УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика и управление (глобализация в туризма) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление (туризъм) в УНСС Автор на дисертационния труд: Невена Кирилова Арнаутска Тема на дисертационния труд: Роля на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури за защита на дисертационния труд, съгласно Заповед 390 / г. на Зам. - ректора на УНСС 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Икономика на туризма, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС по научна специалност Икономика и управление (туризъм), съгласно Заповед на Зам. - ректора по НИД на УНСС 712 / г. Обучението е осъществено в редовна форма през периода г г. Докторант Арнаутска завърши работата, предвидена в индивидуалния план. Успешно положи задължителните докторантски изпити по професионално направление 3.8. Икономика от Блок А и изпитите за научна специалност Икономика и управление (туризъм) от Блок Б със следните резултати: Методология и методика на научните изследвания Отличен (6). Икономикс Мн. добър (5). Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност Мн. добър (5). Глобален бизнес в туризма Отличен (6). Стратегическо управление на свободното време Отличен (6). Реферат по темата на дисертационния труд Отличен (6). Реализира общо 60 кредита от докторантските дисциплини. По време на обучението си като докторант, е атестирана с положителна оценка. Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита, съгласно решение на Катедрен съвет на катедра Икономика на туризма (Протокол 5 / г.). Отчислена е с право на защита със заповед 479 / г. на Ректора на УНСС, считано от г. Процедурните изисквания са спазени. 1

2 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният за становище дисертационен труд на докторант Невена Арнаутска, авторефератът и научните публикации, свързани с дисертационния труд са резултат от самостоятелно научно изследване. Разработката е в обем от 216 страници. В основния текст са илюстрирани 10 таблици, 18 фигури, 10 графики и 2 снимки. Структурата на дисертационния труд почива върху добре обоснована логика, последователност и връзка между третираните проблеми. Състои се от увод (7 стр.), изложение в три глави (172 стр.), заключение (5 стр.), 7 приложения (15 стр.) и списък на използваните литературни източници (10 стр.). Аргументирано и убедително са откроени актуалността и значимостта на изследваната проблематика. Посочена е значимостта на опазването и популяризирането на културното наследство за постигане на устойчиво развитие на дестинациите. Правилно са разграничени обектът на изследването културното наследство на туристическите дестинации и предметът на изследването основните теоретични, методологични, приложни въпроси и усилията на заинтересованите страни за постигане на устойчиво развитие на дестинациите чрез културно наследство. Основната цел на дисертационния труд е ясно и точно дефинирана: да се проучи ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинация Созопол, и на тази основа, да се разработи стратегически модел за устойчиво развитие на дестинациите чрез културно наследство. Целта е постигната посредством решаването на 5 изследователски задачи. Подходящо е формулирана изследователската теза опазването, популяризирането и стратегическото управление на културното наследство играят важна роля за постигането на устойчиво развитие на дестинациите. Правилно са дефинирани 5 работни хипотези. Използваната научна литература включва 173 заглавия, от които 75 на кирилица 74 на български и 1 на руски език; 75 на латиница от тях 52 на английски, 22 на испански, 2 на френски език и 22 интернет източници. Докторант Невена Арнаутска познава добре концепциите на известни автори по изследваната проблематика и успешно ги интерпретира. Литературните източници са ползвани добросъвестно и коректно. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Съдържанието на дисертационния труд свидетелства, че докторант Невена Арнаутска е реализирала задълбочено научно изследване и много добро практическо доказателство на авторовите цел и задачи. Стилът е стегнат и точен. Текстът е написан на разбираем научен език. В увода е представена логическата рамка на изложението. Обоснована е ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите. В първа глава на дисертационния труд Теоретични основи на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите са изведени основните дефиниции на понятието културно наследство. Формулирано е авторово определение за неговата същност. Разгледани са основните видове материално културно наследство. Откроени са особеностите на нематериалното културно наследство. Дискутирана е същността на устойчивото развитие на дестинациите. Предложена е концепция за 5-те измерения на устойчивото развитие. Представени са водещи фактори за неговото постигане. Вниманието е насочено към синергията културно 2

3 наследство туризъм устойчиво развитие. Специално място е отделено на културния туризъм и неговото значение за устойчивото развитие на дестинациите. Във втора глава на дисертационния труд Анализ и оценка на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите са извършени анализ и оценка на културното наследство като фактор за устойчиво развитие на дестинация Созопол. Изтъкната е неговата роля за постигане на просперитет в развитието на световните дестинации Канада, Мексико и Испания. Вниманието е фокусирано върху предпоставките за превръщането на Созопол, най-старият град по Българското Черноморие, в световна културна дестинация. Акцент е поставен върху методиката и инструментариума на проучването. Разработена е система от критерии и показатели за анализа. Разгледана е технологията за провеждане на комплексното емпирично изследване. Откроени са методите за анализ и оценка на получените резултати. В трета глава на дисертационния труд Възможности за повишаване ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите са разгледани и графично представени резултатите и изводите от анкетното проучване. На основата на научните и научно-приложните резултати от емпиричното изследване, дълбочинните интервюта и експертната оценка, е разработен авторов модел за устойчиво развитие на дестинация Созопол чрез културно наследство. Формулирани са конкретни насоки и препоръки за повишаване ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите. В заключението са очертани основните изводи от проведеното изследване. Използваната методология се основава на комплекс от научноизследователски методи и подходи. Те са: анализ и синтез, индукция и дедукция, исторически метод, сравнителен анализ, наблюдение, комуникация, анкетно проучване, метод на дълбочинно интервю, метод на експертните оценки. Откроените научни и научно-приложни резултати дават основание за извода, че целта на дисертационния труд е постигната, а изследователските задачи са успешно изпълнени. Основната теза и 5-те работни хипотези са доказани. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Докторант Арнаутска е формулирала правилно приносите в дисертационния труд. Представената справка оценяваме като коректна и реално отразяваща постигнатите резултати. В дисертационния труд ясно се открояват следните научни и научноприложни приноси: първо въз основа на подробен литературен обзор на изследванията на културното наследство и устойчивото развитие, е предложена авторова дефиниция за същността на културното наследство. Изведена е концепция за 5-те измерения на устойчивото развитие; второ на базата на проведени анализ и оценка е разкрита ролята на културното наследство за постигане на устойчивост в развитието на световни туристически дестинации; трето откроен е потенциалът на най-стария град по Българското Черноморие Созопол, за утвърждаването му като световна културна дестинация; четвърто разработен е модел за устойчиво развитие на дестинация Созопол чрез културно наследство, приложим в контекста на други дестинации със сходни 3

4 характеристики; пето формулирани са насоки и препоръки за повишаване ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинация Созопол. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Докторант Невена Арнаутска има 8 публикации, пряко свързани с тематиката на дисертационния труд 4 научни статии (22 стр.) и 4 научни доклада (27 стр.). Общият им обем възлиза на 49 печатни страници. Реализира общо 60 кредита от научните публикации 40 от статии и 20 от доклади. Научните статии са отпечатани в Scientific Journal Economics and Finance и Научни трудове на Аграрен университет Пловдив, на френски, испански, английски и български език. Те са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в международни бази данни с научна информация RSCI, Index Copernicus International (ICV ), Ulrich s Periodicals Directory, Google Scholar, CAB Abstracts, EBSCO Publishing, AGRIS и частично в още 30 други бази данни на CAB International. Научните доклади са от участия в Юбилеен международен симпозиум, Международна научна конференция, Кръгла маса с международно участие и IX-ти Черноморски туристически форум. Публикациите на докторант Невена Арнаутска са представителни и осигуряват достатъчно разпространение на резултатите от изследването сред академичната общност и заинтересованите среди от туристическия бизнес. Научната продукция, посветена на третираната проблематика, превишава количествените изисквания за необходими публикации при защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС доктор. 6. Оценка на автореферата Авторефератът е в обем от 49 страници. Той коректно кореспондира с дисертационния труд и достоверно представя в синтезиран вид изследваните проблеми. Съставен е от 6 части, които включват: 1). обща характеристика на дисертационния труд; 2). структура и съдържание на дисертационния труд; 3). синтезирано изложение на дисертационния труд; 4). справка за приносите в дисертационния труд; 5). списък на публикациите по дисертационния труд; 6). декларация, потвърждаваща авторския продукт на дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси В качеството си на научен ръководител на докторант Невена Арнаутска, нямам бележки и въпроси към разработката. В хода на съвместната ни работа бяха отразени констатираните пропуски. Те подобриха общото представяне на дисертационния труд и откроиха неговите научни достойнства. Бих препоръчала, в бъдещата си изследователска работа, докторант Невена Арнаутска да доразвие изследваната проблематика по отношение на тенденциите и добрите практики в развитите страни за повишаване ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите. 8. Заключение С убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: Роля на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите. Потвърждавам, че той изцяло съответства на изискванията на ЗРАС на Република 4

5 България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за учебната дейност на УНСС част трета Доктор. Дисертационният труд е научноприложно решение на реален практически проблем с обществена значимост и може да се използва за повишаване ролята на културното наследство за устойчиво развитие на дестинация Созопол. Докторантът притежава задълбочени теоретични знания в областта на туризма и способности за провеждане на самостоятелни научни изследвания. Предлагам на уважаемите членове на научното жури да вземат решение ЗА присъждането на образователната и научна степен доктор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (туризъм) на НЕВЕНА КИРИЛОВА АРНАУТСКА редовен докторант в катедра Икономика на туризма към факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС. София, Изготвил становището: г. (проф. д-р Таня Парушева) 5

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva РЕЦЕНЗИЯ От проф. д-р Таня Петрова Парушева член на научно жури, определено със Заповед 2772/02.12.2011 г. на Ректора на УНСС София Относно: публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанство Научна специалност Икономика и управление (Туризъм)

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Мариана Кирилова Янева катедра Икономика на туризма факултет Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Мариана Кирилова Янева катедра Икономика на туризма факултет Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Мариана Кирилова Янева катедра Икономика на туризма факултет Икономика на инфраструктурата Университет за национално и световно

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на инфраструктурата Университет за национално и световно

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно