НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА"

Препис

1 Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл Директор училището Родителите/стойниците и/или ученикът подават писмено заявление по образец училището до директора приемащото училище. До три работни дни от получаване заявлението директорът училището потвърждава възможността за записването ученика и уведомява писмено директора училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/стойника и/или ученика желание. До пет работни дни от получаване искането директорът училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя директора приемащото училище заедно с копие училищния учебен план и копие личното образователно дело ученика в първи и втори гимзиален етап. Директорът приемащото училище до три работни дни от получаване удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане ученика и информира родителя/стойника и/или ученика. Родителят/стойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. В срок до три дни директорът приемащото училище информира писмено директора училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

2 5 Начини заявяване услугата. Родителите/стойниците и/или ученикът подават писмено заявление по образец училището до директора приемащото училище лично или по пощата 6 Информация за предоставяне услугата по електронен път Не се предоставя по електронен път /попълва се от училището/ 7 Такси или цени Не се дължат такси 8 Орган, осъществяващ контрол върху дейността орга по услугата. 9 Ред, включително срокове за обжалване действията орга по услугата. 10 Електронен адрес за предложения 11 Начини получаване резултата Региолно управление образованието Министерство образованието и уката Отказът за записване се обжалва по реда /изписва се електронния адрес институцията/ административта услуга/издаването /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149 Директор училището Родителите/стойниците подават писмено заявление до директора избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец училището или общита. Когато селеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта училището до постоянния/стоящия адрес детето, и определят прилежащи райони училищата за обхват учениците. В територията прилежащия район средищните училища се включват и селените места, от които са сочени учениците, в които няма училище. При спазване водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

3 1. първа група деца с постоянен/стоящ адрес в прилежащия район училището и постоянният/стоящият им адрес не е променян в последните д 3 години преди подаване заявлението; 2. втора група деца с постоянен/стоящ адрес в прилежащия район училището повече от 1 годи, но постоянният /стоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване заявлението; 3. трета група деца с постоянен/стоящ адрес в прилежащия район училището, но постоянният/стоящият им адрес е бил променен през последта ед годи преди подаване заявлението; 4. четвърта група деца с постоянен/стоящ адрес извън прилежащия район училището към деня подаване заявлението. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за ученика. Деца, чиито братя или сестри до 12-годиш възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/стоящия им адрес. Приемът в училище се осъществява последователно по реда групите като първо се приемат децата от първа група. Когато с броя децата в определе група по се дхвърля броят местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 1. дете с трайни увреждания д 50 %; 2. дете с един или двама почили родители; 3. други деца от семейството д 12-годиш възраст, обучаващи се в училището; 4. деца, завършили подготвител група в избраното училище; 5. дете от семейство с повече от две деца; 6. други критерии, определени от общита, които са свързани с достъпа до образование и не са дискримиционни. Осиновените деца и/или децата, станени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/стоящ адрес

4 осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. 5 Начини заявяване услугата. 6 Информация за предоставяне услугата по електронен път Не се предоставя по електронен път /попълва се от училището/ 7 Срок действие безсрочно документа/индивидуалния 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността орга по услугата. 10 Ред, включително срокове за обжалване действията орга по услугата. 11 Електронен адрес за предложения Общинска администрация Региолно управление образованието Министерство образованието и уката Отказът за записване се обжалва по реда /електронен адрес институцията/ 12 Начини получаване резултата административта услуга/издаването /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Приемане ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор училището За приемане ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/стойниците подават писмено заявление до директора избраното училище, което осъществява прием в пети клас по образец изготвен от училището. Приемането ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищ комисия, определе от директора училището. Училищта комисията съобразно спецификите образователния процес разработва критерии за прием в V клас, в

5 случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето подаване заявлението не е критерий. Директорът утвърждава списъците приетите ученици по паралелки в срок до чалото учебта годи. 5 Начини заявяване услугата. /попълва се от училището/ 6 Информация за предоставяне услугата по електронен път: ниво предоставяне услугата и интернет адрес, който се предоставя. 7 Срок действие документа/индивидуалния Не се предоставя по електронен път /попълва се от училището/ За съответта учеб годи 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността орга по услугата. 10 Ред, включително срокове за обжалване действията орга по услугата. 11 Електронен адрес за предложения 12 Начини получаване резултата Региолно управление образованието Министерство образованието и уката Отказът за записване се обжалва по реда /електронен адрес институцията/ и уникален идентификатор съгласно Регистъра услугите. административта услуга/издаването /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Приемане ученици в V клас в профилираните гимзии с профил Математически или Природни уки места определени по държавен планприем образование - чл. 142, ал. 3, т. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор училището Право участие в приема в V клас в профилирани гимзии с профил "Математически" или "Природни уки" имат ученици, които успешно са завършили чалния етап основно образование, явили са се циолното външно

6 оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара МОН - олимпиада областно ниво и поне едно състезание, които са в областта математиката и/или природните уки, или поне две състезания в областта математиката и/или природните уки. Те се определят от педагогическия съвет и се оповестяват интернет страница училището до 10 дни след утвърждаването графиците за провеждане ученическите олимпиади и състезания през учебта годи. Състезанията, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане такса или дарение. За места, определени с държавния планприем в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища чужди държави, които в годита кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ IV клас в България, който е призт при условията и по реда Наредба 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване резултатите от обучението учениците. Учениците се класират от профилирата гимзия въз основа : 1. резултата от циолното външно оценяване по математика; 2. средноаритметичта стойност от превъртите по скала в точки в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването резултатите от обучението учениците оценки от удостоверението за завършен чален етап основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища чужда държава оценките от служебта бележка за призването по чл. 110, ал. 2 от Наредба 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване резултатите от обучението учениците; 3. резултатите от й-малко: ед олимпиада областно ниво и едно състезание, които са в областта математиката и/или природните уки или две състезания в областта математиката и/или природните уки За участие в класирането учениците подават: 1. заявление до директора профилирата

7 гимзия по образец училището. 2. копия документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите само за ученици от друга област; 3. копие удостоверение за завършен чален етап, съответно служебта бележка за призване по чл. 110, ал. 2 от Наредба 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване резултатите от обучението учениците Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и ед област. Педагогическият съвет определя методиката за извършване класирането и може да определи различ тежест резултатите от състезанията и/или олимпиадата. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се дхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение педагогическия съвет училището. Класирането се извършва от съответното училище. 5 Начини заявяване услугата.. /попълва се от институцията/ 6 Информация за предоставяне услугата по електронен път: ниво предоставяне услугата и интернет адрес, който се предоставя. 7 Срок действие документа/индивидуалния. /попълва се от институцията/ За съответта учеб годи 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността орга по услугата. 10 Ред, включително срокове за обжалване действията орга по услугата. 11 Електронен адрес за предложения 12 Начини получаване резултата Региолно управление образованието Министерство образованието и уката Отказът за записване се обжалва по реда. /електронен адрес институцията/ Приемане ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професиолни гимзии, обединени и средни училища места определени по

8 държавен план-прием административта услуга/издаването /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор училището За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, днев форма обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годита кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, вършвани в годита кандидатстване. За места, определени с държавния планприем в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища чужди държави, които в годита кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ VII клас в България, който е призт при условията и по реда Наредба 11 от г. за оценяване резултатите от обучението учениците Приемането ученици в VІІІ клас се извършва въз основа желанията учениците и при отчитане резултатите от циолното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент. Приемането ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа резултата от изпита за проверка способностите. Изпит за проверка способностите по решение педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област образование "Изкуства" от Списъка професиите за професиолно образование и обучение. Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Заявление се подава до чалника

9 5 Образци формуляри, които се попълват за. съответното региолно управление образованието, който организира класирането учениците по график, определен от министъра образованието и уката преди чалото учебта годи. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Всяка учеб годи министърът образованието и уката утвърждава образци документи за организиране дейностите по приемане ученици места по държавен план-прием за съответта учебта годи Сред тези документи са: Заявление за полагане изпити за проверка способностите Заявление за класиране и сочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване професиолно образование 6 Начини заявяване услугата. Родителите подават заявлението за класиране и сочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване професиолно образование в електрон среда или хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице. Заявлението се подава хартия в определените за учебта годи и оповестени сайта региолното управление образованието училищагнезда. 7 Информация за предоставяне услугата по електронен път: ниво предоставяне услугата и интернет адрес, който се предоставя. 8 Срок действие документа/индивидуалния 9 Такси или цени, основание за тяхното определяне и чини плащане 10 Орган, осъществяващ контрол върху дейността орга по услугата. 11 Ред, включително срокове за обжалване действията орга по услугата. 12 Електронен адрес за предложения За съответта учеб годи Не се дължат такси Региолно управление образованието Министерство образованието и уката Отказът за записване се обжалва по реда /електронен адрес институцията/

10 13 Начини получаване резултата административта услуга/издаването /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Приемане ученици, завършили първия гимзиален етап средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища профилирани и професиолни гимзии и средни училища места определени по допълнителния държавен план-прием образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор училището Приемането учениците в XI клас се извършва въз основа резултатите от циолното външно оценяване от X клас. Приемането ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа резултата от изпита за проверка способностите. Изпитът за проверка способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в региолното управление образованието. За полагане изпит за проверка способностите учениците подават заявление до директора училището, като за проверка способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие застраховател полица "Злополука" за дните изпита. Изпит за проверка способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област образование "Изкуства" от Списъка професиите за професиолно образование и обучение по решение педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължител част от бала. Изпитът се определя преди чалото учебта годи и се публикува интернет страницата училището и интернет страницата региолното управление

11 образованието. Изискванията към учениците за участие в приема са: 1. да са завършили успешно първи гимзиален етап в обединено училище в годита кандидатстване; 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН. Дейностите по кандидатстване, класиране и записване учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра образованието и уката преди чалото учебта годи. Министърът образованието и уката утвърждава образци документи, необходими за организиране дейностите по приемане учениците. 5 Начини заявяване услугата. Неприложимо 6 Информация за предоставяне услугата по електронен път: ниво Не се предоставя по електронен път предоставяне услугата и интернет адрес, който се предоставя. 7 Срок действие За съответта учеб годи документа/индивидуалния 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността орга по услугата. 10 Ред, включително срокове за обжалване действията орга по услугата. 11 Електронен адрес за предложения 12 Начини получаване резултата Региолно управление образованието Министерство образованието и уката Отказът за записване се обжалва по реда /електронен адрес институцията/

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно