Разпределение ТП 4 клас 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Разпределение ТП 4 клас 2019"

Препис

1 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор: (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи на обучение Бележки (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1 ЗНАМ И МОГА ОТ ТРЕТИ КЛАС 2 2 ОТНОВО ЗАЕДНО Седмична програма 3 3 БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ Стикери със знаци за безопасност 4 4 ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ Гимнастик Познава а, а и допълнителните за четвърти клас. Диагностика на входното ниво. Актуализира знания за професиите в училище и правилата за общуване между тях. Актуализира знания за разгъвките на многостенно тяло. Усъвършенства уменията за разчитане на елементарни чертежи. Усъвършенства уменията за изработване на изделия от хартия и картон с помощта на разгъвки на многостенно тяло. Актуализира знания за битовите електрически уреди. Усвоява знания за работните части на най-използваните елекроуреди в бита. Познава правилата за безопасна работа с битови електрически уреди. Съставя подходящ текст към стикерите за безопасна работа. Изработва допълнителни стикери с правила за безопасност. Познава дейностите в ежедневието, допринасящи за опазване на здравето и повишаване на дълголетието. Обяснява пословици и поговорки за здравословен начин на живот. Изработва играчка гимнастик. Чете и коментира правила за използване на разнообразна храна за здраве и сила. Сравнява здравословно и нездравословно хранене. Запознаване с а, а и допълнителните за четвърти клас; Решаване на теста от приложение 1 от а Знам и мога от трети клас Работа с а, беседа, демонстрация и упражнение при анализ на разгъвката на многостенно тяло и елементите му, анализ и упражнение при изпълнение на технологичните операции, инструктаж. Беседа, актуализация на знания; Усвояване на нови знания и правилата за безопасна работа; Задача за съставяне на текст към стикерите; Практическа работа (упражнение) за изработване на нови стикери. Дискусия, обяснение на пословици и поговорки; Анализ на конструкция на готово изделие и демонстрация на технологичния процес; Практическа работа за изработване на играчка.

2 5 5 ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИТЕ Портмоне 6 6 МАТЕРИАЛИТЕ В БИТА Цвете от торбичка 7 7 ПАРИТЕ И БАНКИТЕ Касичка 8 8 ОБЩЕСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Пожарникарска кола 9 9 УСТОЙЧИВОСТ НА КОНСТРУКЦИИТЕ Атракцион Гондола Чете и коментира текст за появата на парите. Анализира илюстрации и проследява появата на парите. Дава примери за движението на парите при размяната им със стоки и услуги. Има представа за защитните белези на банкнотите. Изработва портмоне оригами. Различава с голяма и малка трайност. Проверява и установява издържливостта на те след намокряне. Предлага идеи за замяна на с различна трайност. Посочва за изработване на изделия за ежедневните битови дейности. Изработва изделие от полиетиленово фолио и тел. Анализира илюстрации и текст относно начините за съхраняване на пари. Посочва банката като предприятие за съхраняване на пари и предоставяне на заеми. Изработва касичка за съхраняване на дребни монети. Анализира текст за издаване и ползване на банкова карта. Свързва необходимостта от данъци за осигуряване на обществените потребности. Изброява услуги, предоставяни от държавата. Знае и посочва професии, свързани с услуги за осигуряване на обществените потребности. Изработва модел на пожарникарска кола. Разчита информация от графично изображение за размери и части на конструкция на изделия.. Конструира и моделира играчки и изделия по скица и чертеж. Беседа, дискусия върху илюстрации; Самостоятелна работа; Демонстрация при анализ на банкноти; Практическа работа изработване и оценяване на изделието. Беседа, дискусия, експеримент; Предлагане на идеи; Самостоятелна работа; Анализ и демонстрация на технологичния процес; Практическа работа изработване и оценяване на изделието. Беседа, дискусия, работа с а; анализ на конструкция на готово изделие; анализ и демонстрация на технологичния процес; Практическа работа изработване и оценяване на изделието. Работа с а във връзка с професии, свързани с обществените потребности; Анализ на конструкция на готово изделие, практическа работа изработване и оценяване на изделието. Беседа, експеримент, анализ на конструкция на готово изделие, демонстрация и анализ на технологичен процес, практическа работа изработване и оценяване на изделието.

3 10 10 НАКЛОНЕНА РАВНИНА Екипен проект Многоетажен паркинг МОДЕЛИРАНЕ С КОНУСИ Вълшебник ЕНЕРГИЯ И ДВИЖЕНИЕ Платноходка ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА Картичка ИДВАТ ПРАЗНИЦИ Украса Конструира и моделира наклонена равнина. Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие. Осъществява самостоятелен избор на и инструменти при изработване на изделия и безопасни условия за работа. Обяснява връзката между различни конуси и техните разгъвки и дискутира начините за изработването им. Извършва анализ и демонстрация на технологичен процес. Актуализира правила за безопасна работа. Подбира подходящи начини за изработване на конуси. Дава примери за използване на различни източници на енергия за задвижване на познати уреди и машини. Избира материал с голяма трайност. Познава различни начини за управление на модели. Разбира, че движението на играчките може да се променя чрез промяна на формата и други. Обработва хартия и картон, като използва макетен нож. Прилага операциите рязане, огъване, лепене и други при работа с достъпни. Познава правила за безопасна работа с макетен нож. Знае как се получава информация чрез интернет. Обработва разнообразни, като прилага познати операции. Осъществява самостоятелен избор на и инструменти при изработване на изделия. Познава правила за безопасни условия на работа. Беседа за приложението на наклонената равнина; Наблюдение, експеримент; Инструктаж, анализ на готово изделие, самостоятелно планиране на технологичния процес; Изработване на изделието и оценяване на качеството му. Обяснение, дискусия; Анализ на конструкция на готово изделие, анализ и демонстрация на технологичния процес; Инструктаж, практическа работа за изработване на изделие; Решаване на проблем, оценяване. Беседа, дискусия за източниците на енергия и замърсяването на околната среда; Анализ на конструкцията на готово изделие и технологичния процес за изработването му; Практическа задача, експеримент; Изработване, тестване и оценяване на модела. Дискусия, инструктаж за безопасна работа при работа с макетен нож; Анализ на готово изделие, практическа работа; Работа в Интернет. Дискусия и работа с а; Самостоятелна задача, работа в екип; Работа с а допълнителна информация.

4 15 15 ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Сандвич в опаковка В ПЛАНИНАТА Въжена линия КАТО ПТИЦИТЕ Самолет Различава различни начини за обработка на хранителни продукти топлинна и студена. Изпълнява достъпна готварска рецепта за студена обработка на хранителни продукти. Планира самостоятелно технологичните операции при изпълнение на готварска рецепта. Използва достъпни технологични операции за обработка на хранителни продукти. Моделира, като използва прости механизми, включително наклонена равнина. Обработва разнообразни.. Разбира, че хората използват идеи от природата за своите изделия, строежи, машини. Разбира, че движението на играчките и моделите може да се променя чрез добавяне на елементи, промяна на формата им и други. Познава различни начини за управление на модели, тества модели и изделия. Дискусия, работа с а; Анализ на готово изделие и на технологичния процес за изработването му, инструктаж; Практически задачи, оценяване; Работа с а допълнителна информация. Дискусия, експеримент, работа с а; Анализ на готово изделие и на технологичния процес, инструктаж за безопасна работа, изработване, демонстрация и оценка на изделието. Дискусия за използване на идеи от природата; Анализ на модел на самолет оригами; Демонстрация и анализ на графичен технологичен план; Изработване и тестване на модела. хранит. продукти ЗАБАВНА ДИСКОТЕКА Талон за участие Познава различни начини и устройства за предаване, приемане и съхранение на информация. Разбира значението на техниката и технологиите в живота на човека. Предлага собствени идеи в общ проект. Участва в избор на критерии за оценяване на резултатите при изпълнение на практическа задача. Оценява дейности и изяви. Дискусия, работа с а; Подготовка на проект за представяне на приказка, песен, филм, игра; Самостоятелна работа изработване на изделие; Работа в екип, представяне на проектите, оценяване.

5 19 19 УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕЛАТА Забавна играчка БЪРЗО И БАВНО Шейна В ОЧАКВАНЕ НА ПРОЛЕТТА Мартеници ЗА МАМА Кутийка с изненада ИНФОРМАЦИОН- НИ ДЕЙНОСТИ Лапбук Обработва разнообразни, като прилага познати операции. Разбира, че устойчивостта на играчките и моделите може да се повишава чрез добавяне на допълнителна маса и промяна на мястото й в конструкцията. Моделира, като използва прости механизми, включително наклонена равнина.. Използва модел за установяване на свойствата и характеристиките на Предлага идеи за промяна конструкцията на изделие. Разчита информация от графично изображение за размери, части и конструкция на изделия. Разчита информация за размери, части и конструкция на изделия от графично изображение. Използва модел за установяване на свойствата и характеристиките на Познава съвременни информационни устройства и начини за приемане, обработване, съхраняване и предаване на информация. Използва съвременни информационни средства за проучване по тема. Осъществява самостоятелен избор на и инструменти при изработване на изделия. Планира самостоятелно технологичните етапи при изработване на изделие. Прилага операциите рязане, огъване, пробиване, съединяване при работа с достъпни. Дискусия, експеримент за установяване устойчивост на телата; Анализ на готово изделие и на технологичния процес; Самостоятелна работа изработване на изделието; Демонстрация, тестване и оценяване на готовото изделие. Дискусия за начините за придвижване в дълбок сняг; Анализ на модела и изясняване на технологията за изработването му; Самостоятелна работа; Организиране на състезание. Дискусия и анализ на моделите; Демонстрация на различни техники; Изработване на мартеница по избор; Оценяване на изделието. Беседа за ролята на жената в обществото и като майка; Демонстрация, конструктивен и технологичен анализ на модела; Изработване и оценка на изделието. Дискусия и работа с а; Анализ на различни модели на лапбук и основните им елементи; Обсъждане на идеи за изработване на елементи и начина им на сглобяване; Систематизиране на събраната информация; Проектиране и изработване на лапбук.

6 24 24 ПРИРОДАТА В ОПАСНОСТ Кълвач РАСТЕНИЯТА В ДОМА Екипен проект Посади и отгледай с любов ИДЕИ ОТ ПРИРОДАТА Летящо витло В СВЕТА НА ТЕХНИКАТА Робот Оценява изделия и модели за функционалност, устойчивост и издържливост. Тества изделия и модели. Познава различни начини и устройства за предаване, приемане и съхранение на информация. Прилага технология за размножаване на растения чрез посаждане и/или посяване. Познава основни информационни дейности като създаване, обработване и запазване на информация. Осъществява самостоятелен избор на и инструменти при изработване на изделие и безопасни условия на работа. Участва в дейности, свързани с озеленяване на класната стая или двора на училището. Разбира, че хората използват идеи от природата за своите изделия и машини. Конструира и моделира прости механизми.. Тества и оценява изделия и модели. Конструира и моделира играчки и изделия по скица и чертеж. Дава примери за използване на различни източници на енергия за задвижване на познати уреди и машини. Прилага операциите рязане, огъване, съединяване при работа с достъпни. Работа с а; Дискусия за значението на горите; Демонстриране на играчката и принципа на действие; Анализ на конструкцията и начините на свързване на елементите; Практическа работа за изработване и тестване на изделието; Решаване на проблем, оценяване. Работа с а, обсъждане на илюстрацията, представяне на информация за различни видове стайни цветя и начините за отглеждане чрез посяване на семена и посаждане; Работа в екип изготвяне на проект, практическа работа. Дискусия, актуализиране на знания за приложението на макарите; Анализ на конструкцията, изясняване на технологичния процес; Самостоятелна работа изработване на изделието; Решаване на проблем, тестване и оценяване. Актуализиране на представите за роботите и мотивиране изработването на модел на робот андроид; Конструктивен анализ на модела и изясняване на технологичния процес; Изработване, тестване и оценяване на модела.

7 28 28 ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА Проект Нашето училище чисто и уютно ВЕЛИКДЕН Кошничка за яйце ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФЕСИИ Викторина МЕХАНИЗМИ Въртележка Лунапарк НА УЧИТЕЛЯ ЛЮБИМ Картичка с посвещение Разпознава, които могат да се рециклират. Аргументира и представя собствени идеи в рамките на общ проект. Участва в дейности за събиране на за рециклиране. Разчита информация от графично изображение за размери и части на конструкция на изделия. Назовава предприятия в региона и професиите на хората в тях. Използва съвременни информационни средства за проучване на тема. Познава съвременни информационни устройства и начини за приемане, обработване, съхраняване и предаване на информация. Конструира и моделира прости механизми.. Предлага идеи за промяна конструкцията на изделие. Разбира ролята на контрола върху качеството и самоконтрола при изпълнение на практическа задача. Изброява услуги, предоставяни от държавата. Конструира и моделира прости механизми. Конструира и моделира играчки и изделия по скица или чертеж. Дискусия за необходимостта от опазване на околната среда и обществената собственост; Подготвяне на екологичен проект проучване на проблема, отразяване на резултатите в екологично табло; Обсъждане на идеи за изработване на полезни изделия от отпадъчни. Беседа за празника Великден; Мотивиране на дейността, демонстрация на модела, изясняване на технологията за изработване; Самостоятелна работа, оценяване. Беседа за разнообразието и необходимостта от всички професии в обществото; Проучване на предприятията и професиите в региона, попълване на приложенията, дидактична игра. Беседа за приложението на колела и оси в бита и техниката; Демонстрация, конструктивен и технологичен анализ на модела; Самостоятелна работа; Тестване и оценяване. Мотивиране, изясняване и демонстрация на технологичния процес за изработване на изделието; Самостоятелна работа; Тестване и оценяване ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ! Рибар и рибка Прилага операциите рязане, огъване, съединяване при работа с достъпни. Конструира и моделира играчки и изделия по скица и чертеж. Предлага идеи за промяна конструкцията на изделие. Дискусия относно правилата за безопасност и природосъобразно поведение; Анализ на модела и на технологията за изработване, самостоятелна работа, оценяване; Решаване на проблем.

8 34 34 КАКВО НАУЧИХ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС? Вече знам и мога Знае начини за студена и топлинна обработка на храни. Знае начини за размножаване на растения. Различава с малка и голяма трайност. Познава правила за безопасна работа с електроуреди. Познава различни източници на енергия за задвижване на апарати и машини. Познава прости механизми колело и ос, лост, макара, наклонена равнина. Познава дигитални и други устройства и начини за предаване, приемане и съхраняване на информация. Познава услуги, предоставяни от държавата. Познава ролята на данъците за осигуряване на обществените потребности. Свързва ролята на банката с производството и потреблението. Свързва стабилността на конструкциите с тяхната устойчивост и издържливост. Диагностика на изходното ниво чрез решаване на теста от приложение 41 Какво научих в четвърти клас?. Разработил:... (име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 1. клас Компетентности като очаквани

Подробно

T Book tialo 4 klas.indd

T Book  tialo 4 klas.indd Тодорка Николова Йорданка Пейчева Силвия Гърневска Светла Ананиева Валентин Ананиев КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за четвърти клас Варна, 2019 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Разпределение_ТП_3_клас 2019

Разпределение_ТП_3_клас 2019 на урока Седмица Вид на урока УТВЪРДИЛ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 3. Директор:... Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03 Уч. сед м. 1 2 дата 19.09. Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще 26.09. Права, задълженя отговорност 3 03.10. 4 10.10. 5 17.10. 6 24.10. 7 Урочна еднца за Компетентност

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 клас Цел на урока: те използват поне 2 стратегии за

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова Йорданка Стефчова Стефанова ПРОФИЛ: Образование и обучение: Начален учител 1992 1997 ШУ Епископ Константин Преславски, Шумен Начална и училищна педагогика магистър

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно