НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ"

Препис

1 НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за провеждане на мониторинг на почвите чрез създаване на Национална система за мониторинг на почвите (НСМП). Чл. 2. (1) Националната система за мониторинг на почвите е част от Националната система за мониторинг на околната среда и включва събиране, оценка и обобщаване на информация за почвите, както и поддържането на информационна система за състоянието на почвите и тяхното изменение. (2) Националната система за мониторинг на почвите има за цел оценка на актуално състояние на почвите, своевременно идентифициране, анализ и прогнозиране развитието на процесите по чл. 12 от Закона за почвите (ЗП). (3) Националната система за мониторинг на почвите предоставя информация за провеждане на ефективна национална политика и обслужва обществените нужди от информация за състоянието на почвите и тяхното изменение. Чл. 3. (1) Националната система за мониторинг на почвите се организира и ръководи от министъра на околната среда и водите чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). (2) Дейностите от НСМП се финансират от: 1. компетентните органи по чл. 4 и чл. 7, ал. 1; 2. предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда; 3. международни организации, правителства и финансови институции; 4. местни и чуждестранни физически и юридически лица; 5. фондове на Европейския съюз. Раздел II. Компетентни органи по управление на НСМП Чл. 4. Министърът на околната среда и водите: 1. ръководи НСМП; 2. утвърждава със заповед схемите за мониторинг на почвите и индикаторите за оценка на състоянието на почвите и тяхното изменение по предложение на изпълнителния директор на ИАОС;

2 3. използва получените от НСМП резултати за провеждане на ефективна политика за опазване на почвите като природен ресурс; 4. уведомява компетентните органи по глава втора от ЗП с оглед предприемане на подходящи действия в случаите, когато въз основа на информацията от НСМП се установят неблагоприятни тенденции по отношение състоянието на почвите; 5. осигурява финансиране на дейности, свързани с НСМП и информационната система за състояние на почвите и тяхното изменение. Чл. 5. Изпълнителният директор на ИАОС: 1. методически ръководи, организира и координира дейностите по създаване, функциониране и развитие на НСМП; 2. предлага за утвърждаване на министъра на околната среда и водите схеми за мониторинг на почвите и индикатори за оценка на състоянието на почвите и тяхното изменение; 3. организира пробовземане и извършване на почвени анализи; 4. осъществява контрол върху качеството на данните от НСМП на национално ниво; 5. създава и поддържа информационната система за състоянието на почвите и тяхното изменение на национално ниво; 6. изготвя годишни работни програми съгласно утвърдените от министъра на околната среда и водите схеми по чл. 10 и отчита тяхното изпълнение; 7. предоставя информация от НСМП на заинтересуваните лица/ организации; 8. извършва оценка на състоянието на почвите и техните изменения на национално ниво съгласно утвърдените от министъра на околната среда и водите индикатори по чл. 11; 9. уведомява министъра на околната среда и водите с оглед предприемане на подходящи действия в случаите, когато въз основа на оценката по т. 8 се установят неблагоприятни тенденции по отношение състоянието на почвите. Чл. 6. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ): 1. участват в процесите на събиране, оценка и обобщаване на информацията за състоянието на почвите на територията на съответната РИОСВ с обхват и съдържание, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 4, т. 2; 2. извършват дейностите, включени в годишните работни програми, контролират тяхното изпълнение на територията на съответната РИОСВ и предоставят отчет на изпълнителния директор на ИАОС за тяхното изпълнение; 3. извършват електронна обработка на събраните първични данни от мониторинга на територията на съответната РИОСВ и ги предоставят на изпълнителния директор на ИАОС за въвеждане в националната база данни; 4. поддържат информационна система за състоянието на почвите и тяхното изменение на регионално ниво; 5. осъществяват контрол върху качеството на данни съгласно утвърдените схеми по чл. 10, ал. 1 за територията на съответната РИОСВ; 6. при поискване оказват съдействие на останалите участници, посочени в чл. 7, ал. 1, при изпълнение на извършваните от тях дейности в рамките на НСМП на

3 територията на съответната РИОСВ. Чл. 7. (1) Участници в управлението на НСМП с оглед изискванията на ЗП и техните компетенции са и: 1. министърът на земеделието и храните (МЗХ); 2. председателят на Държавната агенция по горите (ДАГ); 3. министърът на регионалното развитие и благоустройството. (2) При изпълнение на конкретни дейности, свързани с НСМП, министърът на околната среда и водите сключва споразумение с органите по чл. 7, ал. 1. Раздел III. Структура и обхват на НСМП Чл. 8. (1) Националната система за мониторинг на почвите е организирана на три нива: 1. първо ниво - широкомащабен мониторинг и включва наблюдения в равномерно разпределена мрежа; 2. второ ниво - интензивен мониторинг на локално проявени процеси и включва наблюдение на процесите по чл. 12 ЗП; 3. трето ниво - мониторинг на локални почвени замърсявания и включва наблюдение на процеси по чл. 20 ЗП. (2) Националната система за мониторинг на почвите е национално организирана система и дава оценка за състоянието на почвите и тяхното изменение за територията на цялата страна. (3) Националната система за мониторинг на почвите се разработва съвместно с компетентните органи по раздел II и със съдействието на научни организации, висши училища, БАН, НПО и други физически и юридически лица. Чл. 9. (1) Националната система за мониторинг на почвите включва: 1. схеми за мониторинг на почвите; 2. индикатори за анализ и оценка на състоянието на почвите и тяхното изменение; 3. информационна система за състоянието на почвите и тяхното изменение. (2) Схемите за мониторинг на почвите формират Националната мрежа за мониторинг на почвите по смисъла на чл. 144, ал. 1, буква "e" от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Чл. 10. (1) Схемите за мониторинг на почвите се разработват по нива на наблюдение и включват: 1. пунктове и/или полигони на наблюдение; 2. параметри на наблюдение; 3. периодичност на наблюдение; 4. метод за вземане на почвени проби; 5. метод за анализ (изпитване) на почвени проби;

4 6. контрол качество на данните; 7. формуляр за събиране на първични данни за пункта; 8. техническо оборудване за пробовземане и анализ; 9. логистика на процеса. (2) По предложение на изпълнителния директор на ИАОС министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава схемите по ал. 1. (3) Схемите за мониторинг на почвите се преразглеждат от ИАОС на всеки 10 години и след съгласуване с компетентните органи по раздел II се променят със заповед на министъра на околната среда и водите. (4) Предложения за изменение и/или допълнение на схемите по ал. 1 могат да правят всички участници в управлението на НСМП по раздел II. Чл. 11. (1) Оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение се извършва чрез индикатори: 1. оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение на национално ниво се извършва от изпълнителния директор на ИАОС; 2. оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение на регионално ниво се извършва от директора на РИОСВ за територията на съответната РИОСВ. (2) По предложение на изпълнителния директор на ИАОС министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава индикаторите за оценка на състоянието на почвите и тяхното изменение, съвместно с утвърждаването на схемите за мониторинг на почвите по чл. 10, ал. 1. (3) Индикаторите по ал. 2 се преразглеждат от ИАОС на всеки 10 години и след съгласуване с компетентните органи по раздел II се променят със заповед на министъра на околната среда и водите. (4) Предложения за изменение и/или допълнение на индикаторите по ал. 2 могат да правят всички участници в управлението на НСМП по раздел II. Чл. 12. Информационната система за състояние на почвите и тяхното изменение служи за съхранение, обработка и разпространение на информацията от НСМП. Чл. 13. (1) Информационната система по чл. 12 включва бази данни на национално и регионално ниво. (2) Изпълнителният директор на ИАОС разработва информационната система по чл. 12 и поддържа националната база данни към НСМП, която включва: 1. информация от регионалните бази данни към НСМП; 2. информация от специализирани бази данни на компетентните органи по чл. 7, ал. 1. (3) Директорите на РИОСВ поддържат регионална база данни за територията на съответната РИОСВ и предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информацията от тях за въвеждане в националната база данни. (4) Регионалните бази данни към НСМП включват информацията, която се събира чрез прилагане на схемите по чл. 10, ал. 1 за територията на съответната РИОСВ. Чл. 14. (1) Първичната информация от НСМП представлява резултати от

5 изпитвания на почвени проби, проведени от регионалните лаборатории на ИАОС и/или други акредитирани лаборатории чрез прилагане на схемите по чл. 10. (2) Първичната информация се отразява на унифицирани формуляри на хартиен и/или електронен носител. (3) Лицата, предоставящи първична информация, са отговорни за нейната достоверност. Раздел IV. Предоставяне на информация от НСМП Чл. 15. Всеки има право на достъп до наличната информация от НСМП въз основа на заявление за достъп до информация до изпълнителния директор на ИАОС по реда на Закона за достъп до обществена информация и съгласно изискванията на ЗООС. Чл. 16. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп чрез интернет страницата си на информацията с обществена значимост, свързана със състоянието на почвите и тяхното изменение. Чл. 17. Изпълнителният директор на ИАОС предоставя на министъра на околната среда и водите информацията от НСМП за състоянието на почвите и тяхното изменение за включване в националния доклад за състоянието и опазването на околната среда. Чл. 18. Изпълнителният директор на ИАОС уведомява министъра на околната среда и водите с оглед предприемане на подходящи действия в случаите, когато въз основа на информацията от НСМП се установят неблагоприятни тенденции по отношение състоянието на почвите. Допълнителни разпоредби 1. По смисъла на тази наредба: 1. "Индикатори за състояние на почвите и тяхното изменение" са информационни инструменти, обобщаващи данни за: а) увреждане на почвите и нарушаване на техните функции; б) негативно влияние върху качеството на околната среда; в) ефективността на мерките, които се предприемат за опазването на почвите. 2. "Информация с обществена значимост" е всяка информация за състоянието на почвите, която има отношение и позволява да се състави мнение за настъпили промени в резултат на процесите по чл. 12 ЗП или за заплаха по отношение на човешкото здраве. Преходни и Заключителни разпоредби

6 2. В срок до два месец от влизане в сила на тази наредба изпълнителният директор на ИАОС подготвя и внася за утвърждаване от министъра на околната среда и водите схемите за мониторинг на почвите по чл. 10 и индикаторите за състояние на почвите и тяхното изменение по чл Тази наредба се издава на основание чл. 28 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.).

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия Приета с ПМС 30 от 6.02.2007

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

14617

14617 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно