FL3CR381T

Размер: px
Започни от страница:

Download "FL3CR381T"

Препис

1 ПРОТОКОЛ гр. София, г. Днес, г., в Софийския районен съд комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със заповед АС- 174/ г., в състав, определен със заповед АС-225/ г. на председателя на съда съдия Александър Ангелов, както следва: Председател: 1. Съдия Даниела Александрова - Заместник - председател на Софийски районен съд, Членове: 2. Мариана Лекова - административен секретар; 3. Петя Велинска - началник на административна служба Регистратура 4. Милена Смилкова - началник на административна служба Съдебно деловодство - Първо гражданско отделение ; 5. Рая Константинова - началник на административна служба "Архив" на основание чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), след като разгледа подадените документи за допускане до участие в обявения със заповед АС-174/ г., конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител, съдебен деловодител-регистратура, съдебен деловодител Служба по вписванията и съдебен архивар, съобразявайки изискванията за заемане длъжността, посочени в обявата, комисията РЕШИ: I. ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността съдебен деловодител - 19 щатни бройки, следните кандидати: по ред Вх. на заявлението 1 Мария Серафимова / Дора Панова / Анка Илиева / Роберта Чолакова-Бошнакова / Стиляна Новакова / Захарина Цветкова / Величка Бельова / Иванка Гарванска / Борислава Димитрова / Гергана Миронова / Виолета Добринова / Радослава Долапчиева / Ирина Георгиева / Парашкева Малашева /

2 15 Борислава Йорданова / Г ергана Стоева / Люба Маджирова / Даниела Аспарухова / Милена Тодорова / Мариела Чолпанова / Антония Иванова / Даниела Петрова / Даниела Михайлова / Ангелина Арангелова / Виктория Янкова / Ирина Маркова / Сандра Димитрова / Ивелина Миланова / Зорница Букова / Светлозар Манолов / Мария Богоева / Венета Йорданова / Ана Пешева / Христина Николова / Веселка Стоименова / Румяна Ванчова-Велкова / Людмила Хитова / Мартина Костадинова / Надежда Стоянова / Надежда Игнатова / Димана Боярова / Невелина Ненова / Борислава Арабаджиева / Цветелина Гьорева / Мариана Иванова / Александра Бъндева / Цветелина Петрова / Хризантема Петрова / Рая Радкова / Мария Винарова / Яница Гогина / Мериан Василева / Евелина Върбова / Лилия Николова / Мариета Станкович / Надя Паланкова / Радосвета Илиева /

3 58 Димитрина Костадинова / Розита Зафирова / Маргита Симеонова / Николина Кахъркова / НЕ ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността съдебен деловодител - 19 щатни бройки, следните кандидати: Вх. на Причини за недопускане заявлението 1 Зоя Кръстанова / Заявлението не е по образец; Не е представено мотивационно писмо; Не е представено медицинско - оригинал; Не са представени декларации по чл.340а, ал.1 ЗСВ, чл.107, ал.1 КТ и декларация-съгласие за обработване на лични данни. 2 Марияна Арсова / Не е представено медицинско - оригинал. 3 Г ергана Лунджова / придобита образователноквалификационна степен; 4 Антония Станкова / Надежда Братанова / Мариана Сергиева / оригинал. 7 Даниела Петрова / Не е представено мотивационно 3

4 писмо; Не е представено медицинско - оригинал; придобита образователноквалификационна степен; На основание чл. 142, ал. 7 ПАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок, считано от датата на публикуване на настоящия протокол. Жалбата не спира конкурсната процедура. II. ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността съдебен деловодител - регистратура - 5 щатни бройки, следните кандидати: по ред Вх. на заявлението 1 Дора Панова / Анка Илиева / Иванка Гарванска / Борислава Димитрова / Васил Кулишев / Петромира Младенова / Анастасия Велкова / Антония Иванова / Ангелина Арангелова / Христина Николова / Людмила Хитова / Жана Апостолова / Борислава Арабаджиева / Юлиан Цонев / Мария Винарова / Яница Гогина / Евелина Върбова / Надя Паланкова / Ивелина Трифонова / Розита Зафирова /

5 21 Маргита Симеонова / НЕ ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността съдебен деловодител - регистратура - 5 щатни бройки, следните кандидати: Вх. на заявлението Причини за недопускане 1 Марияна Сергиева / оригинал. 2 Даниела Петрова / Не е представено мотивационно писмо; Не е представено медицинско - оригинал; придобита образователноквалификационна степен; На основание чл. 142, ал. 7 ПАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок, считано от датата на публикуване на настоящия протокол. Жалбата не спира конкурсната процедура. III. ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността съдебен деловодител - Агенция по вписванията - 1 щатна бройка, следните кандидати: по ред Вх. на заявлението 1 Дора Панова / Анка Илиева / Антония Иванова / Елизабета Митова-Иотова / Борислава Арабаджиева / Мария Винарова /

6 НЕ ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността съдебен деловодител - Агенция по вписванията - 1 щатна бройка, следните кандидати: Вх. на заявлението Причини за недопускане 1 Карина Чебишева / придобита образователноквалификационна степен; 2 Десислава Крачунова / На основание чл. 142, ал. 7 ПАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок, считано от датата на публикуване на настоящия протокол. Жалбата не спира конкурсната процедура. IV. ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността архивар - 5 щатни бройки, следните кандидати: по ред Вх. на заявлението 1 Анка Илиева / Люба Маджирова / Антония Иванова / Ирина Маркова / Христина Николова / Десислава Вангелова / Веселина Тодорова / Мариана Сурлева / Людмила Хитова / Наталия Рашкова / Борислава Арабаджиева / Мария Винарова / Надя Паланкова / Йорданка Ботева / Маргита Симеонова / Дафинка Николова / НЕ ДОПУСКА до участие в обявения със Заповед АС-174/ г. втори етап на конкурса - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността архивар - 5 щатни бройки, следните кандидати: 6

7 Вх. на заявлението Причини за недопускане 1 Зоя Кръстанова / Заявлението не е по образец; Не е представено мотивационно писмо; Не е представено медицинско - оригинал; Не са представени декларации по чл.340а, ал.1 ЗСВ, чл.107, ал.1 КТ и декларация-съгласие за обработване на лични данни. 2 Даниела Петрова / Не е представено мотивационно писмо; Не е представено медицинско психически заболявания. - оригинал; придобита образователноквалификационна степен; На основание чл. 142, ал. 7 ПАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок, считано от датата на публикуване на настоящия протокол. Жалбата не спира конкурсната процедура. Вторият етап - практически изпит от конкурса ще се проведе на г. (вторник) в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, като резултатът на кандидатите от него ще се формира като средноаритметична стойност от оценките на компютърен и теоретичен тест. Изпитът ще се проведе съгласно следния график: От 09:00 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе изпит в зала теоретичен тест на следните кандидати: 1. Мария Серафимова 2. Дора Панова 7

8 3. Анка Илиева 4. Роберта Чолакова-Бошнакова 5. Стиляна Новакова 6. Захарина Цветкова 7. Величка Бельова 8. Иванка Гарванска 9. Борислава Димитрова 10. Гергана Миронова 11. Виолета Добринова От 09:00 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе изпит в зала компютърен тест на следните кандидати: 12. Радослава Долапчиева 13. Ирина Георгиева 14. Парашкева Малашева о 15. Борислава Йорданова 16. Гергана Стоева 17. Люба Маджирова 18. Даниела Аспарухова 19. Милена Тодорова 20. Мариела Чолпанова 21. Антония Иванова 22. Даниела Петрова От 10:15 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе изпит в зала теоретичен тест на следните кандидати: 23. Даниела Михайлова 24. Ангелина Арангелова 25. Виктория Янкова 26. Ирина Маркова 27. Сандра Димитрова 28. Ивелина Миланова 29 Зорница Букова 30. Светлозар Манолов 31. Мария Богоева 32. Венета Йорданова 33. Ана Пешева От 10:15 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе изпит в зала компютърен тест на следните кандидати: 34. Христина Николова 35. Веселка Стоименова 36. Румяна Ванчова-Велкова

9 37. Людмила Хитова 38. Мартина Костадинова 39. Надежда Стоянова 40. Надежда Игнатова 41. Димана Боярова 42. Невелина Ненова 43. Борислава Арабаджиева 44. Цветелина Гьорева От 11:30 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе изпит в зала теоретичен тест на следните кандидати: 45. Мариана Иванова 46. Александра Бъндева 47. Цветелина Петрова 48. Хризантема Петрова 49. Рая Радкова 50. Мария Винарова 51. Яница Гогина 52. Мериан Василева 53. Евелина Върбова 54. Лилия Николова 55. Мариета Станкович От 11:30 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе изпит в зала компютърен тест на следните кандидати: 56. Надя Паланкова 57. Радосвета Илиева 58. Димитрина Костадинова 59. Розита Зафирова 60. Маргита Симеонова 61. Николина Кахъркова 62. Васил Кулишев 63. Петромира Младенова 64. Анастасия Велкова 65. Жана Апостолова 66. Юлиан Цонев От 14:00 ч. в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III 54, ет. 5, ще се проведе в зала теоретичен тест на следните кандидати: 67. Ивелина Трифонова 68. Елизабета Митова-Иотова 9

10 69. Десислава Вангелова 70. Веселина Тодорова 71. Мариана Сурлева 72. Наталия Рашкова 73. Йорданка Ботева 74. Дафинка Николова Всички кандидати следва да се явят 15 минути преди обявеното начало на изпита пред стая 136, ет. 1. Протоколът да бъде поставен на общодостъпно място в сградата на съда и да се публикува в интернет страницата 10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнителна служба 1

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ Стара Загора Име и фамилия Длъжност

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1,

по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1, по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Входящ номер/дата и вид на декларация (встъпителна,

Подробно

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г Приложение 1 Рег. Р-96/15.07.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен в затвора

Подробно

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ 3211/19.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА за длъжността : вид на длъжността : в Надзирател ІІ-І степен

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail:sof _prison1309@abv.bg

Подробно

Microsoft Word - Za_site_SS-GD

Microsoft Word - Za_site_SS-GD гр. София, НИП, зала 32 02 03. 06. 2011 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3 Програма на обучението стр. 4 Практическа информация за участниците

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег / г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег / г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег. 1602 /27.06.2017г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността : надзирател ІІ-І

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №1 П Р О Т О К О Л 1 за допуснати и допуснати кандити за обявената конкурсна длъжност Младши експерт в дирекция Информационни фондове и системи - ДКСИ Дс, 19.07.2017 г. се проведе засение на членовете на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3430/09.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-505/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра с

Приложение 1 към рег. Р-505/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра с Приложение 1 към рег. Р-505/18.10.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра степен, специфично наименование младши инспектор в затвора

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail:sof _prison1309@abv.bg

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3883/03.09.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

Microsoft Word - Za_site.doc

Microsoft Word - Za_site.doc СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, Зала за обучения 4 5 ноември 2010 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр.

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 РЕШЕНИЕ 15-ЕП Видин 25.04.2019г. ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за произвеждане на избори за

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно