CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

Размер: px
Започни от страница:

Download "CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx"

Препис

1 Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към г г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева) Относителен фонда % Финансови инструменти общо, в т.ч.: % % 1.1. дългови % % 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) % % 2. Влогове в банки % % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични сства на каса и по % % разплащателни сметки 5. Вземания % % ОБЩО % %

2 Приложение 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" номер по вид финансов инструмент код на валута /в хил. лева/ Акции, различни от акции на пприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в % държава членка общо, в т.ч.: ЕТРОПАЛ АД акции Производство на медицински и зъболекарски инструменти и сства BGN % БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ГРАДУС АД акции Производство на пилешко месо BGN % НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД акции Ремонт и оборудване на АЕЦ BGN % ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ЦКБ АД акции Друго парично посничество BGN % ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД акции Добив на нефт BGN % ИНВЕСТОР.БГ АД акции Управление на медии BGN % ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN % ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN % ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпеление на електрическа енергия BGN % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД акции Поставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде BGN % ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % РЕГАЛА ИНВЕСТ АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХИМИМПОРТ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ПАРАХОДСТВО БРП АД акции Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN % ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % АЛБЕНА АД акции Туристически услуги BGN % АСЕНОВА КРЕПОСТ АД акции Производство на опаковки от пластмаси BGN % ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN % КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN % КРЗ ОДЕСОС АД акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN % НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN % ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Производство на олово, цинк, калай BGN СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД акции Производство на тютюневи изделия BGN % СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN % СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД права Производство на тютюневи изделия BGN РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД права Дейност на холдингови дружества BGN INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % DEUTSCHE BANK акции Друго парично посничество EUR % CONTINENTAL AG акции Производство на части и принадлежности за автомобили EUR % VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посничество EUR % FRESENIUS SE & CO акции Производство на медицински сства EUR % HENKEL AG & CO акции Производство на химични продукти EUR % MERCK KGAA акции Производство на лекарствени продукти EUR %

3 номер по вид финансов инструмент код на валута /в хил. лева/ DAIMLER AG акции Производство на автомобили EUR % SAP акции Дейности в областта на информационните технологии EUR % SIEMENS акции Производство на компютърна и комуникационна техника EUR % BASF SE O.N акции Производство на химични продукти EUR % BAYER акции Производство на лекарствени продукти EUR % Акции, различни от акции на пприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар 2. на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, опелена с наба на КФН, които акции са включени в индекси на % тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: NOVARTIS AG акции Производство на лекарствени продукти CHF % ROCHE HOLDING AG акции Производство на лекарствени продукти CHF % ALCON INC акции Производство на лекарствени продукти CHF % SOFTBANK CORP GROUP акции Дейност в областта на компютърните технологии EUR % 3. Акции, плагани при условията на първично публично плагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по а на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: % ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СЛС ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % АЛТЕРОН АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % Акции на пприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен пмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило 5. разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, опелена с наба на % КФН общо, в т.ч.: ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС ПРОГРЕС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30 дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС ПЛЮС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ДФ ДСК РАСТЕЖ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ДФ КАПМАН ФИКС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN %

4 номер по вид финансов инструмент код на валута /в хил. лева/ ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН EUR ФОНД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ ЛИДЕР дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ АКТИВ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ-ИЙСТ ЮРЪП дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ ГАРАНТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ С-МИКС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ИНВЕСТ АКТИВ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КАПМАН КАПИТАЛ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ С-БОНДС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КАПМАН МАКС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-3 ИМОТИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АДВАНС ИНВЕСТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ПРАЙМ АСЕТС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КУЕСТ ВИЖЪН дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ПРЕСТИЖ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ПРОФИТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ISHARES STOXX EUROPE 600 HC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % DEKA DAX UCITS ETF акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % LYXOR UCITS ETF CAC 40 дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % Lyxor ETF Brazil Ibovespa дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на % Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: OMNIHEDGE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти RON % Общо: % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

5 Приложение 14 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" номер по код на валута /в хил. лева/ Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X USD % РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X USD % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X EUR % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, опелена с наба на комисията, задълженията по които 3. съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или % на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: РЕПУБЛИКА РУСИЯ X USD % РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ X USD % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR % Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват % държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА X EUR % РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ X EUR % 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен китен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: % ОБЩИНА МАРИЦА Община BGN % Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, опелена с наба на КФН, с инвестиционен китен рейтинг 7. и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен китен рейтинг и 8. приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за 9. извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: % АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Производство на опаковки от пластмаси EUR % ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД Високи технологии и финансови иновации BGN % АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR % ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД Поставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване EUR % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане EUR % АСТЕРА I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR %

6 номер по код на валута /в хил. лева/ НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % СИЛА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR % СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR % НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради EUR % ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Финансови услиги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане BGN % БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД Дейност на холдингови дружества EUR % СИИ ИМОТИ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR % ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR % ЦКБ АД Друго парично посничество EUR % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД Финансови услиги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане EUR % М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Телекомуникационни услуги BGN % ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД Поставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде BGN % БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Финансови услиги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане BGN % АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR % УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Други професионални дейности, некласифицирани другаде EUR % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Секюритизация на недвижими имоти BGN % АДАРА АД Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството BGN % АЛТЕРОН АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добивна промишленост USD % TRANSALP 1 SECURITIES Търговия с ценни книжа EUR % SBERBANK OF RUSSIA Друго парично посничество USD % PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добивна промишленост EUR % LUKOIL INTERNATIONAL F. Друго парично посничество USD % ENERGY PRO AS Доставка и диструбуция на ел. енергия EUR % ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR % CREDIT BANK OF MOSCOW Друго парично посничество USD % GAZPROM Добивна промишленост EUR % ENERGY PRO AS Доставка и диструбуция на ел. енергия EUR % 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен китен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, плагани при условията на първично публично плагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: % СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане BGN % УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % Общо: % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 14/27 октомври 2017 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Алтерко АД Алтерко АД е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година към 31.3.2017г.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.12.2018 г. към 29.03.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV PPF 2010.xls

CLASS ACTIV PPF 2010.xls по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.09.2018 г. към 31.12.2018 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__

Po_vidove_aktivi_UPF__ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година дял от активите към 30.6.2017г.

Подробно

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2015 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента Стойност /в хил.

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

June-2019.indd

June-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

April-2019.indd

April-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

March-2019.indd

March-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно