СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

Размер: px
Започни от страница:

Download "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД"

Препис

1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

2 СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 Приложения към междинния консолидирания финансов отчет

3 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ (Всички суми са в хил. лева) 2016 г г. Активи Нетекущи активи Имоти, машини и съоръжения Дълготрайни нематериални активи Инвестиционни имоти Инвестиции на разположение за продажба Търговски и други вземания Активи от отсрочени данъци Общо нетекущи активи Текущи активи Материални запаси Търговски и други вземания Инвестиции в оборотен портфейл за търгуване 5 6 Пари и парични еквиваленти Общо текущи активи Общо активи Собствен капитал и пасиви Капитал отнасящ се до притежателите на собствения капитал на предприятието майка Регистриран капитал Резерви Неразпределена печалба Неконтролиращо участие Общо собствен капитал Пасиви Нетекущи пасиви Задължения за заеми, финансов лизинг и други Отсрочени данъчни пасиви Задължения за компенсации при пенсиониране Други пасиви Общо нетекущи пасиви Текущи пасиви Задължения за заеми и финансов лизинг Търговски и други задължения Общо текущи пасиви Общо пасиви Общо собствен капитал и пасиви Марин Стоянов Изпълнителен директор: Стефан Гъндев Съставил: 3

4 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД (Всички суми са в хил. лева) 2016 г г. Приходи от продажби Балансова стойност на продажбите ( ) ( ) Промяна в запасите от готова продукция и незавършено 65 (233) производство Разходи за материали (13 941) (14 594) Разходи за външни услуги (12 798) (9 572) Амортизация на дълготрайни материални и нематериални (9 979) (10 189) активи Разходи за персонала (22 967) (20 112) Промяна в стойността на инвестиционните имоти - (7) Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения Други (разходи) /приходи за дейността, нетно (5 007) (2 013) Печалба(загуба) от оперативна дейност (3 765) Финансови приходи Финансови разходи (3 601) (4 498) Финансови приходи / (разходи), нето (1 141) (3 769) Печалба(загуба) преди облагане с данъци (4 906) (1 376) Данъчен приход /(Разход за данък) (568) (497) Печалба(загуба) за годината от продължаващи дейности - (1 873) Загуба от преустановена дейност, нето от данъци - (9) Загуба за годината (5 474) (1 882) Друг всеобхватен доход Статии, които няма да бъдат в последствие прекласифицирани в печалбата или загубата: Печалба от преоценка на имоти Данък върху доходи, свързани със посочените статии (150) (386) Друг всеобхватен доход, нето Общ всеобхватен доход (4 122) Печалба(загуба) отнасяща се към : Собствениците на предприятието- майка (5 495) (1 961) Неконтролиращото участие Общ всеобхватен доход отнасяща се към: Собствениците на предприятието майка (3 009) Неконтролиращото участие (1 113) 547 Основна нетна печалба(загуба) и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция (лева на акция) 5 (0,30) (0.11) Марин Стоянов Изпълнителен директор: Стефан Гъндев Съставил: 4

5 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ (Всички суми са в хил. лева) Прил Основен капитал Премиен резерв Законови резерви Преоценъчен резерв Неразпреде лена печалба Неконтроли ращо участие Всичко 1 януари 2015 г Промени в собствения капитал през 2015 г. Загуба за годината (1 961) 79 (1 882) Други компоненти на всеобхватен доход, нето от данъци Общ всеобхватен доход за годината 3479 (1 961) Прехвърляне на резерви (290) Прехвърляне към неразпределената печалба (1 162) декември 2015 г Промени в собствения капитал през периода Печалба(Загуба) за периода (5 495) 21 (5 474) Други компоненти на всеобхватен доход, нето от данъци Общ всеобхватен доход за годината (5 495) 21 (4 122) Прехвърляне на резерви 58 (58) - - Прехвърляне към неразпределената печалба (3) (728) Други изменения (17) (267) 151 (133) 31 декември 2016 г Марин Стоянов Изпълнителен директор: Стефан Гъндев Съставил: 5

6 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (всички суми са в хил. лв.) 2016 г г. Парични потоци от оперативна дейност Постъпления от клиенти Плащания на доставчици ( ) ( ) Плащания за персонала (22 138) (19 644) Платени други данъци (40 496) (42 028) Платен корпоративен данък (632) (554) Получени лихви 75 7 Платени лихви (3 571) (4 516) Получени дивиденти - Курсови разлики - Други (229) (106) Нетни парични потоци от оперативна дейност Парични потоци от инвестиционна дейност Плащания за придобиване на ИМС (10 277) (3 861) Постъпления от продажби на ИМС Възстановени предоставени заеми Получени лихви по предеставени заеми Постъпления от продажба на инвестиции Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (2 263) Парични потоци от финансова дейност Постъпления от заеми Платени заеми и задължения по финансов лизинг ( ) ( ) Плащания за обратно придобиване на ценни книжа Други постъпления/ плащания Нетен паричен поток от финансова дейност (5 010) (12 533) (Намаление) / увеличение на парите и паричните (193) еквиваленти Пари и парични еквиваленти : В началото на годината В края на годината Марин Стоянов Изпълнителен директор: Стефан Гъндев Съставил: 6

7 1 Резюме на дейността и прилаганата счетоводна политика 1 Резюме на дейността Синергон Холдинг ( Дружеството ) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса-софия" АД на сегмент акции Standard. Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК със седалище и адрес на управление: България, гр. София, община София, район Средец, ул."солунска" 2. Дружеството основно оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дъщерните дружества. Предприятието - майка има инвестиции в 24 дъщерни дружества, в т.ч. пряко участие в 22 от дружествата и непряко в 2 дружества. Предприятието майка притежава инвестиции в 1 асоциирано и в 2 с малцинствено участие предприятия. Основната дейност на Синергон Холдинг и неговите дъщерни дружества ( Групата ) е разнообразна като включва следните дейности: търговия на едро и дребно, хотелиерство, строителство, производство на индустриални и химически продукти. 2 База за изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 34 Междинно финансово отчитане. Елементите на междинния консолидиран финансов отчет се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си (функционална валута). Междинния консолидиран финансов отчет е представен в български левове, които са функционалната валута на Групата. Всички суми са представени в хиляди левове, освен ако не е посочено друго. В междинния финансов отчет основните счетоводни политики са в съответствие с тези, които са приложени и описани подробно в годишният консолидиран финансов отчет на Групата. 7

8 3 Акционерен капитал Прил. Брой акции (хиляди) Основен капитал Премиен резерв Към 31 декември 2015 г Увеличение Намаление (17) Към 31 декември 2016г Акциите на Групата се търгуват публично на Българска фондова борса-софия АД на сегмент акции Standard. Няма невнесен основен капитал. 4 Резерви Законовият резерв възлизащ на хил.лв. (2015 г.: хил.лв.) е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Дружеството трябва да поддържа това ниво на резерв след всяко издаване на акции. Премийният резерв е формиран от емисии на обикновени акции през 2006 г. и 2007 г. Преоценъчните резерви се формират от преоценката на ИМС по справедлива стойност. 5 Доход на акция Печалбата на акция се изчислява, като се раздели нетната печалба, принадлежащ на акционерите, на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината г г. Нетна (загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева) (5 495) (1 961) Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди) Нетна печалба или (загуба) на акция (лева на акция) (0,30) (0.11) Печалбата или загубата на акция с намалена стойност са равни на печалбата или загубата на акция, тъй като Групата не разполага с инструменти, които биха могли да се конвертират в акции. 8

9 6 Имоти, машини и съоръжения (продължение) Земя и сгради Машини и съоръжения Транспортни средства и оборудване Разходи за придобиване на ДМА Годишен период към 31 декември 2015 г. Начално салдо Новопридобити Амортизации (3 034) (3 921) (2 819) - (311) (10 085) Отписани (2 061) (245) (563) (823) (83) (3 775) ИМС преминали към инвестиционни имоти (Прил.7) - Инвестиционни имоти преминали към ИМС (Прил.7) Оценка по справедлива стойност Трансфери (2 452) 82 - Крайно салдо балансова стойност Други Общо Земя и сгради Машини и съоръжения Транспортни средства и оборудване Разходи за придобиване на ДМА Годишен период към 31 декември 2015 г. Справедлива стойност или цена на придобиване Натрупана амортизация (30 394) (48 554) (29 141) - (4 182) ( ) Други Общо Балансова стойност

10 6 Имоти, машини и съоръжения (продължение) Период към 31 декември 2016 Земя и сгради Машини и съоръжения Транспортни средства и оборудване Разходи за придобиване на ДМА Начално салдо Новопридобити Амортизации (3 066) (3 910) (2 618) - (309) (9 903) Отписани (9 038) (718) (810) (70) (10 636) ИМС преминали към инвестиционни имоти (Прил.7) (1 968) (1 968) Инвестиционни имоти преминали към ИМС (Прил.7) Оценка по справедлива стойност Трансфери (9 608) Крайно салдо балансова стойност Други Общо Земя и сгради Машини и съоръжения Транспортни средства и оборудване Разходи за придобиване на ДМА Период към 31 декември 2016 г. Справедлива стойност или цена на придобиване Натрупана амортизация (31 684) (52 037) (30 987) - (4 433) ( ) Други Общо Балансова стойност През април 2016 г. окончателно е приключил съдебният спор за част от собствеността на терен в гр. София решен в полза на насрещната страна. Терена е реституиран на физически лица от Поземлената комисия през 2000 година, а съдът в решението по делото приема, че държавата неправилно е реституирала имота. Вследствие от съдебното решение е отписана балансовата стойност на терена към датата на финансовия отчет в размер на х.лв. Стойността на придобиване на терена е х.лв, натрупаната обезценка 767 х.лв. Вследствие от отписване на терена от активите в настоящия отчетен период е признат разход в размер на х.лв. В предходни отчетни периоди признатите разходи за провизии са в размер на х.лв. Холдингът e предприел действия по оспорване решението пред Европейския съд. 10

11 7 Нематериални активи Концесии Софтуер Други Общо и права Към 31 декември 2015 г. Начално салдо балансова стойност Новопридобити Амортизация (3) (91) (10) (104) Отписани (21) (147) (168) Оценка по справедлива стойност Крайно салдо балансова стойност Към 31 декември 2015 г. Отчетна стойност Натрупана амортизация (16) (635) (430) (1 081) Балансова стойност Към 31 декември 2016 г. Начално салдо балансова стойност Новопридобити Амортизация (4) (62) (10) (76) Отписани (1) (1) Оценка по справедлива стойност Крайно салдо балансова стойност Към 31 декември 2016 г. Отчетна стойност Натрупана амортизация (20) (695) (440) (1155) Балансова стойност

12 8 Отчитане по сегменти (продължение) 31 декември 2015 г. Търгови я и услуги Химичес ка Промиш ле ност Производ ство на мебели Туризъм Освети телни тела Строителни материали Хран-вкусова промишле ност Други Общо за групата Приходи от продажби Оперативна печалба / (загуба) (2 393) Финансови приходи Финансови разходи (3 464) (7) (3) (326) (1) (2) (138) (557) (4 498) Дял от загубата на асоциирани предприятия - Печалба(загуба) преди данъци (1 376) (Разход) Икономия за/от (497) данък Печалба(загуба) от (1 873) продължаващи дейности Печалба от преустановена (9) дейност, нето от данъци Печалба на групата, в т.ч. (1 882) Нетна печалба за собственици (1 961) на предприятието- майка Печалба за неконтролиращо 79 участие Активи на сегмента Асоциирани предприятия - Общо активи Пасиви на сегмента Други елементи на сегмента Амортизация на ИМС Изменение в справедливата (7) (7) стойност инв. имоти Загуба от обезценка

13 8 Отчитане по сегменти (продължение) 31 декември 2016 г. Търговия и услуги Туризъм Химическа Промишле ност Производ ство на мебели Освети телни тела Строителни материали Хранвкусова промишле ност Други Общо за групата Приходи от продажби Оперативна печалба / (загуба) (3 765) Финансови приходи Финансови разходи (2 968) (6) (1) (305) (4) (5) (63) ( 249) (3 601) Дял от печалбата на асоциирани - предприятия Печалба(загуба) преди данъци (4 906) (Разход)Икономия за/от данък (568) Печалба(загуба) от (5 474) продължаващи дейности Печалба (загуба)от преустановена дейност, нето от - данъци Печалба(загуба)на групата, в т.ч. (5 474) Нетна печалба(загуба) за (5 453) собственици на предприятиетомайка Печалба(загуба) за неконтролиращо участие 21 Активи на сегмента Общо активи Пасиви на сегмента Други елементи на сегмента Амортизация на ИМС Изменение в справедливата - стойност инв. имоти Загуба от обезценка

14 8 Отчитане по сегменти (продължение) Анализ на продажбите по категории 2016 г г. Приходи от продажба на продукция Приходи от продажба на стоки Приходи от продажба на услуги Приходи от наем Сделки със свързани лица Дългосрочни вземания 2016 г г. Рама Петролеум Казахстан заем Краткосочни вземания Рама Петролеум Казахстан предоставен заем Рама Петролеум Казахстан от продажби Задължения за дългосрочни заеми 2016 г г. Омега Би Ди Холдинг АД

15 10 Финансови инструменти по категории Към г. Финансови активи Финансови активи държани за продажба Заеми и вземания Общо Търговски и други вземания Пари и парични еквиваленти Финансови активи, на разположение за продажба Общо Към г. Финансови пасиви Финансови Общо задължения Задължения за заеми и финансов лизинг Търговски и други задължения Общо Към г. Финансови активи Заеми и вземания Общо Търговски и други вземания Пари и парични еквиваленти Финансови активи, на разположение за продажба Общо Към г. Финансови пасиви Финансови Общо задължения Задължения за заеми и финансов лизинг Търговски и други задължения Общо Събития след края на отчетния период Предприети са съответните правни действия за вливане на Синергон карт Сервиз ЕООД в Синергон петролеум ЕООД, като вливащото се дружество ще се прекрати без ликвидация. Европейският съд по правата на човека отказва да разгледа жалбата за отписания терен в гр.софия, жк.младост. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Междинния консолидиран финансов отчет на страници 3-15 е одобрен от управителния съвет на 27 февруари 2017 г. 15

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представямe на Вашето внимание междинния консолидиран финансов отчет на

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно