ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ"

Препис

1 ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки от дипломата за средно образование. Ако кандидат-студентът има повече от една основна балообразуваща оценка, т.е. от ДЗИ, от предварителни и редовни изпити, балът му се формира с най-високата от тях. Ако кандидат-студентът има две еднакви максимални оценки от ДЗИ и от изпита (предварителен или редовен), за основна балообразуваща оценка се счита тази от изпита. Ако кандидат-студентът има две основни балообразуващи оценки от ДЗИ, за основна се счита по-високата, а другата за допълнителна балообразуваща оценка. Възможни случаи: а) Основната балообразуваща оценка е от изпит или тест. За допълнителните балообразуващи оценки важи ал. 3 от 3 на Допълнителни разпоредби на Наредбата за прием на студенти във ВУ на Р. България (ПМС 79/2000 г.), т.е. в бала, като допълнителни, се включват оценките от ДЗИ, ако има такива. Ако такава (такива) липсва (липсват), в бала се включва (включват) съответните им оценки от раздел Задължителна подготовка (ЗП) от дипломата за средно образование. Когато дипломата за средно образование е издадена от друга държава и има само по една балообразуваща оценка, то същата се използва и като допълнителна (т.е. удвоява се). Ако дипломата е издадена преди 2008 г., за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от зрелостния изпит. Пример: Кандидат-студентът има основна балообразуваща оценка за сп. ЕООС от изпит по биология и има оценка от ДЗИ по биология. Допълнителни балообразуващи оценки при изчисляване на бала са оценката от ДЗИ по биология и оценката по химия от ЗП. б) Основната балообразуваща оценка е от ДЗИ. Ако тя съответства и на допълнителната балообразуваща оценка от дипломата, за допълнителна се взема оценката от ЗП. В останалите случаи важи казаното в т. а). Пример: В случаите, в които за специалност ЕООС основна балообразуваща оценка е тази от ДЗИ по биология (кандидатстудентът има ДЗИ по биология и български език и литература), допълнителни балообразуващи оценки са оценките по биология и по химия от ЗП. Ако основна балообразуваща оценка е оценката от ДЗИ по български език и литература, допълнителни балообразуващи оценки са тези от ДЗИ по биология и от ЗП по химия.

2 Чл. 21. Балът за класиране за отделните специалности се образува като: (1) За специалност Медицина балът се образува от сбора от удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия и от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. В класирането участват кандидати с бал не по-нисък от 24,00. (2) За специалност Ветеринарна медицина балът се образува от удвоената оценка от изпита по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. В класирането участват кандидати, с бал не по-нисък от 14,00. (3) За специалностите в Аграрен факултет: 1. Зооинженерство, Агрономство и Рибовъдство и аквакултура балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл Екология и опазване на околната среда балът се образува от удвоената оценка от теста по биология или математика, изпита по биология, химия или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология, математика, химия или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл Аграрно инженерство - балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, биология или общотехническа подготовка, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по математика, физика, биология или български език и литература плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (4) За специалност Лекарски асистент балът се образува от удвоената оценка от изпита по биология, теста по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (5) За специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия балът се образува от удвоената оценка от конкурсния изпит по биология, теста по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (6) За специалност Социални дейности балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20.

3 (7) За специалност Управление на здравните грижи ОКС Бакалавър балът се образува от удвоената оценка от изпита по социална медицина плюс средната оценка от държавната изпитна сесия от дипломата за завършен Медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско образование. (8) За специалностите Медицинска сестра и Акушерка балът се образува от удвоената оценка от писмения тест по биология, изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (9) За специалностите в Педагогически факултет: Социална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език и Специална педагогика балът се образува от удвоената оценка от изпита по обща езикова култура или оценката от ДЗИ по български език и литература плюс оценките по български език и литература и по история от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. За специалността Педагогика на обучението по информационни технологии балът се образува от удвоената оценка от изпита по обща езикова култура или теста по математика, или оценката от ДЗИ по български език и литература, по информатика или по информационни технологии плюс оценките по български език и литература и по информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика) от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (10) За специалностите в Стопански факултет: Бизнесикономика, Аграрна икономика и търговия и Регионална икономика и управление балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, изпита по обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по математика, география или български език и литература плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (11) За специалностите във Факултет Техника и технологии - гр. Ямбол: 1. Автотранспортна и земеделска техника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, Автоматика и компютърни системи, Електротехника, Топло- и газоснабдяване и Индустриално инженерство балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, или общотехническа подготовка, изпита по обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или физика плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20.

4 2. за специалност Технология на храните балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, или общотехническа подготовка, изпита по химия или обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или химия плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. (12) 1. За специалностите в Медицински колеж: Рехабилитатор и Медицински лаборант балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20. Ако в раздела ЗП на дипломата за завършено средно образование има отделно оценка по неорганична и органична химия, се взема средната аритметична оценка. 2. За сп. Гериатрични грижи балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или обща езикова култура или оценката от ДЗИ по биология или българси език и литература, плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование, съгласно чл. 20.

5 Приложение 1 Специалности и форми на обучение, състезателни изпити, оценки от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителна подготовка), които участват в балообразуването и условие за участие в класиране Специалности Екология и опазване на околната среда Професионална квалификация еколог ОКС Форма на обучение Срок на обучение 5 г. Състезателни изпити/тестове/матури по избор на кандидатстудента удвоена оценка (основни балообразуващи оценки) АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 2.Математика 4.Биология 5.Химия 6.Обща езикова култура 7.Биология 8.Математика 9.Химия 10.Български език и литература Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)* (допълнителни балообразуващи оценки) Условие за участие в класиране

6 Зооинженерство Агрономство Рибовъдство и аквакултура Аграрно инженерство Ветеринарна медицина зооинженер агроном технолог по аквакултура аграрен инженер ветеринарен лекар 5 г. 5 г. 3.Обща езикова култура 4.Биология 5.Български език и литература 1.Математика 3.Общотехническа подготовка 4.Биология 5.Обща езикова култура 6.Математика 7.Физика 8.Биология 9.Български език и литература ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ магистър 5,5 г. + Математика + Физика Мин. бал 14.00

7 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Медицина магистър - лекар магистър 6 г. Изпити: Биология и Химия Мин. бал Лекарски асистент Медицинска рехабилитация и ерготерапия лекарски асистент медицински рехабилитатор, ерготерапевт 3.Биология Социални дейности социалeн работник 3.Обща езикова култура 4.Биология 5.Български език и литература + Биология + Български език и литература Управление на здравните грижи ръководител на здравните грижи и преподавател по практика 2,5 г. 3 г. 1.Социална медицина + Средната оценка от държавен изпит от дипломата за завършен медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско образование

8 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАЛ - Хасково Медицинска сестра Акушерка медицинска сестра акушерка 3.Биология + Биология + Български език и литература ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Начална училищна педагогика с чужд език начален учител с чужд език Предучилищна и начална училищна педагогика Социална педагогика детски и начален учител социален педагог 1.Обща езикова култура 2.Български език и литература + Български език и литература + История Специална педагогика специален педагог

9 Педагогика на обучението по информационни технологии учител по информационни технологии бакалавър Редовно 1.Обща езикова култура 2. Mатематика 1..Български език и литература 2. Информатика 3. Информационни технологии + Български език и литература + Информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика) Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн учител по изобразително изкуство и графичен дизайн Бакалавър Редовно 1.Обща езикова култура 1..Български език и литература + Български език и литература + Информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика

10 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Бизнесикономика Аграрна икономика и търговия Регионална икономика и управление икономист 1.География 2. Математика 3.Обща езикова култура 4.Математика 5.География 6.Български език и литература + Mатематика + География ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия Автотранспортна и земеделска техника Автоматика и компютърни системи Електротехника Топло- и газоснабдяване инженер в модната индустрия машинен инженер инженер по автоматика електроинженер инженер по топло- и газоснабдяване 1.Математика 2.Oбщотехническа подготовка 4.Oбща езикова култура 5.Български език и литература 6.Mатематика 7.Физика + Математика + Физика

11 Индустриално инженерство Технология на храните машинен инженер инженер - технолог 1.Математика 2.Общотехническа подготовка 4.Обща езикова култура 5.Химия 6.Български език и литература 7.Математика 8.Химия + Математика + Химия МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Рехабилитатор Медицински лаборант рехабилитатор медицински лаборант проф. бакалавър 3 г. 3.Биология

12 Гериатричен специалист Парамедик гериатричен специалист парамедик проф. бакалавър проф. бакалавър 3 г. 3 г. 1. Биология 2.Обща езикова култура 3.Биология 4.Български език и литература + Биология + Български език и литература Забележка: Когато основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит и в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит от и след 2008 г., а другата от раздел Задължителна подготовка, за допълнителна балообразуваща оценка (член 20) се взема оценката от държавния зрелостен изпи

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 1 към заповед Р-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 2 към заповед P-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно