РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите от Николета Кирилова Кузманова за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, специалност Наказателно право 1. Кандидат за придобиване на образователната и научна степен доктор е Николета Кирилова Кузманова, магистър по право на СУ Св. Кл. Охридски от 1998 г. В периода г. е преподавател по наказателно право в Академията на МВР. Същевременно в периода г. е хоноруван, а от 2012 г. - редовен асистент в СУ Св. Климент Охридски. От 2010 г. е и лектор по наказателно право в Центъра за професионална подготовка към дирекция Човешки ресурси на Държавна агенция Национална сигурност. Николета Кузманова води успешно семинарни занятия и лекции по наказателно право. Следва да се подчертае, че докторантката съчетава преподавателската и научно-изследователската си дейност с тази като експерт и консултант. Работила е като законодателен референт, старши експертен сътрудник, съветник, държавен експерт, главен експертен сътрудник в Народното събрание, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. С тази си дейност е подпомогнала подготовката и оценката на множество законопроекти в различни области на правото. Ас. Николета Кузманова има и добри организационни умения. През 2014 г. е избрана от Факултетния съвет за научен секретар на Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски.

2 2. Представената дисертация на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите е в обем от 237 страници, включително съдържанието и справката за използваната литература. Трудът се характеризира със структура, включваща увод, две глави, изводи и предложения, заключение. В увода авторът убедително обосновава актуалността на труда. Очертава се основният предмет на изследването, както и неговата структура. Изтъква се, че в хода на общественото развитие се налага преосмисляне на значението на политическите права на гражданите. Това налага съответни промени и в извъннаказателноправната, и в наказателноправната им уредба /с. 4-7/. Изложението по първата глава е посветено на основните въпроси, свързани с понятието за политическите права на гражданите. Същността му се разкрива на основата на достиженията на теорията за правата на човека и на конституционното право. Подчертава се, че комплексната оценка на съдържанието и значението на политическите права на гражданите има ключово значение за наказателното право във връзка с концептуалния въпрос на кои от тях и в какъв обхват следва да се даде наказателноправна защита /с , с. 27/. Тази оценка се осъществява от докторантката на основата на анализ на възникването и историческото развитие на всеки от видовете политически права на гражданите, както и на анализ на уредбата им във вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз /с. 28 и сл./. В тази връзка става разбираема за читателя и обусловеността в историческото развитие на наказателноправната защита на политическите права на гражданите съответно по Наказателния закон от 1896 г., Наказателния закон от 1951 г., Наказателния кодекс от 1956 г. и Наказателния кодекс от 1968 г. /с. 56 и сл./.

3 Втората глава е посветена на наказателноправната защита на политическите права на гражданите. В рамките на общата характеристика на престъпленията против политическите права на гражданите са изяснени както особеностите относно техния обект, така и особеностите относно наказанията, които са предвидени за тях. Наред с това е обособена и системата на тези престъпления. Аргументирано са посочени слабостите в уредбата по действащия НК във всяко едно от посочените направления /с , с , с /. Впоследствие систематично и задълбочено е направен анализ на уредбата на престъпленията против отделните видове политически права на гражданите. Обосновава се тезата за самостоятелното значение, а от там и за необходимостта от диференцирано разглеждане на правото на гражданите да участват във формите на пряка демокрация. Това право не е частен случай на избирателното право /с , с. 87 и сл./. Това различие следва да се открои и в наказателноправната им уредба. Насетне е осъществено необходимото изследване на наказателноправната защита и на други основни видове политически права на гражданите правото на политическо сдружаване /с. 191 и сл./; правото на събрания, митинги и манифестации /с. 200 и сл./; правото на мнение и правото на жалби, предложения и петиции до държавните органи /с. 207 и сл./. В края на изследването са обособени две изложения, съответно обозначени като Изводи и предложения /с / и Заключение /с /, между които има естествена връзка в съдържателно отношение. В тях докторантката систематизира основните изводи от осъщественото изследване и обобщава своите предложения de lege ferenda.това й дава повод и за някои по-общи констатации, свързани със слабости в наказателната политика на държавата.

4 По темата на дисертационния труд Николета Кузманова е автор на пет публикации в авторитетни научни издания, едната от които е под печат. 3. Основното достойнство на рецензирания труд е в изясняването и обосноваването на необходимостта от комплексен подход при изследване на характера и значението на отделните политически права за да се прецени кои от тях се нуждаят и в какъв обхват от наказателноправна защита. Този подход позволява на автора да застъпи аргументирани позиции по всички основни въпроси в хода на изследването. Той води и до подкрепа на модерното разбиране за необходимостта от ограничаване на наказателната репресия и за търсенето на баланс в наказателноправната защита на различните видове обществени отношения. За качеството на работата способства и съчетаното използване на правнологическия, сравнителноправния и историческия методи на изследване. Практическото значение на труда е свързано както с полезността му за правоприлагането в разглежданата област, така и с обоснованите възможности за усъвършенстване на наказателното законодателство. Дисертацията се характеризира и с конкретни приносни моменти, част от които са следните: - поясняване, систематизиране и йерархизиране на понятията: права на човека, права на гражданите, права на личността, основни права, политически права на гражданите /с /; - изясняване на съдържанието на отделните политически права на гражданите: право на мнение /с. 31 и сл./, избирателно право /с. 38 и сл./, право на политическо сдружаване /с. 46 и сл./, право на събрания, митинги и манифестации /с. 50 и сл./, право на жалби, предложения и петиции до държавните органи /с. 53 и сл./;

5 - обоснованият извод, че защитата на политическите права на гражданите по действащия НК не е резултат на цялостна визия на законодателя, а по-скоро на казуистичен подход /с. 73/; - систематизирането на престъпленията против политическите права на гражданите /с /; - аргументирана е тезата, че законодателят не прилага единен и ясен критерий при решаване на въпроса кога да подходи със средствата на наказателното право и кога със средствата на административното право при нарушения на изборното законодателство /с /; - тълкуването на разпоредбите на чл. 167 от НК във връзка с допълнението и изменението им, в сила от г. /с. 101 и сл., с. 119 и сл./; - тълкуването на разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от НК във връзка с особености относно субекта на очертания в нея състав на престъпление продаване на гласове /с /; - систематизирането на възможностите за осъществяване на престъплението по чл. 168, ал. 2 от НК в съвкупност с документни престъпления /с /; - съпоставителното разглеждане на съставите на престъпления по чл. 169 от НК и чл. 282, чл. 311, чл. 168, ал. 1, чл. 167, ал. 1, чл. 316, чл. 308 от НК /с /; - въз основа на критичния анализ на действащото законодателство са направени и редица предложения de lege ferenda /с , , 138, 145, 147, , 197, , , 221 и сл./. 4. В представената за публична защита дисертация са съобразени онези критични бележки, отправени в рамките на предварителното обсъждане в Катедрата по наказателноправни науки на СУ Св. Кл. Охридски, които са в съответствие с тезите на автора. Понастоящем могат да бъдат посочени някои допълнителни бележки, които Николета

6 Кузманова би могла да вземе предвид, ако счита, че ще допринесат за усъвършенстване на дисертационния труд във връзка с неговото отпечатване: - от прецизиране се нуждае изложението относно съотношенията между състави на престъпления, изключващи наличието на съвкупност от престъпления /с /; - от допълнително пояснение се нуждае изложението относно необходимия брой отпечатани бюлетини, които не отговарят на изискванията, за да се счита, че е налице довършено престъпление по 168а, ал. 1 от НК /с. 174/; - от прецизиране и доизясняване се нуждае изложението относно обекта и предмета на престъплението по чл. 169 от НК /с /. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Считам, че предложеният дисертационен труд отговаря на изискванията, посочени в чл. 6, ал. 3 на Закона за развитие на академичния състав в Република България, поради което на основание чл. 10, ал. 1 от същия закон давам положително заключение и предлагам да бъде присъдена на ас. Николета Кирилова Кузманова образователната и научна степен доктор. гр. София август 2014 г. Рецензент: /проф. д-р Пламен Панайотов/

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Престъпления, свързани с наркотични вещества според законодател

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Престъпления, свързани с наркотични вещества според законодател РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Престъпления, свързани с наркотични вещества според законодателствата на Република България и Република Йемен от Сара

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) в СУ

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ

С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ за получаване на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc До Научното жури по процедурата за професор по Конституционно право ЮФ на СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Веселин Христов Цанков Относно: Научните трудове за участие в конкурс за професор по

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Иван Петров Видолов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност професор, обявен в ДВ, бр. 83 от 17 октомври 2017 г. от Софийския Университет Св. Климент Охридски

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕОРГИ МИТОВ УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЕЦЕНЗИЯ от пр

ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕОРГИ МИТОВ УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЕЦЕНЗИЯ от пр ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕОРГИ МИТОВ УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д. ю. н. Борис Владимиров Велчев за хабилитационния

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжност доцент по научна специалност 05.11.02 политология

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно