Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

2 АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА Джефри А. Джорес, председател и главен изпълнителен директор на Manpower Inc Световен икономически форум, Давос, 2011 г. Навлизаме в нова епоха човешката Човешкият потенциал вече е главен фактор за икономически растеж и конкурентоспособност Много компании осъзнаха, че, ако са в състояние да отключат потенциала на точните хора и на точното място, те могат да постигнат повече, отколкото са си представяли дори в среда, изпълнена с предизвикателства

3 Отправни точки в проекта на БСК BUSSINESSEUROPE - липсата на ключови компетенции е пречка за икономическия растеж (STEM умения) Изместване на акцента от квалификация към компетенции, компетентностно базирано обучение (НКР) CEDEFOP - жизнен цикъл на квалификацията Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по неформален път Връзката бизнес трудов пазар образователен продукт Финансовата криза и пазарът на труда 3

4 Определяне на ключови длъжности Модел на стратегическа готовност на човешкия капитал Разработване профил на компетенциите Отчет за готовността на човешкия капитал Програма за развитие на човешкия капитал Измерване на компетенциите BSc Робърт С. Каплан Дейвид П. Нортън Модел, който позволява на организациите да дефинират изискванията към човешкия капитал, произтичащи от стратегията, да преценят Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, с финансовата помощ на Европейския съюз. несъответствията Цялата отговорност за съдържанието между на документа се тези носи от Българска изисквания стопанска камара съюз и реалната българския бизнес и при степен никакви обстоятелства на готовност не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. За контакт Този с БСК: документ София е изготвен 1000, ул. с Алабин финансовата 16-20, помощ тел. 02/ на Европейския , факс социален 02/ 987 фонд. 26 Българска 04, стопанска камара, - съюз на българския бизнес носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта. на служителите си и да съставят такива програми за действие и обучение,

5 5000 профили на професии (компетентности) Обща семантика и стандарти между образованието и пазара на труда Предлагането на образование и обучение да се приспособи към потребностите на пазара на труда

6 Потребители - добавена стойност Работодатели Секторни модели и речници на компетенции Собствена платформа за разработване на КМ Инструменти за оценка и е-обучения Служители Институции в образованието Студенти и ученици Самооценка и пътища за развитие на уменията Информация за квалификации и обучения Стандарти за валидиране на умения Електронно портфолио на уменията Образователни стандарти(профили на професии) Възможности за реакция на потребности от нови умения и квалификации Съвременни методи на оценяване и е-обучение Кариерно ориентиране Адекватен избор на университет и специалност Тестване на резултатите от обучението Институции на пазара на труда Адекватни политики Адекватни услуги Партньорство 6

7 Основни дейности по проекта на БСК Анализи, и проучвания Методики, компетентностни модели и оценки Предложения за промени в нормативната уредба Изграждане на Национална референтна мрежа Изграждане и внедряване на ИСОК Секторни компетентностни модели Валидиране, обучения и консултации 7

8 Национална референтна мрежа 8

9 ОБЩА АРХИТЕКТУРА НА ИСОК Секторни модели Оценка Информация за сектора Е-обучение Ресурси за развитие Каталог на компетенции Карти за оценка Секторни досиета Каталог на е-обучения Каталог Добри практики Секторни модели на длъжностите Базови инструменти за оценка Секторни анализи Курсове за самоподготовка Каталог с ресурси за обучение Профили на длъжности в предприятие Е-портфолио на уменията Анализ на статистически данни Електронни тестове Каталог с инструменти за оценка Методическа подкрепа, подпомагане и документиране на процесите (back-office) Централизирана система за идентификация - потребители и роли 9 Технологична и комуникационна инфраструктура

10 Е-обучения чрез ИСОК Стратегическо управление на човешкия капитал Набиране и подбор на човешки ресурси Ефективно управление на екипи Управление на трудовото представяне Управление на промяната Управление на качеството Управление на възнагражденията и стимулите Корпоративна социална отговорност Безопасност и здраве при работа Определяне на потребностите и измерване на добавената стойност от обучение на персонал Обучение на обучаващи Развитие на дигитални компетенции Системи за оценка на длъжностите в компанията Разработване и внедряване на компетентностен модел

11 Инструменти за оценка, базирани в ИСОК Карта за оценка на компетенциите (спрямо длъжност) Платформа за самооценка 360-градусова обратна връзка Тест за емоционална интелигентност Тест за оценка на мениджърски компетенции Тест за оценка на социални компетенции Въпросник за измерване на екипна ефективност Въпросник за измерване на удовлетвореността и мотивацията Въпросник за проучване на организационната култура Тест за оценка на дигитални компетенции Тест за оценка на лидерски качества Тест за оценка на способностите за вземане на решения Тест за оценка на компетенции, свързани с управлението на промяната Тест за оценка на нагласите към ангажираност и лоялност Тест за оценка на компетенциите, свързани с управлението на процесите по безопасност и здраве при работа

12 Информация за проекта

13 Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България (ИСОК) БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! д-р Томчо Томов Ръководител НЦОК - БСК тел

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр

Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ Обхват на дисциплината Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и пр Съдържание Предговор... 9 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ... 11 1. Обхват на дисциплината... 11 2. Методи за получаване и затвърждаване на теоретични знания и практически умения по време на семинарните занятия...

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО

Подробно

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Съдържание 1.Въведение... 5 2.Прилагане на насоките... 6 2.1.Насоки за

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Kjh;j’p] ] [

Kjh;j’p] ] [ Автоматизиране на процеса по "Управление на представянето" Павел Петров Методолог системи за УЧР ppetrov@technologica.com СЪДЪРЖАНИЕ Процес Формуляр Типове цели Компетенции и компетентностни модели Шаблони

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

LW 132

LW 132 ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 344 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Приета: прот. 13/11.03.2016 г. Лектор: АНОТАЦИЯ Доц. д-р Юлия Йоргова В съвременните

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode] МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Идентифициране на потребностите от квалификация на преподавателите във висшите училища предварителни резултати от проведено анкетно проучване Гергана Андреева Национален

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р

Подробно

Портфолио

Портфолио Веселка Нешовска Учител по математика и информационни технологии В СУ Христо Смирненски гр. Койнаре Лична информация Философия на преподаване Методи на преподаване Обратна връзка Умения и компетенции Работа

Подробно

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен след решаване на психологически тестове, идентифициращи начин на работа и възможност за заемане на определена длъжност.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Validation of skills and knowledge for strengthening the positions of low-qualified employees in the labour market ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЦЕЛИ:

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д- ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно

Б Ю Л Е Т И Н 1/2019 г.

Б Ю Л Е Т И Н   1/2019 г. Б Ю Л Е Т И Н 1/2019 г. по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.013-0001-С01 Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyCompetence, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие

Подробно

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТ

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТ МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е-ЛИДЕРСТВО ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно