ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи за 2015 година. 2. относно приемане на Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в община Сатовча за периода година. 3. относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Сатовча 2016 година. 4. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно определяне на представител на Общински съвет Сатовча, в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 5. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно определяне на представител на Общински съвет Сатовча, в Общото събрание на Сдружението на Югозападните общини. 6. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно попълване на състава на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 7. относно определяне на пълномощен представител в Общото събрание на Асоциацията на общинските гори. 8. относно промяна начина на трайно ползване на имот , находящ се в местността Гробето, землището на село Фъргово. 9. относно промяна начина на трайно ползване на имот , находящ се в местността Гробето, землището на село Фъргово. 10. относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на село Кочан в собственост на Селвин Адамов Чаушев. 11. относно Разрешение за изработване на ПУП - изменение на уличната регулация между О.T. 327, О.Т. 317, О.Т. 316, О.Т. 309, О.Т. 307 и О.Т. 306 по плана на село Сатовча. 12. относно кандидатстване на община Сатовча с проект по обявена покана за набиране на 1

2 проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България Македония, референтен : 2014ТС16I5CB Заявление от Събиятка Юсеинова Каптиева, законен представител на Велизар и Валентин Исметови Каптиеви, за приемане на решение за отпускане на персонална пенсия на децата й. 14. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, относно кандидатстване по проект на МТСП Красива България, с обект Преустройство на общинска сграда, находяща се поземлен имот 159, кв. 20 по плана на село Туховища за кметство и здравна служба. 15. Молба от Анастасия Заимова жител на село Осина, за освобождаване от такса за посещаване на детска градина за детето й Деница Заимова. 16. Разни. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи за 2015 година РЕШЕНИЕ 30 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 124, ал. 1-4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА актуализира Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2015 година съгласно приложението. относно приемане на Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в община Сатовча за периода година РЕШЕНИЕ 31 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗСП приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на община Сатовча за периода година. относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Сатовча 2016 година РЕШЕНИЕ 32 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗСП приема Годишен план за развитие на социалните услуги на община Сатовча за 2016 година. 2

3 Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно определяне на представител на Общински съвет Сатовча, в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България РЕШЕНИЕ 33 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл.27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет Сатовча, реши: 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет Сатовча, д-р Ивайло Асенов Моллов председател на Общински съвет. 2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Нафие Еминова Бошнакова. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно определяне на представител на Общински съвет Сатовча, в Общото събрание на Сдружението на Югозападните общини РЕШЕНИЕ 34 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 4 от Устава на Сдружението на Югозападните общини Общинският съвет Сатовча, реши: 1. Определя за заместник делегат в Общото събрание на Сдружението на Югозападните общини д-р Халил Юсуфов Мусов. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно попълване на състава на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси РЕШЕНИЕ 35 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 25, ал. 2, т. 3 Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, избира следната комисия: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет ЧЛЕНОВЕ: 2. Нафие Бошнакова 3. Людмил Доленски 4. Юсеин Избищали 5. Емил Гулев 6. Пламен Поюков 7. д-р Искрен Кальонев. относно определяне на пълномощен представител в Общото събрание на Асоциация на общинските гори 3

4 РЕШЕНИЕ 36 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Устава на Асоциацията на общинските гори: 1. Определя за пълномощен представител на община Сатовча в Общото събрание на Асоциация общински гори г-н Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча. 2. Определя за заместник пълномощен представител г-н Йордан Бошнаков ръководител звено Общински гори при Общинска администрация Сатовча. относно промяна начина на трайно ползване на имот , находящ се в местността Гробето, землището на село Фъргово РЕШЕНИЕ 37 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ реши: 1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот , актуван с АПОС 765 от година, с площ 0,140 дка (нула декара сто и четиридесет квадратни метра), находящ се в местността Гробето, по картата на землището на село Фъргово, община Сатовча, ЕКАТТЕ 76203, от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по земеделие Сатовча, по искане на кмета на общината. 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до Общинска служба по земеделие Сатовча, за промяна на начина на трайно ползване на имота. 3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година: - за общо ползване ,811 дка - за индивидуално ползване дка - общо: ,811 дка. относно промяна начина на трайно ползване на имот , находящ се в местността Гробето, землището на село Фъргово РЕШЕНИЕ 38 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ реши: 1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот , актуван с АПОС 766 от година, с площ 2,404 дка (два декара четиристотин и четири квадратни метра), находящ се в местността Гробето, по картата на землището 4

5 на село Фъргово, община Сатовча, ЕКАТТЕ 76203, от пасище, мера в изоставена нива, придружен със скица проект, издадена от Общинска служба по земеделие Сатовча, по искане на кмета на общината. 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл.78а от ППЗСПЗЗ до Общинска служба по земеделие Сатовча, за промяна на начина на трайно ползване на имота. 3. Промяната на начина на трайно ползване няма да доведе до нарушаването на изискването за поддържане на постоянно затревени площи необходими за пашуване, видно от данните от Годишния план за паша за 2015 година: - за общо ползване ,407 дка - за индивидуално ползване дка - общо: ,407 дка. относно искане по пар. 27, ал. 2 от ЗСПЗЗ за възстановяване на имоти в землището на село Кочан РЕШЕНИЕ 39 Общинският съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ реши: Предоставя на Общинска служба по земеделие Сатовча, земя от общинския поземлен фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ: - имот , находящ се в местността Корията, землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,614 дка, актуван с АЧОС 749 от год. - имот , находящ се в местността Сулева курия, землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,162 дка, актуван с АЧОС 750 от год. - имот , находящ се в местността Сулева курия, землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,090 дка, актуван с АЧОС 751от год. - имот , находящ се в местността Сулева курия, землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,083 дка, aктуван с АЧОС 752 от год. - имот , находящ се в местността Колаята, землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,731 дка, актуван с АЧОС 754 от год., които да бъдат възстановени на наследниците на Селвин Адамов Чаушев бивш жител на село Кочан, при спазване на нормативните изисквания. относно разрешение за изработване на ПУП - изменение на уличната регулация между О.T. 327, О.Т. 317, О.Т. 316, О.Т. 309, О.Т. 307 и О.Т. 306 по плана на село Сатовча РЕШЕНИЕ 40 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията реши: 1. Дава съгласие да бъде частично изменена уличната регулация между О.Т. 327, О.Т. 317, О.Т. 316, О.Т. 309, О.Т. 307, О.Т. 306 по плана на село Сатовча. 5

6 2. Възлага на кмета на Общината да организира извършването на произтичащите от решението процедури. относно кандидатстване на община Сатовча с проект по обявена покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен 2014TC1615CB РЕШЕНИЕ 41 1.Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава съгласието си Общинска администрация Сатовча, да кандидатства по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен 2014TC1615CB със следния проект Да мислим за природата, водата и културата да бъдем европейски туристи по Приоритетна ос 2 Туризъм, Специфична цел 2.1 Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. Водещ партньор по проекта да бъде община Липково, Македония. 2. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, да предприеме всички необходими действия за: - Изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за кандидатстване, който да бъде подаден за оценка от Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен 2014TC1615CB да отговаря на условията на програмата и да е изготвен в партньорство с община Липково; - Осъществяване на контакт със съответните трансгранични институции за изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, трансграничното естество на проектното предложение и демонстриращо взаимните ползи от неговото изпълнение; - Да подписва или упълномощи представител с право да подписва всеки изискуем документи във връзка със спецификата и условията на Поканата за набиране на проектни предложения. 3. В случай че проект Да мислим за природата, водата и културата да бъдем европейски туристи бъде одобрен за финансиране, Общинският съвет Сатовча, се ангажира да осигури необходимите оборотни средства за стартиране и изпълнение на проектните дейности, които в последствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта. Заявление от Събиятка Юсеинова Каптиева, законен представител на Велизар и Валентин Исметови Каптиеви, за приемане на решение за отпускане на персонална пенсия на децата й РЕШЕНИЕ 42 6

7 Във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната власт Общинският съвет Сатовча, дава съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Велизар и Валентин Исметови Каптиеви от село Вълкосел. относно кандидатстване по проект на МТСП Красива България, с обект Преустройство на общинска сграда, находяща се поземлен имот 159, кв. 20 по плана на село Туховища за кметство и здравна служба РЕШЕНИЕ 43 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация реши: 1. Дава съгласието си община Сатовча да кандидатства по проект на МТСП Красива България, с обект Преустройство на общинска сграда, находяща се поземлен имот 159, кв. 20 по плана на село Туховища за кметство и здравна служба по мярка 01 Подобряване на обществената среда в населените места. 2. Общинският съвет Сатовча, одобрява съфинансиране от общинския бюджет, съгласно изискванията на проекта 50%. Молба от Анастасия Каменова Заимова, жител на село Осина, за освобождаване от такса за посещаване на детска градина за детето й Деница Заимова РЕШЕНИЕ 44 На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 24, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча Общинският съвет Сатовча реши: Освобождава Анастасия Заимова с постоянен адрес село Осина, община Сатовча от заплащането на такса за посещаването на детска градина за детето й Деница Альошева Заимова за 2016 година. РЕШЕНИЕ 45 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация реши: Попълва състава на комисията по Решение 29 от 26 ноември 2015 година на Общински съвет Сатовча, с общинските съветници: инж. Руси Камбошев, Ангел Сандев, Венцислав Манов и инж. Байрям Дерменджиев. 7

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 28.09.2016 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77,  П Р О Т П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на 13.11.2015 Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 407 Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество Прогрес-строй 56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно