СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

Размер: px
Започни от страница:

Download "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния"

Препис

1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, г., в часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. Александър Стамболийски 4 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово (МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово/МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС). Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова председател на УС. рисъстват следните членове на УС на МИГ: За публичен сектор: 1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ , с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2 Марина Дилиянова Герова, съгласно Решение 271 от г. на Общински съвет гр. Гоце Делчев; 2. За Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ , с. Гърмен, ул. ърва 35, община Гърмен, област Благоевград - Минка Сабриева Капитанова Кмет на Общината, определена с решение 91/ г. на Общински съвет - Гърмен; За стопанския сектор: 3. За ЕТ Сузана Сариева, ЕИК , със седалище и адрес на управление с. Дебрен, ул. ърва 7, община Гърмен, област Благоевград - Сузана Мирославова Сариева собственик и представляващ; 4. За Нетис ЕООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Стефан Стамболов 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, Бойка Иванова Темелкова управител; За нестопански сектор: 5. За СНЦ Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с ЕИК по БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие 4, община Гоце Делчев, област Благоевград - Росица Кирилова Джамбазова, съгласно протокол от г.; 6. За СНЦ Граждански инициативи за развитие, с ЕИК по БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, Найле Шеинова Бюлюкова - съгласно протокол от г.

2 От заседанието отсъства г-н Людмил Аспарухов Терзиев представляващ община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ , с адрес гр. Хаджидимово, ул. Димо Хаджидимов 46, община Хаджидимово, съгласно Решение 312 от г. на Общински съвет гр. Хаджидимово. На заседанието присъства Тереза Вакареева изпълнителен директор на МИГ- Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и Крум Стамболиев - Експерт по прилагане на СВОМР, който беше определен за протоколчик на заседанието. До членовете на УС е изпратена покана с определен дневен ред на заседанието, който включва следните точки: 1. Разглеждане на постъпили заявления във връзка с проведена процедура за подбор на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на К. 2. Други. о т.1 от дневния ред Г- жа Герова информира присъстващите, че заседание на УС от г. бяха одобрени Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от общото събрание на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за участие в комисии за подбор на. Също така УС възложи на я на УС да издаде Заповед за провеждане на подбор на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на К и утвърди поканата с определен срок за представяне на документи и образци на документи за участие в подбора. В съответствие със взетото на решение на г. e издадена Заповед за провеждане на процедура за подбор, утвърдена покана и приложения към нея, с определен срок за представяне на документи г. оканата и приложенията към нея бяха публикувани на интернет страницата на МИГ с адрес и изпратени на електронните пощи на членовете на общото събрание. В рамките на определения срок, документи бяха получени от седем лица, за което е попълнен регистър на постъпили заявления на членове от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, които да бъдат включвани в комисии за подбор на /риложение 1 към настоящия протокол/. одборът на членове от общото събрание за включване в К следва да проведе в съответствие с Раздел ІІI Ред за провеждане на подбора на членове на общото събрание от Вътрешни правила за провеждане на подбор и да премине през два етапа: 1. роверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания; 2. Решение на УС за одобрение/неодобрение и изготвяне на списък с одобрените в резултат на проверката членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на К като председател, секретар или оценител с право на глас. УС на МИГ следва да вземе решение за съответствие на квалификацията, професионалната компетентност и опит на заявилите участие в подбора членове на общото събрание и да се изготви списък на одобрените лица, който съдържа следната информация: 1. три имена съгласно документ за самоличност; 2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.; 3. придобита образователна степен и ; 4. област на професионална компетентност;

3 5. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има такава, и практическия опит, свързан със заявената професионална компетентност; 6. позиция/позиции в състава на К, за която/които е одобрено лицето, респективно само за оценител с право на глас мерките, за които е одобрено лицето. За резултатите от проверката се попълва контролен лист, който се подписва от присъстващите на заседанието членове на УС и се прилага към протокола от проведеното заседание. ят на УС утвърждава с одобрените лица. ристъпи се към преглед на представените документи и попълване на контролен лист за съответствие / риложение 2 към настоящия протокол/. След разглеждане на получените документи и направените констатации Управителния съвет, при гласували, както следва: 6 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното: РЕШЕНИЕ 1 На основание чл.7, ал.6 от Вътрешните правила за предварителен подбор на членове от Общото събрание за участие в комисиите за подбор на К одобрява Списък на одобрените за участие в К членове на Общото събрание на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово и потвърждава съответствието на квалификацията, професионалната компетентност и опит на заявилите участие в подбора членове на общото събрание, и позициите на които те могат да бъдат включени в състава на конкретни оценителни комисии, както следва: Име, презиме, фамилия ридобита образовател на степен и Област на професионална компетентност Данни за професионален опит озиции, на които могат да бъдат назначавани в състава на К 1. Иван Тодоров Геров, бакалавър, Икономика на търговията Счетоводство; и управление; стаж: 16 ; опит: 7 и шест месеца; опит: 16 ; Счетоводство 3 г. и 6 м.; и управление над 7 по М1 4.1; М2 4.2; М3 6.4; М 7 (РСР) и мерки от ОРЧР и ОИК 2. Георги Йордано в Смилев Финанси; Технически стаж: над 20 ;

4 Технология на машиностро енето;, Финанси науки, Машинно инженерство; и управление; опит: 9 и 8 месеца; опит:3 и 8 месеца; Финанси над 15 ; и управление 3 год. и 8 месеца; Технически науки, Машинно инженерство 6 и 7 месеца; по М1 4.1; М2 4.2; М3 6.4; М 7; М6 7.2 (РСР) и мерки от ОРЧР и ОИК 3. Костадин Иванов Кобаков Начална училищна педагогика; едагогика; и управление; стаж: 31 и 10 месеца; опит: над 26 ; опит: над 26 ; едагогика над 4 и 4 месеца; и управление над 26 ; по мярка М 7 (РСР) и мерки от ОРЧР 4. Рахим Хасанов Арнаудо в Начална училищна педагогика; и управление стаж: 19 ; опит: 15 ; опит: 15 ; и управление 15 едагогика 3 по мярка М 7 (РСР) и мерки от ОРЧР 5. Иван Георгиев финанси; стаж: 27 ;

5 Биларев Социално икономичес ко планиране Икономика счетоводство; опит: 4 ; опит: 27 ; Икономика финанси 10 ; Икономика счетоводство 15 по мярка М1 4.1; М2 4.2; М3 6.4; М 7; М6 7.2 (РСР) и мерки от ОРЧР и ОИК 6. Кирил Георгиев адарски Хидромелио ративни системи Строително инженерство стаж: 10 ; опит: 4 ; опит: 5 ; Строително инженерство 10 по М1 4.1; М2 4.2; М3 6.4; М6 7.2 (РСР) 7. Анна Михова Донкова, Магистър, Автоматиза ция на производств ото,, Магистър, Счетоводст во и контрол Счетоводство, и управление; рофесионално обучение; стаж: 21 ; опит: 8 ; опит: 21 ; Счетоводство 7; рофесионално обучения и трудово - 4 ; по М1 4.1; М2 4.2; М3 6.4; М 7; М6 7.2 и мерки от ОРЧР и ОИК

6 Управителния съвет, при гласували, както следва: 6 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното: РЕШЕНИЕ 2 Управителният съвет потвърждава, че лицата, включени в Списъка на членове на общото събрание, които могат да бъдат включени в състава на К като оценители на, с притежавана квалификация, професионална компетентност и опит, които са в съответствие със съответните операции по мерки от СВОМР на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, посочени в списъка и/или назначавани като председател или секретар на К отговарят на следните изисквания: 1. За председател на К: - образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и притежавана съгласно Класификатора на областите на висше образование; - стаж - най-малко 3 ; - опит - най-малко 1 година. 2. За секретар на К: - образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и притежавана съгласно Класификатора на областите на висше образование; - стаж - най малко 2 ; - опит - най - малко 1 година. 3. За оценител с право глас: - образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и притежавана съгласно Класификатора на областите на висше образование; - Опит в професионална област, включена в Списъка на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФ, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Управителния съвет, при гласували, както следва: 6 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното: РЕШЕНИЕ 3 одборът на членовете на общото събрание от одобрения Списък, които могат да бъдат включени в състава на конкретна оценителна комисия за обявена от МИГ процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се извършва с решение на Управителния съвет, съобразно позицията на която могат да бъдат назначени съответните лица председател, секретар или оценител, предмета на процедурата и притежаваната квалификация и професионална компетентност, необходими за изпълнение на задачите, които ще им бъдат възложени със заповедта за назначаване, издадена в съответствие с правилата на МИГ.

7 Управителния съвет, при гласували, както следва: 6 - ЗА, 0 - РОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното: РЕШЕНИЕ 4 Управителният съвет потвърждава, че служителите на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово Тереза Вакареева, Ибраим ачеджиев и Крум Стамболиев, притежават квалификация и административен опит, който отговарят на изискванията за председател или секретар на К: - образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и притежавана съгласно Класификатора на областите на висше образование; - стаж над 3 ; - опит на 3. о т.2 от дневния ред о точка две от дневния ред нямаше въпроси, които да бъдат разгледани. оради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово бе закрито. РИЛОЖЕНИЯ: 1. риложение 1 Регистър на постъпили заявления, на членове от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, които да бъдат включвани в комисии за подбор на ; 2. риложение 2 Контролен лист за съответствие на постъпили документи от участници в процедура за подбор на членове на общото събрание за включване в К и позициите, на които те могат да бъдат включени в състава на конкретни оценителни комисии. 3. риложение 3 Списък на одобрените членове на общото събрание за включване в К. ротоколчик: - Крум Стамболиев на Управителния съвет: - Марина Герова

8 рисъствали на заседанието от г. членове на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и подписали настоящия протокол: по ред Юридическо лице /физическо лице - член на Управителния съвет 1 Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ Нетис ЕООД, с ЕИК ЕТ Сузана Сариева, ЕИК СНЦ Сдружение с нестопанска цел Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с ЕИК по БУЛСТАТ СНЦ Граждански инициативи за развитие, с ЕИК по редставляващ юридическо лице - член на Управителния съвет Марина Герова Минка Капитанова Людмил Терзиев Дилиянова Сабриева Аспарухов Бойка Иванова Темелкова Сузана Мирославова Сариева Росица Кирилова Джамбазова Найле Бюлюкова Шеинова озиция в УС одпис на УС БУЛСТАТ Тереза Вакареева Изпълнителен директор Отс.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 05.12.2018 г. от 16.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово към 12.03.2019 г. 1. I. Списък на членовете на колективния

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово I. Списък на членовете на колективния върховен орган към

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Списък на членовете на органите за управление на СНЦ МИГ Гоце Делчев към 13.07.2015 г. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН Име, фамилия на физическото лице /Наименование на юридическото лице

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ 26.06.2019 г. Днес, 26.06.2019 г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" 21 се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: +

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: + РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 Изх. РД-31-11513 Дата : 12.12.2014 г.

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно