НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, ПМС 328 от г. и решение на ПС с Протокол 13 от г. ОПРЕДЕЛЯМ Ред и начин за кандидатстване на учениците за стипендии, размер на стипендиите, класиране на учениците и получаване на стипендии за втория учебен срок на учебна година, както следва: I. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 1. Критерии за допускане до класиране и критерии и показателите за класиране За сипендия за постигнати образователни резултати: минимален успех за първия учебен срок на учебна година отличен 5,50; липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от ЗПУО учениците получават стипендии след класиране по успех за първия учебен срок на учебна година при условие, че са класирани в рамките на определения за училището месечен лимит за стипендии За стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: минимален среден успех за първия учебен срок на учебна година мн. добър 4,50; среден месечен доход на член от семейството за последните щест месеца по-малък от минималната работна заплата за страната по 3 от допълнителни разпоредби на ПМС 328 от г.; липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от ЗПУО За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания: представено валидно решение от лекарска комисия Експертно решение ТЕЛК. Стипендията се изплаща за времето на валидност на лекарското решение; липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от ЗПУО.

2 1.4. За стипендии за ученици без родители: Стипендии могат да бъдат получавани от ученици без двама или без един родител по смисъла на 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ПМС 328 от г документ, удостоверяващ, че ученикът е без един или без двама родители по смисъла на 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ПМС 328 от г.; липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от ЗПУО. 2. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска: 2.1. За сипендия за постигнати образователни резултати: Размер: За успех Отличен 6 за първия учебен срок на учебна година 30 лв.месечно. За успех отличен 5,50 до 5,99 22 лева месечно. Учениците, които имат право на този вид стипендия, се определят след извършено класиране по успех, по сведение, изготвено на основание на заявленията на учениците, представено от класните ръководители в размера на средствата, отпуснати от МОН за стипендии Период, за който се отпуска: Вторият учебен срок за месеците февруари, мар, април, май, юни За сипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането Размер: 30 лв.месечно за успех над мн. добър 4,50; Период, за който се отпуска: Вторият учебен срок за месеците февруари, март, април, май, юни За сипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания Размер: 30 лв.месечно; Период, за който се отпуска: За цялата учебна година, включително за времето на лятна ваканция На основание на чл. 7, ал. 2 от ПМС 328 от г. учениците имат право да кандидатстват и за стипендия за високи образователни резултат и при класиране получават 50% от нея (15 лв. за успех отличен 6,00 и 11 лв. за успех от отличен 5,50 до отличен 5,99) За сипендия за подпомагане на ученици без двама или без един родител Размер: 30 лв.месечно Период, за който се отпуска: За цялата учебна година, включително за времето на лятна ваканция На основание на чл. 7, ал. 2 учениците имат право да кандидатстват и за стипендия за високи образователни резултат и при класиране получават 50% от нея (15 лв. за успех отличен 6,00 и 11 лв. за успех от отличен 5,50 до отличен 5,99). 3. Условия и ред за предоставяне на стипендии. Документи за кандидатстване 3.1. Класните ръководители организира подаването на заявления за стипендии, като събират заявленията на учениците и ги завеждат в канцеларията на НТБГ. Заявленията се придружават от обобщена справка за класа (Приложение 1), изготвена и подписана от класния ръководител.

3 3.2. Заявленията са за: Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати (Приложение 2, образец на НТБГ); Заявление-декларация за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (Приложение 3, образец от ПМС 328 от г.); Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и придружаващи го документи (Приложение 4, образец на НТБГ); Заявление за стипендия за ученици без един или без двама родители и придружаващи го документи (Приложение 5, образец на НТБГ) Заявленията се разглеждат от комисията, определена със заповед на директора от г Комисията допуска до класиране учениците и извършва класирането За своята работа комисията изготвя доклад и предлага на директора учениците, които да получават стипендии по чл. 4, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ПМС 328 от г. за първия или за втория срок на учебната година и учениците, които да получават стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ПМС 328 от г. за цялата година, включително времето на лятна ваканция, в рамките на отпуснатите от МОН средства за стипендии. 4. Изплащането на стипендиите се извършва след издаване на заповед от директора, която съдържа трите имена на ученика, класа, основанието и сумата на стипендията. Счетоводството на гимназията изготвя ведомост за получаване на стипендиите. Стипендиите се изплащат в месеца, за който се полагат. II ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 5. Еднократните стипендии са за: 5.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 5.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта. 6. За един и същ ученик, стипендия по т. 6 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок 7. За отпускане на еднократни стипендии комисията, назначена със заповед от г. прави предложение пред Педагогическият съвет на гимназията, като мотивира своето предложение. 8. След приемане на предложението, комисията предлага на директора учениците, които да получат еднократни стипендии. 9. Директорът издава заповед за получаване на еднократни стипендии, която съдържа трите имена на ученика, класа, основанието и сумата на стипендията. Счетоводството на гимназията изготвя ведомост за получаване на стипендиите, след което, стипендиите се изплащат. 10. Максималният размер на еднократната стипендия е 100 лв.

4 Приложение 1 ДОКЛАД от... Класен ръководител на... клас За стипендианти през втория учебен срок на учебна година Заявленията за стипендии са от ученици: 1. По чл. 4, ал. 1 т. 1 от ПМС 328 от г. за постигнати образователни резултати Име, презиме, фамилия Среден успех (учениците се подреждат по успех от 6,00 до 5,50) 2. По чл. 4, ал. 1 т. 2 от ПМС 328 от г. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането Име, презиме, фамилия Среден успех (учениците трябва да имат успех по висок от 4,50) 3. По чл. 4, ал. 1 т. 3 от ПМС 328 от г. за подпомагане на ученици с трайни увреждания Име, презиме, фамилия 4. По чл. 4, ал. 1 т. 4 от ПМС 328 от г. за ученици без родители Име, презиме, фамилия Дата: Клаен ръководител: (име, фамилия, подпис) Забележка: Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. Учениците с право на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания или ученици без родители имат право да получат и 50% от размера на стипендията за образователни резултати, ако са се класирали за нея.

5 Приложение 2 ЗАЯВЛЕНИЕ от...от...клас Госпожо Директор, Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС 328 от г. за постигнати образователни резултати за първия учебен срок на учебна година. Успехът ми през първия учебен срок на учебна година е: Отличен... Дата: Ученик:. Класен ръководител:..

6 Приложение 3 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ от..., живущ/живуща..., ученик в... (клас) Госпожо директор, Моля да ми бъде отпусната стипендия за Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС 328 от г. ДЕКЛАРИРАМ: I. Успех... (от предходния срок (година) - излишното се зачертава) II. Семейно положение: 1. Баща..., живущ..., работи в Майка..., живуща..., работи в Брат..., живущ..., работи в... Сестра..., живуща..., работи в... III. Материално положение: Доходите на семейството ми, получени през периода..., са: 1. Доходи от трудови правоотношения... лв. 2. Доходи от пенсии... лв. (без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност) 3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи... лв. 4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца... лв. 5. Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане... лв.

7 6. Стипендии...лв. (без получаваните по силата на постановлението) 7. Наеми... лв. 8. Хонорари... лв. 9. Други доходи... лв. Всичко... лв. Месечен доход на член от семейството:... лв. Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. Прилагам: Дата... Декларатор:... гр. (с.)... Родител:... (Попечител)...

8 Приложение 4 ЗАЯВЛЕНИЕ от...от...клас Госпожо Директор, Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС 328 от г. за подпомагане на ученици с трайни увреждания за учебна година. Прилагам медицински документ: Дата: Ученик: Класен ръководител: Приложение 5 ЗАЯВЛЕНИЕ от...от...клас Госпожо Директор, Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ПМС 328 от г. за ученици без родители за учебна година. Прилагам документ(и): Дата: Ученик: Класен ръководител: С настоящата заповед да бъдат запознати срещу учениците и учителите в НТБГ и да бъде качена в интернет страницата на гимназията. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Нейчо Попов заместник-директор. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА НТБГ

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) 62-40-98, GSM: 0878120761 www.pmg-haskovo.org, e-mail: pmg_haskovo@abv.bg Утвърждава:...

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Microsoft Word - Naredba_2.doc

Microsoft Word - Naredba_2.doc Н А Р Е Д Б А ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПРАВНА ПОМОЩ И ПОМОЩ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БОЛЕДУВАНЕ И ПРИ ИЗПАДАНЕ В ТЕЖКО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно