същества А. Каралийчев Златното момиче

4 19, 20 21, 22 23, 24 25, 26 27, ЦВЕТО ВЕ И ФОРМИ Шарен град 20 СЪКРОВ ИЩАТА НА БЪЛ- ГАРИЯ Царска трапеза 21 НАЦИО- НАЛНИ СИМВО- ЛИ Природата рисува 22 ЦЕННО- СТИТЕ НА БЪЛ- ГАРИЯ Величествени паметници 23 МАКЕТИ НА СГРАДИ Старопрестолен град проект ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК Интерпретира устно и в изобразителна дейност съдържанието на Пресъздаване на архитектурна (градска) среда в Обяснява изразните възможности на различните материали и абстрактен пейзаж с акцент върху екстериорния облик на сградите и пресъздаването им с определени геометрични фигури Разпознава културни обекти от миналото и настоящето (сгради, площади). Отразява в творби свои впечатления от паметници на културата. Използва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителна дейност. Разпознава емблеми, гербове и знаци за визуална информация и комуникация. Разпознава културни обекти от миналото и настоящето (мостове, храмове, кули). Отразява в рисунки свои впечатления от паметници на културата. Разбира приноса на културно-историческото наследство в развитието на региона. от различни гледни точки (отгоре, отдолу, отстрани). Интерпретира чрез изобразителна дейност особеностите на различни символи и знаци. Сравнява визуални особености на обекти от миналото и настоящето (архитектурни елементи, материали, конструкция). Експериментира с различни материали при създаване на макет. Моделиране на обемно изделие от глина чрез прилагане на познати похвати (разточване, източване, налепяне, гравиране и др.) и използване на матрица (стъклен съд) при изграждането му Пресъздаване с подходящи цветови съчетания на обекти от българската природа с цел да се потърси символика в пейзажа и аналогия с цветовете от трибагреника Възвеличаване на ценностите и културноисторическото наследство на българската държава, както и на важни обекти от родния край чрез пресъздаването им в пейзажни композиции Колективно изработване на макет с използване на достъпни строителни, битови и природни материали (мозайка, кашони, шишарки и др.) при из-ползване на принципите за обемно-пространствено художествено конструиране ilovebulgaria. eu/6- velichestvenikreposti-vbylgarija/

5 29, 30 31, 32 33, 34 35, 36 37, 38 39, МАЛКА ПЛАСТИ- КА Танц 25 БЛИЗО И ДАЛЕЧ Поглед през прозрачна повърхност 26 ДЕКОРА- ТИВНИ ОБРАЗИ Плетеница от форми и цветове 27 СЮЖЕТИ В ИЗКУС- ТВОТО Великденска трапеза 28 МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ Изкуството на народите 29 ИЛЮ- СТРАЦИЯ И ТЕКСТ Обложка на Използва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителната дейност. Обяснява изразните възможности на различните материали и от различни гледни точки (обичайни и необичайни гледни точки). Изобразява обекти от различни гледни точки. Наблюдава визуалната промяна на обекти. Интерпретира устно и в изобразителна дейност съдържанието на Коментира основни теми и сюжети в изкуството (майчинство, празници). Разбира ролята на музея за съхраняване на художествените произведения. Изразява чрез изобразителна дейност свои впечатления от художествени музеи и галерии. Разпознава културни обекти от миналото и настоящето (сгради, площади). Интерпретира устно и в изобразителна дейност съдържанието на Създаване на обемна човешка фигура в динамична поза чрез използване възможностите на алтернативни материали за художествено конструиране и моделиране (вестници, кашони, алуминиево фолио и др.) Упражняване рисуването на човешка фигура в нетипична обстановка при интерпретиране на разнообразието от пози и възможни необичайни гледни точки Създаване на проект за отворена декоративна композиция при спазване на принципите за ритмично повторение на декоративните елементи и мотиви в определен тип мрежа Създаване на тематична фигурална композиция в интериорна (домашна) обстановка при спазване на правилата и възможностите за пространствено разполагане на характерни предмети и обекти Създаване на обемна човешка фигура в статична поза чрез използване на смесена техника съчетаване на пластилин с достъпни неизобразителни пластични материали (сламки) Създаване на илюстрация за обложка или корица на книга чрез включване по подходящ начин на текст (заглавие, автор, фрагменти от текста и други) В. Ханчев Чудната врата

6 41, 42 43, 44 45, 46 47, 48 49, ЗАПАЗЕН ЗНАК Личен печат 31 МИТОЛО- ГИЧНИ ОБРАЗИ Горски жилища 32 НАРОД- НИ ПРАЗНИ- ЦИ Еньовден 33 ПОРТРЕТ Снимки в рамки 34 ДО НОВИ СРЕЩИ, ПРИЯТЕ- ЛИ! Скъп спомен Разпознава гербове и знаци за визуална информация и комуникация. Създава изображения, като използва различни митологични символи и знаци за визуална информация и комуникация. Разпознава различни митологични образи. Интерпретира чрез изобразителна дейност различни митологични образи. Използва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителна дейност. Интерпретира устно съдържанието на Обяснява изразните възможности на материали и Обяснява изразните възможности на материали и Разпознава различни митологични образи. Разпознава визуалните особености на обекти от различни гледни точки. Разпознава теми и сюжети в творби на изкуството. Разбира ролята на музея за съхраняване на художествени творби. Разпознава митологични символи, емблеми и визуални знаци. Познава изразните възможности на материали и Използване възможностите на различни графични материали и изразни средства на графиката за предаване на визуална информация чрез създаване на проект за персонален знак Изработване на обемно изделие с по-сложна конструкция чрез комбиниране на традиционни пластични материали и достъпни материали и предмети от бита (стъклен съд, метално фолио) Визуализиране на собствена идея за екологосъобразно отношение към флората и използването на алтернативни изобразителни материали в контекста на тематични народни празници и обичаи Изработване на рамка за снимка с релефно апликирани модулни елементи, подготвени на принципа на квилинг техниката (чрез извиване и навиване на ленти от кашон или гофриран картон) Дидактически и естетически показатели от решението на визуалните тестове и изпълнението на изобразителната задача Създаване на композиция по зададена тема със сюжетно съдържание и с материали по избор на ученика ; Решаване на диагностични визуални тестове. Разработил:.... (име, фамилия, подпис)

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя Иванова Десислава Кралева КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 9. КЛАС

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразително изкуство, Скулптура за нуждите на катедра Керамика,

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова

за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас Автори Петя Анастасова Иванова,

Подробно

ПАРКОВА И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА - А3 Лекция 11 Компоненти на ландшафтната архитектура Вода и водни площи

ПАРКОВА И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА - А3 Лекция 11 Компоненти на ландшафтната архитектура Вода и водни площи ПАРКОВА И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА - А3 Лекция 11 Компоненти на ландшафтната архитектура Вода и водни площи Съдържание Значение на водата Основни характеристики Фактори, влияещи върху водата и водните елементи

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно