І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

Размер: px
Започни от страница:

Download "І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди"

Препис

1 І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв Структура на приходите: - от субсидия 72,45 % - от съдилищата 24,54 % - от НАП 2,73 % В ЗДБРБ за 2016 г. приходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 140,000 млн. лв. Съгл. ПМС 347/ г. размерът на приходите е намален на 114,400 млн. лв. за сметка на допълнителни трансфери по бюджета на съдебната власт, след което, съгласно писмо / г. на МФ и решения на Пленума на ВСС по протокол 46/ г. и на КБФ по протокол 50/ г. приходите са намалени с още 5, 000 млн. лв. за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт от 2015 г. Актуализираният план на приходите за 2016 г. е в размер на 109,400 млн. лв. 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 110,855 млн. лв. Приходите бележат спад от 6,22 % в сравнение с м.декември 2015 г. /Актуализиран годишен план за 2016 г. 109,400 млн.лв., получени приходи за м. декември 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 110,855 млн.лв.; преизпълнението на приходите за 2016 г. (без даренията от страната и чужбина) е 1,454 млн.лв Структура на собствените приходи: - от съдилищата 89,98% - от НАП 10,02% 2.2. Приходи от съдебни такси 96,463 млн. лв. /Актуализиран годишен план за 2016 г. 95,000 млн.лв., получени приходи от съдебни такси за м.декември 2016 г. 96,463 млн.лв., преизпълнението на приходите от съдебни такси за 2016 г. е 1,463 млн.лв./ 4,45 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2015 г Други приходи от дейността на органите на съдебната власт Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 14,392 млн.лв. /Актуализиран годишен план за 2016 г. 14,400 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.декември 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 14,392 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.декември 2016 г. е 0,009 млн.лв. 16,6 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 293,170 млн. лв. II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 516,422 млн. лв. 1

2 Планът на разходите за 2016 г. е в размер на 534,926 млн.лв. Изпълнението на бюджета за 2016 г. е 96,54 % 10,04 % увеличение на разходите в сравнение с м.декември 2015 г. 2. Средства за заплати 323,928 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 2016 г. е 325,392 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 99,55 % Средствата за заплати представляват 62,73% от общата сума на разходите за 2016 г. (при 61,95% през м. декември 2015 г. от общите разходи). 11,41 % увеличение в сравнение с м.декември 2015 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 47,653 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2016 г. е 48,050 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 99,17 % 7,57 % увеличение в сравнение с м.декември 2015 г. 4. Осигурителни вноски 90,213 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2016 г. е 93,087 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 96,91 % при среден процент 91,67 %. 5. Средства за текуща издръжка 48,141 млн.лв. Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2016 г. е 49,235 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 97,78 %. Средствата за текуща издръжка представляват 9,32 % от общата сума на разходите за 2016 г. 8,58 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г. 6. Средства за капиталови разходи 5,724 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2016 г. е 15,783 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 36,27 %. III. Преходен остатък от 2015 г. Преходен остатък от 2015 г. в лева Разпределени средства лв лв. ІV. Неразпределен резерв Разпределени средства Остатък за разпределение лв лв лв. V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди лв. Разпределени средства лв. Остатък за разпределение лв. VI. Други показатели: 1.Заета численост щ. бр. В т.ч.: - магистрати щ. бр. 2

3 /вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/ - съдия изпълнители 209 щ. бр. - съдии по вписванията 197 щ. бр. - служители щ. бр. 2. Незаета численост щ. бр. В т.ч.: - магистрати 508 щ. бр. - съдия изпълнители 10 щ. бр. - съдии по вписванията 6 щ. бр. - служители 315 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри VІІ. Данни за средната работна заплата към м. декември 2016 г. Средна работна заплата общо: лв. В т.ч.: - магистрати лв. - съдия изпълнители лв. - съдии по вписванията лв. - служители лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към г. 96,54% По органи на съдебната власт: 1. ВАС Общия размер на разходите е 12,861 млн.лв., 99,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,7 % изпълнение на разходите за заплати, 98,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 99,8 % изпълнение на капиталовите разходи. По ''Платени данъци, такси и административни санкции'' процентът на изпълнение е отрицателно число поради връщане на средства по ДДС от Националната агенция по приходите. 2. ВКС Общия размер на разходите е 16,276 млн.лв., 97,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 98,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 94,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 92,6 % изпълнение на капиталовите разходи. По ''Платени данъци, такси и административни санкции'' процентът на изпълнение е отрицателно число поради връщане на средства по ДДС от Националната агенция по приходите. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 201,228 млн.лв., 98,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,7 % изпълнение на разходите за заплати, 99,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 43,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 4. ВСС Общия размер на разходите е 13,550 млн.лв., 70,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 98,8 % изпълнение на разходите за заплати, 84,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 85,4 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 32,4 % изпълнение на капиталовите разходи. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 3,617 млн.лв. 99,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,8 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,9% изпълнение на капиталовите разходи. 6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 4,246 млн.лв. 99,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 100,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 100,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 100,0 % изпълнение на капиталовите разходи. 3

4 7. Съдилища Общия размер на разходите е 264,644 млн.лв., 97,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,4 % изпълнение на разходите за заплати, 99,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 28,7% изпълнение на капиталовите разходи. 4

5 Изпълнение на бюджета на съдебната власт към г. Разходи по бюджета общо Заплати Други възнагражд. и плащания на персонала Общо осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и администрат ивни санкции Текущи трансфери за домакинст вата Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Общо средства за капиталови разходи ( ) Неразпреде лен резерв по 02 и 10 Резерв за непредвиде ни и неотложни нужди Общо бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 96,5% 99,6% 99,2% 96,9% 97,8% 82,9% 71,7% 96,9% 36,3% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 97,5% 99,9% 98,2% 89,8% 94,7% -13,2% 98,9% 92,6% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 99,2% 99,7% 98,7% 97,5% 99,9% -567,0% 99,6% 99,8% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 98,3% 99,7% 99,6% 98,4% 99,8% 31,2% 100,0% 43,7% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 70,6% 98,8% 84,5% 95,8% 85,4% 92,4% 32,4% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 99,7% 99,8% 99,9% 99,5% 99,7% 99,5% 95,2% 99,9% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 70,3% 100,0% Разходи по бюджета общо Касов отчет към г Изпълнение на бюджета 97,6% 99,4% 99,3% 96,1% 98,7% 90,2% 71,7% 28,7% 5

6 Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към г. Общо разходи лв лв 96,54% Заплати лв лв 99,55% Други възнаграждения лв лв 99,17% Осигуровки лв лв 96,91% Издръжка лв лв 97,78% Платени данъци, такси и санкции лв лв 82,87% Текущи трансфери за домакинствата лв лв 71,65% Разходи за членски внос лв лв 96,92% Капиталови разходи лв лв 36,27% Неразпределен резерв лв Резерв за непредвидени и неотложни нужди лв 0 лв лв лв лв лв лв лв % - съотношение между касовия отчет към г. и плана на разходите за 2016 г. Касов отчет към г. План на разходите по бюджета за 2016 г. 6

7 лева лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв Приходи /без дарения/ Разходи - общо Заплати Други възнаграждения Осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и адм. санкции Текущи трансфери за домакинствата Разходи за членски внос Капиталови разходи лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. декември 2016 г. спрямо м. декември 2015 г лв 10, лв г лв лв лв -6,22 11,41 7,57 4,26 8, ,65 7,48 45,67 73, г. Съотношение 2016/ лв 0 лв Ръст на приходите за 2016 и 2015 г. по месеци лв лв лв лв Общо приходи за 2016 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина лв лв Общо приходи за 2015 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина лв 0 лв Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември месеци 7

8 лева лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв Ръст на разходите за 2016 г. спрямо 2015 г. по месеци ,22 20,10 11,45 13,93 11,74 18,52 20,03 20,30 12,20 9,98 13,58-5, Общо разходи за 2016 г. Общо разходи за 2015 г. Съотношение % Януари Февруари Март Април Май Юни месеци Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 8

9 лв лв лв лв лв лв лв лв Информация за текущото изпълнение на бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. Разходите по бюджета на Висш съдебен съвет към г., са в размер на 13, 550 млн.лв., което представлява 70,6 % от годишните разчети. По-ниското усвояване на разходите е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи, което се дължи на изместване на голяма част от тях, в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори. Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 6,564 млн.лв. или 97,10 % от планираните за 2016 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 18,04 %. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 4, 741 млн.лв. или 86, 2 % от планираните за 2016 година. Капиталовите разходи възлизат на 2, 245 млн.лв. или 32,4 % от планираните за 2016 г. Изпълнение на бюджета на Висш съдебен съвет към г лв лв 70,64% План на разходите по бюджета за 2016 г лв 97,09% 86,20% 32,44% Касов отчет към г лв % - съотношение между касовия отчет към г. и плана на разходите за 2016 г лв 0 лв Общо разходи Разходи за персонал Разходи за издръжка Капиталови разходи Разходите за същия период на миналата година са в размер на 8,954 млн.лв. Съпоставени с миналата година разходите са увеличени със 48,7 %, като това основно се дължи на капиталовите разходи, във връзка с чл.387 за преминаването на недвижимото имущество от Министерство на правосъдието към ВСС. Разходи към г. Разходи към г. Съотношение 2016/2015 Разходи - общо лв лв 51,32 Текущи разходи лв лв 29,90 Разходи за персонал лв лв 18,07 Заплати лв лв 21,12 Други възнаграждения лв лв -1,05 Осигуровки лв лв 14,67 Разходи за издръжка лв лв 50,81 Издръжка лв лв 31,93 Платени данъци, такси и адм. санкции лв лв 8656,69 Разходи за членски внос лв Капиталови разходи лв лв 791,97 9

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 234,694 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2014 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 122,918 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 220,686 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 278,773 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: -

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2016 г. Отчет на разходите по функционални области

Подробно

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2015 г. Отчет на разходите по

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2011 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2011 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ параграф име на п

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ параграф име на п Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ 2018 4 име на уточнен годишен план тримесечен отчет отчет - план % отношение I.Имуществени

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2018 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2018

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) 1.1.214 г. 31.12.214 г. IH СС "ЗЛАТНА НИВА" ГР.АЙТОС код : Код на сметка :Н I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225819 51000 2 Разходи Държавни дейности 225819 51000 Разлика

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

П О К А З А Т Е Л И % отчи слен бюджет СУ 2017 ТРАНСФЕРИ от държавния бюджет (по чл. 91 от ЗВО) всичко лв. I. ТРАНСФЕРИ от държавния

П О К А З А Т Е Л И % отчи слен бюджет СУ 2017 ТРАНСФЕРИ от държавния бюджет (по чл. 91 от ЗВО) всичко лв. I. ТРАНСФЕРИ от държавния бюджет СУ 2017 ТРАНСФЕРИ от държавния бюджет (по чл. 91 от ЗВО) всичко 32-30 51 600 70 I. ТРАНСФЕРИ от държавния бюджет за издръжка на обучението - за разпределение по ЗВО и методиката на МОН Трансфер

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя година 2018 за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- Н А И М Е Н О В А Н И

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно