ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен съд София, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 1/ г., т *до три седмици председателят на СОС да представи доклад за предприетите действия 2. Проект на решение относно Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на делата в Наказателна колегия на ВКС и тематична проверка Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности, съгласно чл. 2, т ЗПИЛЗВДДД (отм.), корупционни престъпления, съгласно каталога на корупционните престъпления, утвърден със повед ЛС-726/ г. на главния прокурор, изменен и допълнен със повед РД / г., възложени със повед ПП-01-3/ г. на главния инспектор на ИВСС (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол 1/ г., т. 4). 1

2 ПП-1. Процедурно предложение за отлагане на точки 3, 4, 5 и 6 за г. Гласували: Проект на решение относно преразпределение на длъжности за младши съдии в окръжните съдилища, с оглед предстоящото планиране и обявяване на конкурс през 2019 г. *всички подточки с изключение на 7.3 и

3 Гласували: Проект на решение относно преразпределение на длъжности за младши съдии в окръжните съдилища, с оглед предстоящото планиране и обявяване на конкурс през 2019 г. *7.3.- предложение на - съкращава 2 длъжности младши съдия в ОС Бургас Гласували: Проект на решение относно преразпределение на длъжности за младши съдии в окръжните съдилища, с оглед предстоящото планиране и обявяване на конкурс през 2019 г. *7.4.- разкрива 2 длъжности младши съдия в СГС Гласували: Проект на решение за приключване на обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия 3

4 съдебен съвет по Протокол 12/ г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийския градски съд Търговска колегия, във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Гласували: Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протоколи 35/ г. (обн. ДВ, бр. 97/ г.) и 37/ г. (обн. ДВ, бр. 101/ г.). *определя дати: АдС Благоевград - 19/02, АдС Варна - 26/02, РС Видин - 05/03, РС Кула и РС Момчилград -12/03, РС Силистра и РС Сливница - 19/ г. 10. Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Районен съд Кула, във връзка с изтичащия на г. мандат. *определя Петър Валентинов Живков 4

5 11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Велико Търново за поощряване на Теодор Стефанов Милев съдия в Окръжен съд Велико Търново, с отличия служебна благодарност и грамота, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. *предложение за отлагане 12. Проект на решение по заявлението на Теодор Стефанов Милев за освобождаване от заеманата длъжност съдия в Окръжен съд Велико Търново, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 5

6 13. Проект на решение за предварително атестиране на Константин Калчев Калчев съдия в Административен съд Велико Търново. 14. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Тоско Петков Ангелов съдия в Районен съд Пловдив. 15. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Наталия Петрова Лаловска съдия в Софийския районен съд. 16. Проект на решение за периодично атестиране на Ива Станчева Ковалакова Стоева съдия в Административен съд Разград. 17. Проект на решение за периодично атестиране на Диан Григоров Василев административен ръководител на Административен съд Русе. 18. Проект на решение за периодично атестиране на Даниела Димитрова Недева съдия в Административен съд Варна. 19. Проект на решение за периодично атестиране на Мариета Спасова Спасова и. ф. административен ръководител на Районен съд Дряново (към момента на предложението административен ръководител). 20. Проект на решение за периодично атестиране на Атанаска Анастасова Анастасова съдия в Районен съд Пловдив. 21. Проект на решение за извънредно атестиране на Феня Владимирова Стоянова съдия в Районен съд Раднево. 22. Проект на решение за извънредно атестиране на Светлана Николаева Рачева Янева съдия в Районен съд Бургас. 23. Проект на решение за извънредно атестиране на Валентина Драгиева Иванова съдия в Районен съд Велинград. 24. Проект на решение за извънредно атестиране на Елена Любомирова Донкова съдия в Районен съд Враца. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* Проект на решение за повишаване на Васил Вълчев Христакиев съдия в Апелативен съд София, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 26. Проект на решение за повишаване на Христо Алексеев Ангелов административен ръководител на Районен съд Гълъбово, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС. 27. Проект на решение за повишаване на Женя Тончева Иванова съдия в Районен съд Стара гора, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС. 28. Проект на решение за повишаване на Милена Стоянова Стоянова съдия в Районен съд Видин, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 29. Проект на решение за повишаване на Даниела Генчева Шанова съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 30. Проект на решение за повишаване на Калин Трифонов Тодоров съдия в Районен съд Враца, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ*

7 ПП-2. Процедурно предложение на - редовен и резервен член на конкурсната комисия могат да участват в изготвянето на извънредните атестации, свързани с конкурса. Гласували: ПП-3. Процедурно предложение на редовен член на конкурсната комисия не може да участва в изготвянето на извънредните атестации, свързани с конкурса. 7

8 Гласували: Проект на решение за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 18/ г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 36/ г. (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол 41/ г.). 32. Проект на решение по искания на административните ръководители на Районен съд Плевен, Окръжен съд Плевен, Софийския градски съд, Районен съд Варна, Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Административен съд Пловдив, Районен съд Несебър и Апелативен съд София за разкриване на щатни бройки за съдебни служители. *предложение на за отлагане Гласували: Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийския градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. *33.1. и

9 33-2. Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийския градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. * Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийския градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. *33.2., и отлага до произнасянето на ВАС 9

10 33-4. Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийския градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. *33.3. и Резултати от избор Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ за Софийски градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. *33.4. Вариант I прекратява процедурата Вариант II закрива 1 (една) щ. дл. съдия в ОС Кюстендил и разкрива 1 (една) щ. дл. съдия в СГС, ГО и преназначава... Членове на ВСС Вариант I - прекратява Вариант I - прекратява Вариант I - прекратява Гласували: Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийския градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. *33.5. и

11 33-7. Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийския градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29, Протокол 31/ г. *33.6. отпада до встъпването си в длъжност Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Специализирания наказателен съд, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, Протокол 31/ г. *34.1. и Гласували: Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Специализирания наказателен съд, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, Протокол 31/ г. * предложение на за отлагане 11

12 Гласували: Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Специализирания наказателен съд, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, Протокол 31/ г. *34.3. и Проект на решение относно процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Специализирания наказателен съд, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, Протокол 31/ г. *34.4. отпада до встъпването си в длъжност 12

13 35. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Административен съд Бургас във връзка с предложение на Панайот Генков и. ф. административен ръководител на Административен съд Бургас. *предложение за отлагане Гласували: Предложение за отправяне на искане за допускане на предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 2 от Протокол 37/ г. за избор на председател на Софийския градски съд. *без участието на Гласували: Информация за командированите съдии във Върховния касационен съд през 2018 г. 13

14 Гласували: Проект на решение по кандидатура на Димитрина Петрова съдия в Административен съд София град, за участие в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти, по трета явка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2018 г., с краен срок за изпращане на кандидатурите до МВнР г. *одобрява кандидатурата бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл. секретар С. Илиева 14

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

<4D F736F F D EFEBE0EDE8F0E0EDE520ECEB2EF1FAE4E8E820F1E0E9F2>

<4D F736F F D EFEBE0EDE8F0E0EDE520ECEB2EF1FAE4E8E820F1E0E9F2> ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИЯ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2019 г. Към момента длъжността младши съдия в окръжните съдилища е 88 щатни бройки, разпределени по апелативни райони, както

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно