СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност: Философия Ф Ф Ф Магистърска програма: История на философията - специалисти Форма на обучение: редовна Продължителност на обучението (брой семестри):два Професионална квалификация: Магистър по История на философията г. 1 от 3

2 Квалификационна характеристика Специалност: ФИЛОСОФИЯ Магистърска програма: История на философията 1. Насоченост, образователни цели Насочеността на магистърска програма История на философията е да подготвя професионалнокомпетенти специалисти и изследователи с широк профил в областта на история на философията, преподаватели по цикъла обществени и хуманитарни науки в средните и висши училища, преводачи и редактори на философска и хуманитарна литература. Общооброзавателните цели на магистърска програма История на философията са: да се култивират у завършващите магистри знания, умения, навици, нагласи, релевантни на съвременните бързо развиващи се национални, европейски и глобални социално-исторически процеси и философските теории, които се опитват да ги осмислят. Програмата си поставя за цел да подготви магистри със задълбочен поглед върху историята и съвременността на философията, специалисти с широка ерудиция, методологическа грамотност, аналитична способност и критическо мислене. Студентите от модула за специалисти получават широкопрофилна подготовка в областта на философията, нейната комплектност, комуникативен потенциал, различни традиции и ценности. Чрез развиване на способности за самоподготовка те усъвършенстват и обогатяват своите знания и умения. Този тип подготовка има за цел формирането на знания върху еволюцията на философската и социалната мисъл, различните интелектуални системи, формите на критическо и творческо мислене, формите на културна саморефлексия. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) Корпусът от необходими знания и умения, свързани с общообразователните цели е структуриран към запознаване на студентите от широк кръг специалности с основните направления, школи и стилове на философстване, както и с техния генезис, рецепция, интерпретации и влияние. Реконструира се спецификата на решаването на философските проблеми не само чрез собственото развитие на философската култура и философския живот през вековете, а и в контекста на социалните промени, наложили своя отпечатък върху г. 2 от 3

3 връзките и взаимовлиянията между философията и другите сфери на културата политика, икономика, религия, изкуство, наука, всекидневие и др. Подготовката в програмата се осъществява чрез изучаването на задължителни и свободно избираеми учебни дисциплини в модули, обхващащи основните направления от историко-философската традиция. Обучението завършва със защита на магистърска теза. 3. Професионални компетенции Създаваните в магистърската степен на обучение знания и умения подготвят компетенти специалисти с широк профил: изследователи и специалисти по философия, преподаватели по цикъла обществени и хуманитарни науки в средните и висши училища, преводачи и редактори на философска и хуманитарна литература. 4. Професионална реализация Завършилите магистърската програма могат да се реализират като специалисти в системата на средното образование, преподаватели, ръководители на училища, сътрудници в научни организации и експерти в неправителствени просветни организации, както и в системата на държавната образователна администрация г. 3 от 3

4 Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспетиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод Ф код на спец. Специалност "Философия " / Магистърска програма "История на философията" - редовно, специалисти за випуска, започнал през 2014 уч.година Часове - общ брой код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина ECTS креди ти Задължителни дисциплини: Основен модул 1 З Методология на историко-философското изследване З /1/0 КИ 2 З Постмодерната философия З /1/0 КИ 3 З Типология на философските учения З /1/0 КИ 4 З Философия, литература, история З /1/0 КИ Избираеми дисциплини: Модул: Античност, Средновековие, Ренесанс 1 И Досократическа философия И /1/0 КИ 2 И Институциите на знанието И /1/0 КИ 3 И Систематиката на знанието И /1/0 КИ 4 И Трансценденталната философия и нейните опоненти И /1/0 КИ 5 И Философията на гръцката класика И /1/0 КИ 6 И Философията на елинизма и късната Античност И /1/0 КИ 7 Философия на високото и късното латинско И Средновековие И /1/0 КИ 8 И Философската образованост И /1/0 КИ 9 И Формиране на философския език И /1/0 КИ 10 И Византийска философия И /1/0 КИ 11 И Европа и извъневропейските култури И /1/0 КИ 12 Културна антропология на Европейското Средновековие И И /1/0 КИ 13 И Средновековна арабска философия И /1/0 КИ 14 И Философията на ранното Средновековие И /1/0 КИ 15 И Философията на Ренесанса И /1/0 КИ 16 И Философията на църковните Отци И /1/0 КИ 17 И Философската култура в средновековна България И /1/0 КИ По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:2

5 ECTS - кредити Избираеми дисциплини: Модул: Нова, Съвременна и Постмодерна философия 18 И Аналитична философия И /1/0 КИ 19 И Екзистенциална философия И /1/0 КИ 20 И Идеологии и утопии И /1/0 КИ 21 И Критическа философия на културата И /1/0 КИ 22 И Марксизъм и неомарксизъм И /1/0 КИ 23 И Неокантианство И /1/0 КИ 24 И Социално-политическият анализ И /1/0 КИ 25 И Структурализъм и постструктурализъм И /1/0 КИ 26 И Трансценденталната философия на ХХ век И /1/0 КИ 27 И Философия на живота И /1/0 КИ 28 И Етика и аксиология И /1/0 КИ 29 И Имена и проблеми в модерната естетика И /1/0 КИ 30 И Неопозитивизъм и постпозитивизъм И /1/0 КИ 31 И Неохегелианство И /1/0 КИ 32 И Отвъд емпиризма и рационализма: Кант и епигенезата И /1/0 КИ 33 И Руска рефлексия и философия И /1/0 КИ 34 И Теории на справедливостта И /1/0 КИ 35 И Философията на XVII-XVIII век и съвременната култура И /1/0 КИ 36 И Език, логически анализ, философия И /1/0 КИ Дипломиране Начин на дипломиране Първа Втора държавна държавна сесия сесия Защита на дипломна работа 15 юни-юли януари Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 10 от г. ДЕКАН:... По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:2

6 ECTS - кредити брой часове за подготовка I Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план, випуск 2014 Специалност "Философия" / магистърска програма "История на философията - специалисти." форма на обучение редовна, срок на обучение два семестъра Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри IІ IІІ ІV V VI VII VIII IX X Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини учебни практики Общо: Начин на дипломиране Първа държавна сесия Защита на дипломна работа Придобита професионална квалификация: Магистър по История на философията Втора държавна сесия юни-юли януари на решението на ФС: 10 от г. Декан:

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Екохимия за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год ХФ Е 0 2 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди

Подробно