К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

Размер: px
Започни от страница:

Download "К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про"

Препис

1 К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 14 март 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател на КРС Никола Колев - Зам. Председател на КРС Андреана Атанасова - Член на КРС Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС Константин Тилев - Член на КРС ПРИСЪСТВАЛИ СА И: Кристина Хитрова - Главен секретар на КРС Неда Койчева - Директор на дирекция Правна Антония Попова - Младши експерт в дирекция ФАД Протокол 11 от 14 март 2019 г. 1

2 Г-н Иван Димитров Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на гласуване проекта на дневен ред и допълнителни точки. Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. ДНЕВЕН РЕД: РЕШЕНИЯ: РАЗДЕЛ А 1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение за ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида точка към точка на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕAД. 1. Комисията единодушно приема решение за изменение и допълнение на разрешение за ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида точка към точка на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕAД. 2. Обсъждане и приемане на решение за ДАРИК РАДИО АД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна радиоразпръскване на територията на Република България след решение на Съвета за електронни медии и поправка на очевидна фактическа грешка в разрешението. 2. Комисията единодушно приема решения за ДАРИК РАДИО АД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна радиоразпръскване на територията на Република България след решение на Съвета за електронни медии и поправка на очевидна фактическа грешка в разрешението. 3. Обсъждане и приемане на решение за БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 3. Комисията единодушно приема решение за БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения Протокол 11 от 14 март 2019 г. 2

3 чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България за 3 обекта след решение на Съвета за електронни медии. чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България за 3 обекта след решение на Съвета за електронни медии. 4. Обсъждане и приемане на решение за БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България за 1 обект след решение на Съвета за електронни медии. 4. Комисията единодушно приема решение за БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България за 1 обект след решение на Съвета за електронни медии. 5. Обсъждане и приемане на решение за ИНВЕСТОР.БГ АД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна радиоразпръскване на територията на гр. Русе след решение на Съвета за електронни медии. 5. Комисията единодушно приема решение за ИНВЕСТОР.БГ АД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна радиоразпръскване на територията на гр. Русе след решение на Съвета за електронни медии. 6. Обсъждане и приемане на решение за ОБЩИНА ПЛЕВЕН за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна радиоразпръскване на радиосигнали за територията на град Плевен след решение на Съвета за електронни медии. 6. Комисията единодушно приема решение за ОБЩИНА ПЛЕВЕН за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна радиоразпръскване на радиосигнали за територията на град Плевен след решение на Съвета за електронни медии. 7. Обсъждане и приемане на решения за прекратяване на разрешение, издадено на ЕТ ВИКТОРИЯ-НИКОЛА ЕНЕВ и издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 7. Комисията единодушно приема решения за прекратяване на разрешение, издадено на ЕТ ВИКТОРИЯ-НИКОЛА ЕНЕВ и издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване Протокол 11 от 14 март 2019 г. 3

4 съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба PMR на ЕТ ВИКТОРИЯ- ВИКТОРИЯ ЕНЕВА. на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба PMR на ЕТ ВИКТОРИЯ-ВИКТОРИЯ ЕНЕВА. 8. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър от ДЖЕМ СЕКЮРИТИ ЕООД на ГРАНД СЪПОРТ ЕООД. 8. Комисията единодушно приема решение за прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър от ДЖЕМ СЕКЮРИТИ ЕООД на ГРАНД СЪПОРТ ЕООД. РАЗДЕЛ Б 1. Доклад относно приемане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации) Комисията единодушно приема резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение 542/ г. на Комисията за регулиране на съобщенията, на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC на Европейската комисия) Приема проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC на Европейската комисия), съгласно приложението към решението Проектът на решение по т. 1.2., съдържащ постъпилите становища на заинтересованите лица, приетите предложения и тяхното отразяване в проекта, мотивите за неприетите предложения, както и постъпилото становище на Комисията за защита на конкуренцията, да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет Проектът на решение по т да се изпрати на Европейската комисия, на Протокол 11 от 14 март 2019 г. 4

5 Органа на европейските регулатори в областта на електроните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз. 2. Доклад относно резултати от проверка на внесените коригирани регулаторни счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2017 г Комисията единодушно одобрява доклад относно резултати от проверка на внесените коригирани регулаторни счетоводни отчети за отчетната 2017 г Да бъдaт изпратени писма до БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД и ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, съгласно приложението към доклада по т Доклад относно предложение за закриване на пощенска станция 2041 Вили Костенец на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД. 3. Комисията единодушно приема решение, с което одобрява закриването на пощенска станция номер 2041 Вили Костенец. 4. Доклад относно оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване на спорове с ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Комисията единодушно одобрява доклад на специализираните комисии по Решения / г. и 498/ г. на Комисията за регулиране на съобщенията относно оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване на спорове с ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Да бъде изпратено писмо до ВИДЕОСАТ-НОВЕ ООД, НИКМИР ООД, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА ООД, НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД и ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, с копие до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Комисията за енергийно и водно регулиране, съгласно приложението към доклада по т Протокол 11 от 14 март 2019 г. 5

6 5. Обсъждане и приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър Комисията единодушно приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди, съгласно Приложението Постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите да се публикуват на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията Да се приеме окончателно решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди Решението по т да бъде изпратено за обнародване в официалния раздел на Държавен вестник Комисията единодушно приема проект на решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър. 6. Доклад относно писмa вх / г. и вх / г. от БАЛКАНСАТ ЕООД Комисията единодушно одобрява доклад относно писмa вх / г. и вх / г. от БАЛКАНСАТ ЕООД Да бъдe изпратено писмо до БАЛКАНСАТ ЕООД, с копие до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно приложението към доклада по т.6.1. Протокол 11 от 14 март 2019 г. 6

7 7. Доклад относно писма вх / г., вх / г. и вх / г. от БАЛКАНСАТ ЕООД Комисията единодушно одобрява доклад относно писма вх / г., вх / г. и вх / г. от БАЛКАНСАТ ЕООД Да бъдe изпратено писмо до БАЛКАНСАТ ЕООД, с копие до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно приложението към доклада по т Доклад относно писмо с вх / г. от НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД Комисията единодушно одобрява доклад относно писмо с вх / г. от НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД Да бъде изпратено писмо до НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД, съгласно приложението към доклада по т Доклад относно изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията Комисията единодушно одобрява доклад относно проект на документация за участие в процедура публично състезание с предмет: Доставка на горива (бензин А- 95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията Да бъдат въведени данни за процедурата по т в Системата за случаен избор в АОП В случай, че поръчката бъде избрана за контрол от АОП, проектът на документацията да бъде изпратен до АОП, съгласно чл. 122 от ППЗОП. Протокол 11 от 14 март 2019 г. 7

8 10. Доклад относно постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх / г Комисията единодушно приема решение, с което предоставя пълен достъп до обществена информация по заявление вх / г. подадено от С. И. А., от Фондация ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, а именно до следното: Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор на ръководената от Вас администрация през 2018, който включва данни за направените откази и причините за това.. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА Информацията да бъде предоставена на заявителя по електронен път, чрез изпращането на интернет адреса, където са публикувани данните, ведно с решението, на посочения в заявлението адрес на електронна поща За предоставянето на исканата информация по електронен път не се заплащат разходи. 1. Доклад относно бюджетна прогноза на Комисията за регулиране на съобщенията за периода г Комисията единодушно одобрява доклад относно проект на тригодишна бюджетна прогноза за периода г Одобрява проект на тригодишна бюджетна прогноза за периода г., съгласно приложенията, посочени в доклада по т Да се изпратят в Министерство на финансите одобрените по т материали. 2. Доклад относно обсъждане на проект на модел на Европейската комисия за оценка на разходите за терминиране на повиквания в мобилни мрежи и за предоставянето на регулирани роуминг услуги на едро Комисията единодушно одобрява доклад относно обсъждане на проект на модел на Европейската комисия за оценка на разходите за терминиране на повиквания в мобилни мрежи и за предоставянето на Протокол 11 от 14 март 2019 г. 8

9 регулирани роуминг услуги на едро Одобрява отговори на въпросник във връзка с втората фаза на консултации на проект на модел на Европейската комисия за оценка на разходите за терминиране на повиквания в мобилни мрежи и за предоставянето на регулирани роуминг услуги на едро, съобразно приложение към доклада по т. 2.1., изменено съобразно обсъденото на заседанието. ПОДПИСИ: 1. Иван Димитров (Председател на КРС) 2. Никола Колев (Зам. Председател на КРС) 3. Андреана Атанасова (Член на КРС) 4. доц. д-р Ирина Романска (Член на КРС) 5. Константин Тилев (Член на КРС) Протоколирал: (Антония Попова) Протокол 11 от 14 март 2019 г. 9

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 12 юли 2018 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р Веселин Божков - Председател на КРС Никола Колев -

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 21 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 19 април 2012 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Никола Колев - Зам.

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 2 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 10 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

Microsoft Word _protokol_05_i.doc

Microsoft Word _protokol_05_i.doc КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 21 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Очакван резултат документ 2019 г./ 1. Участие на различни нива и в различни

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно