SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

Размер: px
Започни от страница:

Download "SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017"

Препис

1 SSV 330WH BG Електрически спирализатор - 1 -

2 BG Електрически спирализатор Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на уреда по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. Деца не трябва да използват този уред, или да си играят с него. Пазете този уред и захранващия му кабел далеч от деца. Този уред се използва за обработка на плодове и зеленчуци и е предназначен само за битова употреба. Той не е предназначен за употреба в места, като например: кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места; селскостопански ферми; хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи; учреждения за нощувки и закуски. Не използвайте уреда за търговски цели, в промишлена среда, или на открито. Не поставяйте уреда върху первази на прозорци или върху нестабилни повърхности. Не го поставяйте върху електрическа или газова печка или в близост до такива и не го поставяйте в близост до открит огън или други съоръжения или уреди, които са източник на топлина. Никога не използвайте принадлежности, които не са доставени с този уред, или които не са изрично препоръчани от производителя на този уред. Преди да свържете този уред към контакт на захранването се уверете, че номиналното напрежение на неговия етикет съвпада с напрежението в захранващия контакт. Преди да сваляте принадлежности, които се движат по време на употреба, проверявайте дали уредът е изключен и с изваден от контакта щепсел. При работа с режещите ножове и особено при разглобяване и сглобяване на уреда и при почистване полагайте специални грижи, за да избегнете нараняване от острите им ръбове. Уверете се, че уредът е правилно сглобен, преди да го пуснете в експлоатация. Погрижете се по време на работа в подаващата тръба да не попадат чужди предмети като дрехи, коса, кухненски прибори и др. В противен случай може да настъпи нараняване или да се повреди уредът. Използвайте правилно сглобения електромотор за прокарване на плодовете и зеленчуците през подаващата тръба

3 Предупреждение: неправилната употреба може да доведе до наранявания. Максималното време за непрекъсната работа на уреда е 1 минута. Преди да го включвате отново го оставяйте да изстива в течение на най-малко 3 минути. След пет последователни цикъла оставяйте уреда да изстива в течение на 20 минути. Винаги изключвайте уреда и изваждайте кабела от контакта, ако няма да го използвате и ако го оставяте без надзор, преди монтаж, демонтаж, почистване или преместване. Винаги изчаквайте докато въртящите се части спрат напълно преди демонтажа. Почиствайте го в съответствие с инструкциите в глава Почистване и поддръжка. Не потапяйте електромотора на уреда във вода или друга течност и не го мийте под течаща вода. Постарайте се контактите на щепсела да не влизат в контакт с вода или влага. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не виси над ръба на масата, или че не докосва гореща повърхност. Изваждайте щепсела на кабела от контакта с леко издърпване на щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди захранващия кабел или контакта. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в професионален сервизен център. Забранено е да се използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел. Не използвайте уреда, когато той не функционира правилно, или показва признаци на повреда. За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте уреда сами и не правете каквито и да било корекции по него. Погрижете се всички ремонти или настройки на уреда да бъдат извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество

4 A

5 B - 5 -

6 BG Електрически спирализатор Ръководство за потребителя Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно дори и ако вече имате опит в използването на подобни уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба. Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ A1 Електромотор A7 Капачка на капака A2 Държач на храни A8 Импулсен бутон за A3 Подаваща тръба включване и изключване A4 Нож за рязане на широки на електромотора спирали A9 Капак на купата A5 Нож за рязане на тънки ивици A10 2,7-литрова прозрачна купа A6 Нож за рязане на тесни спирали A11 Крачета срещу плъзгане ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ 1. Извадете уреда и принадлежностите му от опаковъчните материали. 2. С изключение на електромотора A1 измийте старателно всички отделни части на купата за смесване с топла вода и неутрален кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете с чиста вода и ги оставете да изсъхнат по естествен път, или ги подсушете. Не потапяйте електромотора A1 във вода и не го изплаквайте под течаща вода. бъдете особено внимателни при почистване на ножовете A4 A6, за да избегнете нараняване от острите им ръбове. СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА Преди да започнете да сглобявате или разглобявате уреда, проверете дали той е изключен и с изваден от контакта щепсел на кабела. Поставете купата A10 върху равна, суха и стабилна повърхност. Поставете капака A9 върху купата A10 и го натиснете надолу по целия му периметър. Вкарайте един от режещите ножове A4 A6 отгоре в отвора на капака A9 така, че той да се плъзне по целия му периметър. Завъртете ножа по посока на часовниковата стрелка докрай, за да го застопорите в ключалките по периметъра на ножа. когато вкарвате ножа за рязане A4 A6 в капака A9, внимавайте да не се нараните от острите му ръбове. Поставете подаващата тръба A3 върху капака A9 и я завъртете по часовниковата стрелка докрай, за да се застопори в ключалките по протежение на периметъра. От долната страна поставете държача на храни А2 върху вала на електромотора А1. Уредът е вече сглобен и готов за употреба. Капакът A9 с капачката A7 служи за покриване на купата A10, когато искате да я използвате за съхранение на обработената храна в нея в течение на кратко време. Поставете капака A9 върху купата A10, а в отвора на капака A9 вкарайте капачката A7 и я завъртете по часовниковата стрелка докрай, докато щракне на място. Уредът се разглобява в обратна последователност РАБОТА С УРЕДА 1. Този уред е подходящ за обработка на по-твърди плодове и зеленчуци, като например картофи, сладки картофи, целина, червено цвекло, ряпа, тикви, краставици и др. в сурово състояние. Той не е особено подходящ за обработка на меки плодове и зеленчуци. 2. Измийте всички плодове и зеленчуци и отстранете ядките и костилките. Нарежете ги така, че да са не по-дълги от височината на подаващата тръба A3, диаметърът им да не е поголям от 7 cm и двата им края да са равни. никога не опитвайте да използвате този уред за обработка на твърди камъчета, които се съдържат например в манго и др. 3. Проверете дали в уреда е поставен правилният вид нож и дали уредът е сглобен правилно. Поставете купата A10 върху равна, суха и стабилна повърхност. 4. Уверете се, че електромоторът A1 е изключен и щепселът на кабела е изваден от контакта. Прикрепете подготвеното парче плод или зеленчук върху държача на храни A2. 5. Хванете електромотора A1 в едната ръка и с края, в който се намира храната, го плъзнете в отвора в подаващата тръба A3 така, че направляващите уши на електромотора A1 да се изравнят с направляващите уши във вътрешността на подаващата тръба A3, вж. фиг. B. 6. Вкарайте щепсела на захранващия кабел на електромотора A1 в електрически контакт. Натиснете импулсния превключвател A8 и започнете да избутвате храната през ножа за рязане. максималното време за непрекъсната работа на уреда е 1 минута. Преди да го включвате отново го оставяйте да изстива в течение на най-малко 3 минути. След пет последователни цикъла оставяйте уреда да изстива в течение на 20 минути. 7. След като нарежете храната, освободете превключвателя A8. Така се изключва уредът. Изчакайте докато въртящите се части спрат напълно да се въртят и извадете щепсела на кабела на електромотора A1 от контакта. Обикновено по държача А2 остава част от храната и тя трябва да бъде отстранена. Преди да поставите още храна в държача А2 се уверете, че уредът е с изваден от контакта щепсел. 8. В случай че купата A10 се напълни по време на работа, изключете уреда, извадете щепсела на кабела му от контакта и се уверете, че въртящите се части са спрели. Изпразнете купата A10 и сглобете отново уреда. След като изстине, можете да го използвате отново. 9. Когато приключите да го използвате, извадете щепсела на уреда от контакта и го почистете в съответствие с инструкциите, съдържащи се в глава Почистване и поддръжка. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Измивайте уреда след всяка употреба. Преди разглобяване проверявайте дали уредът е изключен, с изваден от контакта щепсел на кабела и дали въртящите се части са спрели. Разглобявайте уреда на отделните му части. С изключение на електромотора A1 измивайте старателно всички използвани части под течаща топла вода с помощта на неутрален кухненски почистващ препарат. След това ги изплаквайте под чиста течаща вода и ги подсушавайте. Някои видове храни, като цвекло например, може да причинят обезцветяване на пластмасовите части на уреда. Ако това се случи, ги намажете с олио и след това ги почистете по обичайния начин. Обезцветяването няма никакво влияние върху функционалността на уреда. бъдете особено внимателни при почистване на ножовете за рязане A4 A6, за да избегнете нараняване от острите им ръбове.

7 За почистване на електромотора A1 използвайте кърпа, леко напоена със слаб разтвор на неутрален кухненски почистващ препарат във вода. След това старателно почистете всичко с чиста влажна кърпа и подсушете. Никога не потапяйте електромотора A1 или неговия захранващ кабел във вода или в друга течност. За почистване не използвайте разтворители, абразивни почистващи продукти и т.н. В противен случай повърхността може да бъде повредена. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Номинално напрежение V Номинална честота...50/60 Hz Номинална мощност W Клас на защита от токов удар...ii Ниво на шум...80 db(a) Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 80 db(a), което представлява ниво A на акустична мощност по отношение на референтна акустична мощност 1 pw. Обяснение на техническата терминология Безопасен клас на защита от токов удар: Клас II защитата от токов удар се осигурява от двойна или усилена изолация за тежък режим на експлоатация. Запазваме си правото на промени в текста и техническите параметри. ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред. Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към местните власти или служби за събиране. В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци. За стопански субекти в държави от Европейския съюз Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация. Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз. Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно. Този уред отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 - BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

SBL 5750SS BG Смесител Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBL 5750SS BG Смесител Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBL 5750SS BG Смесител - 1 - BG Смесител Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания

Подробно

SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка - 1 - BG Шнекова сокоизстисквачка Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

SSM 3120WH BG Тостер за сандвичи Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSM 3120WH BG Тостер за сандвичи Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSM 3120WH BG Тостер за сандвичи - 1 - BG Тостер за сандвичи Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА. Този уред може да бъде използван от деца на възраст

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

SBG 5000BK BG Контактна скара Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK BG Контактна скара Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK BG Контактна скара - 1 - BG Контактна скара Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Microsoft Word - BOMANN DR 448 CB.doc

Microsoft Word - BOMANN  DR 448 CB.doc Инструкция за употреба Уред за изсушаване на плодове DR 448 CB Производител: BOMANN - Германия Дистрибутор: Пирита ЕООД, гр. София, ул. Ангел Кънчев 1, ет.5 Тел.: 02/973 11 31; факс 02/987 64 55 e-mail:

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно