РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автор на дисертационния труд: маг. инж Пламен Михайлов Паскалев, докторант в катедра КНТ на Технически университет Варна Тема на дисертационния труд: Интелигентни потребителски интерфейси Рецензент: доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов, ТУ Габрово 1. Актуалност на дисертационния труд Предмет на изследване в дисертационния труд са проблемите свързани със създаване на специфични средства за опростяване на потребителския интерфейс, осигуряване на възможности за работа с динамична, променяща се информация, проверка за валидност на данните, предсказване и коригиране на въвежданите данни. Тематиката е актуална поради непрекъснатото увеличаване на изискванията към потребителския интерфейс в условия на прогресираща достъпност и сложност на програмното осигуряване. По проблемите на дисертационния труд е извършена достатъчен обем научно-изследователска работа. В тази област се работи активно, което личи от дадените информационни източници. Направените от дисертанта обзор, обосновка на необходимостта на изследването и изложените постановки са коректни и основателни. Темата на дисертационния труд е актуална и попада точно в научната специалност с шифър Автоматизирани системи за обработка на информация и управление. 2. Познава ли дисертанта състоянието на научния проблем Съдейки по литературните източници към дисертационния труд може да се направи заключение, че докторантът е навлязъл дълбоко в научния проблем. Използвани са общо 230 източника, от които 228 на латиница. Очевидно докторантът е прегледал значителен брой публикации, което му е позволило да се запоз- 1

2 нае както със съществуващи решения, така и с някои нерешени проблеми. Като резултат точно са формулирани целта на дисертационната работа и задачите, които трябва да се решат за постигането й. 3. Цел и задачи на дисертационния труд Целта, която си поставя докторантът е да изследва възможностите за управление на комуникацията между потребител и програмен продукт чрез интелигентни средства с цел намаляване на ограниченията, увеличаване на комфорта и ефективността на работа при работа с потребителския диалог. За постигане на поставената цел се формулират следните конкретни задачи: - Разработване на обобщен модел за управление на комуникацията между потребителя и приложението. - Дефиниране на спецификационен език за определяне на елементите и структурата на потребителския диалог и неговата интерактивност. - Дефиниране на подход за автоматично и динамично генериране и синхронизиране на потребителския интерфейс, базиран на правила. - Разработване на подход за динамична обработка на частично погрешна и неструктурирана входяща информация. Задачите произтичат от направения преглед на предимствата и перспективите при интелигентните средства в управлението на потребителския интерфейс. 4. Кратка характеристика на материала, върху който са формулирани приносите 4.1. Структура Дисертационният труд е на български език и е представен в 151 страници. Състои се от увод, четири глави с 52 фигури и 13 таблици, заключение, библиографска справка, списък на публикациите, свързани с дисертацията, четири приложения, списък на фигурите и таблиците. Библиографската справка включва 230 литературни източника Извършена работа В 1 -ва глава са разгледани предимствата на интелигентните потребителски интерфейси (ИПИ), предпоставките за тяхното използване и примери за реализирани такива. Разгледани са и класифицирани компонентите и аспектите на използването на ИПИ. Обобщени са насоките и областите за развитие на ИПИ. В края на главата са включени изводи и формулирани целта и задачите на дисертационния труд. 2

3 Във 2 -ра глава се разглеждат свързаните с поставените цели и задачи методи за управление и адаптиране на потребителски интерфейси, подходи за интелигентно управление на комуникацията между приложението и потребителя, алгоритми за работа с неструктурирана и частично погрешна информация. Найнапред са представени резултати от изследването на адаптиращите се потребителски интерфейси (АПИ). Разгледани са примери на АПИ, техните особености. Представени са случаи, при които АПИ подобрява работата с приложението. Разгледани са начините за оценяване на работата им. Съвсем уместно в предвид планираното използване на система, базирана на продукционни правила, е извършен анализ на начина на работа на подобни системи. Анализирани са техните предимства и особености. Обоснован е изборът на инструмента CLIPS за изграждане на системи, основани на знания, за целите на разработката в рамките на дисертационния труд. В края на главата са разгледани методи и алгоритми за работа с неструктурирана и частично погрешна информация, възможности за определяне на степента на подобие и средства за подобряване на бързодействието на процеса на търсене на дубликати. В 3 -та глава се разглеждат разработени от дисертанта методи и компоненти за интелигентно управление на потребителския интерфейс (ПИ). В началото е представен модел за управление на комуникацията между потребителя и приложението, който удовлетворява поставената цел за намиране на универсално решение за управление на ПИ. Описан е разработения от дисертанта език за определяне на елементите и структурата на потребителския диалог и неговата интерактивност. Разгледани са алтернативни методи за съхраняване на описанието на потребителския интерфейс - описание, разположено в база от данни и в XML документ. Представен е подход за реализация на средата за динамично управление и контрол на интерфейса, който има за цел да опрости дейностите по контрол на потребителския интерфейс и адаптиране на интерфейса. Следва описание на модула за работа с повторяема и частично погрешна информация. В края на главата са предложени методи за подобряване на бързодействието при търсене на дубликати - посредством изграждане на клъстери и автоматично определяне на приоритета на полетата. След описание на всеки един метод са направени изводи. В 4 -та глава разгледаните в предишната глава алгоритми и модели са реализирани като модули от правила за Clips и интегрирани в Web базирано Java приложение. Разработено е експериментално приложение за динамично модифициране и адаптиране на потребителския интерфейс. Модулът за работа с частично погрешна и неструктурирана информация е внедрен в реално работеща софтуерна система. 3

4 Към всяка глава са направени изводи. В заключението на дисертационния труд са посочени значимите според дисертанта изследвания, разработки и приноси на дисертационния труд. Дисертационният труд е структуриран правилно. Като цяло описанието е коректно и задълбочено. Специфичния стил и начина на изложение на дисертационния труд потвърждават неговото авторство. 5. Обзор на цитираната литература Библиографията е добре ориентирана в проблемното пространство на дисертацията. Приложен е списък с 230 литературни източника, използвани от докторанта при анализирането на проблема и решаването на формулираните задачи. 228 от източниците (99% от общия брой) са на английски език, 1 е на руски и 1 - на български език. 40 от цитираните заглавия са Интернет-източници. Източниците са цитирани в текста, което не поражда съмнение за реалното им използване. Съдейки по източниците, авторът е запознат с най-новите научни постижения по предмета на този труд. 6. Приноси на дисертационния труд На основата на представения в дисертацията материал считам, че основните приноси на дисертационния труд са с научно-приложен и приложен характер Научно-приложни приноси a) Предложен е модел за управление на комуникацията между потребителя и програмното решение; b) Разработен е подход за автоматично и динамично генериране и синхронизиране на потребителския интерфейс, базиран на правила; c) Предложен е модел за работа с повторяема, неструктурирана и частично погрешна информация; d) Разработени са алгоритми за разпознаване и оценка на последователности от повторяеми действия на потребителя Приложни приноси a) Разработен е спецификационен език за описание на потребителски интерфейс и средства за неговото управление. Пакетът предоставя възможност за изграждане на интелигентни интерфейси, които са платформено- и проектно-независима; b) Разработен е модул за работа с повторяема и частично погрешна информация. 4

5 7. Преценка на публикациите по дисертационния труд. Лично участие на дисертанта в приносите Основните резултати от дисертационния труд са намерили място в 10 публикации в периода год., както следва: - Един доклад в сборник на международна конференция на IEEE по интелигентни системи; - Един доклад в сборник на международен семинар в Германия; - Седем доклада в сборници на международна конференция CompSysTech от 2004, 2006, 2007, 2009 и 2011 г.; - Един доклад в сборник на международен конгрес в гр. Варна. Публикациите са на английски език и отразяват основните постижения от дисертационния труд. Докторантът има една самостоятелна публикация, а в осем е посочен като първи автор. Тъй като за тези осем публикации, липсва разделителен протокол, то приемам участието на всеки от съавторите при извършване на изследванията и написването на публикациите като равностойно. Смятам, че личното участие на докторанта в приносите на дисертацията е безспорно. Известни са общо 7 цитирания от други автори на 4 публикации на дисертанта. Може да се приеме, че резултатите от изследванията са станали достояние на широк кръг специалисти. 8. Авторство на получените резултати Приложен е документ от фирма COPS Ges.m.b.H, подписан от управителя на фирмата, удостоверяващ авторството на инж. Пламен Паскалев на представените в дисертационния труд модули, базирани на интелигентен потребителски интерфейс, и тяхното реално приложение в банка BAWAG PSK Gruppe, Австрия. 9. Автореферат и авторска справка Авторефератът следва структурата на дисертационния труд и съответства с изискванията за изготвянето му. Той адекватно отразява основните положения и приносите на дисертационния труд. Липсва страница със съдържание на автореферата, което затруднява четенето му. 10. Критични бележки и препоръки По дисертацията могат да се направят следните забележки и препоръки: a) Първа глава е било добре да съдържа сравнителен анализ, предимства и 5

6 недостатъци на разгледаните системи с интелигентен потребителски интерфейс; b) Въпреки, че след разглеждане на всяко едно предложение за интелигентно управление на потребителския интерфейс са направени изводи, в края на трета глава не са включени обобщаващи изводи и заключения; c) Наименованията на всички таблици са позиционирани под тях. За по-голяма яснота е желателно наименованията на таблиците да са разположени над самите таблици; d) В автореферата липсват изводи към трета и четвърта глава; e) Наименованието на таблица 10 не е позиционирано по подходящ начин. 11. Заключение Темата на дисертационния труд е актуална. Работата има завършен характер. Получените резултати са достатъчни за ОНС Доктор. Публичността на работата е достатъчна /авторът има 10 публикации/. Докторантът е работил сериозно по дисертационния труд, провел е задълбочени изследвания, представил е резултатите, направил е съответните изводи, има научно-приложни и приложни приноси. Посочените забележки и препоръки по представената ми за рецензиране дисертация не омаловажават резултатите от направеното изследване. Спазени са законовите изисквания от гледна точка на процедурите по докторантурата. Смятам, че докторантът е показал възможности за самостоятелна научна и изследователска работа. Имайки предвид изложеното считам, че са удовлетворени изискванията за разработване на дисертационен труд за образователната и научна степен Доктор и давам положителна комплексна оценка на дисертационния труд. Постигнатите резултати ми дават основание да предложа да бъде придобита образователната и научна степен Доктор от инж. Пламен Михайлов Паскалев в област на висше образование - Технически науки, специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление". гр. Габрово Рецензент: г. /доц. д-р инж. Алдениз Рашидов / 6

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Sem 2

Sem 2 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно