Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Ecocid PIL.docx"

Препис

1 Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic acid -5 g/100 g Sodium dodecylbenzenesulfonate 15 g/100 g DL-Malic acid 9 g/100 g Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: / год. Вид (група и подгрупа) на биоцида и областта на приложение, за която биоцидът е разрешен Група 1. Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 3. Биоциди за ветеринарно-хигиенни цели. Подгрупа 4. Дезинфектанти за повърхности, конто са в контакт с храни за хора и животни. Област/области на приложение Препаратът е с бактерицидно, фунгицидно(с. albicans) и вирусоцидно (Bovine enterovirus Type I ECBO) действие и почистващ ефект като областите на приложение са: - дезинфекция на повърхности, съоръжения и въздух в помещения за отглеждане на животни; - дезинфекция на повърхности и съоръжения в помещения за приготвяне на храна за животни; - дезинфекция на инсталации за питейна вода за животни; - дезинфекция на съоръжения за преработка и съхранение на храни; - дезинфекционна бариера за превозни средства и обувки; - баня за дезинфекция на копита. Категорията на потребителите Професионална и масова. Преди употреба прочетете листовката. Вид на биоцидния препарат (гранулат, течност, прахообразен и др.) Прахообразен розово-сив прах. Миризма лек мирис на лимон. Продуктът е хигроскопичен. Указания за начина на употреба и разходна норма в метрични единици в съответствие с условията на издаденото разрешение Препаратът се прилага под формата на работни разтвори с концентрация 0,1% -4,0%.

2 Дезинфекция на повърхности в помещения за отглеждане на животни (преди настаняване на животните) - с 1% разтвор, нанесен върху предварително почистените повърхности с пулверизатор под ниско налягане или друг механичен пулверизатор при експозиция минути. Разходна норма 300 ml/m 2 Дезинфекция на оборудване във ферми, съоръжения за приготвяне на храна за животни, инкубатори - с 0,5% - 3% разтвор при експозиция минути (в зависимост от степента на замърсяване). Разтворът се нанася с пулверизатор под ниско налягане или друг механичен пулверизатор. Разходна норма ml/m 2 След изтичане на времето на въздействие третираните обекти се изплакват с питейна вода. Дезинфекция на инсталации за питейна вода за животни - чрез напълване на водния резервоар с 0.5 % разтвор при експозиция 60 минути, последвано от обилно изплакване с питейна вода. Дезинфекция на въздух в помещения за отглеждане на животни чрез: - Фино опръскване с помощта на уред под налягане или с гръбна пръскачка с 0.5 % разтвор при разходна норма 1 1/10 т 2 площ. Извършва се при взривове от дихателни инфекции. - Аерозолна дезинфекция с механичен аерозолен генератор: студен аерозол- с 1% разтвор при експозиция 30 минути и разходна норма 1 1 /10 т 2 площ - Топъл аерозол - с 4% разтвор при експозиция минути и разходна норма 1 1/40 т 2 площ. Първо се изготвя разтвор на интензификатор чрез смесване на 15 части интензификатор с 85 части вода. Към този разтвор се добавя биоцидния препарат за получаване на 4% работен разтвор. Дезинфекционна бариера за превозни средства и обувки, баня за дезинфекция на копита - с 1% разтвор, който може да се ползва до 4 дни в зависимост от наличието на органични замърсявания. Дезинфекцията на повърхности, оборудване, съоръжения и въздух в помещения за животни се извършва в отсъствие на животните. След изтичане на времето на въздействие следва проветряване в продължение най-малко минути. Животните се допускат в помещенията след изсъхването на третираните повърхности и проветряването. Пазете оригиналните опаковки добре затворени, предпазени от влага, при температура под 30 C. Пазете далече от леснозапалими материали и на места, недостъпни за деца. Данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти Дразни носа, гърлото, белите дробове и дихателните пътища. Може да раздразни кожата, особено при навлажняване. Може да предизвика дразнене на очите и да ги увреди. Може да причини тежко дразнене на устата, гърлото, стомаха и лигавицата на храносмилателния

3 тракт Мерки за оказване на първа помощ и антидот, когато има такъв Общи съвети: Преместете пострадалия(те) от опасната област. Поставете пострадалия на топло, в стабилна поза, покрийте го с одеало. Никога не трябва да се дава нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Консултирайте се с лекар. Покажете тази листовка на лекаря. Вдишване: Изведете пострадалия незабавно на чист въздух. Да се даде кислород или да се направи изкуствено дишане, ако е необходимо. Консултирайте се с лекар. Контакт с кожата: Промийте незабавно с обилно количество вода. Незабавно свалете всички замърсени дрехи. Ако дразненето по кожата продължава, повикате лекар. Изперете замърсените дрехи преди повторна употреба. Контакт с очите: Изплакнете незабавно с много вода, като държите клепачите отворени, в продължение на 15 минути. Консултирайте се с лекар. Поглъщане: Да не се предизвика повръщане. Изплакнете устата с вода и след това пийте много вода. Извикайте лекар незабавно. Бележки към лекаря Симптоми: дразнене на очите, респираторния тракт и кожата. Лечение: лекувайте симптоматично. Друга информация: Ако възникнат симптомите на кашлица, затруднено дишане и хрипове, които са обезпокоителни признаци или възстановяването не е бързо, потърсете медицинска помощ. Указания за безопасно обезвреждане на биоцидния препарат и опаковката му, Продукт; Не трябва да се допуска попадане на този продукт в напоителни канали, водни пътища или в почвата. Унищожаването заедно с обикновените отпадъци не е разрешено. Изискват се специални условия за унищожаване спрямо местното законодателство. Замърсени опаковки: Празните опаковки могат да бъдат депонирани, като се спазва местното законодателство. Могат да бъдат подложени на рециклиране, обновяване или унищожаване. Класификация на отпадъците: продуктът и неговите водни разтвори EWC : * Соли и разтвори, съдържащи органични компоненти; Празни опаковки EWC: композитни опаковки. Отпадъците от продукта трябва да се унищожат спрямо местното законодателство.

4 Номер на партидата Дата на производство и датата, на която изтича срокът на годност при предвидените условия на съхраняване Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване, включително средства за колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката или оборудването, отстраняване на храни за хора и животни и указания за предотвратяване експозицията на животни Дихателна защита: трябва да се носи респиратор, ако има експониране на прах. В случай на запрашеност, използвайте респиратор със степен на защита P2 според EN 149. Това не се изисква при приготвяне на разтвор от 50 гр опаковка на продукта. Приготвяне на работен разтвор: При образуване на мъгла докато се работи с Ecocid S (Екоцид S), използвайте защитна маска с филтър А според EN 141. Предпазване на ръцете Предпазване на очите Предпазване на кожата и тялото Обща защита и хигиенни мерки : Да се използват гумени ръкавици Избраните предпазни ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на директива на ЕС 89/689/EEC и стандарт EN 374, получени от него. : Да се използват предпазни очила със странични щитове, съответстващи на EN166 Фейс-щит : Да се използва: - защитен костюм - безопасни обувки Отстранете и почистете замърсени дрехи преди повторна употреба. : Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Избягвайте формирането на прах. Не вдишвайте праха. Измийте ръцете и лицето, преди почивките и веднага след работа с продукта. Не трябва да се яде, пие или пуши по време на използване на продукта. Осигурете адекватна вентилация Мерки за оказване на първа помощ Общи съвети: Преместете пострадалия(те) от опасната област. Поставете пострадалия на топло, в стабилна поза, покрийте го с одеало. Никога не трябва да се дава нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Консултирайте се с лекар. Покажете тази листовка на лекаря. Вдишване: Изведете пострадалия незабавно на чист въздух. Да се даде кислород или да се направи изкуствено дишане, ако е необходимо. Консултирайте се с лекар. Контакт с кожата: Промийте незабавно с обилно количество вода. Незабавно свалете всички замърсени дрехи. Ако дразненето по кожата продължава, повикате лекар. Изперете

5 замърсените дрехи преди повторна употреба. Контакт с очите: Изплакнете незабавно с много вода, като държите клепачите отворени, в продължение на 15 минути. Консултирайте се с лекар. Поглъщане: Да не се предизвика повръщане. Изплакнете устата с вода и след това пийте много вода. Извикайте лекар незабавно. Бележки към лекаря Симптоми: дразнене на очите, респираторния тракт и кожата. Лечение: лекувайте симптоматично. Друга информация: Ако възникнат симптомите на кашлица, затруднено дишане и хрипове, които са обезпокоителни признаци или възстановяването не е бързо, потърсете медицинска помощ. Противопожарни мерки Подходящи за гасене начини: Използвайте пръски вода, устойчива на алкохол пяна, сух химически или въглероден диоксид. Неподходящи за гасене начини: Водна струя под високо налягане. Данни за специфични опасности за околната среда, включително за защитата на организми, които не са обект на предлаганата употреба, и предотвратяване замърсяването на водите; Xi Дразнещ R-фрази R36/37/38 Дразни очите, дихателната система и кожата. R52 Вреден за водните организми. S-фрази S2 Да се пази далече от достьп на деца. S22Да не се вдишва прахът. S23 Да не се вдишват парите/аерозолът. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. S 26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S29 Да не се изпуска в канализацията. S38 При недостатьчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна защита. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетьт. S51 Да се използва само на проветриви места.

6 Рискова група Дразнещ

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно