Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн. ДОРИАНА ИВАНОВА МАЛИНОВСКА, асоцииран професор в ЦЛ СЕНЕИ-БАН, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 4.1.Физични науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) Автор: инж. СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА Тема: ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА НА УЛТРА-НАНОКРИСТАЛНИ ДИАМАНТЕНИ СЛОЕВЕ. ФОТОЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Научни ръководители: проф. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ проф. д-р ТАМАРА ПЕТКОВА Инж. СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА е диломиранна като - бакалавър инженер - химик през 2011 г. и като магистър-химик през 2012 г. в ХТМУ-София. През 2010 г. е била на практика в Университета на Магдебург - Германия, и в периода юни-август 2011 г. е изработила дипломна работа в същия университет. В периода април - септември 2012 г. е разработила диплома за магистър в Институт за наноструктурни технологии и аналитика в Университета в Касел, Германия. От м.март 2016 г. до м.март 2016 г. е била докторант в ХТМУ - София. В периода февруари- декември 2013 г. е работила като технолог-химик, а след това до сега- като асистент в ИЕЕС-БАН. По време на докторантурата тя е положила 4 изпита: 1 - по научната специалност Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя - с оценка отличен (5.50), 1 - по Физика на тънките слоеве - синтез, структура и свойства (специализиращ) с оценка отличен (5.50), и 1 - по Стъклообразни полупроводници (широкопрофилен) с оценка отличен (6.00), както и 1 - по чужд език (немски език) с оценка отличен (6). Отчислена е с право на защита, считано от 1 март 2016 г. 1

2 Дисертационният труд на инж. Силвия Пехливанова е посветен на синтез и изследване на нанокристални диамантени слоеве за електрохимично приложение. Нанокристалните диамантени слоеве привличат вниманието на изследователите поради техните уникални свойства и възможностите, които предлагат да бъдат използвани за създаване на прибори за различни иновационни технологични приложения в нано-електрониката, биохимията, електрохимията, медицината. Това определя темата на дисертационния труд и проведените изследвания като актуални, както от гледна точна на фундаменталните изследвания, така и за практическо приложение на резултатите. Дисертационният труд на асистент инж. Силвия Пехливанова е написан на 138 стр. и има следната стуктура: 1. Въведение; 4 части: 2. Теоретична част (Литературен обзор и описание на методите на изследвания), 3. Цели и задачи, 4. Експериментална част, 5. Изводи; 6. Научни приноси; Списък на публикациите с резултати, включени в дисертационния труд; Списък на участия в научни форуми; Списък на цитираните литературни източници. Основният материал, представен в Теоретичната и Експерименталната части, съдържа няколко параграфа. Трудът е илюстриран с 87 фигури и 7 таблици. В дисертацията e изложено много подробно съвременното състояние на проблемите и е направена творческа оценка на използувания литературен материал. Цитирани са 139 литературни източника. Прави впечатление използване на литературни източници в областта на получаване и изучаване на свойствата на изследваните материали и тяхното приложение, датиращи от 1934 г. до 2015 г. с пребладаващ брой от последните 15 години. За изготвяне на литературния обзор са разгледани 118 литературни източника. Представената литературна справка демонстрира задълбочено познаване от страна на докторантката на състоянието на резултатите от изследванията върху материалите, предмет на изследване в дисертационния труд, както и на проблемите, които предстоят да бъдат решени, което е стимулирало избора на методите на проведените изследвания. Целите на дисертационния труд са ясно формулирани създаване на диамантени електроди, дотирани с бор, с отложен върху тях слой от фталоцианин като каталитичен слоя за очистване на вода от нитрати. Задачите са поставени в съответствия с цели и включват: получаване на тънки нанокристални диамантени слоеве, охарактеризиране на морфологията им чрез Сканираща Електронна Микроскопия (СЕМ), модифициране на повърхността на слоевете чрез амонячна и/или кислородна плазма или чрез ултразвуково третиране с цел 2

3 по-ефективно отлагане на катализатор върху тях, нанасяне на каталитичен фоточувствителен филм - фталоцианин, изследване на получените структури - диамантен слой/фталоцианид, електрохимично охарактеризиране на фоточувствителните диамантени слоеве и тестването им като електроди за очистване на вода от нитрати. Изследваните в дисертационния труд тънки нанокристални диаментени филми са получени чрез метода на химическо отлагане на пари (Hot Filament Chemical Vapor Deposition HFCVD) върху силициева подложки, който позволява да се работи при ниско налягане в реакторната камера и при ниска температура. Дотирането с бор се осъществява по време на процеса на HFCVD. Образците, изследвани от дисертантката, е са отложени в Института по наноструктурни технологии и аналитика при Университета на Касел, Германия. Отлагането на фталоцианин върху диамантените тънки слоеве е осъществено при прилагане на два метода - чрез потапяне и чрез вакуумно-термично изпарение. Избраните подходи на изследване, които включват широка гама от съвременни методи и техники, са подбрани целенасочено за постигане на поставените цели и задачи. Използвани са методи за изследване на основни физико-химични свойства на получените образци: Рентгенова фотоелектрична спектроскопия, СЕМ, Раманова спектроскопия, Инфрачервена спектроскопия, Оптична спектроскопия, както и методи за електрохимично охарактеризирате като Циклична волтамперометрия, Стационарна волтамперометрия. За оценка на качеството на пречистване на вода при използване на нанокристалните диамантени слоеве, покрити с фталоцианин, са приложени качествени (при използване на Неслеров реактив) и количествени (чрез измерване на маса и обем) методи. В резултат на проведените изследвания върху нанокристалните диамантени тънки слоеве е установо, че при отлагане при температура на подложката по-висока от С доминираща е sp 3 хибрадизация на въглерода. За хомотенно отлагане на слоеве от фталоцианин, стабилен във времето, е необходимо предварително обработка на диамантените слоеве с цел хидрофилизация на повърхността, чрез третиране в кислородна и амонячна плазма, както и ултравиолетова облъчване. От спектрите на пропускане и установено че положението на абсорбционния максимум на фталоцианиновия слой зависи от централния метален атом в неговата структура и е разположен в спектралната област nm. Проведеното електрохимично тестване на диамантените слоеве с отложен каталитичен слой от фталоцианин показва стабилно поведение като електроди за очистване на вода от нитрати. Показано е, че каталитичната активност на фталоцианина зависи от облъчването със светлина като е установено, че е максимална при дължина на вълната 628 nm. Установено е, че 3

4 оптималният за работен потенциал на диаментените електоди за очистване на вода от нитрати е V. Приносите на дисертационния труд могат да бъдат класифицирани като: а) предлагане на нов материал за практичеко приложение - За първи път е използван манганов фталоцианин като фотостимулиран катализатор за очистване на вода от нитрати. б) определяне на оптимални условия на технологична операция - Намерен е алгоритъм за плазмено третирани на диамантени слоеве с цел повишаване на лиофилността на повълхността за имобилизация на фталоцианини. - Постигнато е очистване на вода от нитрати чрез електрхимичен метод при значително ниски потевциали (-0.8 V) и с висока степен на очистване до около 50%. Резултатите от изследванията, представени в дисертационния труд на асистент инж. Силвия Пехливанова, имат определен принос, както от научна гледна точка, така и за практическото им приложение. Наблюдаваните свойства на нанокристални диамантени слоеве, покрити с фталоцианин, показват потенциал за приложение за пречистване на вода и са знначими за екологията и здравето на хората. Резултатитите от проведените изследвания са публикувани, като са представени 2 научни статии 1 бр. в списание с ИФ и 1 бр. в сборник статии и доклади с Импакт Ранг (публикува се след рецензиране), издаден от Springer Verlag. Докторантката е участвала с доклади и постери в 6 научни форума. Авторефератът отразява правилно представените в дисертационния труд резултати и е изготвен според изискванията на съответните правилници. Няамам критични забележки. Въпроси: Какъв е размерът на нано-кристалите в нанокристалните диамантени слоеве? Каква е проводимостта на отложените, дотирани с В, диамантени слоеве преди отлагане на фтаноцианид и каква е проводимостта на структурата с отложен фталоцианин? Личните ми впечатления от асистент Силвия Пехливанова са много положителни от представянето на доклада на Международен Институт за Перспективни Изследвания NATO ASI, проведен в Созопол, както и на семинара за предзащита, където демонстрира увереност при представяне на резултатите и при отговорите на поставените й въпроси. 4

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ХТМУ. Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания в Правилника на ХТМУ за приложение на ЗРАСРБ. Дисертационният труд показва, че докторантката инж. СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по направление 4.1. Физични науки, научна специалност Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване, представено в рецензираните по-горе дисертационен труд и автореферат, и в дефинираните постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен доктор на инж. СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА в професионално направление 4.1. Физични науки, научна специалност Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя г. Рецензент: Проф. дфн Дориана Иванова Малиновска (ак. дл. н. ст. име фамилия) 5

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Христо Господинов Колев, Институт по катализ, БАН Върху дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен доктор по професионално направление 4.2. Химически науки,

Подробно

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защит

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защит СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защита пред научно жури, сформирано със заповед РД-38-74/31.01.2017

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание,

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност Технология на полупроводниковите

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Автор на дисертационния труд: Александър Алексиев Стефанов

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор, докторант: Геновева

Подробно

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Минералогия и кристалография Автор на дисертационния

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема на дисертационния труд: Рециклиране на смесени отпадъци

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на тема Молекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуид, предст

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на тема Молекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуид, предст Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на тема Молекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуид, представен за присъждане на образователната и научна степен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia - VV.doc

Microsoft Word - Recenzia - VV.doc РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образоваелната и научна степен доктор Тема на дисертационня труд: Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси в различни функционални състояния и

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

До Председателя на Научния съвет на ИЕ при БАН

До Председателя на Научния съвет на ИЕ при БАН До Председателя на Факултетния съвет на Физическия факултет на СУ Кл. Охридски Р Е Ц Е Н З И Я от Проф. Кирил Борисов Благоев Относно: Конкурс за присъждане на научното звание доцент по професионалното

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н 3 И Я

Р Е Ц Е Н 3 И Я Р Е Ц Е Н 3 И Я По конкурс за академичното звание доцент, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност Физика на кондензираната материя с кандидат: Радостина Стефанова Камбурова, доктор,

Подробно

Рецензия по конкурса за доцент по 4.1. Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) за нуждите на катедра ФТТ и

Рецензия по конкурса за доцент по 4.1. Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) за нуждите на катедра ФТТ и Рецензия по конкурса за доцент по 4.1. Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) за нуждите на катедра ФТТ и МЕ на Физическия факултет, обявен в ДВ, бр.81 от 14.10.2016

Подробно

О Т З И В

О Т З И В Рецензия Върху дисертационния труд на асистент Кирилка Стефанова Младенова докторант към Катедра Биохимия, Биологически факултет, СУ Климент Охридски за присъждане на образователната и научна степен доктор

Подробно