ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E"

Препис

1 ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: г. Преработена: г. Одобрена: г. СВОДОВ ЕФЕКТ ПРИ НАТОВАРВАНЕ ОТ ЗИДОВЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ Л. Михова 1 Ключови думи: тухлен зид, сводов ефект, стоманобетонна рамка, МКЕ РЕЗЮМЕ Изследван е сводовият ефект при натоварване на стоманобетонна (СтБ) рамка с тухлен зид. Разгледани са случаите на плътен зид и зид с отвори от прозорци. За моделиране на механизма на предаване на натоварването са съставени числени модели по МКЕ, където зидът и рамката са моделирани с равнинни крайни елементи (shell). Числените решения са сравнени с традиционното решение, при което тухленият зид се апроксимира като разпределен товар върху ригела на рамката. Моделът на съвместна конструкция СтБ рамка със закоравен ригел от зидария дава съществени промени в разрезните усилия в рамката в сравнение с традиционното решение. Стоманобетоновият ригел остава в опънната зона на съвместното сечение, огъващият момент в него драстично намалява, което се дължи на изтичане на голяма част от теглото на зидарията към опорите вследствие на засводяване на натисковата зона в нея. 1. Постановка на задачата При проектиране на строителни конструкции от съществено значение е правилното определяне на натоварването върху техните елементи. При наличие на тухлен зид върху стоманобетонен елемент (греда, рамка или плоча), традиционно зидът се апроксимира към непосредствено приложен равномерно разпределен товар върху конструктивния елемент, с интензивност теглото на зида на линеен метър. 1 Лена Михова, доц. д-р инж., кат. Геотехника, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, 1046 София, 155

2 В настоящата работа се изследва взаимодействието между стоманобетонна конструкция и прилежащ зид, както и механизмът на предаване на натоварването от страна на зида върху конструкцията. За целта се разглежда стоманобетонна рамка, върху която е изграден тухлен зид. Рамката е със светъл отвор 5,87 m и височина 2,80 m, а стойките и ригелът са със сечение 0,25 0,40 m. Тухленият зид е с височина 2,60 m, като се разглеждат три варианта плътен зид, зид с един отвор за прозорец, зид с два отвора за прозорци. На фиг. 1 са показани схеми на разглежданата конструкция. Детайл А Фиг. 1. Схеми на стоманобенонна рамка, натоварена с тухлен зид без и със отвори 2. Изчислителни модели За провеждане на изследването са съставени 2D модели по крайни елементи, съответстващи на схемите от фиг. 1, като рамката и зидът са моделирани с равнинни (shell) елементи. Физико-механичните характеристики на зидарията са приети в съответствие с [3]. При моделирането е отчетен материалът на разтвора във фугите на зидарията. На фиг. 2 е показан фрагмент от числения модел, на който са посочени използваните различни типове крайни елементи по материал. Изследва се съвместната работа на рамката и зида само при действие на собственото им тегло, като съставна част от общото натоварване на една конструкция. За оценка на решенията се извършва анализ на резултатите за разрезните усилия в стоманобенонната рамка в следните сечения: 1-1 в долния край на стойката; 2-2 в края на ригела; 3-3 в средата на ригела (фиг. 3). Резултатите от моделите по МКЕ са сравнени с класическото решение чрез заместване на зида с разпределен товар върху рамката (фиг. 3). 156

3 Фиг. 2. Фрагмент от модела по крайни елементи (детайл А от фиг. 1) Фиг. 3. Класически изчислителен модел с означения на характерни сечения 3. Резултати от числените решения 3.1. Зид без отвори В таблица 1 са дадени резултатите за разрезните усилия в стоманобетонната рамка от класическото решение, при което зидът е заместен с равномерно разпределен товар с интензивност q = 10,4 kn/m (фиг. 3), а в таблица 2 от модела по крайни елементи. На фиг. 4 е показана диаграмата на главните нормални натискови напрежения в елементите. Таблица 1. Резултати от класическо решение за натоварване на рамка от зид без отвори Сечение N [kn] Q [kn] M [knm] сеч ,44-12,40 12,34 сеч ,40 28,44-19,17 сеч ,40 0,00 19,73 157

4 Таблица 2. Резултати от модел по МКЕ за рамка и зид без отвори Сечение N [kn] Q [kn] M [knm] сеч ,44-3,656 3,747 сеч ,656 28,44-1,533 сеч ,82 0,01 0,999 Фиг. 4. Модел по МКЕ при зид без отвори. Диаграма на главни натискови напрежения в kn/m Зид с един отвор Таблица 3. Резултати от модел по МКЕ за рамка и зид с един отвор Сечение N [kn] Q [kn] M [knm] сеч ,17-4,292 4,402 сеч ,292 25,17-3,440 сеч ,34 0,016 3,294 Фиг. 5 Модел по МКЕ при зид с отвор. Диаграма на главни натискови напрежения в kn/m 2 158

5 3.3. Зид с два отвора Таблица 4. Резултати от модел по МКЕ за рамка и зид с два отвора Сечение N [kn] Q [kn] M [knm] сеч ,89-3,891 3,992 сеч ,891 21,89-3,303 сеч ,65 0,011 2,499 Фиг. 6. Модел по МКЕ при зид с два отвора. Диаграма на главни натискови напрежения в kn/m Деформации в конструкцията В табл. 4 е дадено преместването в средата на ригела от решенията на моделите. Таблица 5. Максимално вертикално преместване на ригела от собственото тегло на рамката и зидарията Модел Вертикално преместване (cm) Класически модел 0,450 Плътен зид 0,063 Зид с един отвор 0,099 Зид с два отвора 0,

6 4. Анализ на резултатите Извършен е анализ на резултатите и са направени следните изводи: 1. При тухлен зид без отвори класическото решение (табл. 1) и численото решение по МКЕ (табл. 2) дават еднакви резултати за нормалните усилия в стойките. Техните стойности съответстват на половината от теглото на конструкцията. Съществено се различава нормалното усилие от двете решения в средата на ригела на рамката от натисково със стойност 12,4 kn при класическия модел, то става опънно със стойност 15,82 kn в числения модел. Съществена разлика се получава в стойностите на огъващия момент от двете решения. В средното сечение на ригела стойността на огъващия момент от решението по МКЕ драстично намалява получава се М = 1,0 kn.m за разлика от М = 19,73 kn.m при класическото решение. Причина за тази разлика е задействането на сводовия механизъм при предаването на товара от страна на зида върху рамката. На фиг. 4 ясно се вижда, че натисковата зона в зида се засводява и голяма част от неговото тегло директно се предава на стойките, без да натоварва ригела. 2. При наличие на отвори в зидарията общото натоварване намалява и нормалните усилия в стойките пропорционално намаляват (табл. 3 и табл. 4). Но от друга страна, отворите нарушават механизма на сводовото действие в зидарията и вертикалните нормални напрежения в зида проявяват тенденция към равномерност за всяко хоризонтално сечение. Наличието на един отвор, но разположен в оста на симетрия на зида, нарушава в по-голяма степен сводовото действие в сравнение с наличието на два отвора, разположени встрани от оста на симетрия. Ето защо, в случаите на зид с отвори ригелът на рамката се товари повече, отколкото при зид без отвори. 5. Заключение От проведеното изследване се вижда, че без отчитане на работата на тухлен зид, стъпил върху стоманобетонен ригел на рамка, последният работи на нецентричен натиск със сравнително голям огъващ момент. При отчитане на работата на зида, ригелът е натоварен на нецентричен опън със сравнително малък огъващ момент. Тези резултати са получени при модел на самостоятелна рамка, натоварена със зид. За по-точно изследване на съвместната работа на тези елементи е необходимо те да бъдат разгледани като част от една цялостна пространствена конструкция на сграда. 160 ЛИТЕРАТУРА 1. БДС EN Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. 2. Наредба 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. Издадена от МРРБ, Обн. ДВ., бр. 92 от 15 октомври 2004 г., изм. ДВ., бр. 33 от 15 април 2005 г. 3. Нисимов, Х. Зидани конструкции. Техника, София, 1986 г. 4. Русев, К., Михов, Я. Разрезни усилия в хоризонтална кръгова дъга от вертикален неравномерно разпределен товар. // Строителство, кн. 2, 2008 г.

7 ARCHING EFFECT IN MASONRY AT LOADING OF RC STRUCTURAL ELEMENTS L. Mihova 1 Keywords: brick masonry, arching effect, RC frame, FEM ABSTRACT A study of arching effect in brick masonry wall is done when the wall lies on a beam of RC frame. The cases of a compact wall and walls with windows are considered. The mechanism of the load transferring is modelled by using shell finite elements for both the masonry and the frame. Numerical finite element solutions are compared to the simplified solutions in which the wall is approximated with a disturbed load on the beam. The model of composite structure wall-beam gives significant differences in comparison with the model of replacing the wall with a disturbed load. The axial force in the beam becomes tensile and the bending moment is significantly reduced. Due to the arching effect, a large part of the masonry weigh is transferred to the columns of the RC structure. 1 Lena Mihova, Assoc. Prof. Dr. Eng., Dept. Geotechnics, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, 161

8 162

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой 12 Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVI

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой 12 Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVI ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой 12 Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 18.03.2018

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 50 2017 Брой Issue AUAL OF THE UIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL EGIEERIG AD GEODESY SOFIA 4 Получена: 08.06.2016 г. Приета:

Подробно

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око 1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава окончателни резултати от изчисленията за напрегнатото

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

X Юбилейна международна научни конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, септември 2018 г, Варна X Jubilee International Sc

X Юбилейна международна научни конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, септември 2018 г, Варна X Jubilee International Sc X Юбилейна международна научни конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, 20-22 септември 2018 г, Варна ВЛИЯНИЕ НА ПЪЛНЕЖНАТА ЗИДАРИЯ ВЪРХУ СЕИЗМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 07.01.2019

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 1 Получена: 19.12.2017

Подробно

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у нас. До строителния бум в България през 1970г. тухлената

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно