1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

Размер: px
Започни от страница:

Download "1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг"

Препис

1 Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование административен акт Директор на училището 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи Издаване на дипломата по реда на Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование: - Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване - Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение 4 от Наредба 8/2016 г. - Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8/2016 г. След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, 5. Начини на заявяване на услугата За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование. 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя Услугата не се предоставя по електронен път 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Безсрочен 8. Такси или цени: Не се дължат 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

2 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: /електронен адрес на институцията/ 12. Начини на получаване на резултата от Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в) административен акт: Директорът на училището 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището. 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката. 6. Начини на заявяване на услугата: Лично 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път. Услугата не се предоставя по електронен път. 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

3 9. Такси или цени: Не се дължат 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 13. Начини на получаване на резултата от услугата Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101) административен акт: Директор на училището 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката. 6. Начини на заявяване на услугата: Лично 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път. 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

4 За съответната сесия на държавните зрелостни изпити 9. Такси или цени: Не се дължат 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК 12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 13. Начини на получаване на резултата от услугата Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4); административен акт: Директорът на училището 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита: 1. продължителността на обучението; 2. вида на училището, в което е проведено обучението;

5 3. изучаваните учебни предмети (ако има такива); 4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден. Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката 6. Начини на заявяване на Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път Услугата не се предоставя по електронен път 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочно 10. Такси или цени Не се дължат 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на Регионално управление на образованието Министерство на образованието е науката 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд. 13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 14. Начини на получаване на резултата от услугата Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 45 от Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование административен акт: Директор на институцията

6 4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време: Администрация на съответната институция: секретар, за контакт - тел: , работно време: ч. 5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Документи: заявление, актуална снимка 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо) Издаване на дубликата по реда на Наредба 8/2016 г.: Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г. Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение 4 от Наредба 8/2016 г. Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8. След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения. 7. Начини на заявяване на Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път Услугата не се предоставя по електронен път 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочно 10. Такси или цени: Не се дължат

7 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на Регионално управление на образованието за детски градини, училища и професионалните колежи Министерство на образованието и науката за частните професионални колежи Национална агенция за професионално образование и обучение центрове за професионално обучение 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд 13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 14. Начини на получаване на резултата от Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис. ДО ДИРЕКТОРА НА 133. СУ А.С.Пушкин гр. София З А Я В Л Е Н И Е за издаване на дубликат на вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома) от име, презиме, фамилия завършил.. клас, етап, степен на образование профил, професия, специалност през учебната../.. година в

8 вид, наименование и местонахождение на институцията.... Издаването на документа се налага поради следните причини:.. Приложени документи: За контакти: телефон., е-mail. Пълномощно.. на. име, презиме, фамилия Дата:. гр./с.. Подпис: Име, фамилия Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3) административен акт: Директор на училището 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Издава се на учениците, подали заявление. 5. Начини на заявяване на услугата: Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се подава на място в училището. 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

9 Услугата не се предоставя по електронен път 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен 8. Такси или цени: Не се дължат 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 12. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично/чрез упълномощено лице ДО ДИРЕКТОРА НА 133.СУ А.С.Пушкин гр. София З А Я В Л Е Н И Е за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование от..... име, презиме, фамилия Притежавам диплома за средно образование серия регистрационен номер..., издадена на /.. година Моля европейско приложение към дипломата за средно образование да ми бъде издадено на

10 английски език / немски език / френски език Приложен документ:.. За контакти: телефон., е-mail. Пълномощно.. на. име, презиме, фамилия Дата:. Подпис: Име, фамилия

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и зн

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и зн ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Ве рси я Ве рси я Дата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно