Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Египет (2014/3017(RSP)) Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Афзал Кан, Йозеф Вайденхолцер, Елена Валенсиано, Ана Гомеш, Нина Гил, Йепе Кофод, Арне Лиц, Алесия Мария Моска, Гофредо Мария Бетини, Брандо Бенифеи, Микела Джуфрида, Мирослав Похе, Тонино Пикула, Алесандра Морети, Лиса Яконсари, Никола Капуто, Марлене Мици, Сорин Моиса, Рикарду Серан Сантуш, Андрейс Мамикинс, Пиер Антонио Панцери, Таня Файон, Хави Лопес, Виктор Негреску, Зигмантас Балчитис, Борис Зала от името на групата S&D RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0012/2015 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет (2014/3017(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Египет и по-специално резолюцията от 14 юли 2014 г. относно положението в Египет 1, като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като взе предвид предварителното изявление от 29 май 2014 г. на Мисията на ЕС за наблюдение на президентските избори в Египет, като взе предвид изявленията от 23 юни 2014 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун и върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай относно присъдите за лишаване от свобода срещу няколко журналисти и потвърждаването на смъртните присъди срещу някои членове и поддръжници на Мюсюлманското братство, като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г. и беше укрепено от плана за действие от 2007 г., както и доклада на Комисията от 20 март 2013 г. за постигнатия напредък по неговото изпълнение, като взе предвид Конституцията на Египет, приета с референдум на януари 2014 г., и по-специално членове 65, 70, 73, 75 и 155 от нея, като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията са необходими стълбове на едно демократично и плуралистично общество; като има предвид, че свободата на печата и медиите са елементи от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество; като има предвид, че в египетската конституция, приета през 2014 г., са залегнали основни свободи, включително свободата на изразяване на мнение и на събрания; Б. като има предвид, че след военния преврат от юли 2013 г. нарушенията на основните свободи и права на човека в т.ч. задържания, насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване и цензура, насочени срещу политически опоненти, мирни протестиращи, журналисти, автори на интернет 1 Приети текстове, P8_TA(2014)0007. PE v /7 RE\ doc

3 блогове, профсъюзни дейци, активисти на гражданското общество и малцинства от страна на държавните органи, силите и службите за сигурност и други групи придобиха в Египет застрашителни размери; В. като има предвид, че при липсата на парламент правителството на президента Абдел Фатах ас-сиси прие редица репресивни закони, като например приетия с президентски указ Закон 136 от 2014 г., който обявява цялата публична собственост за военни съоръжения и чиято най-непосредствена последица е, че всяко престъпление, извършено в рамките на публичната собственост може да се разглежда от военни съдилища, при това и със задна дата; Г. като има предвид, че съгласно оценките 1400 протестиращи са били убити в резултат на прекомерно и произволно използване на сила от страна на силите за сигурност от юли 2013 г.; като има предвид, че на 14 август 2013 г. около демонстранти бяха убити по време на насилственото разпръскване на седящите стачки в подкрепа на Морси на площадите Раба ал-адауия и Нахда ; като има предвид, че през изминалата година от нито един служител по сигурността не е потърсена отговорност за подобни актове или за други злоупотреби срещу протестиращи; Д. като има предвид, че най-малко 800 цивилни граждани са били изправени пред военни прокурори въз основа на Закон 136; като има предвид, че прилагането на закона със задна дата е в противоречие с член 95 от Конституцията на Египет, който постановява, че наказания могат да се прилагат само за деяния, извършени след датата на влизане в сила на закона за налагането им; като има предвид, че при тълкуването си на Африканската харта за правата на човека и народите, по която Египет е страна, Африканската комисия по правата на човека и народите е заявила, че военни съдилища не би трябвало при никакви обстоятелства да са компетентни спрямо цивилни лица; като има предвид, че член 93 от Конституцията на Египет гласи, че международните споразумения в областта на правата на човека и конвенциите, по които Египет е страна, имат силата на закон; като има предвид, че следователно указът на президента ас-сиси от 2014 г., Закон 136, е противоконституционен; Е. като има предвид, че касационният съд, т.е. върховният съд на Египет, е постановил, че в съдебния процес срещу журналистите от Ал Джазира Мохамед Фадел Фахми, Питър Гресте и Бахер Мохамед е имало процесуални нарушения; като има предвид обаче, че предстои повторно разглеждане на делото срещу тримата журналисти и не са оттеглени обвиненията срещу тях във фалшифициране на новини и сътрудничество с Мюсюлманското братство ; Ж. като има предвид, че на 2 декември 2014 г. египетски наказателен съд издаде предварителни смъртни присъди срещу 188 обвиняеми, което беше третото подобно масово осъждане през 2014 г.; като има предвид, че тези масови процеси са насочени главно срещу членове на Мюсюлманското братство, най-голямото опозиционно движение в Египет, което през декември 2013 г. беше обявено от органите за терористична групировка; като има предвид, че нарушенията на основните човешки права продължават, като се извършват произволни RE\ doc 3/7 PE v01-00

4 задържания на десетки хиляди заподозрени за членове и поддръжници на Мюсюлманското братство; като има предвид, че съдебните производства противоречат на основните стандарти за справедлив процес, и че лица са задържани без обвинение, сред които е и случаят на Абдел Мегид Машали, съветник на лишения от власт президент Мохамед Морси; З. като има предвид, че понастоящем са задържани 167 членове на долната и горната камара на избрания през 2011 г. парламент; И. като има предвид, че тези неотдавнашни съдебни практики хвърлят сериозни съмнения относно независимостта на съдебната система и способността ѝ да осигурява отчетност; като има предвид по-специално, че тези присъди, водещи до смъртно наказание, излагат на риск перспективите за дългосрочна стабилност в Египет; Й. като има предвид, че строгите ограничения, на които подлежат неправителствените организации и сдружения, работещи в Египет, водят до пълен застой в гражданското общество; К. като има предвид, че правителството на президента ас-сиси наруши многократно собствената си пътна карта за възстановяване на демокрацията, по-специално като не изпълни обещанието си за провеждане на свободни и честни парламентарни избори в срок от шест месеца след приемането на конституцията в референдума на 15 януари 2014 г.; Л. като има предвид, че 20 египетски граждани, всички коптски християни, са били отвлечени в Либия, като става въпрос за два отделни инцидента; като има предвид, че либийските племенен водач е съобщил за освобождаването на 13 от отвлечените лица, но египетското министерство на външните работи отрича тези съобщения; като има предвид, че тези инциденти подчертават нестабилното геополитическо обкръжение на Египет и сериозността на терористичната заплаха, което произтича, наред с другото, от разпадането на Либия; М. като има предвид, че насърчаваните от държавата нарушения на основни права на човека в Египет, по-специално на Синайския полуостров, увеличават заплахата от тероризъм, като допринасят за подема на екстремистки организации, които заявяват своята вярност към терористичната Ислямска държава ; Н. като има предвид, че на 7 декември 2014 г. голяма група мъже бяха задържани за практикуване на разврат в баня в Кайро; като има предвид, че последвалото умишлено публично унижение на тези мъже в медиите е пример за засилването на правителствените репресии срещу общността на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (ЛГБТ) в Египет; О. като има предвид, че в съответствие с преразгледаната Европейска политика за съседство, и особено с подхода повече за повече, равнището и обхватът на ангажимента на ЕС към Египет следва да се основават на стимули и следователно да зависят от напредъка на страната по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и равенството между половете; PE v /7 RE\ doc

5 1. изразява дълбокия си смут във връзка с наблюдаваните през периода след военния преврат от юли 2013 г. непрекъснати атаки срещу правата на човека от страна на египетските органи, преди всичко срещу свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания, срещу политическия плурализъм и принципите на правовата държава, които бяха сред основните цели на египетския народ, когато през февруари 2011 г. успешно свали президента Хосни Мубарак; 2. призовава египетските органи да освободят незабавно и безусловно всички лица, задържани единствено поради това, че са упражнили правото си на свобода на словото и на мирни събрания, включително защитниците на правата на човека Яра Салам и Сана Ахмед Сейф; призовава египетските органи да отменят забраната на младежкото движение 6-ти април и присъдите срещу активисти от организацията, както и да престанат да определят основната опозиционна организация Мюсюлманско братство за терористична групировка; отново заявява, че само изграждането на истинско плуралистично общество, в което се зачита многообразието на гледни точки и начин на живот, може да осигури дългосрочна стабилност и сигурност в Египет; 3. призовава египетските органи да отменят смъртните присъди, постановени без справедлив съдебен процес, който да зачита правата на обвиняемите, както и да отменят репресивните и противоконституционни закони, които силно ограничават основните права и свободи на човека, по-конкретно приетия с президентски указ Закон 136 от 2014 г.; призовава ги да отменят всички присъди срещу цивилни граждани, издадени от военни съдилища от юли 2013 г. досега; призовава за освобождаване на останалите 167 членове на парламента, избрани през 2011 г., които понастоящем са задържани; 4. приема за сведение решението на касационния съд, че трябва да се започне повторно разглеждане на процеса срещу журналистите на Ал Джазира Мохамед Фадел Фахми, Питър Гресте и Бахер Мохамед; отбелязва обаче, че това съдебно решение се основава единствено на процедурни въпроси и че и тримата журналисти следва да бъдат освободени незабавно и безусловно, а обвиненията във фалшифициране новини и сътрудничество с Мюсюлманското братство да бъдат снети; 5. изразява изключителната си тревога от загубата на независимост и безпристрастност на наказателноправната система в Египет, която се е превърнала в инструмент за репресии от страна на правителството; подчертава значението на разделението на властите като основен принцип на демокрацията, и предлага реформиране на законодателството за съдебната власт, за да се гарантира действително разделение на властите, което ще доведе до независимо и безпристрастно правораздаване; 6. призовава компетентните египетски органи да отменят или изменят Закона за протестите и да преразгледат новия законопроект за НПО, представен от Министерството на социалната солидарност, в съответствие с членове 65, 73 и 75 от Конституцията на Египет, с международните стандарти и международните задължения на страната, както и да гарантират, че всички съществуващи и RE\ doc 5/7 PE v01-00

6 бъдещи законодателни актове в страната са в съответствие с конституцията и с тези стандарти и задължения; 7. осъжда решително всички актове на насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване или цензура срещу политически опоненти, протестиращи, журналисти, автори на интернет блогове, профсъюзни дейци, активисти за правата на жените, участници от гражданското общество и малцинства, от страна на държавните органи, силите и службите за сигурност и други групи в Египет, и призовава за незабавното прекратяване на тези действия; припомня на правителството на Египет за неговата отговорност да гарантира сигурността и безопасността на всички граждани независимо от техните политически възгледи, принадлежност или вероизповедание, и да гарантира, че свободата на събрания, на сдружаване, на изразяване на мнение и свободата на печата могат да бъдат упражнявани в страната без произволни ограничения и цензура; призовава египетските органи да поемат ангажимент за диалог и ненасилие, както и за приобщаващо управление; 8. подчертава, че нарушенията на правата на човека трябва да бъдат разследвани незабавно, независимо и безпристрастно, както и че трябва да се гарантира, че лицата, отговорни за тези нарушения, се подвеждат под отговорност; призовава Съвета да обмисли предприемането на целенасочени санкции срещу лица, за които е известно, че са били замесени в сериозни нарушения на правата на човека; 9. изразява сериозни съмнения по отношение на справедливостта, обхвата и правдоподобността на парламентарните избори, насрочени за не по-късно от март 2015 г., като има предвид продължаващите ограничения на основните свободи и права на човека и преработената избирателна рамка, която не гарантира адекватен плуралистичен и представителен избирателен процес; изисква, в случай че ЕС получи покана за наблюдение на тези избори, върховният представител/заместник-председател да извърши съвместно с Парламента обща оценка на целесъобразността и приложимостта на мисия за наблюдение на ЕС, предвид настоящото положение, характеризиращо се с липса на основни гаранции за свободни и честни избори; 10. настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател, Съвета и Комисията, при провеждането на политиките на ЕС по отношение на Египет да действат в духа на принципа повече за повече и по-малко за по-малко, като всяка допълнителна помощ за правителството на Египет, в това число финансовото подпомагане, бъде обвързвана с постигането на определени показатели за подобрения в областта на правата на човека; 11. призовава за забрана на износа от целия ЕС към Египет на технологии за проникване и наблюдение, които биха могли да се използват за шпиониране и репресиране на гражданите и за забрана, в съответствие със Споразумението от Васенаар, на износа на оборудване в сферата на сигурността и военната помощ, което би могло да се използва за потискане на мирни протести; 12. изразява пълната си солидарност с египетския народ в борбата му срещу тероризма и екстремизма; признава първостепенната роля на Египет в борбата с PE v /7 RE\ doc

7 тероризма и последиците от разпадането на държавността в Близкия изток и Северна Африка, по-специално в Либия; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички отвлечени египетски граждани, които понастоящем са задържани в Либия; предупреждава обаче, че подкрепяните от държавата нарушения на правата на човека, по-специално на Синайския полуостров, изострят терористичната заплаха, тъй като онеправданите и недоволните биват тласкани към терористични организации, като някои от тях са заявили своята вярност към терористичната организация Ислямска държава ; 13. приветства активното участие на Египет в усилията за посредничество за мир между Израел и палестинските фракции; при все това изтъква, че това посредничество може да достигне пълния си потенциал само ако самият Египет бъде страна, която спазва основните права и свободи на човека и не дискриминира която и да било мирна политическа сила в страната; освен това изразява загриженост, че разширяването от страна на Египет на буферната зона в Газа с цел борба с контрабандата на оръжие може да има обратен ефект, тъй като това включва широкомащабно разрушаване на къщи и изселване на семейства от Рафа; 14. настоятелно призовава египетските органи да престанат да криминализират ЛГБТ лицата заради изразяването на сексуалната им ориентация и заради упражняването на правото им на събрание, като се позовават на закона относно разврата, както и да освободят всички ЛГБТ лица, задържани и лишени от свобода по силата на този закон; настоятелно призовава египетското правителство да приеме национални стратегии за борба с насилието срещу жените и ЛГБТ лицата и да премахне всички форми на дискриминация, като осигури ефективно допитване до организациите за правата на жените и ЛГБТ лицата и другите организации на гражданското общество през целия процес, както и тяхното приобщаване; 15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента на Арабска република Египет и на неговото временно правителство. RE\ doc 7/7 PE v01-00

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0370/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0159/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0483/1 1 Съображение К К. като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство; К. като има предвид,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

RC

RC ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Документ за разглеждане в заседание 11.7.2007 B6-0279/2006 } B6-0282/2007 } B6-0283/2007 } B6-0284/2007 } B6-0286/2007 } B6-0289/2007 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/2018/1 1 Съображение Г a (ново) Га. като има предвид, че съгласно доклада от 2017 г. относно защитата на Конституцията (факти и тенденции), изготвен от германската национална агенция

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно