НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА"

Препис

1 Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл Директор на училището Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание. До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на

2 6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път училището до директора на приемащото училище лично или по пощата /попълва се от училището/ 7 Такси или цени Не се дължат такси 8 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. 9 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. 10 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 11 Начини на получаване на резултата от услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за записване се обжалва по реда на АПК /изписва се електронния адрес на институцията/ Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149 Директор на училището Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината. Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи: 1. първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и

3 постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; 2. втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 3. трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; 4. четвърта група деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за ученика. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група. Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 1. дете с трайни увреждания над 50 %; 2. дете с един или двама починали родители; 3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището; 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 5. дете от семейство с повече от две деца; 6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е поблагоприятно за детето.

4 5 Начини на заявяване на услугата. Лично или чрез пълномощник 6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път /попълва се от училището/ 7 Срок на действие на безсрочно документа/индивидуалния административен акт. 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. 10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. 11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. Общинска администрация Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за записване се обжалва по реда на АПК /електронен адрес на институцията/ 12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор на училището За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в пети клас по образец изготвен от училището. Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището. Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

5 Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година. 5 Начини на заявяване на услугата... /попълва се от училището/ 6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. 7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт... /попълва се от училището/ За съответната учебна година 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. 10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. 11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 12 Начини на получаване на резултата от услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за записване се обжалва по реда на АПК /електронен адрес на институцията/ Лично или чрез пълномощник

6 1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. - Закон за предучилищното и училищното образование; - Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.). 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директорът на училището 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер. 5. Начини на заявяване на услугата. Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.

7 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Не се предоставя по електронен път 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочен 8. Такси или цени Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионалното управление на образованието Министерство на образованието е науката 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата /изписва се електронният адрес на училище/ 12. Начини на получаване на резултата от услугата

8 След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране. Лично/чрез упълномощено лице Входящ номер ДО ДИРЕКТОРА НА ОУ Васил Левски с. Торос ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование (име, презиме и фамилия) живущ(а) в гр./с., община, област, ж.к./ул., бл., вх., ет., ап., тел. за контакти, завършил(а) клас/етап или основна степен на образование през учебната година в (пълно наименование на училището) гр./с., община, област, Уважаеми господин/госпожо Директор, 1. Желая да валидирам компетентности за (клас, етап или основна степен на образование) 2. Желая да валидирам компетентности по следните учебни предмети:

9 Наименование на учебния предмет Прилагам копие от удостоверение за завършен клас/етап или основна степен на образование, издадено от на Гр./с. Подпис: Дата:

10 1. Наименование на административната услуга Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4); 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директорът на училището 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита: 1. продължителността на обучението; 2. вида на училището, в което е проведено обучението; 3. изучаваните учебни предмети (ако има такива); 4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден. Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

11 6. Начини на заявяване на услугата. Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път Услугата не се предоставя по електронен път 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочно 10. Такси или цени Не се дължат 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието е науката 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд. 13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. /електронен адрес на училището/ 14. Начини на получаване на резултата от услугата Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице

12 1. Наименование на административната услуга Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. чл. 45 от Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на институцията 4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Администрация на съответната институция 5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Документи: заявление, актуална снимка 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо) Издаване на дубликата по реда на Наредба 8/2016 г.: Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на

13 професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г. Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение 4 от Наредба 8/2016 г. Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8. След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения. 7. Начини на заявяване на услугата. Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път Услугата не се предоставя по електронен път 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочно 10. Такси или цени. Не се дължат 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието за детски градини, училища и професионалните колежи Министерство на образованието и науката за частните професионални колежи Национална агенция за професионално образование и обучение центрове за професионално обучение 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

14 Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд 13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата /електронен адрес на институцията/ 14. Начини на получаване на резултата от услугата. Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

15 ДО ДИРЕКТОРА НА ОУ Васил Левски с. Торос З А Я В Л Е Н И Е за издаване на дубликат на вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома) от име, презиме, фамилия завършил.. клас, етап, степен на образование профил, професия, специалност през учебната../.. година в вид, наименование и местонахождение на институцията.... Издаването на документа се налага поради следните причини:.. Приложени документи: За контакти: телефон., е-mail. Пълномощно.. на. име, презиме, фамилия Дата:. гр./с.. Подпис: Име, фамилия

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно