Microsoft Word - TOC.DOC

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - TOC.DOC"

Препис

1 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г.

2

3 СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично представяне (сравнителна таблица) Платежен баланс, аналитично представяне (месечни данни) Платежен баланс, аналитично представяне (тримесечни данни) Платежен баланс, стандартно представяне (месечни данни) Услуги Доход Текущи и капиталови трансфери Преки инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции (стандартно представяне) Географско разпределение Индикатори на външния сектор (таблица и графики) II. Външна търговия Външна търговия на България (януари февруари 2008 г.) Приноси в общото изменение и структура на износа и вноса Таблици Износ по начин на използване Износ по стокови групи Износ по основни търговски партньори и региони Внос по начин на използване Внос по стокови групи Внос по основни търговски партньори и региони Методологически бележки по съставяне на платежния баланс на България Информация за външния сектор, публикувана на интернет страницата на БНБ

4 2

5 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 януари март 2008 г. Текуща и капиталова сметка За януари март 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на млн. евро (4.5% от БВП), при дефицит от млн. евро (5.4% от БВП) за същия период на 2007 г. Текуща сметка Текущата сметка за март 2008 г. е отрицателна, в размер на млн. евро и дефицитът намалява с 66.1 млн. евро спрямо същия месец на 2007 г. (дефицит от млн. евро). Основен фактор за намалението на дефицита по текущата сметка в сравнение с март 2007 г. е нарасналото салдо по текущите трансфери (със млн. евро). Дефицитът по текущата сметка за януари март 2008 г. е млн. евро, като нараства с 96.7 млн. евро спрямо януари март 2007 г. (1574 млн. евро). Дефицитът възлиза на 5.1% от БВП 2, като е по-нисък с 0.3 процентни пункта спрямо януари март 2007 г. (5.4% от БВП). Основен фактор за увеличението на дефицита по текущата сметка е нарасналият дефицит по търговското салдо (с млн. евро), както и увеличението на дефицита по статията Услуги, нето (с 85 млн. евро), докато приносите на статиите Доход, нето и Текущи трансфери, нето са положителни съответно млн. евро и 64.8 млн. евро. Дефицитът по търговското салдо 3 за март 2008 г. (571.9 млн. евро) нараства с 50 млн. евро спрямо март 2007 г. (521.9 млн. евро). За отчетния период търговското салдо е отрицателно, в размер на млн. евро (5.4% от БВП), като дефицитът се увеличава с млн. евро спрямо януари март 2007 г. (дефицит в размер на 1575 млн. евро, 5.5% от БВП). За март 2008 г. износът (FOB) възлиза на млн. евро, при млн. евро за същия месец на 2007 г., като се увеличава със млн. евро (17.7%). За януари март 2008 г. износът е млн. евро, като се увеличава с 25.7% 1 Анализът е подготвен по аналитичната таблица на платежния баланс в евро. Данните за 2007 г. и 2008 г. са предварителни. Данните за февруари 2008 г. са ревизирани. С отчета за април 2008 г. ще бъдат представени ревизии на данните за януари март 2008 г. 2 При брутен вътрешен продукт за 2007 г. (предварителни данни на НСИ) в размер на млн. евро и оценка за 2008 г млн. евро. 3 Данните за вноса и износа е необходимо да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно поради проблемите с техния обхват и качеството през 2007 г. във връзка с въвеждането от 1 януари 2007 г. на системата Интрастат. 3

6 (744.2 млн. евро) в сравнение с този за същия период на 2007 г. ( млн. евро). Ръстът на износа за януари март 2007 г. на годишна база е 8.5%. Вносът (FOB) за март 2008 г. възлиза на 1895 млн. евро, при млн. евро за същия месец на 2007 г., като се увеличава с млн. евро (15.1%). За януари март 2008 г. вносът е млн. евро, като нараства с 21.3% (954 млн. евро) спрямо същия период на 2007 г. ( млн. евро). Ръстът на вноса за януари март 2007 г. на годишна база е 19.5%. Салдото по услугите е отрицателно, в размер на 145 млн. евро (0.4% от БВП), като дефицитът се увеличава с 85 млн. евро спрямо същия период на 2007 г. Това се дължи както на увеличението на нетните транспортни разходи (с 41.5 млн. евро), така и на увеличението на дефицита по статия Пътувания, нето (с 45.4 млн. евро). Салдото по статия Пътувания е отрицателно, в размер на 79.1 млн. евро (0.2% от БВП), при отрицателно в размер на 33.8 млн. евро (0.1% от БВП) за януари март 2007 г. Салдото по статия Доход е положително, в размер на 124 млн. евро (0.4% от БВП), при отрицателно салдо в размер на 9.3 млн. евро за януари март 2007 г. Увеличението на салдото (със млн. евро) се дължи основно на по-високите постъпления по статия Компенсация на наетите (с 63.7 млн. евро), както и на по-ниските плащания по Преки инвестиции (с 42.3 млн. евро). Текущите трансфери (нето) възлизат на млн. евро (0.4% от БВП), при 70.3 млн. евро (0.2% от БВП) за януари март 2007 г., като нарастват с 64.8 млн. евро. Постъпленията от Европейския съюз (175.6 млн. евро) нарастват със млн. евро в сравнение със съответния период на 2007 г. (30.2 млн. евро). Плащанията по текущи трансфери към ЕС за отчетния период възлизат на 117 млн. евро, при 90.8 млн. евро за същия период на миналата година. Капиталова сметка Капиталовата сметка е положителна, в размер на млн. евро (184.5 млн. евро нетни капиталови трансфери от фондовете на ЕС), при положителна сметка в размер на 27.4 млн. евро (26.9 млн. евро нетни капиталови трансфери от фондовете на ЕС) за януари март 2007 г., като е по-висока със млн. евро. Финансова сметка Финансовата сметка е положителна, в размер на млн. евро, при положителна сметка в размер на млн. евро за януари март 2007 г., като е повисока с 65.7 млн. евро. 4

7 По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари март 2008 г. се увеличават с млн. евро, при намаление в размер на 7.6 млн. евро за януари март 2007 г. 4 Преките чуждестранни инвестиции в страната за отчетния период по предварителни данни са 740 млн. евро (2.3% от БВП) и са по-ниски със млн. евро от инвестициите за същия период на 2007 г. (897.2 млн. евро, 3.1% от БВП). Те покриват 44.3% от дефицита по текущата сметка, при 57% за януари март 2007 г. Постъпленията от инвестиции в недвижими имоти са с 11.5 млн. евро (3.3%) по-малко спрямо януари март 2007 г., като достигат млн. евро. Портфейлните инвестиции активи намаляват с 30.6 млн. евро, при увеличение от 25.4 млн. евро за януари март 2007 г. Банките намаляват портфейлните си инвестиции активи, с 82.4 млн. евро, при намаление от 1.5 млн. евро за отчетния период на 2007 г. Портфейлните инвестиции пасиви намаляват с 19.9 млн. евро, при намаление от млн. евро за януари март 2007 г. Другите инвестиции активи намаляват с млн. евро, при намаление в размер на млн. евро за януари март 2007 г., като статията Валута и депозити на банките намалява с млн. евро, при намаление за януари март 2007 г. в размер на млн. евро. Другите инвестиции пасиви нарастват с млн. евро, при увеличение от млн. евро за януари март 2007 г. Увеличението за отчетния период на 2008 г. е основно поради увеличението на нетните задължения на Други сектори (с млн. евро). Само за март 2008 г. нетните задължения на Други сектори се увеличават с млн. евро. Статията Грешки и пропуски е с отрицателна стойност, в размер на млн. евро, при отрицателна статия в размер на 128 млн. евро за същия период на 2007 г. Общият баланс е положителен и възлиза на млн. евро (0.4% от БВП), при положителен общ баланс в размер на 51.3 млн. евро (0.2% от БВП) за януари март 2007 г. В края на март 2008 г. резервните активи на БНБ (без измененията, дължащи се на курсови разлики) нарастват със млн. евро в сравнение с декември 2007 г. 4 Голямата разлика в инвестициите между двата периода се дължи на извършена инвестиция в чужбина през март 2008 г. от дъщерно дружество в България на голяма мултинационална компания. 5

8 ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ (януари март 2008 г.) 1 По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари март 2008 г. възлизат на 740 млн. евро (2.3% от БВП), при млн. евро (3.1% от БВП) за януари март 2007 г г г. (млн. евро) 2008 г г. I IІ IIІ I - III ІV - VІ VII - ІX X - XII Общо I IІ IIІ I - III I - III Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина* Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба Преки инвестиции в страната Дялов капитал в т.ч. от приватизация от други сделки Друг капитал Реинвестирана печалба Сливания и придобивания, нето Постъпления Плащания Източници: Фирми с чуждестранно участие, Агенция за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките. * Отрицателният знак (-) показва нарастване на активите на българските фирми в чужбина. Привлеченият през януари март 2008 г. дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на млн. евро и представлява 62.7% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции. Той е по-нисък със млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2007 г. (566.3 млн. евро). Постъпленията от инвестиции в недвижими имоти на чуждестранни лица са в размер на млн. евро, при млн. евро за януари март 2007 г. (млн. евро) Преки инвестиции в страната (януари март 2008 г.) Общо Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба 2007 г г. За януари март 2008 г. няма увеличение на дяловия капитал от приватизационни сделки с нерезиденти, придобили над 10% дялово участие в българско предприятие, при 1.4 млн. евро за същия период на миналата година. Дяловият капитал от други сделки е в размер на млн. евро, при млн. евро за същия период на 2007 г. 6

9 За януари март 2008 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен, в размер на млн. евро, при млн. евро за януари март 2007 г. По предварителни данни реинвестираната печалба 2 за януари март 2008 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 94.9 млн. евро при 81.7 млн. евро за същия период на миналата година. По страни най-много инвестиции за януари март 2008 г. са привлечени от Великобритания (12.7% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции), Люксембург (12%) и Германия (10.2%). Географска структура на преките инвестиции в страната (януари март 2008 г.) Германия Люксембург Гърция 10.2% 12.0% 9.5% Нидерландия Великобритания 9.2% 12.7% Австрия 7.2% Други 33.9% Русия 5.4% Източник: БНБ. По отраслова структура най-много инвестиции за периода януари март 2008 г. са привлечени в отрасъла Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги (296.9 млн. евро), Финансово посредничество (196.6 млн. евро) и Строителство (100.8 млн. евро). Отраслова структура на преките инвестиции в страната (януари март 2008 г.) 7.7% 40.1% 12.0% 13.6% 26.6% Операции с недв ижими имоти, наемодателна дейност и бизнесу слу ги Финансов о посредничеств о Строителств о Търгов ия, ремонт и техническо обслу жв ане Други Източник: БНБ 7

10 По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари март 2008 г. се увеличават с млн. евро, при намаление в размер на 7.6 млн. евро за януари март 2007 г. Инвестираният през януари март 2008 г. в чужбина дялов капитал възлиза на млн. евро, при 29.7 млн. евро за същия период на 2007 г. 3 1 Предварителни данни за 2007 г. и 2008 г. Данните за 2008 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие, представени пред БНБ, и с тримесечните и годишните данни на НСИ. 2 Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 3 Голямата разлика в инвестициите между двата периода се дължи на извършена инвестиция в чужбина през март 2008 г. от дъщерно дружество в България на голяма мултинационална компания. 8

11 ТАБЛИЦИ 9

12 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* Месечни данни Акумулирани данни от началото на годината Март.07 Март.08 Промяна към 31.III.2007 към 31.III.2008 Промяна към 31.III.2007 към 31.III.2008 (млн. евро) (млн. евро) (% от БВП) (% от БВП) Текуща и капиталова сметка (А+Б) % -4.5% А. Текуща сметка % -5.1% Стоки: кредит (f.o.b.) % 11.1% Стоки: дебит (f.o.b.) % -16.6% Търговски баланс % -5.4% Услуги: кредит % 2.4% Транспорт % 0.9% Пътувания % 0.9% Други услуги % 0.7% Услуги: дебит % -2.9% Транспорт % -1.0% Пътувания % -1.1% Други услуги % -0.8% Услуги, нето % -0.4% Транспорт, нето % -0.1% Пътувания, нето % -0.2% Други услуги, нето % -0.1% Стоки и нефакторни услуги, нето % -5.9% Доход: кредит % 1.3% Компенсации на наетите % 1.1% Инвестиционен доход % 0.2% Доход: дебит % -0.9% Компенсации на наетите % 0.0% Инвестиционен доход % -0.9% Доход, нето % 0.4% Стоки, нефакторни услуги и доход, нето % -5.5% Текущи трансфери, нето % 0.4% Текущи трансфери, кредит % 1.0% Текущи трансфери, дебит % -0.6% Б. Капиталова сметка 1, % 0.6% Капиталови трансфери, нето % 0.6% Общо за групи А и Б % -4.5% 10

13 Месечни данни Акумулирани данни от началото на годината Март.07 Март.08 Промяна към 31.III.2007 към 31.III.2008 Промяна към 31.III.2007 към 31.III.2008 (млн. евро) (млн. евро) (% от БВП) (% от БВП) В. Финансова сметка 1, % 5.5% Преки инвестиции, нето, вкл % 1.1% Преки инвестиции в чужбина % -1.2% Преки инвестиции в България % 2.3% Сливания и придобивания, нето % 0.0% Портфейлни инвестиции-активи % 0.1% Портфейлни инвестиции-пасиви % -0.1% Финансови деривати, нето % -0.1% Други инвестиции-активи 10, % 2.9% Други инвестиции-пасиви 12, % 1.5% Общо за групи А, Б и В % 0.9% Г. Грешки и пропуски % -0.5% ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) % 0.4% Д. Резерви и друго финансиране % -0.4% Резервни активи на БНБ % -0.4% Ползвани кредити от МВФ, нето % 0.0% Извънредно финансиране % 0.0% * Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните зафевруари 2008 г. са ревизирани. С отчета за април 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за периода януари - март 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 8 май 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 30 април 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Оценки по методология на БНБ. 6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 9 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 10 На база на данни от банките. 11 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 12 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 13 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 14 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 11

14 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 II '08 III '08 към 31.III.2007 към 31.III.2008 към 31.III.2007 към 31.III.2008 А. Текуща сметка Стоки: кредит (FOB) Стоки: дебит (FOB) Търговски баланс Услуги: кредит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги: дебит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги, нето Стоки и нефакторни услуги, нето Доход: кредит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход: дебит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход, нето Стоки, нефакторни услуги и доход, нето Текущи трансфери, нето Текущи трансфери, кредит Текущи трансфери, дебит Б. Капиталова сметка 1, Капиталови трансфери, нето Общо за групи А и Б В. Финансова сметка 1, Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Преки инвестиции в България Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Сливания и придобивания, нето Портфейлни инвестиции-активи Портфейлни инвестиции-пасиви Финансови деривати, нето

15 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 II '08 III '08 към 31.III.2007 към 31.III.2008 към 31.III.2007 към 31.III.2008 Други инвестиции-активи Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други активи Други инвестиции-пасиви Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други пасиви Общо за групи А, Б и В Г. Грешки и пропуски ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) Д. Резерви и друго финансиране Резервни активи на БНБ Ползвани кредити от МВФ, нето Извънредно финансиране * Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните за февруари 2008 г. са ревизирани. С отчета за април 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за периода януари - март 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 8 май 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 30 април 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Оценки по методология на БНБ. 6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 9 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 10 На база на данни от банките. 11 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 12 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 13 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 14 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 13

16 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (тримесечни данни) Разлика 2007/2006 Разлика 2008/2007 (милиони евро) І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то Общо І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то Общо І-во І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то ОБЩО І-во А. Текуща сметка Стоки: кредит (FOB) Стоки: дебит (FOB) Търговски баланс Услуги: кредит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги: дебит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги, нето Стоки и нефакторни услуги, нето Доход: кредит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход: дебит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход, нето Стоки, нефакторни услуги и доход, нето Текущи трансфери, нето Текущи трансфери, кредит Текущи трансфери, дебит Б. Капиталова сметка 1, Капиталови трансфери, нето Общо за групи А и Б В. Финансова сметка 1, Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Преки инвестиции в България Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Сливания и придобивания, нето Портфейлни инвестиции-активи Акции Облигации Портфейлни инвестиции-пасиви Акции Облигации Финансови деривати, нето Други инвестиции-активи

17 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (тримесечни данни) Разлика 2007/2006 Разлика 2008/2007 (милиони евро) І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то Общо І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то Общо І-во І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то ОБЩО І-во Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други активи Други инвестиции-пасиви Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други пасиви Общо за групи А, Б и В Г. Грешки и пропуски ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) Д. Резерви и друго финансиране Резервни активи на БНБ Ползвани кредити от МВФ, нето Извънредно финансиране * Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните за февруари 2008 г. са ревизирани. С отчета за април 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за периода януари - март 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 8 май 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 30 април 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Оценки по методология на БНБ. 6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 9 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 10 На база на данни от банките. 11 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 12 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 13 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 14 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 15

18 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ СТАНДАРТНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 II '08 III '08 към 31.III.2007 към 31.III.2008 към 31.III.2007 към 31.III.2008 Текуща сметка Стоки, нефакторни услуги и доход, нето Стоки, нефакторни услуги и доход: кредит Стоки, нефакторни услуги и доход: дебит Търговски баланс Стоки: кредит (FOB) Стоки: дебит (FOB) Услуги, нето Услуги: кредит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги: дебит Транспорт Пътувания Други услуги Доход, нето Доход: кредит Централна банка Държавно управление Банки Други сектори Доход: дебит Централна банка Държавно управление Банки Други сектори Текущи трансфери, нето Текущи трансфери: кредит Държавно управление Други сектори Текущи трансфери: дебит Държавно управление Други сектори Капиталова и финансова сметка 1, Капиталова сметка 1, Капиталови трансфери, нето Капиталови трансфери, кредит Държавно управление Други сектори Капиталови трансфери, дебит Държавно управление Други сектори Финансова сметка 1, Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба

19 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ СТАНДАРТНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 II '08 III '08 към 31.III.2007 към 31.III.2008 към 31.III.2007 към 31.III.2008 Преки инвестиции в България Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба Сливания и придобивания, нето Портфейлни инвестиции, нето Портфейлни инвестиции: активи Акции Облигации Портфейлни инвестиции: пасиви Акции Облигации Финансови деривати, нето Други инвестиции, нето Други инвестиции: активи Търговски кредити Заеми Валута и депозити Други активи Други инвестиции: пасиви Търговски кредити Заеми Валута и депозити Други пасиви Резервни активи на БНБ Монетарно злато Специални права на тираж Резервна позиция в МВФ Грешки и пропуски * Стандартно представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните за февруари 2008 г. са ревизирани. С отчета за април 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за периода януари - март 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 8 май 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 30 април 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 6 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 7 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 8 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 9 На база на данни от банките. 10 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 11 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 12 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 13 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 17

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно