Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Размер: px
Започни от страница:

Download "Otgovori na zapitvania PSOV3 - III"

Препис

1 Изх /681/ г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) , факс: (0658) web-site: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене с финансиране по Оперативна програма Околна среда" г. ( ) ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 60 АЛ.АЛ. 5 И 6 ОТ ГПК УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене с финансиране по Оперативна програма Околна среда" г. и чл. 29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите запитвания: Въпрос 1: Съгласно Обобщена количествена сметка поз. XI част Външно електрозахранване позицията за "оборудване" - къде е необходимо /към коя част/ да бъде отнесено "оборудването" съгласно прогнозната "индикативна" стойност за изпълнение на дейностите по обществената поръчка? Отговор 1: Получената обща стойност при остойностяването на Оборудването по част външно ел.захранване (явяваща се сбор от стойностите от ред 1 до ред 14 вкл. от Стр.1 от 7

2 Количествена сметка Външно ел. захранване (с име на файла KSS_Vunshno_El_zahranvane xls) следва да се отнесе към т от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение 17 - Ценово предложение (стр. 46). Въпрос 2: Моля Възложителят да уточни доставките от "КСС - канализация-кпс и тласкател", към коя част от обобщената количествена сметка да се отнесат? Отговор 2: Получените стойности при остойностяването на дейностите (СМР и доставки), заложени в КСС Канализация КПС и тласкател (име на файла: KSS_KPS+tlaskatel do PSOV_ xls) следва да бъдат отнесени по следните позиции от Обобщената количествено-стойностна сметка: Стойността от ред 1 Д-ка и монтаж помпа Н=15 Q=<85л/с, потопяема, за вертикален м-ж, канализационна, и с въздушно охлаждане, с присъединително коляно и демонтажнавръзка да се отнесе на ред XV, колона Оборудване от Обобщената количествено - стойностна сметка; Сборът от стойностите от ред 2 до ред 41 вкл. да се отнесе на ред XV, колона Строително-монтажни работи от Обобщената количествено - стойностна сметка; Сборът от стойностите от ред 42 до ред 66 вкл. да се отнесе на ред XIII, колона Строително-монтажни работи от Обобщената количествено - стойностна сметка; Въпрос 3: За горепосочената позиция Оборудване от Въпрос 2 от Обобщена количествена сметка поз. XV Реконструкция на съществуваща КПС, към коя част от прогнозната "индикативна" стойност за изпълнение на дейностите по обществената поръчка трябва да бъде отнесена? Отговор 3: Стойността от ред XV, колона Оборудване от Обобщената количествено - стойностна сметка следва да се отнесе към т от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение 17 - Ценово предложение (стр. 46). Стр.2 от 7

3 Въпрос 4: Към Обобщена количествена сметка поз. I част Технологична, е необходимо да ни поясните кои количествено-стойностни сметки /или част от тях/ е необходимо да бъдат включени в част "строително-монтажни работи" и кои количествено-стойностни сметки в част "оборудване"? Отговор 4: На участниците в електронен вид е предоставен файл във формат.xls с име на файла SMETKA_Technology_s korekcii_kolektor_rev Този файл съдържа три листа (sheets). 1. Първият лист (sheet) е с наименование Технологично оборудване ПСОВ. Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в лист Технологично оборудване ПСОВ следва да се отнесе на ред I, колона Оборудване от Обобщената количествено - стойностна сметка; 2. Вторият лист (sheet) е с наименование Площадкови връзки. a. В него под ред I следва да се разбират дейностите, свързани с изграждането на Заустващия колектор, озаглавени в количествената сметка по следния начин I Заустващ колектор (редове от 1 до 17 и последващата позиция с наименование Обща спецификация на материалите ). Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в ред I ( I Заустващ колектор ) следва да се прибави към стойността на ред I, колона СМР от Обобщената количествено - стойностна сметка; b. Получената обща стойност при остойностяването на всички останали дейности от лист Площадкови връзки следва да се прибави към стойността на ред I, колона СМР от Обобщената количествено - стойностна сметка; 3. Третият лист (sheet) е с наименование Технологични връзки в сгради и съоръжения. Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в лист Технологични връзки в сгради и съоръжения следва да се прибави към стойността на ред I, колона СМР от Обобщената количествено - стойностна сметка. Въпрос 5: От обобщена количествена сметка поз. I част Технологична включваща "строително-монтажни работи" и "оборудване" не е ясно посочените "-монтажни работи" и "оборудване" към коя част от прогнозната "индикативна" стойност за изпълнение на дейностите по обществената поръчка Стр.3 от 7

4 трябва да бъдат отнесени.съгласно ваши предишни разяснения е указано, че в заустващ колектор се включва стойността от КСС част технологична - на ред I - SMETKA_Telmology_skorekcii_kolektor_rev /Площадкови връзки/заустващ колектор. Не е ясно какво сте посочили като ред I и какво точно се разбира под "SМЕТКА_Telmology_skorekcii_kolektor_rev /Площадкови връзки/заустващ колектор. Отговор 5: На участниците в електронен вид е предоставен файл във формат xls с име на файла SMETKA_Technology_s korekcii_kolektor_rev Този файл съдържа три листа. 1. Първият лист (sheet) е с наименование Технологично оборудване ПСОВ. Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в лист Технологично оборудване ПСОВ следва да се отнесе към т от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение 17 - Ценово предложение (стр. 46). 2. Вторият лист (sheet) е с наименование Площадкови връзки. a. В него под ред I следва да се разбират дейностите, свързани с изграждането на Заустващия колектор, озаглавени в количествената сметка по следния начин I Заустващ колектор (редове от 1 до 17 и последващата позиция с наименование Обща спецификация на материалите ). Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в ред I ( I Заустващ колектор ) следва да се отнесе към т от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение 17 - Ценово предложение (стр. 46). b. Получената обща стойност при остойностяването на всички останали дейности от лист Площадкови връзки следва да се отнесе към т от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение 17 - Ценово предложение (стр. 46). 3. Третият лист (sheet) е с наименование Технологични връзки в сгради и съоръжения. Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в лист Технологични връзки в сгради и съоръжения следва да се отнесе към т от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение 17 - Ценово предложение (стр. 46). Въпрос 6: В някои от количествените сметки на места са показани количества съгласно посочения по-долу пример взет от SMETКA_Technology_s korekcii kolektor Стр.4 от 7

5 rev xls в sheet Площадкови връзки по ред Описание на строителномонтажни работи Изкопи с ширина м м. в укрепени земни почвии дълбоч.о.оо-2.00м. К-во или размери Брой К-во дължина Шир. Дълб. п.ч. Ед. цена (лева) Обща цена (лева) Ф ,50 2,00 1,50 1,ОО 1645,50 2 Уширение на РШ 1,50 0,80 2,00 8,00 19,20 Машинен изкоп 1, ,76? 0,00 Ръчен Изкоп 462,14? 0,00 Всичко мз 1923,10? 0,00 Моля да укажете: необходимо ли е да се ценообразува поз. 1 - Изкопи с ширина м в укрепени земни почви-ръчно и дълбоч м коя цена от поз. 2 е необходимо да бъде сумирана в крайната цена, и на кои количества е необходимо да се поставят единични цени, тъй като количествата на ръчния и машинен изкоп не съответстват на общия изкоп. Същевременно са дадени общи цени за 3те реда съответно - машинен изкоп, ръчен изкоп, всичко? Кой са верните количества за позиция 2? Във връзка с горния въпрос моля укажете как да се процедира при аналогични неточности във всичките количествени сметки. Отговор 6: В цитираната извадка, количеството за Ф400 ( ) + количеството за уширение на РШ (19,20) дава общото количество = m3 От него е приет 80 % за машинен изкоп и 20 % за ръчен изкоп, като към ръчния изкоп е прибавено и количеството по позиция, равняващо се на m Подложка от земя и пясък - м3 Сумата от машинния и ръчния изкоп трябва да дава позиция Всичко, м3. В случая позиция всичко е още веднъж завишена с кубатурата за подложка от земя и пясък, поради техническа грешка. Т.е. на практика би трябвало да се оферират като единични цени само позиции: Стр.5 от 7

6 - Машинен изкоп - Ръчен изкоп. Не е необходимо да се ценообразува поз.1 - Изкопи с ширина м в укрепени земни почви-ръчно и дълбоч м. В крайната цена е необходимо да бъде сумирана позиция Всичко, която би трябвало да съответства на общия изкоп. Верните количества за позиция 2 са както следва: по ред Описание на строителномонтажни работи Количество или размери Брой дължина ширина дълбочина п.ч. Количество Изкопи с ширина м м. в укрепени земни почвиръчно и дълбоч м. 2 Уширение на РШ Ф Машинен изкоп Ръчен Изкоп Всичко, м Във всички количествени сметки с подобни неточности, позиция Всичко трябва да е равна на сумата от машинния и ръчния изкоп. Аналогично цената за позиция Всичко е сума от цените за машинния и ръчния изкоп. С писмо Изх /669/ г. Община Белене изпрати до всички заинтересовани лица и потенциални участници, получили документация за участие в процедурата разяснение на следното постъпило запитване: Моля да представите детайл за отводнителен борд с височина 40 см. в част вътрешни пътища Стр.6 от 7

7

8

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

На вниманието на полк

На вниманието на полк ПРИЛОЖЕНИЕ 1-А Схеми и размери на дограмата към ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (сграда 56 ЩАБ във ВР 1589 Смолян) 1. Преди изпълнение на доставката, изпълнителят на обществената поръчка да извърши оглед на място

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Raziasnenie_3PP

Raziasnenie_3PP РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни гуми - Рамково споразумение открита с решение на възложителя 20/05.03.2015 г.

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно