СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование на курса: Семестър и година: Доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис Факултет по начална и предучилищна педагогика Приложение на изследователските технологии в предучилищното образование 2017/ зимен или летен семестър 2018/ зимен семестър Учебна Аудиторна Обща аудиторна Извънаудиторна Форма Лекции 30 Семинарни упражнения Практически упражнения (хоспетиране) Реферат Доклад/Презентация 30 Научно есе Курсов учебен проект 60 Учебна екскурзия Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 Обща извънаудиторна ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 Кредити аудиторна 1 5 Кредити извънаудиторна ОБЩО ЕКСТ 5 Хорариум 1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

2 Анотация на учебната дисциплина: Дисциплина дава на докторантите знания и практически ориентири в областта на две взаимосвързани полета: - изследователски методи, свързани с проучването на различни аспекти на детското развитие, както и с диагностициране на резултатите и постиженията от педагогическото взаимодействие; - методология и методи на научно изследване на актуални проблеми на предучилищната педагогика, свързани с ролята на педагозите, родителите и други субекти във взаимодействието в предучилищна възраст, както и проучване на самото педагогическото взаимодействие като такова. Предварителни изисквания: Няма предварителни изисквания. Очаквани резултати: Докторантите: - овладяват знания относно изследователски методи, свързани с проучването на различни аспекти на детското развитие; - придобиват умения за проучване на детското развитие; - придобиват умения за проучване на резултатите и постиженията от педагогическото взаимодействие; - овладяват знания относно методологията и методиката на научното изследване в предучилищното образование, свързано с ролята на педагозите, родителите и др. субекти във взаимодействието в предучилищна възраст, както и с проучване на самото педагогическото взаимодействие като такова. Индикативна целева група: Докторанти по професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Методика на обучението по....

3 ІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Тема: Хорариум 1 Същност и роля на предучилищното образование. 2 часа 2 Тенденции в развитието на детето от 2 до 7-годишна 2 часа възраст. 3 Изследователски методи, свързани с проучването на 3 часа различните психични процеси и свойства у деца от предучилищна възраст. 4 Изследователски методи, свързани с проучването на 3 часа различни аспекти на основите на култура на поведение (емоционални, познавателни, социални, двигателни, естетически) 5 Диагностициране на резултатите и постиженията от 4 часа педагогическото взаимодействие по образователните направления по Наредба 5 за предучилищното образование (2016). 6 Диагностициране на готовността на децата за училище. 2 часа 7 Методи за проучване на детското творчество. 3 часа 8 Методология и методи на психолого-педагогическото 4 часа изследване: проучване на ролята на детския учител в 9 Методология и методи на психолого-педагогическото 4 часа изследване: проучване на ролята на родителите в 10 Методология и методи на психолого-педагогическото изследване: проучване на различни аспекти на 3 часа ІІІ. БИБЛИОГРАФИЯ Основна: Батоева, Д., Попов, Т. и Е. Драголова. Педагогическа и психологическа диагностика. С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 2006 Бижков, Г. Теория и методика на педагогическите тестове. С., Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. С., АСКОНИ-ИЗДАТ, Бижков, Г. и Ф. Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. С., УИ Св. Климент Охридски, Бижков, Г. Педагогическа диагностика. С., УИ Св. Климент Охридски, Бижков, Г. и др. Диагностика на готовността на децата за училище. С., УИ Св. Климент Охридски, Bell, J. Doing your Research Project. A guide for first-time researchers in education, health and social science. Fourth edition. New York : Open University Press, 2009 Engels-Kritidis, R. Children in the world of allegory: the key role of comparison skills and abstract thinking. Journal of Preschool and Elementary School Education, number 6 No. 2/2014(6): Special

4 issue on topic: The Stimulation of Children s Linguistic Activity in Preschool and Early School Education, pp Допълнителна: Ангелов, Б. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - І група/ Н. Витанова и кол. София: Анубис, с. Ангелов, Б. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - ІІ група/ Н. Витанова и кол. София: Анубис, с. Ангелов, Б. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - ІІІ група/ Н. Витанова и кол. София: Анубис, с. Ангелов, Б. Приятели с буквите І група/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова, София: Анубис, с. Ангелов, Б. Приятели с буквите ІІ група/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова, София: Анубис, с. Ангелов, Б. Приятели с буквите ІІІ група/ Божидар Ангелов, Татяна Борисова, София: Анубис, с. Ангелов, Б. Приятели с учителите. В помощ на детския учител - подготвителна група 1 изд., прераб. - София: Н. Витанова и кол. София: Анубис, с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др. Баева, М. Пред училище : Всекидневник на учителя за подготвителна группа/клас. София : Даниела Убенова, с. (други автори: Л.Малинова, Д.Гюров, В. Гюрова, Б. Ангелов и др.) Гюрова, В. Детската градина и детето днес и утре (1-44), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителнa технология за екипна работа.на учителите в детската градина) Гюрова, В. Детската градина и детето днес и утре (1-68), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителна технология за екипна работа на учителите в детската градина). Гюров, Д. Педагогика на взаимодействието дете - среда. С., Веда Словена - ЖГ, (преиздаван). Енгелс-Критидис, Р. Корелация между уменията за интерпретиране на пословици и поговорки и преобладаващия език в семейството при българчета, живеещи в чужбина. Научни трудове на Русенския университет. Том 52, 2013 ( ) Енгелс-Критидис, Р. Диагностика на образователните резултати при деца от подготвителна група на българските училища в чужбина. В: CD с материали от Международна научна конференция 30 години педагогически факултет, Велико Търново, ноември Енгелс-Критидис, Р. Проучване на уменията за интерпретиране на пословици и поговорки при български деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в чужбина. В: Годишник на СУ Св. Климент Охридски ФНПП; том 106. С., УИ Св. Климент Охридски, 2013 Пенева, Л. /в съавт с Р. Пенев/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за

5 училищно обучение. Начално образование, 2010, 4. Пенева, Л. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица Ръка за ръка /, /в съавт./, С. Просвета, Пенева, Л. Играя и раста, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица Ръка за ръка /, /в съавт./, С. Просвета, Пенева, Л. Раста и откривам, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица Ръка за ръка /, /в съавт./, С. Просвета, Програмна система Ръка за ръка. Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище. С., Просвета, Програмна система Ръка за ръка. Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище. С., Просвета, Програмна система Ръка за ръка. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение. С., Просвета, Програмна система Ръка за ръка. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, 4-5-годишни деца. С., Просвета, Програмна система Ръка за ръка. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, 5-6-годишни деца. С., Просвета, Програмна система Ръка за ръка. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, 3-4-годишни деца. С., Просвета, Русинова, Е., Д. Гюров, М. Баева, В. Гюрова и др. Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст. С., ИК Д. Убенова,2010. Русинова, Е. Педагогическо взаимодействие за творчество. С., Веда Словена-ЖГ, 2006 Русинова, Е. Детското творчество: самобитност и сътвореност. С., УИ Св. Климнет Охридски, 2009 Engels-Kritidis, R. Contemporary Aspects of Preschool Education in Bulgaria. Sofia, 2016, ISBN Дата: г. Съставил: доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

3.Vred_M_PNUP_sled_PB

3.Vred_M_PNUP_sled_PB Утвърждавам: /проф. дн Б. Ангелов/ К О Н С П Е К Т ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС МАГИСТЪР Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

Подробно

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование)... Бакалавърска програма:(код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - OTO.doc

Microsoft Word - OTO.doc Утвърдил:.. (проф. дфн Ал. Драйшу) Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФИЗИЧЕСКИ Специалност: (код и наименование) Ф З Т 0 9 0 1 1 2 КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-Географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 Регионално развитие и политика Магистърска програма:

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Ф З 0 1 Астрономия и Астрофизика Магистърска програма: (код и наименование) Астрономия

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д- ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранното детство/ обявен от СУ Св.Кл.Охридски с единствен

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого-географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 ГЕОГРАФИЯ УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина: И 8 0 7 (код и

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: Сигнатура: ED 407 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Приета: Протокол./ Лектор: доц. д-р Емил Бузов АНОТАЦИЯ

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагогика/предучилищна педагогика - теория и технология на

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет:.ФСФ... Специалност: (код и наименование) СЛЛ 1 0 0 1 0 6 1 7 Дисциплина: (код и наименование) УЧЕБНА ПРОГРАМА Преподавател:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05MOPP001-.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална задочно обучение, първа група, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева / проф. д-р Елена Джамбазова/ 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019 31.05.2019 01.06.2019

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-001 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: ПРОФ. Д.С.Н. ЦВЕТАН ПЪРВАНОВ

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Геолого - географски Специалност: (код и наименование) Г Г А 0 1 0 1 1 7 География редовно Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019 30.1.2019

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1 ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 16.10.06 г., изм. прот. 11 от 17.09.2011; изм. прот.

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование).разбирането и говоренето като когнитивни процеси Бакалавърска програма:

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700,

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700, ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис извлечение от протокол 4 / 20.03.2019 г Гласували: 23. Да 17. Против 1. Въздържали се 5 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ИНВЕСТИЦИОННА

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно