РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , ПРОТОКОЛ 9/ г. гр.софия Днес, г. от 16:00 ч., в сградата на СО, район Триадица, гр. София, ул. Алабин 54, ет. 3, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти район - София (РИК 23 София), за произвеждане на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019г., назначена с Решение 47-ЕП от г. на ЦИК. След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се констатира присъствието на следните членове на РИК 23 - София: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: 1. Живка Василева Котева 2. Метин Мехмед Сюлейман 3. Бригита Емилова Костова-Атанасова 4. Полина Василева Витанова ЧЛЕНОВЕ: 5. Антоанета Захариева Крумова 6. Борис Стоянов Евтимов 7. Йорданка Пенева Петкова 8. Мария Петрова Праматарова-Щуркова 9. Снежана Младенова Кондева 10. Стоян Красимиров Кожухаров 11. Таня Андонова Дишлиева 12. Дарина Маркова Пачева 13. Даниел Сергеев Тунчев 14. Милен Събинов Ревански 15. Роман Чавдаров Дражев 16. Павлин Данков Пенков 17. Надя Асенова Ангелова ОТСЪСТВАТ: 1. Красимир Георгиев Сираков 2. Емил Григоров Николов Присъстват повече от половината членове на РИК. На основание чл. 70, ал. 3 от Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието. След откриване на заседанието председателят на РИК направи предложение заседанието на комисията да протече при следния дневен ред: 1

2 1. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична. 2. Назначаване на състава на 3 /три броя/ служебни СИК в Район Красно село и утвърждаване списъците с резервните членове. 3. Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/. 4. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Красно село и утвърждаване списъците с резервните членове. 5. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Триадица и утвърждаване списъците с резервните членове. 6. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Изгрев и утвърждаване списъците с резервните членове. 7. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски община Столична. 8. Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Младост и утвърждаване списъците с резервните членове. : «Василева Витанова, Метин Мехмед Сюлейман, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Дарина Маркова Пачева, Даниел Сергеев Тунчев, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков Пенков и Надя Асенова Ангелова В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред и заседанието протече при посочения по-горе дневен ред на заседанието, като РИК пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: По т.1 от Дневния ред: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична. Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/ разгледа Заповед РД / г. на Изпълнителния Директор на УМБАЛСМ Пирогов, Заповед 1181/ г. на Изпълнителния Директор на МИ на МВР и Заповед 105/ г. на Изпълнителния Директор на IV-та МБАЛ-София ЕАД, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на територията на заведенията. Със заповед СОА19-РД09-535/ г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други 2

3 социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения, като със Заповед на кмета на район Красно село РКС19-РД09-186/ г. са определени следните номера на служебните секции, а именно- в МИ на МВР , в IV-та МБАЛ-София ЕАД и в УМБАЛСМ Пирогов Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед РД / г. на Изпълнителния Директор на УМБАЛСМ Пирогов, Заповед 1181/ г. на Изпълнителния Директор на МИ на МВР и Заповед 105/ г. на Изпълнителния Директор на IV-та МБАЛ-София ЕАД, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/ РЕШЕНИЕ 29-ЕП/ г. Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район Красно село, Столична община, както следва: УМБАЛСМ Пирогов ; МИ на МВР; IV-та МБАЛ-София ЕАД, където: 23 е номерът на областта - за София-град, 46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46, 02 е номерът на административния район Красно село, съгласно ЕКАТТЕ, 093, 094 и 095 са номерата на служебните секции в административните райони По т.2 от Дневния ред: Назначаване на състава на 3 /три броя/ служебни СИК в Район Красно село и утвърждаване списъците с резервните членове. В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район Красно село с вх. 110/ г. за назначаване състава на 3 /три брой/ служебни СИК, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на служебните СИК. 3

4 Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи. При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 3 бр. членове, Коалиция БСП за България - 3 бр. членове, ПП ДПС 3 бр. членове, Коалиция Обединени патриоти-нфсб, Атака и ВМРО - 3 бр. членове, ПП Воля - 0 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок 0 бр. членове, Коалиция България без цензура, ВМРО- БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден - 0 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 3 бр. членове, Коалиция БСП за България - 2 бр. членове, ПП ДПС 2 бр. членове, Коалиция Обединени патриоти-нфсб, Атака и ВМРО - 2 бр. членове, ПП Воля - 0 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок 0 бр. членове, Коалиция България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден - 0 бр. членове. Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение 4182-НС/ г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/ РЕШЕНИЕ 30-ЕП/ г. 1. Назначава състава на 3 /три броя/ служебни СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва: СИК Длъжност в СИК Име, презиме и фамилия ЕГН Председател Ангел Ангелов Иванов Зам. председател Христо Събев Милев Секретар Георги Петров Петров Член Елена Иванова Карапеткова Член Роза Георгиева Гълъбова Председател Петър Христов Апостолов Зам. председател Румяна Тодорова Балджиева Секретар Димка Цветкова Димова Член Гурко Райков Лозанов Член Ралица Христова Радоева Председател Йордан Георгиев Георгиев 4

5 Зам. председател Силвия Иванова Чованска Секретар Василка Стоянова Иванчева Член Димитър Маринов Карадимитров Член Марияна Василева Николова 2. Издава удостоверения на назначените членове. 3. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район Красно село. По т.3 от Дневния ред: Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/. На основание чл. чл.8, ал. 1 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК, Решение 96-ЕП от г. на ЦИК и съобразно решение Решение 28-ЕП от г. на РИК-23 и е издадена Заповед СОА17-РД / г. на Кмета на Столична община за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, определен е номер и адрес на секциите, като с това са изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.6 от ИК, във с чл. 90 ИК, Решение 96- ЕП от г. на ЦИК и Заповед СОА17-РД / г. на Кмета на Столична община, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район София, /РИК-23/прие, РЕШЕНИЕ 31-ЕП/ г. Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии, съгласно Решение 28-ЕП/ г. на РИК-23, както следва: 5

6 СО - район номер на секция Район ''Красно село'' Район ''Изгрев'' Район ''Триадица'' Район ''Младост'' По т.4 от Дневния ред: Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Красно село и утвърждаване списъците с резервните членове. В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район Красно село с вх. 110/ г, за назначаване състава на 1 /един брой/ ПСИК, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на ПСИК. Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи. При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, ПП ДПС 1 бр. членове, Коалиция Обединени патриоти-нфсб, Атака и ВМРО - 1 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок 1 бр. членове, Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение 96-ЕП от г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/, прие РЕШЕНИЕ 32-ЕП/ г. 1. Назначава състава на 1 /един брой/ ПСИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва: 6

7 СИК Длъжност Име, фамилия и презиме ЕГН Председател Ивайло Владков Маринов Заместник председател Даниел Данаилов Димчев Секретар Светла Игнатова Георгиева Член Вяра Виденова Виденова Член Георги Ангелов Стоянов 2. Издава удостоверения на назначените членове. 3. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район Красно село. По т.5 от Дневния ред: Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Триадица и утвърждаване списъците с резервните членове. В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район Триадица с вх / г, за назначаване състава на 1 /един брой/ ПСИК, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на ПСИК. Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи. При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, ПП ДПС 0 бр. членове, Коалиция Обединени патриоти-нфсб, Атака и ВМРО - 1 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок 0 бр. членове, ПП Воля- 1 бр. членове; Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение 96-ЕП от г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/, прие РЕШЕНИЕ 33-ЕП/ г. 7

8 1.Назначава състава на 1 /един брой/ ПСИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва: СИК Длъжност Име, фамилия и презиме ЕГН Председател Камелия Георгиева Павлова Заместник председател Антоанета Здравкова Славчева Секретар Орлин Любомиров Витков Член Васил Стамболов Гълъбов Член Керана Ангелова Генова 2. Издава удостоверения на назначените членове. 3. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район Триадица. По т.6 от Дневния ред: Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Изгрев и утвърждаване списъците с резервните членове. В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район Изгрев с вх. 121/ г, за назначаване състава на 1 /един брой/ ПСИК, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на ПСИК. Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи. При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, ПП ДПС 1 бр. членове, Коалиция Обединени патриоти-нфсб, Атака и ВМРО - 1 бр. членове, ПП Воля- 1 бр. членове; Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение 96-ЕП от г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/, прие РЕШЕНИЕ 34-ЕП/ г. 8

9 1.Назначава състава на 1 /един брой/ ПСИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва: СИК Длъжност Име, фамилия и презиме ЕГН Председател Ивета Йорданова Досева Зам.-Председател Христина Христова Манолова Секретар Юлиан Венциславов Ябанджиев Член Александър Богданов Петров Член Татяна Димитрова Комитова По т.7 от Дневния ред: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски община Столична Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/ разгледа Заповед 3-133/ г. на Изпълнителния Директор на Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, Заповед 3-112/ г. на Изпълнителния Директор на СБАЛХЗ и Заповед 046/ г. на Директора на Дом за стари хора Дълголетие, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на територията на заведенията. Със заповед СОА17-РД09-535/ г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения, като със Заповед РСТ19-РД09-91/ г. на кмета на район Студентски, са определени следните номера на служебните секции, а именно- в Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД , в СБАЛХЗ и в Дом за стари хора Дълголетие

10 Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед 3-133/ г. на Изпълнителния Директор на Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, Заповед 3-112/ г. на Изпълнителния Директор на СБАЛХЗ и Заповед 046/ г. на Директора на Дом за стари хора Дълголетие Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/прие, РЕШЕНИЕ 35-ЕП/ г. Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район Студентски, Столична община, както следва: Дом за стари хора Дълголетие Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД СБАЛХЗ ЕАД, където: 23 е номерът на областта - за София-град, 46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46, 16 е номерът на административния район Студентски, съгласно ЕКАТТЕ, 054, 055 и 056 са номерата на служебните секции в административните райони По т.8 от Дневния ред: Назначаване на състава на 1/един брой/ ПСИК в Район Младост и утвърждаване списъците с резервните членове. В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район Младост с вх. 122/ г, за назначаване състава на 1 /един брой/ ПСИК, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на ПСИК. Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи. 10

11 При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, ПП ДПС 1 бр. членове, Коалиция Обединени патриоти-нфсб, Атака и ВМРО - 1 бр. членове, ПП Воля- 1 бр. членове; Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение 96-ЕП от г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/, прие РЕШЕНИЕ 36-ЕП/ г. 1.Назначава състава на 1 /един брой/ ПСИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва: СИК Длъжност Име, Презиме, Фамилия ЕГН Председател Даниела Викторова Тошева Зам.- Председател Васил Иванов Котев Секретар Николай Маринов Малинов Член Ваня Петрова Георгиева Член Мариета Петрова Христова 2. Издава удостоверения на назначените членове. 3. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район Младост. Василева Витанова, Метин Мехмед Сюлейман, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Дарина Маркова Пачева, Даниел Сергеев Тунчев, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков Пенков и Надя Асенова Ангелова По т.9 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красно село. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 120/ г. от кмета на р-н Красно село с предложение за освобождаване на общо 1 член в 60 СИК от ПП Воля. На основание чл. 11

12 51, ал. 2 ИК на негово място е предложено за назначаване друго лице/членове от квотата на същата партия. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. Чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. Чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23), прие РЕШЕНИЕ 37-ЕП/ г. Освобождава Александър Симеонов Илков ЕГН. Член на СИК и анулира издаденот му удостоверение. Назначава Марина Павлова Михайлова, ЕГН и издава удостоверение на същата. Василева Витанова, Метин Мехмед Сюлейман, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Дарина Маркова Пачева, Даниел Сергеев Тунчев, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков Пенков и Надя Асенова Ангелова Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закрива. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Котева СЕКРЕТАР: Полина Витанова 12

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 17/31.05.2019 г. гр.софия

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 7/09.05.2019 г. гр.софия

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23a@cik.bg ПРОТОКОЛ 1/06.04.2019 г. гр.софия

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 10/17.05.2019 г. гр.софия

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Microsoft Word - 15-Заседание

Microsoft Word - 15-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 15/29.09.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 9/20.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

протокол 27

протокол 27 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 27 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 25.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 3-ЕП Пазарджик, 10.04.2019 г. Днес, 10.04.2019

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 2/21.08.2014 г. Днес, 21.08.2014

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 23 – СОФИЯ ГРАД

РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ № 23 – СОФИЯ ГРАД РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 СОФИЯ ГРАД гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 16/11.05.2013 г. гр.софия Днес,

Подробно

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 19 София, 03.10.2014 г.

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно