Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ"

Препис

1 Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ ДЕ ЕФ ( )" на Кристина Дончева Баксанова, докторант в катедра История и теория на журналистиката на Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ Св.Климент Охридски за присъждане на образователна и научна степен доктор, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки ( Международна журналистика ). Научен ръководител: проф. д-р Мария Нейкова Автор на рецензията : проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева, преподавател в Университет за национално и световно стопанство 1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД Избраната тема за докторска дисертация е актуална по няколко основни причини. В българското медиазнание за първи път се разглежда външната политика на ФРГ в контекста на медийното отразяване на проблемите в страните от Югоизточна Европа от двете германски обществени телевизии Дойче Веле и Це Де ЕФ в периода г.. Докторантката Кристина Баксанова се ръководи от необходимостта от "нов прочит на процесите и причините, довели до промяната на външната политика на ФРГ". Оригиналността на темата се дължи на нейната фактическа неразработеност в българските медийни анализи, но и на избрания методологически подход от докторантката - теоретичен анализ, подкрепен с аргументи, получени от проведени от нея емпирични изследвания. Докторантката Кристина Баксанова анализира създаването на медийния образ на страните от Югоизточна Европа, предимно в контекста на външната политика на ФРГ, която през 2014г. навлиза в решителна промяна.

2 Page2 Следователно, актуалността на избраната тема за докторска дисертация се основава на нейната концептуалност, предлагане на стратегически решения и отлично реализиран съдържателен анализ- с неговите силни и слаби страни, очаквани ползи и възможни рискове. Този дисертационен труд действително е първото цялостно научно изследване у нас, посветено на външната политика на ФРГ в периода г. Период, изпълнен с драматични външнополитически събития, които отчасти променят отношението на германските обществени медии в хода на тяхното отразяване ( и осмисляне) на процесите в Югоизточна Европа. Кристина Баксанова показва респектираща професионална компетентност и познания, в дисертационния труд тя съчетава теоретичният анализ и емпиричните изследвания- количествени ( анализ на репортажи на Дойче Веле и Це Де Еф чрез специална регистрационна карта)- и шест дълбочинни интервюта, проведени от докторанттката с висши менажери от двете обществени медии. Съчетаването на теоретични и емпирични методи прави дисертационният труд жив и много цветен, увеличава доказателствената стойност на направените в него научни изводи и обобщения. 2. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НАДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД Дисертационният труд се състои от Увод, три глави, заключение, библиография и приложения в размер на 279 стр. Авторефератът цялостно пресъздава съдържанието на докторската дисертация, в него има всички научни реквизити, които са задължителни за една докторска дисертация. Посочени са основните цели на научното изследване, които се свеждат до анализ на външната политика на ФРГ след 1990г., и най-вече осветляване на връзката между политиката на ФРГ към страните от Югоизточна Европа и нейното отразяване от най-влиятелните германски обществени медии - телевизите Дойче Веле и Це Де Еф. Отлично е формулирана и защитена главната изследователска теза на дисертацията, а именно: че външната политика на ФРГ от 2014г. е много по-активна, и тя проявява засилен интерес към страните от Югоизточна Европа. Прецизно са формулирани обекта и предмета на научното изследване, използваната интегрална методология, която включва анализ и синтез на научни теории;

3 Page3 проучване на първични източници; контент анализ на репортажи на обществените ТВ програми Доче Веле и Це Де ЕФ, а също провеждане на дълбочинни интервюта с водещи журналисти и менажери от двете обществени ТВ програми. Първа глава е общотеоретична, тя разглежда развитието и промяната на външната политика на ФРГ след обединението. Докторантката Кристина Баксанова правилно посочва три основни етапа в развитието на германската външна политика след 1945г. Първият етап обхваща годините на Студената война, и е свързан главно с решението на "германския въпрос", който се финализира с нейното обединение. Вторият етап започва с падането на Берлинската стена,обединението на двете германски държави, които са свързани с преодоляване на икономически, социални, културни и психологически различия. Третият етап започва от 2014г. насам, и е свързан с активен вътрешнополитически дебат относно мястото, новата роля и политически отговорности на Германия в рамките на обединена Европа. В този трети етап Германия открито демонстрира готовност за нова международна роля в политиката на ЕС. Направеният анализ показва професионалната компетентност на докторантката, нейното отлично познаване на вътрешнополитическите процеси, които се развиват в Германия в годините на прехода. Втора глава представя германската външна политика към постсоциалистическите държави от Югоизточна Европа. Докторантката поставя научния анализ в контекста на разпадането на Югославия, което довежда до големи промени и възникването на нови държави в Югоизточна Европа, на общата стратегия и политика на ФРГ в рамките на ЕС и НАТО към постсоциалистическите страни в Югоизточна Европа. И главно - т.нар. инициатива "Берлински процес" към Западните Балкани, която започва от 2014г. и е в подкрепа на шест държави от Югоизточна Европа. Докторантката о задълбочено анализира тази германска инициатива, въз основа на заключителни документи, декларации и политически речи по време на три конференции, проведени в периода г.- в Берлин,Виена и Париж.

4 Page4 Трета глава представя извършените емпирични изследвания от докторантката, основани на количествени и качествени социологически методики. С помощта на контент анализ и дълбочинни интервюта, Кристина Баксанова проследява информационните и специализираните предавания на двете обществени ТВ програми по теми, свързани със страните от Югоизточна Европа. Избраната методология е професионално защитима, но достатъчно сложна.тя включва проучване и анализ на първични източнициоригинални документи и закони; изследване на видеосъдържанието на двете обществени ТВ програми в периода г.; провеждане на шест дълбочинни интервюта с главни редактори и представители на двете медии; контент анализ на ТВ репортажи на двете обществени ТВ програми в наблюдавания период. Това е много широка и сложна методика за емпирични изследвания, която дава възможност на докторантката, въз основа на емпирични факти, да аргументира основната си теза, а именно: отразяването на събития от страните от Югоизточна Европа от двете германски обществени телевизии в наблюдавания период е предимно фрагментарно, то е подчинено главно на събитийността. Това отразяване е закъсняващо и изоставащо, но същевременно то събужда нов интерес към събитията и хората от този регион. С помощта на многобройни емпирични факти, докторантката категорично доказва връзката между новия етап в политическия дневен ред на ФРГ, който ( само донякъде) съвпада с медийното отразяване на случващото се в региона на Югоизточна Европа от двете най-влиятелни германски ТВ програми. Библиографията в дисертацията включва 212 заглавия, от които 22 на кирилица и 94 на латиница. Посочени са актуални научни изследвания, които показват професионалната компетентност на докторантката, нейната висока степен на познаване на съществуващата научна литератература по темата. Дисертацията съдържа и осем Приложения, които разглеждат системата на обществените медии във ФРГ, тяхната структура и връзки Дисертационният труд като цяло отговаря на изискванията, които се предявяват към една докторска дисертация. Той се основава на много

5 Page5 добре дефинирана и аргументирана методика, отлично представени и защитени изследователска теза, основни цели, изводи, научни приноси и приносни моменти. Текстът на дисертацията е написан с ясен език и научен стил, докторантката аргументира и категорично защитава собствени позиции по редица основни научни проблеми, някои от които се отличават с необходимата критична дистанция. 3. НАУЧНИ ТЕЗИ И ПРИНОСИ Представената дисертация на Кристина Баксанова ( по моя преценка) съдържа няколко основни научни приноси: Първият научен принос е много сполучливият избор на оригинална тема за научно изследване, което в българските медийни анализи досега не е правено. Вероятно заслуга за избора на толкова интересна тема има и научният ръководител на докторантката- проф. д-р Мария Нейкова, за което трябва да бъде поздравена. Научният анализ и сравнение на външната политика на ФРГ към страните от Югоизточна Европа в периода г.- и нейното медийно отразяване от двете германски обществени ТВ програми Дойче Веле и Це Де Еф, е първи по рода си у нас, което дава много ценна информация как и доколко германската външна дипломация към тези страни променя дневният ред на новините и информационните предавания в двете обществени телевизии. Вторият научен принос е изборът на интегрална методология, която съчетава теоретичният анализ и емпиричните изследвания, основани на количествени и качествени методики. Това е най-ценната част от този дисертационен труд от научна гледна точка. Количественият анализ на 1629 ТВ репортажи на двете обществени ТВ програми, направен чрез специална регистрационна карта дава възможност на досторантката научно да докаже и обоснове своите изводи и обобщения. Към това количествено изследване, Кристина Баксанова добавя и шест дълбочинни интервюта с водещи главни редактори и журналисти от двете медии, които анализират в дълбочина външната политика на ФРГ в наблюдавания период- и нейното присъствие в дневния ред на информационните предавания в техните програми. Това е много ценен принос на дисертационното изследване, който се превръща в

6 Page6 солиден аргумент за необходимостта то да бъде публикувано, за да получи необходимия професионален и медиен отзвук. Третият научен принос е анализът и сравнението на някои общи подходи в медийното отразяване на страните от Югоизточна Европа в информационните предавания на Дойче Веле и Це Де Еф. Това медийно сравнение е оригинално за българските медийни анализи. То откроява някои водещи тенденции: европейски ъгъл на ТВ репортажи; изоставащо/ наваксващо отразяване на проблемни теми; фрагментарност и еднотипност на медийните теми; рискове от едностранчивост, монотонност, формиране на стереотипи и др. Докторантката Кристина Баксанова обобщава изводите от това сравнение по следния начин: в периода г. се наблюдава политическа активност на германската дипломация към страните от Югоизточна Европа, но заедно с това- и слаб медиен интерес, който може да насочи общественият интерес към този регион. 4. ОСНОВНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ. Представената дисертация е много оригинално и ценно научно изследване, което е първо по рода си в българските медийни анализи. То е отлично структурирано, написано с професионални познания и полемична позиция, с помощта на интегрална методология, която разширява научната му територия и предназначение.тази дисертация несъмнено ще представлява голям интерес за изследователи от различни обществени сфери- електронни медии и ТВ комуникация, социология на медиите, медиен мениджмънт, медийна регулация, история на медиите в Европа, европейска дипломация и др. Тази дисертация ще бъде полезна и за мнозина просветени читатели, които живо се интересуват от връзките ( и зависимостите ) между дипломацията на ФРГ към страните от Югоизточна Европа- и медийното отразяване на техния живот и проблеми от германските обществени ТВ програми. Моите основни препоръки към докторантката са следните: - да продължи това научно изследване, като включи в изследователската си територия и други влиятелни ТВ програми като А Ер Де и Ер Те Ел;

7 Page7 -да публикува този дисертационен труд- на хартия или онлайн, за да бъде достъпен за редица изследователи по електронни медии, дипломация, история и социология на медиите, както и за мнозина просветени читатели. Имам следните въпроси към докторантката Кристина Баксанова: 1. Дали задълбочаващата се криза в ЕС, свързана основно с Брекзит и нарастващите центробежни тенденции, ще усилят ролята на ФРГ като водеща икономика и главен фактор за нова общоевропейска политика към страните от Югоизточна Европа? 2. Доколко германската позиция към страните от Югоизточна Европа в близко бъдеще може да получи по- задълбочено медийно отразяване от германските обществени ТВ програми Дойче Веле и Це Де Еф? 5. ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Заключителната ми научна оценка за този дисертационен труд се основава на следните научни аргументи: - Това е първото цялостно научно изследване на връзката между външната политика на ФРГ по отношение на страните от Югоизточна Европа- и нейното медийно отразяване от германските обществени телевизии Дойче Веле и Це Де Еф в периода г.; - Докторантката Кристина Баксанова показва висока професиналната компетентност и задълбочени познания в областта на външната политика на ФРГ, и на нейното медийно отразяване от двете германски обществени телевизии Дойче Веле и Це де Еф; - Докторантката Кристина Баксанова представя солидна аргументация на редица научни тези, която се основава на няколко емпирични изследвания, извършени чрез количествени и качествени методики, които са голям научен принос; -Докторантката Кристина Баксанова анализира и осмисля медийното отразяване на събитията в страните в Югоизточна Европа от двете германски обществени ТВ програми с необходимата критична дистанция, което показва сериозна теоретична подготовка и научно самочувстние.

8 Page8 Като изхождам от всичко казано дотук, напълно убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен "доктор" на Кристина Дончена Баксанова, докторант в катедра "История и теория на журналистиката" на СУ Св.Климент Охридски, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки ( Международна журналистика ). София, 6 март 2018г. РЕЦЕНЗЕНТ : проф.д-р Маргарита Пешева

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, за присъждане на образователната

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор" в УНСС. Научна спе

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор в УНСС. Научна спе УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор" в УНСС. Научна специалност:"организация и управление извън сферата на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: "ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ КРИЗИ СЛЕД 9/11" на Калин Цветанов Калинов, докто

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ КРИЗИ СЛЕД 9/11 на Калин Цветанов Калинов, докто Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: "ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ КРИЗИ СЛЕД 9/11" на Калин Цветанов Калинов, докторант в катедра Комуникация и аудиовизуална продукция

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски Правно-исторически факултет С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Димитрина Стефанова на дисертационен труд на тема ВРЪЗК

Югозападен университет Неофит Рилски Правно-исторически факултет С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Димитрина Стефанова на дисертационен труд на тема ВРЪЗК Югозападен университет Неофит Рилски Правно-исторически факултет С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Димитрина Стефанова на дисертационен труд на тема ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ В КОРПОРАТИВНАТА PR ПРАКТИКА За присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна секция Развитие на академичния състав и докторанти

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на тема : Танцът в структурата на телевизионните риалити формати в България на Надежда Петева Петрова за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за научно-изследователската и преподавателската дейност на доц. д-р Мария Стефанова Нейкова, кандидат в конкурса за академичната длъжност професор в СУ Св.Климент Охридски Научна област 3.Социални,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно