(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат 1.Ефективно управление на човешките ресурси в ОА-Русе чрез подобра съгласуваност на целите на администрацията, работните планове, кариерното развитие и повишаване на компетентността на служителите Осигуряване на съгласуваност на целите на ОА с целите на работните планове на отделните служители Прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната Обвързване на целите на служителя с целите на звеното и на администрацията Индикатор за изпълнение Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ бр.попълнени атестационни формуляри (100%) Индикатор за текущо състояние/ отчетен в края на 2013 г. / 29 бр.попълнени атестационни формуляри Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/ 1

2 администрация Повишаване в ранг на служителите, отговарящи на изискванията бр. повишени в ранг служители 4 бр. повишени в ранг служители 2.Актуализиране на СФУК в съответствие с измененията на нормативната уредба Включване на служители в обучения с цел повишаване на капацитета на администрацията и кариерно развитие Изготвяне на Годишен план за обучение на служителите Актуализация на СФУК с оглед привеждането му в съответствие с нормативните промени Изграден административен капацитет, гарантиращ подобряването на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Актуализиран СФУК и приведен в съответствие с нормативните промени бр. служители преминали различни обучения 1 бр. Годишен план за обучение бр. актуализации 28 бр. служители преминали различни обучения 1 бр. Годишен план за обучение 2 бр. актуализации Изготвяне на отчети за касово бюджетните и всички изискуеми справки към тях. Оптимизиране на разходите; добро финансово управление,прозрач ност и ясна отчетност; 12 бр. изготвени месечни, тримесечни - 4 бр.и годишни - 1 бр. отчети за касовото 12 бр. изготвени месечни, тримесечни - 4 бр.и годишни - 1 бр. отчети за касовото 2

3 приходната част на бюджета бюджетните и всички изискуеми справки към тях. бюджетните и всички изискуеми справки към тях. 3. Повишаване ефективността на междуведомственат а координация за прилагане на политиката за регионално развитие в област Русе Изготвяне на анализи за изпълнението на приходите и разходите по бюджетната сметка на администрацията Изготвяне и приемане на Областната развитие на област Русе Провеждане на Областния съвет за развитие (ОСР) Изготвена и приета Областната развитие на Област Русе Проведени ОСР Приети ОСР 4 бр. анализи 1бр. Областната развитие на област Русе бр. проведени ОСР бр. приети 4 бр. анализи 1бр. Областната развитие на област Русе бр. проведени ОСР 5 бр. приети Изпълнени 100 % изпълнени 100 % изпълнени Провеждане на и Проведени и брой проведени областните съвети и 33 брой проведени и 3

4 Приети и брой приети областните съвети и 47 брой приети и 4. Изпълнение на необходимите дейности по реконструкция и модернизация на ГКПП Дунав мост, свързани с присъединяването на България към Шенгенското пространство 5. Усъвършенстване ефективността на административния контрол Разработване на процедура по ЗОП Изготвяне на ПУП и инвестиционен проект Участие в заседания на общинските съвети Изпълнени и Изпълнени дейностите одобрени с Постановление 240 от 04 октомври 2012 г. и 2 от 10 януари 2013г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Р епублика България към Шенгенското пространство Постоянен и ефективен контрол върху законосъобразностт а на решенията на 100 % изпълнени областните съвети и ПУП инвестиционен проект брой участия (%) 100 % изпълнени и ПУП инвестиционен проект 9 бр. участия в Общински съвети (9.45 %) 4

5 Проверка законосъобразността на взетите решение на Об. съвети и изготвяне доклад с предложения за последващи действия; Общинските съвети и административните актове на кметовете в област Русе брой протоколи/ решения (100%) 105 бр. проверени протокола/ 1649 бр. решения (100%) Осъществяване превантивна дейност за недопускане и отстраняване на недостатъци в проектите за общинските съвети чрез указателни писма и препоръки. бр. дадени указания и консултации 47 бр. дадени указания и консултации 6. Създаване на пълна и достоверна отчетност на имотите държавна собственост на територията на областта, опазване и защита на държавната собственост. Проверка за законосъобразността на издадените от кметовете административни актове Текущо поддържане в актуално състояние на главния регистър и спомагателните регистри за имотите държавна собственост. Съставяне на нови и актуализиране на съставени Актуализиране на регистри Съставени нови и актуализирани АДС бр. проверени документа (100%) Актуален регистър бр. съставени нови и актуализирани 35 бр. проверени документа (100 %) Актуален регистър 129 бр. съставени нови и актуализирани Задоволително постигната цел /50 50 %/ 5

6 актове за държавна АДС АДС собственост при влизане в сила на кадастрална карта за населени места на територията на областта. Предприемане на своевременни и адекватни действия при неправомерно ползване на държавни имоти. Изземване на имоти, държавна собственост чрез провеждане на процедури по чл.80 от ЗДС бр. освободени имоти 2 бр. освободени имоти 7. Ограничаване безработицата на територията на Област Русе чрез активно участие в програми, мерки и проекти за осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи на пазара на труда Изработване на паспорти на съществуващи строежи първа, втора и трета категория съгл. ЗУТ, държавни собственост Осигуряване на субсидирана заетост чрез включване в програми и обучения Възлагане обследването и изготвянето на паспорти на строежи Осигурени е работни места на безработни лица по програмите за временна заетост бр. изготвени паспорти бр. наети лица по програми, мерки и проекти 0 бр. изготвени паспорти 188 бр. наети лица по програми, мерки и проекти 6

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИВЕЛИН СТАТЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра. 1 2 3 4 5 Цели за 2017 г. 1.Провеждане

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ МАЛИНА НИКОЛОВА Областен управител на област Враца ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за изпълнение на целите за 2018 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Враца 1 2 3 4 5 Цели за

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЛИЯН ВЕЛИКОВ ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ /съгл. Заповед РД-21-8/25.02.2019 г./ Отчет за зпълнене целте за 2018 г. Наменоване адмнстрацята: Област адмнстраця Слстра. 1 2 3 4 5 Цел за 2018

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за електронните съобщения, КРС уведоми КЗП за откриване на

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно