П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин Ахмед 2. Сания Мустафа Юсуф Председателя на Общински съвет Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим предложи следния дневен ред. Общинския съвет прие следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : ======================== 1.Докладна записка относно предложение за утвърждаване на училищната мрежа на територията на Община Ситово за учебната година. Внася: С.Адем Зам Кмет на Община Ситово 2. Докладна записка относно Проект Рехабилитация и реконструкция на спортен комплекс в с.ситово, стадион с.искра и изграждане на стадион в с.любен, Община Ситово по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони година Основни услуги на населението и икономиката в селските райони. Внася: инж.н.неделчев - Кмет на Община Ситово. 3. Докладна записка относно Допълнение към Приоритет ІІ, Цел 1 на Плана за развитие на Община Ситово за периода година. Внася: инж.н.неделчев - Кмет на Община Ситово. 4. Докладна записка относно одобряване на ИПУП-ПЗ на ПИ по КВС с.ситово. Внася: инж.н.неделчев - Кмет на Община Ситово 5. Докладна записка относно одобряване на ПЗ на ПИ по КВС с.ситово. Внася: инж.н.неделчев Кмет на 1

2 Община Ситово. 6. Докладна записка относно одобряване ПУП-ПЗ на ПИ по КВС с.нова Попина. Внася: инж.н.неделчев - Кмет на Община Ситово 7. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост с.поляна. Внася: инж.н.неделчев - Кмет на Община Ситово 8. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с. Попина. 9.Питания. Внася: инж.н.неделчев Кмет На Община Ситово. По първа точка от дневния ред: С.Адем Зам.Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с Докладна записка относно предложение за утвърждаване на училищната мрежа на територията на Община Ситово за учебната година. 1.Димитър Неделчев Господинов 2.Гергана Вениславова Кулева 3.Небайдин Дауд Юмер 4.Никола Георгиев Георгиев 5.Ридван Ахмед Кязим 6.Розин Георгиев Христов 7.Ремзи Бедри Муталиб 8. Танжур Ридван Шакир 2

3 Р Е Ш Е Н И Е 38 ================= На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1, т.2 и 3, от Наредба 7/ 2000 година на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини и обслужващи звена, Общински съвет Ситово: 1. Закрива полудневна детска група в с. Попина към ЦДГ Мир с. Искра, считано от г. 2. Утвърждава маломерни и слети паралелки в основните училища за учебната 2011 / 2012 година, както следва: ОУ - СИТОВО: слята паралелка в І ІV-ти клас - 13 ученика слята паралелка в ІІ ІІІ- ти клас - 12 ученика слята паралелка в V VІІ -ми клас - 16 ученика ОУ ИСКРА слята паралелка в VІІ VІІІ ми клас - 26 ученика маломерна паралелка в ІV - ти клас - 14 ученика ОУ ДОБРОТИЦА маломерна паралелка в ІІ ри клас - 13 ученика маломерна паралелка в ІІІ- ти клас - 13 ученика маломерна паралелка в V ти клас - 17 ученика слята паралелка в VІІ VІІІ ми клас - 24 ученика От общия брой паралелки 20, за учебната 2011/2012 година 4 са слети и 6 са маломерни. 3. Утвърждава числеността на персонала в двете ЦДГ от Община Ситово за учебната 2011 /2012 година, считано от година, както следва: 3

4 3.1. ДЕЙНОСТ ЦДГ Населено място Директор без група Педагогически персонал Непедагогически персонал било Става било става било става Ситово ,5 3,5 Искра Попина Любен ,5 2,5 Добротица О Б Щ О : ОБЩ БРОЙ ПЕРСОНАЛ : - 31 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - 16 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ На основание чл. 11, ал.3 от Наредба 7/ година на МОН, Общински съвет Ситово дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства на основните училища за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти. По втора точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с докладна записка относно Проект Рехабилитация и реконструкция на спортен комплекс в с.ситово и стадион с.искра мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони година Основни услуги на населението и икономиката в селските райони. 4

5 Р Е Ш Е Н И Е 39 ================== На основание Чл.21, Ал.1,т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони, Общински съвет Ситово приема, че: 1.Дейностите по Проект Рехабилитация и реконструкция на спортен комплекс в с.ситово, стадион в с.искра и изграждане на стадион в с.любен, Община Ситово, подготвян по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони, отговарят на Прироритет ІІ Изграждане на благоприятна жизнена среда, осигуряващо ново качество на жизнен стандарт, Цел 1 Подобряване условията на жизнена среда, Мярка 7 Подобряване на условията за спорт и отдих в Община Ситово Рехабилитация и реконструкция на спортен комплекс в с. Ситово, стадион в с.искра и изграждане на стадион в с.любен, Община Ситово по Плана за развитие на Община Ситово година 2. Задължава Кмета на Община Ситово да подготви и внесе Проект Рехабилитация и реконструкция на спортен комплекс в с.ситово, стадион в с.искра и изграждане на стадион в с.любен, Община Ситово по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони година Основни услуги за населението и икономиката в селските райони По трета точка от дневния ред: Инж. Н.Неделчев Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с докладна записка относно Допълнение към Приоритет ІІ, Цел 1 на Плана за развитие на Община Ситово за периода година. 5

6 Р Е Ш Е Н И Е 40 ================== На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово допълва финансово индикативната таблица към Плана за развитие на Община Ситово година като към Приоритет ІІ Изграждане на благоприятна жизнена среда, осигуряващо ново качество на жизнен стандарт, Цел 1 Подобряване условията на жизнена среда включва Мярка 7 Подобряване на условията за спорт и отдих в Община Ситово Рехабилитация и реконструкция на спортен комплекс в с.ситово, стадион в с.искра и изграждане на стадион в с.любен, Община Ситово. По четвърта точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с докладна записка относно одобряване на ИПУП-ПЗ на ПИ по КВС с.ситово. 6

7 Р Е Ш Е Н И Е 41 =================== На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,чл. 129, ал.1, чл.128, ал.13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 11 от г. Общински съвет Ситово одобрява: ИПУП-ПЗ на ПИ по КВС на землището на с.ситово, Община Ситово, за изграждане на СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО Възложител : 1. «ПЪРВИ МАЙ» АД - СИЛИСТРА На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7- дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По пета точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с докладна записка относно одобряване на ПЗ на ПИ по КВС с.ситово. Р Е Ш Е Н И Е 42 =================== На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,чл. 129, ал.1, чл.128, ал.13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 11 от г. Общински съвет Ситово одобрява: 7

8 ПЗ на ПИ по КВС на землището на с.ситово, ОБЩИНА СИТОВО, за изграждане на КЪЩИ ЗА ГОСТИ Възложител : 1. НИКОЛА СЛАТИНСКИ ЕООД На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По шеста точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с докладна записка относно одобряване ПУП-ПЗ на ПИ по КВС с.нова Попина. Р Е Ш Е Н И Е 43 =================== На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,чл. 129, ал.1, чл.128, ал.13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 11 от г. Общински съвет Ситово одобрява: ПУП -ПЗ на ПИ по КВС на землището на с.нова Попина, Община Ситово, за изграждане на СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО Възложител : 1. «ПЪРВИ МАЙ» АД - СИЛИСТРА На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" 8

9 По седма точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с докладна записка относно разпореждане с общинска собственост с.поляна. Р Е Ш Е Н И Е 44 =================== На основание Чл.21, Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.34, Ал.4 от ЗОС и Чл.35, Ал.1 от ЗОС, Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост, представляващ: - КАЗАН за изваряване на ракия с.поляна масивна сграда с площ от 60 кв.м. с прилежащ терен от 425 кв.м. в Кв.16, УПИ ІІ-общ. По регулационния план на с.поляна., по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. По осма точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с. Попина. 9

10 След гласуване с 0 гласа За, 1 глас против 1. Розин Георгиев Христов и 10 гласа Въздържали се 6. Ремзи Бедри Муталиб 7.Танжур Ридван Шакир 8.Хабил Расим Хабил 9.Янко Любенов Къров 10.Ясен Иванов Енев Общинския съвет не прие решение по докладната записка. часа. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: / Р. КЯЗИМ / 10

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 5 От 28.04.2011 година Днес 28.04.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Небайдин

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе П Р О Т О К О Л 6 От 14.09.2006 годин Днес 14.09.2006 годин Общински съвет Ситово, обл.силистр проведе зседние. От 13 общински съветник, н зседнието присъствх 10, отсъствх 3 съветник 1. Енчо Костдинов

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри П Р О Т О К О Л 8 От 30.08.2016 година Днес 30.08.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника Отсъстват 3-ма 1. Деница Димитрова

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 27.09.2018 г. Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно