РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЗДЕЛ I ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМЯНА НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВСС ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Единният портал за електронно правосъдие (Портала) представлява информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански или наказателни), както и да копират, като незаверени преписи, отделни документи, съдържащи се в делото. 2. Пълните функционалности на Портала са достъпни само за лица, които имат личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация в Портала. ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ 3. (1) Желанието за създаване на нов потребителски профил се заявява изрично с подаване на писмено заявление по образец, който може да бъде изтеглен от Портала или приложенията към настоящите Вътрешни правила. (2) Всяко лице има право само на един профил в системата.

2 (3) Заявлението за създаване на личен потребителски профил се попълва и подава лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, на място в деловодството на Районен съд - Севлиево, който е технически свързан с Единния портал за електронно правосъдие. Актуален списък на свързаните към момента съдилища е публикуван на Портала. (4) При приемане на заявлението в съда се извършва проверка на самоличността на заявителя от служителя, приемащ заявлението. (5) В заявлението задължително се посочва адресът на електронна поща на заявителя, който ще бъде асоцииран с профила му и който определя еднозначно потребителското име на заявителя в Портала. Адресът на електронната поща на заявителя следва да бъде изписан по начин, който да не затруднява точното разпознаване на буквите, цифрите или други символи, съдържащи се в него. 4. (1) Подаденото заявление се обработва в рамките на 1 работен ден от системния администратор на съда, който докладва заявлението на административния ръководител - председателя на Районен съд Севлиево, а в негово отсъствие на районния съдия, изпълняващ функциите на административен ръководител. (2) Административният ръководител - председателя, а в негово отсъствие районният съдия, изпълняващ функциите на административен ръководител, издава разпореждане, с което разрешава или отказва първоначална регистрация на личен потребителски профил. За издадените разпореждания се води нарочен регистър. (3) На посочения от заявителя електронен адрес се изпраща линк за активация на потребителския му профил. Линкът се деактивира след еднократното му използване. (4) Заявителят активира своя потребителски профил чрез изпратения му активационен линк и следва инструкциите на системата. (5) След активиране на потребителския профил, заявителят въвежда избрана от него парола за достъп до Портала. В последствие потребителят може да промени паролата си във всеки един момент от менюто Смяна на парола". Системата предоставя и функционалност Забравена парола". ПРОМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ 5. (1) Всеки потребител може във всеки един момент да промени своя адрес на електронна поща, посочен при първоначална регистрация на профил в системата, който по същество представлява и неговото потребителско име. (2) За целта потребителят попълва заявление по образец, което може да бъде подадено лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно Районен съд Севлиево. Адресът на електронната поща на заявителя следва да бъде изписан по начин, който да не затруднява точното разпознаване на буквите, цифрите или други символи, съдържащи се в него. 2

3 (3) На посочения от потребителя адрес на електронна поща се изпраща линк за промяна на потребителския му профил. Линкът се деактивира след еднократното му използване. (4) Потребителят активира промяната на своя потребителски профил чрез изпратения му активационен линк и следва инструкциите на системата. (5) След активиране на промените в потребителския профил, потребителят въвежда избрана от него нова парола за достъп до електронни съдебни дела. (6) След активиране на промяната съответният потребител ще има профил, асоцииран с ново потребителско име (посоченият от него нов електронен адрес), но ще продължи да има достъп до всички дела, до които е имал такъв преди извършване на промяната. РАЗДЕЛ II ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВСС ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие (Портала) представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански и наказателни), както и да копират, като незаверени преписи отделни документи, съдържащи се в делото. 2. Право на достъп до електронните съдебни дела имат страните по делото, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощаване и държавни органи в рамките на тяхната компетентност. 3. Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо адреса на електронна поща на потребителя и парола. Веднъж създаден, профилът се използва за всички дела, до които лицето има права, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа. Редът за създаване и промяна на потребителски профил в Портала е уреден с Вътрешни правила на Районен съд - Севлиево за създаване и промяна на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА 4. (1) След като вече има създадена регистрация и активиран профил в Портала, всеки потребител може да получи достъп до нови съдебни дела. (2) За добавяне на електронни дела, до които потребителят да получи достъп чрез своя профил, се подава заявление за получаване на достъп, адресирано до административния ръководител - председателя на Районен съд - 3

4 Севлиево. Процесуалните представители прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива. (3) Преценката за предоставяне на достъп се извърша от съдията - докладчик, компетентен да разгледа съответното дело, за което се иска достъп, като срокът за обработка на всяко заявление е пет работни дни от датата на подаването му. При отсъствие на съдията докладчик заявлението за получаване на достъп по конкретното дело се докладва на съответния дежурен съдия. (4) След предоставянето на достъп от страна на Районен съд - Севлиево, заявените дела автоматично се свързват с профила на потребителя и стават достъпни за него в електронен вид. ПРОМЕНИ В ПРАВОТО НА ДОСТЪП 5. (1) Всеки потребител може по всяко време да се откаже от достъпа, предоставен му до конкретно дело или до всички дела в личния му профил. (2) За целта се попълва отделно заявление по образец до Районен съд - Севлиево, като се посочва конкретно дело или дела, за които се иска прекратяване на достъпа. 6. (1) При отпадане на правото за получаване на достъп, потребителят задължително уведомява в писмена форма Районен съд - Севлиево. При отпадане правото на достъп на потребител, който е представител на страна по делото, определен по силата на закона или чрез упълномощаване, страната по делото или новият й представител попълва отделно заявление по образец до Районен съд - Севлиево, като се посочва конкретно дело или дела, за които се иска прекратяване на достъпа. (2) При отпадане на правото за получаване на достъп служител на съда (съдебен секретар, съдебен деловодител, системен администратор) има право служебно да прекратява достъпа до делото на съответния потребител. ПРОВЕРКА НА ДЕЛО В ПОРТАЛА 7. (1) Всяко лице, което има създаден и активиран потребителски профил в системата, може да преглежда електронните съдебни дела, до които му е даден достъп, както и да копира отделни документи, съдържащи се в тях. (2) За целта е необходимо първо потребителят да влезе в системата, като се идентифицира със своите потребителско име и парола. (3) След като влезе в своя потребителски профил, той може да използва всички налични за съответния потребител функционалности на системата. ЕЛЕКТРОННИ ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ 8. (1) Системата на електронните съдебни дела предоставя възможност на потребителите да получават електронни призовки, включително и да бъдат 4

5 уведомявани за определени процесуални действия на посочен от тях електронен адрес. (2) Право да получават електронни призовки и съобщения имат само потребители, които имат личен потребителски профил в Портала. (3) Електронни призовки и съобщения се получават само след изрично волеизявление на съответното лице, с което то се съгласява да получава електронни призовки и съобщения. Волеизявлението се извършва в писмена форма, чрез попълване и подаване на заявление по образец, лично, на място Районен съд - Севлиево. ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ 9. (1) Всеки потребител може по всяко време да се откаже от получаването на електронни призовки и съобщения за конкретно дело или за всички дела в профила му. (2) За целта се попълва отделно заявление по образец до Районен съд - Севлиево, като се посочва конкретно дело или дела, за които се иска прекратяване на получаването на електронни призовки и съобщения. (3) Подаденото заявление за прекратяване на получаването на електронни призовки и съобщения се обработва от служител на съда в рамките на 1 работен ден. Настоящите Вътрешни правила на Районен съд Севлиево за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие са утвърдени със Заповед РД от г. на Административния ръководител председател на Районен съд Севлиево и са в съответствие с Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие, утвърдени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 10/ г. Забележка: Разпоредбите във връзка с получаването на електронни призовки и съобщения, съдържащи се в Правилата за достъп до електронни съдебни дела, са пилотни и не дерогират разпоредби на действащото законодателство. Предстои приемането на нормативна уредба, регулираща разглежданите въпроси, която след влизането й в сила, ще бъде отразена в настоящите правила. Приложения: Раздел I 1.1. Заявление за създаване на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие Заявление за промяна на потребителско име на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие. 5

6 Раздел II 2.1. Заявление за получаване на достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в Единния портал за електронно правосъдие Заявление за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела. 6

7 До:... (посочва се съдът, адресат на заявлението) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ от:... (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН/ЛНЧ/личен номер на адвокат:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на заявителя или личен номер на адвокат с цел установяване на самоличността на заявителя и гарантиране на уникалност на профила му) Дата на раждане:... Пълномощник:... (посочват се собствено, бащино и фамилно име на пълномощника на заявителя, в случаите когато заявлението се подава от пълномощник на лицето, искащо създаване на личен потребителски профил за достъп в Единния портал за електронно правосъдие.) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на пълномощника на заявителя) Пълномощно :... от дата:... Моля да ми бъде създаден личен потребителски профил за достъп до Единния портал за електронно правосъдие. За създаване на личния ми потребителски профил моля да бъде използван адресът на електронната ми поща:... Известна ми е отговорността по чл. 313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни. Приложения: (подпис на заявителя) Резолюция за създаване на личен потребителски профил: РАЗРЕШЕН / ОТКАЗАН (в случай на отказ се излагат мотивите, поради които се отказва създаването на профила) Имена и длъжност:... (на лицето, изготвило резолюцията по заявлението) (подпис на длъжностното лице) 7

8 До:... (посочва се съдът, адресат на заявлението) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ от:... (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на заявителя с цел установяване самоличността му на титуляр на потребителския профил) Пълномощник:... (посочват се собствено, бащино и фамилно име на пълномощника на заявителя, в случаите когато заявлението се подава от пълномощник на лицето, имащо право да иска смяна на потребителското име) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на пълномощника на заявителя) Пълномощно :... от дата:... Моля потребителското име:.., (посочва се старото потребителско име, което заявителят желае да бъде сменено), асоциирано с личния ми потребителски профил за достъп до Единния портал за електронно правосъдие ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО. За ново потребителско име на личния ми потребителски профил моля да бъде използван следният адрес на електронна поща:... Известна ми е отговорността по чл. 313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни. Приложения: (подпис на заявителя) Резолюция за промяна на потребителското име: РАЗРЕШЕНA / ОТКАЗАНA (изборът се огражда, при неразрешена промяна се излагат мотивите за отказ) Имена и длъжност:... (на лицето, изготвило резолюцията по заявлението) (подпис на длъжностното лице) 8

9 До:... (посочва се съдът, адресат на заявлението) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА И ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ от:... (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН/ЛНЧ/личен номер на адвокат:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на заявителя или личен номер на адвокат с цел установяване на самоличността на заявителя и гарантиране на уникалност при свързване с профила му) в качеството ми на:... (посочва се качеството, в което лицето има право да получи достъп до конкретното дело: страна по делото или неин представител, определен по силата на закона или чрез упълномощаване изрично се посочва на какво основание лицето има право да представлява страна по делото) Пълномощник:... (посочват се собствено, бащино и фамилно име на пълномощника на заявителя, в случаите когато заявлението се подава от пълномощник на лицето, имащо право да получи достъп до конкретното дело) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на пълномощника на заявителя) Пълномощно :... от дата: Моля да получа достъп до следните дела на съда: 1.1. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за достъп до конкретното дело: РАЗРЕШЕН / ОТКАЗАН (изборът се огражда, при неразрешен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ) 1.2. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за достъп до конкретното дело: РАЗРЕШЕН / ОТКАЗАН (изборът се огражда, при неразрешен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ) 1.3. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за достъп до конкретното дело: РАЗРЕШЕН / ОТКАЗАН (изборът се огражда, при неразрешен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ) 1.4. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за достъп до конкретното дело: РАЗРЕШЕН / ОТКАЗАН (изборът се огражда, при неразрешен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ) Забележка: Полетата могат да се мултиплицират в зависимост от броя на делата, до които заявителят иска достъп; 2. Моля да получавам електронни призовки и съобщения по следните дела: 2.1. Дело.../... г., при съд:... 9

10 2.2. Дело.../... г., при съд: Дело.../... г., при съд: Дело.../... г., при съд:... Декларирам, че при отпадане на качеството ми на страна/представител по дело, ще уведомя съда, за да се прекрати предоставения ми достъп до него. Известна ми е отговорността по чл. 313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни. Приложения: 3. Пълномощно по делото:... (посочва се броят на представените пълномощни/техни копия) 4. Друго: Друго: (подпис на заявителя) Резолюция по заявлението (в случай на отказ се излагат мотивите, поради които се отказва достъп до конкретното дело или поради които се отказва изпращането на електронни призовки и съобщения): Имена и длъжност:... (на лицето, изготвило резолюцията по заявлението) (подпис на длъжностното лице) 10

11 До:... (посочва се съдът, адресат на заявлението) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ДОСТЪП ДО ДЕЛО И/ИЛИ ОТКАЗ ОТ ЕЛЕКТРОННО ПРИЗОВАВАНЕ от:... (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на заявителя с цел установяване на самоличността на заявителя като титуляр на профила) Пълномощник:... (посочват се собствено, бащино и фамилно име на пълномощника на заявителя, в случаите когато заявлението се подава от пълномощник на лицето, имащо право да поиска отмяна на достъпа и/или да откаже електронно призоваване до/за конкретното дело) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на пълномощника на заявителя) Пълномощно :... от дата: Моля да ми бъде ОТМЕНЕН ДОСТЪПЪТ до следните дела на съда: 3.1. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за отмяна на достъпа: РАЗРЕШЕНА ОТМЯНА / ОТКАЗ (изборът се огражда, при неотменен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ); 3.2. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за отмяна на достъпа: РАЗРЕШЕНА ОТМЯНА / ОТКАЗ (изборът се огражда, при неотменен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ); 3.3. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за отмяна на достъпа: РАЗРЕШЕНА ОТМЯНА / ОТКАЗ (изборът се огражда, при неотменен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ); 3.4. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за отмяна на достъпа: РАЗРЕШЕНА ОТМЯНА / ОТКАЗ (изборът се огражда, при неотменен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ); 3.5. Дело.../... г., при съд:... Резолюция по заявлението за отмяна на достъпа: РАЗРЕШЕНА ОТМЯНА / ОТКАЗ (изборът се огражда, при неотменен достъп в края на формуляра се излагат мотивите за отказ); Забележка: Полетата могат да се мултиплицират в зависимост от броя на делата, за които заявителят иска отмяна на достъпа и/или отказва електронно призоваване; 11

12 4. Моля да НЕ МИ БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ електронни призовки и съобщения по следните дела: 4.1. Дело.../... г., при съд: Дело.../... г., при съд: Дело.../... г., при съд: Дело.../... г., при съд: Дело.../... г., при съд:... Известна ми е отговорността по чл. 313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни. Приложения: 6. Пълномощно по делото:... (посочва се броят на представените пълномощни/техни копия) 7. Друго: Друго: (подпис на заявителя) Резолюция по заявлението (в случай на отказ се излагат мотивите, поради които се отказва отмяната на достъпа до конкретно дело и/или прекратяването на изпращането на електронни призовки и съобщения за конкретното дело): Имена и длъжност:... (на лицето, изготвило резолюцията по заявлението) (подпис на длъжностното лице) 12

13 До:... (посочва се съдът, адресат на заявлението) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОСТЪП ДО ДЕЛО/ДЕЛА от:... (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ с цел установяване на самоличността на заявителя в качеството му на лице, имащо право да иска прекратяване на достъпа на трето лице, разполагащо с личен потребителски профил в портала) в качеството ми на:... (посочва се качеството, в което лицето има право да поиска прекратяване на достъпа до конкретното дело: страна по делото или неин представител, определен по силата на закона или чрез упълномощаване изрично се посочва на какво основание лицето има право да представлява страна по делото) Пълномощник:... (посочват се собствено, бащино и фамилно име на пълномощника на заявителя, в случаите когато заявлението се подава от пълномощник на лицето, имащо право да поиска прекратяване на достъпа до конкретното дело) ЕГН/ЛНЧ:... (посочва се ЕГН/ЛНЧ на пълномощника на заявителя) Пълномощно :... от дата: Моля да бъде прекратен достъпът на:... (посочват се потребителското име /адрес на електронна поща/, собствено, бащино и фамилно име на лицето, чийто достъп следва да бъде прекратен), в качеството му на... (посочва се качеството, в което лицето има право да достъпва делото представител на страна по делото, определен по силата на закона или чрез упълномощаване изрично се посочва на какво основание лицето има право да представлява страна по делото), до следните дела на съда: 4.6. Дело.../... г., при съд:... поради следните причини... Резолюция за прекратяване на достъпа: РАЗРЕШЕНО / ОТКАЗАНО прекратяване (изборът се огражда, при отказ за прекратяване в края на формуляра се излагат мотивите) 4.7. Дело.../... г., при съд:... поради следните причини... Резолюция за прекратяване на достъпа: РАЗРЕШЕНО / ОТКАЗАНО прекратяване (изборът се огражда, при отказ за прекратяване в края на формуляра се излагат мотивите) 4.8. Дело.../... г., при съд:... поради следните причини... Резолюция за прекратяване на достъпа: РАЗРЕШЕНО / ОТКАЗАНО прекратяване (изборът се огражда, при отказ за прекратяване в края на формуляра се излагат мотивите) 13

14 4.9. Дело.../... г., при съд:... поради следните причини... Резолюция за прекратяване на достъпа: РАЗРЕШЕНО / ОТКАЗАНО прекратяване (изборът се огражда, при отказ за прекратяване в края на формуляра се излагат мотивите) Дело /... г., при съд:... поради следните причини... Резолюция за прекратяване на достъпа: РАЗРЕШЕНО / ОТКАЗАНО прекратяване (изборът се огражда, при отказ за прекратяване в края на формуляра се излагат мотивите) Забележка: Полетата може да се мултиплицират в зависимост от броя на делата, за които заявителят иска прекратяване на достъпа; Известна ми е отговорността по чл. 313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни. Приложения: 9. Пълномощно по делото:... (посочва се броят на представените пълномощни/техни копия) 10. Друго: Друго: (подпис на заявителя) Резолюция по заявлението (в случай на отказ се излагат мотивите, поради които се отказва прекратяване на достъпа за конкретното дело): Имена и длъжност:... (на лицето, изготвило резолюцията по заявлението) (подпис на длъжностното лице) 14

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно