НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ"

Препис

1 НАРЕДБА 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г. Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговаря годишният отчет на частните съдебни изпълнители. Чл. 2. (1) Годишният отчет се изготвя във форма по образец съгласно приложението към наредбата. (2) Отчетният период е една календарна година. Чл. 3. (1) Годишният отчет се изготвя и представя на министъра на правосъдието в електронна форма. Когато годишният отчет в електронна форма не е подписан от частния съдебен изпълнител с универсален електронен подпис, той се придружава от заверено копие на хартиен носител. (3) Годишният отчет в електронна форма се представя във форма и формат, одобрени от министъра на правосъдието. Чл. 4. Годишният отчет се изготвя и представя на министъра на правосъдието в срока, определен в чл. 77 от Закона за частните съдебни изпълнители. Заключителни разпоредби Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 77 от Закона за частните съдебни изпълнители.

2 Приложение към чл. 2, ал. 1 ПОЛУЧАТЕЛ: МП МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕГ. ОКРЪЖЕН СЪД: ФОРМА СП - ЧСИ О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ г. Раздел I - Изпълнителни дела Видове изпълнителни Ши- Движение на делата - Характер на изпълнението Брой Призовки дела фър кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7 жалби и книжа на Прекратени продажби ре- на вещи да несвър- постъ- всичко свърше уважен по дру- изпра- остана- движи- недви- въводи преда- други постъ- - и изгот- връчени шени де- ла в нача- пили (кол. 1+ ни чрез ги при- тени на кол. 2) реали- чини РАВЕНСТВА: лото на зиране друг съ- дебен из- шени в ли несвърми жими ване на пили вени движим и края на вещи кол. 1 + кол. 2 = отчетни кол. 3 я на взе- пълни- отчеткол. 3 = кол. 4 + кол. 5 период мането тел ния пе- + кол. 6 + кол. 7 риод а б ОБЩО (шифър 1000 = ) 1000 I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА (ш = ) 1100 в т.ч. а) публични държавни вземания 1110 б) частни държавни вземания 1120

3 II. В ПОЛЗА НА ЮРИДИ- ЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВЦИ (ш.1200 = шифър ) 1200 в т.ч. а) в полза на банки 1210 б) в полза на 1220 търговци в) в полза на други 1230 ЮЛ III. В ПОЛЗА НА ГРАЖДА- НИ (ш.1300 = ш ) 1300 в т.ч. а) за издръжки 1310 б) по трудови 1320 спорове в) предаване на 1330 дете г) други 1340 IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ 1400 V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ 1500 МЕРКИ

4 Раздел II - Суми по изпълнителни дела Видове изпълнителни дела по характер и произход на вземанията Дължими суми Събрана сума по изп. дела РАВЕНСТВА: Шиот образуван ето им до началото на отчетния период от образуван и през отчетния период всичко (кол. 1 + кол. 2) (кол. 3 = кол ) общо (кол ) такси допълнителн и разноски приети други разноски лихви суми по изпълнителн и листове от общо събраната сума (кол. 4) размер на сумата, платена доброволн о Несъбрани суми по опрощава не, прекр. по подс. перемция, изпратени на друг СИ, давност, обезсилва не и др. Останала несъбрана сума по изпълните лни листове в края на отчетния период кол. 1 + кол. 2 = кол. 3 кол. 3 = кол. 9 + кол кол. 12 кол. 4 = кол фър на ре- кол. 9 <= кол. 4 да а б Общо (шифър 1000 = ) I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА (ш = ), в т.ч.: а) публични държавни вземания б) частни държавни вземания II. В полза на юридически лица и търговци (ш = шифър ) 1200

5 в т.ч.: а) в полза на банки 1210 б) в полза на търговци 1220 в) в полза на други ЮЛ III. В полза на граждани (ш = ш ) 1300 в т.ч.: а) за издръжки 1310 б) по трудови спорове 1320 в) предаване на дете 1330 г) други 1340 IV. Изпълнение на чуждестранни решения 1400 Дата:... Съставил:... Частен съдебен изпълнител:... Град:... Тел.:...

6 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ ФОРМИ Раздел I - Изпълнителни дела Колона 1 - Посочва се броят на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период. Колона 2 - Посочва се броят на образуваните изпълнителни дела през отчетния период - новообразувани и получени от друг съдебен изпълнител. Колона 3 - Образува се от сумиране на броя на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период (колона 1) и броя на образуваните изпълнителни дела през отчетния период (колона 2). Колона 4 - Посочва се броят на делата, по които взискателят е удовлетворен изцяло: чрез плащане на сумата по изпълнителния лист; чрез възлагане на имущество на взискателя вместо плащане; чрез изпълнение на непаричното притежание - предаване на движими и недвижими вещи и предаване на дете; чрез изпълнение на действието, което длъжникът е осъден да извърши. Колона 5 - Посочва се броят на делата, прекратени по други причини: взискателят е поискал писмено прекратяване на изпълнителното дело; изпълнителният лист е обезсилен; когато с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или се признае същият акт за подправен; когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка, и когато заяви писмено, че длъжникът прави вноски срещу задължението си; представено е влязло в сила решение, с което е уважен искът в производството по оспорване вземането по изпълнителния лист. Колона 6 - Посочва се броят на делата, по които взискателят е оттеглил изпълнителния си лист и е възложил вземането си за събиране на друг съдебен изпълнител и на делата, изпратени по подсъдност на друг съдебен изпълнител. Колона 7 - Броят на делата, останали несвършени в края на отчетния период, се определя като разлика между колона 3 и общия сбор от колони 4, 5 и 6. Колона 8 - Посочва се броят на извършените продажби на движими вещи без значение дали са завършили със закупуване от реален купувач, или са възложени на взискател. Колона 9 - Посочва се броят на извършените продажби на недвижими вещи без значение дали са завършили със закупуване от реален купувач, или са възложени на взискател. Колона 10 - Попълва се броят на извършените въводи. Колона 11 - Посочва се броят на принудителните действия, при които са предадени движими вещи. Тук се отразява и броят на принудителните действия за предаване на дете. Колона 12 - Посочва се броят на принудителните действия, които не са отразени в колони 8, 9, 10, 11. Колони 13 и 14 - Посочва се съответно броят на постъпилите жалби през отчетния период и броят на жалбите, които са уважени, независимо кога са постъпили. Колона 15 - Посочва се броят на изготвените призовки и книжа. Колона 16 - Посочва се броят на връчените призовки и книжа. Раздел II - Суми по изпълнителни дела Колона 1 - Посочва се размер на дължимите суми по изпълнителни дела, останали несвършени в края на предходния отчетен период. Сумата се изчислява от дължимите суми по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в колона 7 на раздел I - Изпълнителни дела. Дължима сума е сумата, посочена в изпълнителния лист - главница, мораторна лихва и разноски, така, както са посочени. Колона 1 от този отчет е равна на колона 12 от отчетната форма за предходния период. Колона 2 - Посочва се размер на дължимата сума по образуваните през отчетния период изпълнителни дела. Сумата се определя като сбор от присъдената главница, мораторната лихва и разноските така, както са посочени в изпълнителните листове, въз основа на които са образувани

7 изпълнителните дела през отчетния период. Сумата се изчислява от дължимите суми по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в колона 2 от раздел I - Изпълнителни дела. Колона 3 - Посочва се сума, която е сбор от сумите в колони 1 и 2. Колона 4 - Посочва се сумата, която е сбор от сумите в колони 5, 6, 7, 8 и 9. Колона 5 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците начислени от частния съдебен изпълнител такси. Колона 6 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците начислени от частния съдебен изпълнител допълнителни разноски съгласно раздел VII от Тарифата за таксите и разноските по изпълнението към Закона за частните съдебни изпълнители. Колона 7 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците приети от частния съдебен изпълнител други разноски по изпълнението, т.е такива, които не са начислени от самия него. Колона 8 - Посочва се сумата на лихвата, събрана от длъжниците, изчислявана върху главниците от образуване на изпълнителното дело до погасяване на дълга. Колона 9 - Вписва се сумата на събраните от длъжниците главница, мораторна лихва и разноски така, както са посочени в изпълнителните листове. Колона 10 - Посочва се размерът на събраната от частния съдебен изпълнител сума, платена доброволно в срока за доброволно изпълнение, в резултат на спогодба между страните или по чл. 348 ГПК. Тази сума е част от сумата, отразена в колона 4. Колона 11 - Посочва се сборът на вземанията (така, както са посочени в изпълнителните листове) по изпълнителни дела, прекратени поради опрощаване, перемция, давност, обезсилване или изпратени на друг съдебен изпълнител. Колона 12 - Посочва се несъбраната сума по изпълнителни дела до края на отчетния период. Сумата от колона 12 е равна на сумата от колона 1 на отчетната форма за следващия отчетен период.

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл. 487-501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията

Подробно

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно деловодство - първоинстанционни

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Частни съдебни изпълнители Виктор Георгиев и Анита Стойнова район на действие О.С. Велико Търново УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1. Относими пр

Частни съдебни изпълнители Виктор Георгиев и Анита Стойнова район на действие О.С. Велико Търново УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1. Относими пр УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1. Относими правни норми: чл. 487-501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД 2. Информация за публичната продан книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията

Подробно

Практика давност-ВКС

Практика давност-ВКС Решение 170 от 17.09.2018 г. по гр. д. 2382 / 2017 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение Чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК Чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК Чл. 284 ГПК Чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК Чл. 439 ГПК Чл.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 49 Номер 49 Година 07.02.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 25.01 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 278,773 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: -

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ УТВЪРДИЛ: И.ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ /АЛБЕНА МИРОНОВА/ Актуализирана съгласно ПАС, ДВ, бр.68 от 22.08.2017г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТ

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно