ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ"

Препис

1 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони МЯРКА 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване

2 МЯРКА 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване ЦЕЛИ на Мярка 1: Трансфер на знания и действия за осведомяване Три са основните цели които са поставени за изпълнение по Мярка 1

3 МЯРКА 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване Първа цел - повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение ; Втора цел - увеличаване на капацитета за достъп и обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство, като с придобитите знания и умения земеделските стопани и горските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност ; Трета цел - да подобрят екологичните показатели на стопанствата си, като същевременно допринасят за устойчивата икономика на селските райони.

4 МЯРКА 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване Целите на Мярка 1 Трансфер на знания и действия за осведомяване ще се постигат с прилагането на нейните подмярки : Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения; Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване; Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства.

5 ОБХВАТ НА ПОДПОМАГАНЕ по Мярка 1 от ПРСР Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения; Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване; Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства.

6 Мярка 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване ПОДМЯРКА 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

7 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения Основна цел на Подмярка 1.1. е : Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение

8 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения По подмярката се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство. Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи. Семинарите са тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат конкретни теми.

9 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности : курсове за обучение с продължителност 30 часа; курсове за обучение с продължителност 150 часа; специализирани курсове с продължителност 100 часа ; за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника;

10 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности ; семинари с продължителност 8 или 18 часа за обучение с приоритет на темите свързани с 1. къси вериги на доставки ; 2. създаване на групи и организации на производители;

11 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности : курсове с продължителност 30 часа ; семинари с продължителност 8 или 18 часа ; за обучение с приоритет на темите свързани с основни рискове в земеделието, методите за превенция и за управление на риска;

12 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности : курсове с продължителност 30 часа с приоритет на темите свързани с фактори на почвената ерозия и методи за предотвратяване;

13 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности : семинари с продължителност 18 часа : с приоритет на темите свързани с : Рамковата директива за водите, опазване на водите от замърсяване от разлив на препарати за растителна защита и горива, опазване на водите от замърсяване с опасни вещества при гасене на горски пожари;

14 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности: курсове за обучение с продължителност 30 часа; курсове за обучение от 150 часа; семинари с продължителност 18 часа с приоритет на темите свързани с : Изисквания на европейското и национално законодателство при потреблението на вода в селското стопанство, водостопански изследвания в хидромелиорациите, водомерни съоръжения;

15 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности: семинари с продължителност 18 часа с приоритет на темите свързани с опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително екологични изисквания на видовете и местообитанията, зависещи от земеделски и горскостопански практики; разумно ползване на природните ресурси, принципи на управление на Натура 2000, земеделие с висока природна стойност;

16 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности ; курсове за обучение с продължителност 30 часа; курсове за обучение от 150 часа; семинари с продължителност 18 часа с приоритет на темите свързани с Изисквания на европейското и национално законодателство при потреблението на вода в селското стопанство, водостопански изследвания в хидромелиорациите, водомерни съоръжения;

17 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности ; семинари с продължителност 8 или 18 часа с приоритет на темите свързани с : Представяне на енергоефективни техники и технологии на производство и методи за намаляване на разходите на енергия в селското стопанство;

18 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности : семинари с продължителност 8 или 18 часа ; с приоритет на темите свързани с Представяне на технологии и специализирана техника за обработване на почвата/стърнищата с цел запазване на хумуса; управление на деградиралите земеделски земи чрез биологична рекултивация с характерни за района тревни видове;

19 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности : семинари с продължителност 8 или 18 часа и чрез подмярка 1.2. с демонстрационни дейности с приоритет на темите свързани с Представяне на технологии и специализирана техника за обработване на почвата/стърнищата с цел запазване на хумуса; Управление на деградиралите земеделски земи чрез биологична рекултивация с характерни за района тревни видове;

20 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения чрез Подмярка 1.1. с дейности ; курсове за обучение с продължителност 30 часа; курсове за обучение от 150 часа ; семинари с продължителност 8 или 18 часа в областта на горското стопанство ; специализирани курсове с продължителност 100 часа ; за придобиване на правоспособност за работа със земеделски и горска техника;

21 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари. За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение.

22 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения За провеждане на курсове за обучение и за семинари организациите трябва да отговарят на едно от следните условия: да са професионална гимназия или център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение ; да имат право да обучават по професии от следните професионални направления :

23 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения 621 Растениевъдство и животновъдство 623 Горско стопанство ; 541 Хранителни технологии ; 640 Ветеринарна медицина. За конкретните курсове за обучение по част от професия да имат право да обучават по специалности от съответната професия;

24 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения Специфично допълнително условие в допълнение към предходните условия, за организациите, които провеждат специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника: да имат валидно разрешително от Министъра на земеделието и храните по Наредба 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

25 ПОДМЯРКА 1.1. : Професионално обучение и придобиване на умения Финансова помощ : Всички разходи се изплащат на бенефициента по подмярката. При възстановяването на разходите се прилага система на ваучери. Ваучерите ще бъдат прилагани за всяка допустима дейност по подмярка 1.1. както следва: за курс с продължителност 30 часа, за курс с продължителност 150 часа, за специализиран курс с продължителност 100 часа, за семинар 8 часа, за семинар 18 часа.

26 Мярка 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

27 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване чрез Подмярка 1.2. с демонстрационни дейности с приоритет на темите : свързани с представяне на водоспестяващи и енергоспестяващи поливни техники и технологии, методи за намаляване на загубите на вода; свързани с представяне на водоспестяващи и енергоспестяващи поливни техники и технологии, методи за намаляване на загубите на вода;

28 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване чрез подмярка 1.2. с демонстрационни дейности с приоритет на темите : свързани с представяне на енергоефективни техники и технологии на производство и методи за намаляване на разходите на енергия в селското стопанство;

29 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване чрез Подмярка 1.2. с демонстрационни дейности с приоритет на темите : свързани с представяне на технологии и специализирана техника за обработване на почвата/стърнищата с цел запазване на хумуса; управление на деградиралите земеделски земи чрез биологична рекултивация с характерни за района тревни видове;

30 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване чрез Подмярка 1.2. с демонстрационни дейности с приоритет на темите : свързани с представяне на технологии и техники в горското стопанство ;

31 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Допустими дейности Демонстрационните дейности са практически занятия по определена тема с цел придобиване на информация и запознаване в реални практически условия ; Демонстрационните дейности трябва да са осъществени в демонстрационен обект, който може да бъде опитно поле или учебно-опитно поле, или лаборатория на научен институт, висше училище или професионална гимназия. Демонстрационните дейности са с продължителност до 3 дни.

32 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Кой може да кандидатства? Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научноизследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

33 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Кой може да кандидатства? Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия: да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления Растениевъдство, Растителна защита, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Горско стопанство, Хранителни технологии, Биотехнологии ;

34 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Кой може да кандидатства? да са професионална гимназия по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления ; 621 Растениевъдство и животновъдство, 623 Горско стопанство, 541 Хранителни технологии, 640 Ветеринарна медицина.

35 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Кой може да кандидатства? Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

36 Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Размер и интезитет на БФП Максималният интензитет на помощта е 100%. Максималният размер на помощта за инвестиции за един бенефициент за периода на прилагане на програмата е евро.

37 Мярка 1 : Трансфер на знания и действия за осведомяване Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства

38 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства Допустими дейности чрез подмярка 1.3. с дейности посещения на стопанства ; с приоритет на темите свързани с обмяна на опит при използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;

39 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства Допустими дейности чрез подмярка 1.3. с дейности посещения на стопанства с приоритет на темите свързани с обмяна на опит при използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата;

40 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства Допустими дейности чрез подмярка 1.3. с дейности посещения на стопанства ; с приоритет на темите свързани с обмяна на опит при технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор, например компостиране, преработка в биогаз в анаеробни условия;

41 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства Допустими дейности чрез подмярка 1.2. и подмярка 1.3 с демонстрационни дейности или обмяна на опит с приоритет на темите свързани с представяне на технологии и техники в горското стопанство.

42 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства Допустими дейности чрез Подмярка 1.3. с дейности посещения на стопанства с приоритет на темите свързани с обмяна на опит при използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода; чрез Подмярка 1.3. с дейности посещения на стопанства с приоритет на темите свързани с обмяна на опит при биологичното земеделие;

43 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства БЕНЕФИЦИЕНТИ Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари. За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение.

44 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства БЕНЕФИЦИЕНТИ Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство, хранителните технологии, биотехнологиите, хидрология и климатология. Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:

45 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства БЕНЕФИЦИЕНТИ да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления Растениевъдство, Растителна защита, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Горско стопанство, Хранителни технологии, Биотехнологии ;

46 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства БЕНЕФИЦИЕНТИ да са професионална гимназия или център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 Растениевъдство и животновъдство, 623 Горско стопанство, 541 Хранителни технологии, 640 Ветеринарна медицина.

47 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства БЕНЕФИЦИЕНТИ да са научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

48 Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства Размер и интезитет на БФП Максималният интензитет на помощта е 100%. Максималният размер на безвъзмездна помощ, която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата 257 евро за един обучаем.

49 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

D.Mitova

D.Mitova СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА - СОФИЯ ВЛИЯНИЕ НА ПЪРВИ СТЪЛБ НА ОСП ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ доц. д-р Диляна Митова, гл. ас.д-р Емилия Соколова, гл. ас. д-р Десислава Тотева,

Подробно

3_3

3_3 Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) /РЕЗЮМЕ/ Определението за

Подробно

Microsoft PowerPoint - LIFE2012

Microsoft PowerPoint - LIFE2012 Какво представлява програмата LIFE+? Какво е LIFE+? LIFE+ e финансов инструмент, чрез който се подпомагат приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността LIFE+

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО Работна среща Компонент 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи 08 май 2019г. Селскостопанска академия Цели на ННП Целите на ННП са пряко свързани с водещи направления в приоритет

Подробно

Folie 1

Folie 1 Природата на образува отпадъци, но хранителни вещества и местообитания за нов живот! Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си! Уилям Шекспир 1 Компостиране Ферментация

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4 ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 Подкрепа за инвестиции

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел.05153 22Ш,тед»/фаж 05153 3257; e-maa:pgss.siivctfovofflftw.bg УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII6 клас? ЗА

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл.05153 2250,тел./фа*ж 05153 32,57; e~mafl:pgss. su^ orovogabv. bg КРАСИМ ИР КИРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно