ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E"

Препис

1 ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 7 Получена: г. Приета: г. НАРАСТВАНЕ НА ЦЕНТРОБЕЖНОТО УСКОРЕНИЕ В ПРЕХОДНИ КРИВИ Д. Мартинов 1 Ключови думи: пътища, скорост, пътни елементи РЕЗЮМЕ Публикацията разглежда минималните стойности на параметрите на преходна крива, зададени в Наредба 1/000 и норми за проектиране на автомобилни пътища. В нормативният документ са зададени ограничения на параметъра А на клотоида такива, че се получават много големи стойности на коефициента на нарастване на центробежното ускорение j. Разгледан е критерият за избор на клотоида и в други нормативни документи, като УПАП-1979, Австрийските (RVS-014), Германските (RAS-L-1995, RAL-01, RAA-008). Разгледани са различни възможности за предотвратяване на високите стойности на коефициента j, а същите са дадени като препоръки към проектантите и авторите на следваща редакция на нормите за проектиране на автомобилни пътища в нашата страна. 1. Въведение 1.1. Преходна крива Преходната крива е елемент с променлив радиус на кривина, който има редица важни функции при установяване на пътната ос. При наличие на преходна крива в нея се помества рампата на уширението и надвишението на настилката в хоризонталната крива. Има за задача да подобри оптическата плавност на трасето, така че пътят да се възприема добре от водачите на моторните превозни средства. И не на последно място, може би най-важната функция, е да разпредели плавно появата на центробежното ускорение, 1 Димитър Мартинов, гл. ас. д-р инж., кат. Пътища, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, 1046 София, 167

2 породено от центробежната сила на движещия се с определена скорост автомобил, които навлиза в хоризонтална крива. Последната функция на преходните криви се контролира чрез условието известно като, динамически критерий за определяне на дължината на преходната крива. В математическо изражение условието може да се види в следващата формула (1). където L пр е дължина на преходната крива в m; V пр проектна скорост, km/h; Vпр Lпр, (1) 47R0 j R 0 радиус на циркулярната крива, m; j коефициент на нарастване на центробежното ускорение, m/s. Като имаме предвид уравнението на клотоида където A е преходната крива, m и го заместим във формула (1), се получава A пр, () R0 L A. () 47 j Формула () e също динамическо условие за преходната крива, но спрямо параметъра ѝ. 1.. Нарастване на ускорението Коефициент на нарастване на ускорението Нарастването на ускорението е първата производна на ускорението спрямо времето и може да се даде най-общо със следния израз: ( ) ( ) ( ) j( t) da t a ( t) d v t v ( t) d r t r ( t), (4) dt dt dt където j е коефициент на нарастване на ускорението, m/s ; a ускорение, m/s ; v скорост, m/s; r позиция, m Коефициент на нарастване на центробежното ускорение Стойностите на коефициента се приемат така, че да не се допусне неприятно усещане в хората върху които действа нарастването на ускорението. Получават се опитно и има различна степен на влияние при различните типове движения. 168

3 Във вертикална посока оказват най-малко влияние върху усещането на хората: допустими усещания до m/s, недопустими до 6 m/s, за болници се приема 0,7 m/s. В хоризонтална посока бива надлъжно и напречно усещане. Надлъжното е при ускорение и спиране и се понася по-добре от напречното. Напречното усещане е при промяна на посоката на движение, както е в случая с центробежната сила при движението в преходна крива. Може да се отбележи, че стойности до 0,5 m/s се усещат слабо, стойности до 1 m/s са в границите на комфорта и по големи се усещат неприятно. Има редица конструктивни изисквания към коефициента поради факта, че е отговорен за износването на линиите при железопътния транспорт и на настилката и автомобилните гуми при автомобилния. Да не се забравя и евентуалната възможност за загуба на сцепление между автомобилните гуми и настилката. За проектиране на пътища стойностите на j се избират от 0, до 1 m/s. Ниската стойност е за най-високите проектни скорости, тези при автомагистрали и първокласни пътища над 80 km/h. Тук има много висока интензивност на движението и комфортът е от съществено значение. Високата стойност е при ниски скорости, където имаме местни пътища с много слаба интензивност на движението 0 km/h. С цел икономия, от гледна точка на гъвкавостта на пътната ос се допускат съответно и по-високи стойности на j, от където идват и по-къси преходни криви, които да осигурят безопасното преминаване без приплъзване, макар и с по голямо неудобство при движение.. Положение на коефициента j в нормативната уредба Допустимите стойности за коефициентът j могат да се получат като се решат неравенствата от формули () и () спрямо j. Vпр (5) 47RL 0 пр j. (6).1. България.1.1. Настоящ нормативен документ в нашата страна Наредба 1/000 и норми за проектиране на автомобилни пътища Настоящата нормативна уредба дава ограничения за клотоида единствено чрез таблица за минималния параметър A в зависимост от проектната скорост. Ако към тази таблица се приложи и минималният радиус на хоризонталната крива в зависимост също от проектната скорост ще може да се получи по обратен ред стойността на j. Таблицата, която обединява нормативните и минимални стойности на параметъра А и споменатите данни за радиус и коефициент на нарастване на центробежното ускорение, пресметнато в зависимост от тях има следният вид. 169

4 170 Таблица 1. Наредба 1/000 Проектна скорост, минимален параметър А на клотоида, минимален радиус на хоризонтална крива и коефициент на нарастване на центробежното ускорение Проектна скорост в [km/h] параметър на преходната крива mina в [m] радиус на хоризонталната крива minr кр в [m] j [m/s ] , , , , , , , , ,68 Виждат се високите стойности на коефициента j, което е доста обезпокоително имайки предвид изложеното в предходната точка..1.. Предходен нормативен документ в нашата страна Указания за проектиране на автомобилни пътища ГУП от 1979 г. Таблица. УПАП-1979 Проектна скорост, минимален радиус на хоризонтална крива, минимален параметър А на клотоида, минимална дължина на клотоида и коефициент на нарастване на центробежното ускорение в зависимост от тях Проектна скорост в [km/h] радиус на хоризонталната крива minr кр в [m] преходната крива A = R/ j [m/s ] Минимална дължина на преходната крива L пр = Vпр 47RL 0 пр j [m/s ] ,00, , , 1, , ,67 0, , ,00 0, , , 0,1 10 0, ,67 0, ,98 В УПАП-1979 като критерии за минимални елементи на преходна крива са използвали условията за оптическа плавност на трасето A R/ и в зависимост от начина на преоформяне на напречния наклон на настилката в хоризонтална крива L пр 1. Тези условия дават доста по-ниски стойности на j, които могат да се видят на следващата табл.. В УПАП минималните стойности на хоризонталните криви са по-големи от тези в сегашната наредба 1/000 г. Меродавно в повечето случаи е било условието за

5 преоформяне на настилката, чак при по-големи радиуси на хоризонтални криви се появява необходимостта от изискването А R/, но вече преходната крива е с доста по голяма дължина от където и j ще се получи с ниски стойности. Или иначе казано меродавно е условието за преоформяне на напречния наклон на настилката, а после условието за оптическа плавност. Динамическото условие, което основно третира коефициента j, с неговите максимални стойности е далеч под стойностите на горните две условия и не се е използвало... Австрия..1. RVS-014 Основният критерий за избор на преходната крива е радиусът на хоризонталната крива заедно с минималната дължина на клотоидата. Данните за скоростите, радиусите, дължината на клотоидата, както и пресметнатите стойности на коефициента j, могат да се видят на следващата таблица. Таблица. RVS-014 Проектна скорост, минимален радиус на хоризонтална крива, минимална дължина на клотоида и коефициент на нарастване на центробежното ускорение в зависимост от тях Проектна скорост в [km/h] радиус на хоризонталната крива minr кр в [m] Минимална дължина на преходната крива L пр Vпр 47RL 0 пр j [m/s ] , , , , , , , , , ,81 Забелязва се очаквана тенденция за намаляване на коефициента j с нарастване на скоростта. Има по-ниски стойности на коефициента j спрямо наредба 1/000, като най-силно това се забелязва при скоростите под 90 km/h... Германия..1. RAS-L-1995 Основният критерии за избор на преходната крива е радиусът на хоризонталната крива, като условието е A R/, но са дадени отделно и минимални стой- 171

6 ности. Данните на скоростите, радиусите, параметъра на клотоидата, както и пресметнатите стойности на коефициента j, могат да се видят на следващата таблица. Таблица 4. RAS-L-1995 Проектна скорост, минимален радиус на хоризонтална крива, минимален параметър А на клотоида и коефициент на нарастване на центробежното ускорение в зависимост от тях Проектна скорост в [km/h] радиус на хоризонталната крива minr кр в [m] преходната крива mina в [m] j [m/s ] преходната крива A = R/ j [m/s ] ,955 6,67, ,87 40,00, ,07 60,00, ,70 8, 1, ,8 11, 1, ,946 1, ,00 0, ,68,55 40,00 0,68 Тук се виждат същите високи стойности на j, както при наредба 1/000 г.... RAL-01 и RAA-008 При RAL или нормите третиращи проектните класове при еднолентовите, двулентовите и трилентовите пътища основният критерии за избор на преходната крива е радиусът на хоризонталната крива, като условието е A R/. При RAA или нормите третиращи автомагистралите, основният критерии за избор на преходната крива е радиусът на хоризонталната крива, като условието е също A R/, но тук са дадени отделно и минимални стойности. Данните на скоростите, радиусите на хоризонталните криви, параметъра на клотоидата, както и пресметнатите стойности на коефициента j в зависимост от тях, могат да се видят на следващата таблица. Документ RAL RAA Таблица 5. RAL-01, RAA-008 Скорост, минимален радиус на хоризонтална крива, минимален параметър А на клотоида, и коефициент на нарастване на центробежното ускорение в зависимост от тях Проектен клас Скорост в [km/h] преходната крива mina в [m] V пр радиус на хоризонталната j [m/s ] крива minr кр в [m] преходната крива A = R/ j [m/s ] EKL ,67 1,64 EKL ,00 1,551 EKL , 1,197 EKL ,67 1,019 EKA , , 1,51 EKA , ,67 0,867 EKA 1B , ,00 0,68 EKA 1A , ,00 0,519 17

7 Забелязват се по-ниски стойности на коефициента j, отколкото при останалите нормативни документи освен при УПАП 1979 г.. Съпоставяне на коефициента j спрямо разглежданите нормативни документи Стойностите на коефициента на нарастване на центробежното ускорение в настоящата наредба на страната ни кореспондират със старите норми на Германия RAS-L Съответствието е с критерия за minа и то за скорости над 70 km/h. Под тази скорост стойностите на RAS-L, са доста по високи. Австрийските норми RVS-014 имат малко по-високи стойности на j, но само за скорости под 50 km/h. За останалите скорости, j е с много по ниски стойности от тези на наредба 1/000 г. Същото е положението и с Германските норми RAA-008 третиращи скоростите от 80 до 10 km/h, стойностите на j са по-ниски от нашата наредба. При скорости под 70 km/h Германските норми RAL-01 допускат по високи стойности на j. Най ниски стойности на j са постигнати в УПАП-1979 при критерия за преоформяне на напречния наклон, където изискването е L, но това е единственото място където е използван този критерии. Обикновено съвременните норми използват основно оптическото условие A R/ или дават директно минимални стойности на параметъра на клотоида, като в общи линии са със сравнително близки стойности спрямо коефициента j. Стойностите на коефициента j спрямо проектната скорост в разглежданите нормативни документи и различните критерии в тях може да се видят на следващата фиг. 1. Фиг. 1. Стойности на коефициента j спрямо проектната скорост в разглежданите нормативни документи и различните критерии в тях 4. Заключение и препоръки В следващата таблица са разгледани различните критерии за избор на минимален параметър А на клотоида, спрямо настоящата нормативна уредба у нас. 17

8 Таблица 6. Наредба 1/000 Различни критерии за избор на минимален параметър А на клотоида и състоянието на коефициента j за всеки един от тях [km/h] min R кр [m] mina наредба 1/000 A [m] j [m/s ] Критерии за избор на минимален параметър А на клотоида mina = R/ L пр = j = 0,5 до,0 [m/s ] A [m] j [m/s ] L пр A R0 L j пр [m/s ] j [m/s ] A 47 j А/minA от 1/000 [%] ,179 15,00 6, ,4 0,757 1,95 6,4 5, ,171 6,67, ,5 0,665 1,90 7,4 6, ,70 40,00, ,85 0,68 1,75 51,5 1, ,07 60,00, ,5 0,579 1,50 69,75 16, ,70 8, 1, ,4 0,545 1,5 9,5 16, ,8 11, 1, ,9 0,507 1,00 14,54 1, , ,00 0, ,1 0,47 0,80 16,08 8, ,784 00,00 0, ,90 0,49 0,60 17,5 14, ,68 40,00 0, ,94 0,46 0,50 71,16 1,99 Както стана ясно основният критерий за избор на минимален клотоида в момента у нас е директно чрез минимални стойности. Нека разгледаме какво ще се случи ако добавим паралелно допълнителни критерии, такива каквито са използвани в разгледаните нормативи: за оптическа плавност където условието е A R/; от УПАП за преоформяне на напречният наклон, където условието е L пр ; препоръчан критерии третиращ директно стойностите на коефициента j, като след това се пресметне параметърът по формула (). Всичко това е пресметнато за съответните скорости и минимални радиуси на хоризонталните криви от наредба 1/000 г. в табл. 6 и е онагледено в следващата фиг Фиг.. Стойности на коефициента j спрямо проектната скорост спрямо различните критерии за минимален параметър А в наредба 1/000 г.

9 Стойностите на коефициента j за последния, препоръчан критерии са в границите от 0,5 до,0 m/s и са взети така, че кривата за j във фиг. да отговаря на следните условия: да тангира в стойност,0 при скорости клонящи към 0 km/h; да тангира в стойност 0,5 при скорости по големи от 10 km/h; от 70 до 10 km/h кривата е средно между стойностите на RVS-014, RAA По този начин се получава крива с оптимални стойности на параметъра j, които съответстват на малко по високи стойности на параметъра А от сегашния нормативен документ. Нарастването може да се види в последната колона на табл. 6. По високите стойности на А налагат използването и на малко по-дълги преходни криви от тези, които се получават при mina. Въпреки всичко, с оглед на безопасността и комфорта при движение препоръчвам в следващата редакция на нормите за проектиране на пътища да се приложат минимални стойности на параметъра А на клотоида, обезпечаващи максимални стойности на параметъра j в рамките до m/s и то за ниските и средните скорости (0 70 km/h). А на проектантите, да се опитват да проектират с по-богати пътни елементи по възможност, специално със стойности на параметъра А такива, че j да е в рамките на 0, до 1,0 m/s. ЛИТЕРАТУРА 1. Сотиров, Д. Проектиране на пътища. Техника, 198 г.. Указания за проектиране на автомобилни пътища. ГУП, 1979 г.. Наредба 1/000 норми за проектиране на автомобилни пътища. МРРБ, 000 г. 4. RVS Linienführung und trassierung. Ausgabe RAS-L Richtlinie für die Anlage von Straßen. Ausgabe RAL Richtlinie für die Anlage von Landstraßen. Ausgabe RAA Richtlinien für die Anlage von Autobahnen. Ausgabe 008. INCREASE IN CENTRIFUGAL ACCELERATION IN TRANSITION CURVES Keywords: roads, speed, road elements D. Martinov 1 ABSTRACT The publication discusses the minimum values of the transition curve parameters set out in Regulation No. 1/000 and Road Design Rules. In the normative document, limiting parameter A of the clothoid is set, such that very large increments of coefficient of centrifugal acceleration are obtained j. The selection criterion is considered a clothoid parameter and other normative documents such as UPAP-1979, Austrian (RVS-014), German (RAS-L-1995, RAL-01, RAA-008). Various options have been considered to prevent high coefficients j and these are given as recommendations to designers and authors of a subsequent revision of the norms for the design of motorways in our country. 1 Dimitar Martinov, Chief Assist. Prof. Dr. Eng., Dept. Roads Construction, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, 175

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София Факултет по транспортно строителство Катедра Пътища и транспортни съоръжения http://www.novinite.bg Водещ преподавател: гл.ас. д-р инж. Ирена

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 07.01.2019

Подробно

Microsoft Word - 539_32-37

Microsoft Word - 539_32-37 Mechanics ISSN 1312-3823 Transport issue 3, 2011 Communications article 0539 Academic journal http://www.mtc-aj.com ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Валентин Николов vaa@vtu.bg

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 21.01.2019

Подробно

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност

Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната пропускателна способност

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

RunwayLengthCorr.pptx

RunwayLengthCorr.pptx Въпрос 3 Дължина на ПИК. Коефициенти на корекция. д-р инж. В. Филипова 1 Съдържание 1. Фактори, които влияят върху необходимата дължина на ПИК 2. Дължина на ПИК 2.1. Дължина на писти за самолети с излетна

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 9 Получена: 22.12.2017

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

B3-Dikanarov.doc

B3-Dikanarov.doc Evaluation of discomfort Index UGR for indoor lighting installations Assoc. Prof. D-r Gueorgui Dikanarov Оценка на показателя на дискомфорт UGR във вътрешните осветителни уредби Георги Диканаров Abstract:

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 9 Получена: 22.12.2017

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 218 Брой Issue ANNUAL OF HE UNIVERSIY OF ARCHIECURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 181217 г Приета:

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

17

17 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председате

Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председате Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление инж. Димчо Михайлов - Български институт по стандартизация д-р инж. Мони Монев - Председател на TK 54 БДС EN 320 Улично осветление Част : Избор

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно